ÂM NHẠC ĐẠI ĐẠO

   
Hoà Tấu Bảy Bài
  01-01 Xàng Xê
  01-02 Ngũ Đối Thượng
  01-03 Ngũ Đối Hạ
  01-04 Long Đăng
  01-05 Long Ngâm
  01-06 Vạn Giá
  01-07 Tiểu Khúc
   
Nhạc Thánh Đường
  02-01 Kệ Lôi Âm Cổ
  02-02 Kệ Bạch Ngọc Chung
  02-03 Nam xuân Điện Đàn bầu
  02-04 Trống Đàn Dội
  02-05 Ngũ Đối Thượng
  02-06 Long Ngâm
  02-07 Nam Ai
  02-08 Nam Xuân
  02-09 Đảo Ngũ Cung
  02-10 Một Bắc
  02-11 Hai Nam
  02-12 Hoà Tấu Quảng
  02-13 Song Tấu Nam Ai
   
Hoà Tấu Giỗ Tổ Bộ Nhạc
  03-01 Hoà Tấu 5 bắc
  03-02 Hoà Tấu 3 Nam 30 lớp
   
Hoà Tấu Tuồng
  04-01 Hoà Tấu Nhứt Chiến Nhứt Vãng
  04-02 Hoà Tấu Vua Băng Đoạt Tử Thi
   
Độc Tấu Đàn Tranh (Huỳnh Hữu Trí Thực Hiện)
  05-01 Bài Hạ
  05-02 Nam Xuân
  05-03 Nam Ai
  05-04 Đảo Ngũ Cung
  05-05 Lớp Trống Nam Xuân
  05-06 Nam Xuân Điện
  05-07 Nam Ai Tới
  05-08 Xuân Nữ
  05-09 Long Đăng
  05-10 Tiểu Khúc
   
Độc Tấu Đàn Cò
  06-01 Bảy Bài
  06-02 Bài Hạ
  06-03 Đảo Ngũ Cung
  06-04 Đảo Qua Lớp Trống
  06-05 Bài Hạ Vang
  06-06 Hai Nam
  06-07 Nam Ai
  06-08 Nam Ai Chạy
  06-09 Nam Ai Tới
  06-10 Nam Xuân-Lớp Trống
  06-11 Xuân Nữ
   
Nghi Tiết Cúng Đàn
  07-01 Nghi Tiết Cúng Đàn 1
  07-02 Nghi Tiết cúng Đàn 2
   
KINH THIÊN ĐẠO & KINH THẾ ĐẠO
► Kinh cúng tứ thời
  08-01 Niệm Hương
  08-02 Khai Kinh
  08-03 Kinh Ngọc-Hoàng Thượng-Đế
  08-04 Thích Giáo
  08-05 Tiên Giáo
  08-06 Nho Giáo
  08-07 Bài Dâng Hoa
  08-08 Bài Dâng Rượu
  08-09 Bài Dâng Trà
  08-10 Ngũ Nguyện
  08-11 Phật Mẫu Chơn Kinh
  08-12 Tán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu
   
► Kinh Thiên Đạo
  08-13 Kinh Giải Oan
  08-14 Kinh Tắm Thánh
  08-15 Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
  08-16 Kinh Khi Đã Chết Rồi
  08-17 Kinh Tẩn Liệm
  08-18 Kinh Cầu Siêu
  08-19 Kinh Đưa Linh Cữu
  08-20 Kinh Hạ Huyệt & Vãng Sanh Thần Chú
  08-21 Vãng Sanh Thần Chú
  08-22 Kinh Khai Cửu
  08-23 Kinh Đệ Nhứt Cữu
  08-24 Kinh Đệ Nhị Cữu
  08-25 Kinh Đệ Tam Cữu
  08-26 Kinh Đệ Tứ Cữu
  08-27 Kinh Đệ Ngũ Cũu
  08-28 Kinh Đệ Lục Cữu
  08-29 Kinh Đệ Thất Cữu
  08-30 Kinh Đệ Bát Cữu
  08-31 Kinh Đệ Cữu Cửu
  08-32 Kinh Tiểu Tường
  08-33 Kinh Đại Tường
  08-34 Di-Lặc Chơn Kinh
  08-35 Kinh Sám Hối & Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
  08-36 Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
  08-37 Bài Xưng Tụng Công Đức Phật Tiên Thánh Thần
  08-38 Giới Tâm Kinh
   
► Kinh Thế Đạo
  08-39 Kinh Thuyết Pháp
  08-40 Kinh Nhập Hội
  08-41 Kinh Xuất Hội
  08-42 Kinh Đi Ra Đường
  08-43 Kinh Khi Về
  08-44 Kinh Khi Đi Ngủ
  08-45 Kinh Khi Thức Dậy
  08-46 Kinh Vào Học
  08-47 Kinh Vào Ăn Cơm
  08-48 Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
  08-49 Kinh Hôn Phối
  08-50 Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà
  08-51 Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị
  08-52 Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu
  08-53 Kinh Cứu Khổ
  08-54 Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu
  08-55 Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui-Liễu
  08-56 Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần
  08-57 Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị
  08-58 Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu
08-59 Kinh Tế Chiến Sĩ Trận Vong
  08-60 Bài Thài Thánh Tổ
   
Bài Thài Hội Yến
  09-01 Phật Mẫu
  09-02 Nhứt Nương
  09-03 Nhị Nương
  09-04 Tam Nương
  09-05 Tứ Nương
  09-06 Ngũ Nương
  09-07 Lục Nương
  09-08 Thất Nương
  09-09 Bát Nương
  09-10 Cữu Nương
  09-11 Hộ Pháp
  09-12 Thượng Phẩm
  09-13 Thượng Sanh
   
Bài Thài Tế Điện Hàng Vong
  10-01 Từng Hương
  10-02 Từng Sơ
  10-03 Từng Trung
  10-04 Từng chung 1
  10-05 Từng Chung 2
  10-06 Từng Trà
   
Bài Thài Tế Điện Hàng Thần
  11-01 Từng Hương
  11-02 Từng Hoa
  11-03 Từng Tửu
  11-04 Từng Trà
   
Bài Thài Tế Điện Hàng Thánh
  12-01 Từng Hương
  12-02 Từng Hoa
  12-03 Từng Tửu
  12-04 Từng Trà
   
   
Dịch Lý Cao Đài
[ Tủ Sách Ðại Ðạo ]
[ http://www.daotam.info/ ]
       
 
Khương Duy sưu tập @ 2014
   
       

Cập nhật ngày: 16-01-2015