TAM THÁNH LƯỢC GIẢI
Biên Soạn : Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
1985