SƠ LUỢC TIỂU SỬ HỮU PHAN QUÂN LÊ VĂN THOẠI
Biên Soạn : Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
1986