ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH


Ðạo Pháp Vô Biên

Thuyết Đạo
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Mục Lục
Nghe đọc lại lời Thuyết Đạo của Đ.H.P.

.- Lời Tựa
1.- Khai nguơn và chuyển thế
2.- Luật Thiên Ðiều trị thế
3.- Ðạo là sự sống trong Càn Khôn Võ Trụ
4.- Khuôn luật tạo đoan
5.- Luật pháp & quyền hành điều khiển Càn Khôn Võ Trụ
6.- Sự điều hòa Càn Khôn Võ Trụ
7.- Ba sắc dân được hưởng hồng ân Ðức Chí Tôn
8.- Ngày xuân là ngày phục sinh của vạn vật
9.- Sự khó khăn của Ðạo Tâm


   HOME

UNICODE FONT