ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH


Đức Thượng Đế và
Sự Hình Thành ĐĐTKPĐ

Thuyết Đạo
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Mục Lục
Nghe đọc lại lời Thuyết Đạo của Đ.H.P.

Lời Tựa
1.- Nguyên do sự hình thành Ðạo Cao Ðài
2.- Ðức Chí Tôn Là Ai ?
3.- Thánh Thể Ðức Chí Tôn Là Gì ?
4.- Chuyển Quốc Ðạo
5.- Quốc Ðạo
6.- Chí Tôn Xuống Tại Thế
7.- Ðức Chí Tôn Ðến Và Ðến Ðặng Làm Gì ?
8.- Ðức Chí Tôn Hứa Với Loài Người
9.- Ðức Thượng Ðế Ðến Cùng Con Cái Người Ðời Ðời
10.- Liên Quan Con Cái Chí Tôn Với Ngài
11.- Hồng Ân Của Ðức Chí Tôn Và Quyền Thương Yêu Vô Tận Của Ngài
12.- Ðại Nghiệp Thiêng Liêng Của Ðạo
13.- Ðạo Cao Ðài Là Hoàn Thuốc Phục Sinh Hòa Bình
14.- Giải Pháp Cứu Thế Của Ðạo Cao Ðài
15.- Hội Thánh Là Gì ?
16.- Cái Khổ Của Thánh Thể Ðức Chí Tôn
17.- Pháp Chánh Hiệp Thiên Là Gì ? Và Hình Luật Tam Giáo Là Gì ?
18.- Luật Quyền
19.- Luật Thương Yêu Và Quyền Công Chánh
20.- Long Hoa Hội Là Gì ?
21.- Thời Kỳ Ân Xá Của Ðức Chí Tôn
22.- Ðại Nghiệp Của Ðạo Cao Ðài
23.- Sự Thật Nguyên Khởi Sự Hình Thành Ðạo Cao Ðài


   HOME

UNICODE FONT