ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PHỔ  ĐỘ

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

 

  

CHÚ GIẢI

 KINH TẬN ĐỘ

  

注 解

盡 度 經

 

  

THIÊN VÂN

Hiền Tài  QUÁCH VĂN HÒA

 

________________________________________________________

 

KINH TẬN ĐỘ

      Từ ngày tạo lập nên Càn khôn Vũ trụ, Thượng Đế đã sanh hóa ra con người, vạn vật và ban một Thiên tánh, là để con người nương theo đó mà trau dồi cho trong sáng thêm lên, hầu tấn hóa lần lần đến bực Thánh triết.

         Tự nguyên sơ, con người còn trong vòng Thánh đức, có cuộc sống hiền lương, chất phác, thuận tùng theo Thiên lý, nên nhân tánh huyền đồng cùng Thượng Đế, tiểu thể hòa đồng cùng đại thể.

         Đến thời trung nguơn, nhơn tâm bất nhứt, tập nhiễm theo thói đời, ham mê danh lợi, vật chất, mới đánh mất điểm thiên lương, rồi tranh đấu, giựt giành lẫn nhau, tương tàn tương sát vì chén cơm manh áo, vì quyền tước lợi danh, không kể tình máu thịt, nghĩa đồng bào, không nương đồng loại, đồng chủng.

         Sang tới thời Hạ nguơn này, nhơn loại sống trong dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh khốc liệt, thiên tai tàn phá, bệnh chướng hoành hành...làm cho con nguời phải chịu nhiều điêu linh, khổ sở.

         Vì thương sanh chúng bị mê mờ, mãi chìm trong luân hồi biển khổ, nên Đức Thượng Đế đã nhiều phen đem Đạo dạy Đời, cứu thoát nhơn loại. Ngài tùy thời kỳ nguơn hội, tùy phong tục tập quán, tùy trình độ hiểu biết của con người, tá danh khai Tam giáo: Phật, Thánh, Tiên mà cứu vớt chúng sanh qua hai thời kỳ phổ độ.

         Đến thời mạt Pháp, một lần nữa, Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, lập nền chánh pháp Cao Đài, có tôn chỉ qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi, tức là nhìn nhận các Tôn giáo từ một nguồn gốc mà sinh ra: Đó là Đấng Thượng Đế. Vì vậy, sau ngày khai Đạo, Hội Thánh được lịnh Ơn Trên dạy thỉnh Kinh nơi Phật giáo hay các chi Minh Sư, Minh Lý về tụng niệm. Điều này, chính Hội Thánh đã nói rõ trong lời tựa Kinh Thiên, Thế Đạo như sau:

         “Từ khi mở Đạo, Chí Tôn duy giáng cơ truyền cho Phật giáo, Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý dạy dâng Kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, song Kinh Tận Độ vong linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.

         Đức Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng Liêng đặng xin Kinh Tận Độ, nhưng mà Chí Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.

         Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi (Dl 21 đến 31-8-1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một giọt nước Cam Lộ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh hồn của toàn Thế giới.

         Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười năm Chí Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân Kinh này mà thôi”.

         Kinh Tận Độ gồm các bài Kinh sau đây:

                        1/- Kinh Giải Oan.

                        2/- Kinh Tắm Thánh.

                        3/- Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối.

                        4/- Kinh Khi Đã Chết Rồi.

`                       5/- Kinh Tẫn Liệm.

                        6/- Kinh Cầu Siêu.

                        7/- Kinh Đưa Linh Cữu.

                        8/- Kinh Hạ Huyệt.

                        9/- Vãng Sanh Thần Chú.

          10/- Kinh Khai Cửu.

          11/- Kinh Đệ Nhứt Cửu.

          12/- Kinh Đệ Nhị Cửu.

          13/- Kinh Đệ Tam Cửu.

          14/- Kinh Đệ Tứ Cửu.

          15/- Kinh Đệ Ngũ Cửu.

          16/- Kinh Đệ Lục Cửu.

          17/- Kinh Đệ Thất Cửu.

          18/- Kinh Đệ Bát Cửu.

          19/- Kinh Đệ Cửu Cửu.

          20/- Kinh Tiểu Tường.

          21/- Kinh Đại Tường.

          22/- Di Lặc Chơn Kinh.(*)

 

(*)Xem Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh và Kinh Cứu Khổ của cùng tác giả

 

________________________________________________________________________________

Đây là bản thảo “Chú giải Kinh Tận Độ” của Hiền Tài Quách Văn Hòa, chỉ lưu hành nội bộ.

            Khi sửa chữa hoàn chỉnh, bản quyền sẽ được dâng lên cho Hội Thánh.

                                                Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA

 

Tiếp theo >

Top of Page

      HOME