Unicode font

. . . Vì muốn đền-đáp tấm lòng quí-mến của toàn Đạo hằng ngày cầu-nguyện cho ĐỨC NGÀI đặng đầy đủ sức-khỏe hầu làm tròn sứ-mạng, nên mới có mấy dòng thô-sơ ghi chép hành trình của ĐỨC NGÀI để làm kỷ-niệm, chớ chẳng phải văn-nhân đẽo gọt từng câu thanh-nhã, nếu có điều chi sơ-sót xin chư vị tha-thứ ...

Văn-Phòng Hiệp-Thiên-Đài,
Ngày 29 tháng 7 năm 1954
BẢO-ĐẠO, (ký tên và đóng dấu)
HỒ-TẤN-KHOA


Kính Chư Đạo-Tâm,
Trên đây là những lời nói 'thành-thiệt' nhất mà NGÀI BẢO-ĐẠO/HIỆP-THIÊN-ĐÀI đã viết trong đoạn chót bản 'NHỰT-KÝ CUỘC CÔNG-DU CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP SANG ÂU-CHÂU', chúng tôi chọn ghi trước tiên để thay cho LỜI TỰA.