ĐẠO-LÝ THỰC-HÀNH


BÍ-PHÁP CẦU-NGUYỆN
TRONG GIÁO LÝ
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Cao-Đài giáo)

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học Lưu-hành nội-bộ

2005

Mục Lục

Lời Đức Hộ-pháp
Tiểu-dẫn
Phương-pháp cầu-nguyện có hiệu-quả
Tác-động nhiệm-mầu của cầu-nguyện
Kết-luận

Mười hai lời nguyện-cầu - Tu-chơn giải-thoát