UNICODE FONTs

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ Thập Ngũ Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

HUẤN TỪ
của Ngài
BẢO THẾ HIỆP THIÊN ĐÀI
LÊ THIỆN PHƯỚC

(Từ năm Đinh Dậu đến năm Kỷ Dậu) .


do Ban Thế Đạo Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ
đánh máy lại theo tài liệu quay Ronéo của
Luật Sự Lưu Văn Dòn
và thư ký Phan Thanh Liêm sưu tầm



Mục lục

Lời Tựa
1. Đáp Từ trong Lễ Nhậm chức Quyền Đầu Sư (26-2-59)
2. Diễn Từ Đại hội Hội Thánh (15-2-60)
3. Diễn Văn Khai trường Tu Hạnh Nữ Phái (7-10-60)
4. Diễn Văn Lễ Phát Lời Khen Ngợi Chức sắc và Nhân viên dày công Hành Đạo (9-10-60)
5. Thuyết Đạo Rằm Thượng Nguơn Tân Sửu (28-2-61)
6. Diễn Văn Đãi Tiệc Chức sắc đầu Xuân Tân Sửu (1961)
7. Huấn Từ Lễ Kỷ niệm Đệ II Chu niên cầm quyền Đầu Sư (5-3-61)
8. Huấn Từ Buổi họp Hội Thánh (1-8-61)
9. Thuyết Đạo Hội Yến Diêu Trì Tân Sửu (1961)
10. Lời Phủ dụ trong Đại hội Chức sắc Phước Thiện Nhâm Dần (19-2-62)
11. Huấn Từ Lễ Khai Giảng Hạnh Đường (16-4-62)
12. Thuyết Đạo vía Đức Quan Thánh Đế Quân (24-7-62)
13. Thuyết Đạo Kỷ niệm Ngài Khai Pháp (14-2-63)
14. Diễn Từ Khai mạc Đại Hội Nhơn Sanh Giáp Thìn (24-3-64)
15. Thuyết Đạo Vía Đức Hộ-Pháp Giáp Thìn (20-5-64)
16. Phủ dụ trong dịp Bà Phối Sư Hương Nhiều tái thủ Chưởng Quản Phước Thiện Nữ phái
17. Diễn Văn Khai mạc Đại Hội Hội Thánh Giáp Thìn (25-9-64)
18. Huấn Từ Lễ Kỷ niệm Đức Q. Giáo Tông (16-11-64)
19. Huấn Từ Lễ Bế Giảng Hạnh Đường ((24-12-64)
20. Chúc Xuân Tết Nguyên Đán Ất Tỵ (2-2-65)

NEXT / Tiếp Theo