CHƯƠNG II

NGỘ ÐẠO VÀ
ĐẮC PHONG THƯỢNG ĐẦU SƯ
(1875 -- 1925)