CHƯƠNG III

BỐ CÁO CÙNG CHƯ ÐẠO HỮU
(1928 -- 1929)