CHƯƠNG V

NHỮNG TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG HÀNH ÐẠO
(1933-1934)