UNICODE FONTs*

 

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

CHÁNH TRỊ ÐẠO

 

Soạn giả: KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA

 

CHÁNH TRỊ ÐẠO
Soạn giả: KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
IN LẦN THỨ NHỨT NĂM GIÁP DẦN 1974

Số: 30/BKD/TT
Ban Kiểm Duyệt Kinh sách HỘI THÁNH
Kiểm Duyệt, ngày 29 tháng 01 Giáp Dần
(dl 20 02 1974)

MỤC LỤC

CHƯƠNG THỨ NHỨT

A. NỀN TẢNG CHÁNH TRỊ CỦA ÐẠO

B. NGUYÊN TẮC CAI TRỊ CỦA ÐẠO

CHƯƠNG THỨ HAI

CÁC TRỊ QUYỀN TRONG NỀN CHÁNH TRỊ ÐẠO

QUYỀN LẬP PHÁP: QUYỀN VẠN LINH

HIẾN PHÁP CỦA ÐẠO (Pháp Chánh Truyền)

CHƯƠNG THỨ BA

CỬU TRÙNG ÐÀI QUYỀN HÀNH CHÁNH

CHƯƠNG THỨ TƯ

HIỆP THIÊN ÐÀI QUYỀN TƯ PHÁP

CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN

CHƯƠNG THỨ NĂM

SO SÁNH CHÁNH TRỊ ÐỜI VÀ CHÁNH TRỊ ÐẠO

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.

 

Top of Page

     HOME