ĐẠO-LÝ THUYẾT-MINH


ĐẠO Ở ĐÂU

DÃ-TRUNG-TỬ Sưu-tập
Tư-liệu tu-học lưu-hành nội-bộ

2005

Mục Lục

Tiểu-dẫn
Tâm tánh là gì & đường hướng rèn luyện tâm tánh của Tam Giáo
Quan niệm về tâm tánh & pháp môn tu tâm luyện tánh của Tam Kỳ Pổ Độ
Kết Luận