Pages from THANH NGON Q1 HC.jpg

 

Mục Lục

Index

                                                                                           

Book cover and translator’s introduction. 1

LỜI TỰA.. 4

FOREWORD.. 5

1. Thánh giáo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đến xưng danh hiệu lần đầu và chỉ tên 12 người môn đệ trước hết. 6

1. Divine Teaching of the JADE EMPEROR, introducing Himself and announcing the names of the first twelve disciples. 6

2. Thánh giáo dạy về việc thủ cơ chấp bút. 7

2. Divine Teaching regarding the Spiritism and Automatic Writing. 8

3. Thánh giáo dạy phải hòa nhau để chung lo danh đạo và từ đây Thầy khởi sự dạy đạo. 11

3. Divine Teaching concerning unity, Cooperation together and the glorifying of the Way. From this time, the MASTER begins to teach the Tao. 13

4. Thánh giáo của Chí Tôn dạy gắng dạy trẻ nhỏ nên hiền. 15

4. Divine Teaching of SUPREME BEING regarding to be virtuous. 15

5. Thánh giáo dạy cách lễ bái và thờ Thiên Nhãn. 16

5. Divine Teaching regarding to way of adore kowtowing and adoring Holy Eye. 17

6. Thánh giáo dạy rằng muôn việc cũng có thiệt mà cũng có dối. Thầy nói trước cho mà giữ lấy mình. Chung quanh Thầy thả một lũ hổ lang để cắn xé các con, song trước Thầy đã cho mặc thiết giáp.v.v.. 20

6. Divine Teaching about falseness and truth of affairs. The MASTER foretells to defend ourself because the MASTER has released ferocous tigers to bite, however the MASTER had given an armour. 21

7. Thánh giáo xưng danh Nhiên Đăng Cổ Phật, Thích Ca Mâu Ni, Thái Thượng Ngươn Thỉ thị Ngã, kim viết Cao Đài…... 21

7. Divine Teaching regarding to introducing the Dipankara, Sakyamuni Buddha, Th ái Th ượng Ng ơn Thỉ  as CAO ĐÀI... 22

8. Thánh giáo của Thích Ca giáng cơ mừng mở Đạo. Thánh giáo tiếp theo giải nghĩa Tam Kỳ Phổ Độ…... 22

8. Divine Teaching of the Sakyamuni Buddha regarding to pleaseantness toward the Religion opened. The next Divine Teaching regarding to explaining the meaning of Third Period – Universal Salvation. 23

9. Thánh giáo dạy sắp Thiên phong và lập thệ. 24

9. Divine Teaching regarding the initial appointments and take an oath. 26

10. Thánh giáo dạy rằng từ trước Thầy đã lập Ngũ Chi Đại Đạo và kỳ ba nầy Thầy không giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. 29

10. Divine Teaching that essentially, the MASTER founded Great Branches – Great Way and in this Third Period, HE does not assign anyone the True Tao. 30

11. Thánh giáo phong Thánh lần đầu. 31

11. Divine Teaching regarding to canonizing for the first time. 31

12. Thánh giáo dạy rằng dù cho trẻ con trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi thiện nam tín nữ? Trước Thầy giáng sanh lập Phật Giáo, nay dùng huyền diệu mà giáo đạo chớ không giáng sanh nữa. 32

12. Divine Teaching that we must save the kids in abdomen, the MASTER asks the reason of dismissing male and female away. Fomerly, the MASTER descended down to found the Buddhism, nowadays, the mysery is used to teach, not to use a carnal incarnation anymore. 33

13. Thánh giáo dạy về Thánh Tâm và Phàm Tâm, khuyên độ rỗi nhơn sanh. 34

13. Divine Teaching regarding to Holy Hear and Erthly Heart, regarding to admonishing the human beings. 34

14. Thánh giáo xưng danh Thích Ca Như Lai kim viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát và nhắc lại rằng trong Phật Tông nguyên lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay (là khai Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) khuyên chư tăng hành đạo và không đặng nói Phật giả vô ngôn nữa. 35

14. Divine Teaching regarding to introduction of the Sakyamuni Buddha name as Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát and rearding to reminding that in the Buddhism has taught thoroughly in addvance for this period (openning of Great Way-Third Period-Universal Salvation) and has advised monks to spread the Tao and not to say: Buddha says nothing. 36

15. Thánh giáo bằng Pháp văn vì có hai người Pháp hầu đàn. 38

15.  Divine Teaching by French due to two Frenched attending the ceremony. 40

16. Thánh giáo dạy Nhạc Lễ. 41

16. Divine Teaching regaring to Music and Ritual. 43

17. Thánh giáo khuyên dạy một chức sắc tên K. 46

17.  Divine Teaching regarding to advising a dignitary named K. 47

18. Thánh giáo dạy sắp đặt Ngọc Đàn. 47

18. Divine Teaching regarding to arrangement of Ngọc Đàn (Ceremony). 48

19. Thánh giáo dạy thành lập Nữ Phái. 49

19. Divine Teaching regarding to founding Women College. 49

20. Thánh giáo dạy thọ truyền bửu pháp và luyện đạo. 50

20. Divine Teaching regarding to the precious dharma and cultivating Tao. 51

21. Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới này. 53

21. Divine Teaching regarding to the death and eternality. If there was MASTER, there would be nothing in this Universe. 54

22. Thánh giáo dạy phải trau giồi hạnh đức. 55

22. Divine Teaching regardingl to cultivating virtues. 56

23. Thánh giáo dạy về tà dâm giới. 57

23. Divine Teaching regarding to adultery. 58

24. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập trường thi công quả. 58

24. Divine Divine regarding to found merit school. 59

25. Thánh giáo cho biết sự phàm tục là mưu kế của Tà Mị. Đạo khai Tà khởi. 60

25. Divine teaching that earhtly affair is Devil scheme. The Tao is opened, Devil raises. 61

26. Thánh giáo dạy cc môn đệ đầu tiên phải xuống Cần Giuộc vì tà mị muốn nhiễu hại môn đồ. Tái cầu nhiều lần Thầy lập Tam Trấn phong tịch Đạo và lập thệ.v.v…... 62

26. Divine teaching that first disciples must go to Cần Giuộc because devil wants to harass and damage disciples. The MASTER founds Three Governors and Bastibal names and way of taking an oath. v.v…... 64

27. Thánh giáo dạy chư môn đồ Minh Đường về việc tu bất thành vì đạo bế. 67

27. Divine teaching for disciples of Minh-Đường regarding the fact that one cannot attain enlightenment due to the closure of the Tao. 68

28. Thánh giáo khuyên ông Đ… ăn năn sám hối lấy công chuộc tội. 69

28. Divine Teaching to Mr. Đ, who should repent and guide humanity in order to repay his offences. 69

29. Thánh giáo dạy lập họ Thánh tịch của chức sắc và buộc mỗi vị phải độ cho đặng ít nữa 12 người. v.v…... 70

29. Divine Message regarding to the establishment, by each dignitary, of their own divine family, that is, each disciple is responsible for the introduction of at least 12 people to the faith. 72

30. Thánh giáo dạy phải tập tánh khiêm nhường mà độ chúng. 74

30. The Divine Teaching explaining how you try to be humble to save the human beings. 75

31. Thánh giáo dạy sắp đặt Thánh Thất, tạo ngôi Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư và quả Càn Khôn. 76

31. Divine Teaching regarding to arrangement of a Temple, creation of the Pope, Censor Cardinal, Archbishop thrones and the Celestial Globe. 76

32. Thánh giáo dạy từ đây trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo Thầy đã đến lập. 77

32. Divine Teaching that in Vietnam, there is only one true Religion found by the MASTER. 78

33. Thánh giáo dạy phải biết tranh đấu để thắng tà mị. 79

33. Divine Teaching regarding to teaching to fight and win against the evil. 80

34. Thánh giáo dạy tập cử chỉ khác hẳn thế tình .v.v…... 81

34. Divine Teaching regarding to cultivation for attitudes which are different from normal ways. 82

35. Thánh giáo Pháp văn cho vị đạo hữu người Pháp. 83

35. French Divine Teaching for a French follower. 84

36. Thánh giáo dạy rằng: Nay Thầy giáng thế chọn Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên Đồ Đệ. 85

36. Divine Teaching: Nowadays, I select one Buddha, Three Immortals, Thirty Six Saints, Seventy Two Sages, Three Thousand Disciples. 86

37. Thánh giáo dạy mặc đồ bô vải. 87

37. Divine Teaching concerning to wearing plain clothes. 87

38. Thánh giáo dạy rằng Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy .v.v… và lễ cúng như Tam Bửu thì: Rượu là Khí, Bông là Tinh, Trà là Thần. 87

38. Divine Teaching : the MASTER is Buddha, Buddha is the MASTER….and ritual with Three Offerings: Wine is Gas, Flower is Body, Tea is Spirit. 88

39. Thánh giáo giao cho Hồ Quang Châu mở đạo Trung Kỳ. Tái cầu Thầy dạy Chánh Trị với Đạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau. 89

39. Divine Teaching: Hồ Quang Châu is assigned to preach religion in the Central of Vietnam. The MASTER teaches the politics can never be united with the Tao. 90

40. Thánh giáo Pháp văn cho vị đạo hữu Pháp. 91

40. French Divine Teaching for a French disciple. 93

41. Thánh giáo Pháp văn cho vị đạo hữu Pháp. 94

41. French Divine Teaching for a French disciple. 95

42. Thánh giáo dạy về việc thử thách và từ đây quyền thưởng phạt giao vào tay Lý Thái Bạch. Tái cầu Đức Lý Giáo Tông giảng dạy về sự thưởng phạt. 95

42. Divine Teaching regarding to challenges and the reward and punishment depending upon the Lý Thái Bạch. His Holiness Giáo Tông explains the reward and punishment. 97

43. Thánh giáo tại Đàn Minh Tân có Thái Thượng Lão Quân, Tề Thiên Đại Thánh, Lê Sơn Thánh Mẫu giảng dạy bổn đạo Minh Tân. 100

43. Divine Teaching of Minh Tân Ceremony with Thái Thượng Lão Quân, Tề Thiên Đại Thánh, Lê Sơn Thánh Mẫu teaching followers of Minh Tân. 102

44. Thánh giáo dạy về cơ huyền diệu của kiếp luân hồi. 105

44. Divine Teaching reagrading to mystery of reincarnation. 106

45. Thánh giáo phân đẳng cấp chư chức sắc và dạy việc công cử. 107

45. Divine Teaching regarding to ranks of dignitary and teaching of the method of election. 109

46. Thánh giáo giải thích việc xảy ra tại Từ Lâm Tự. 112

46. Divine Teaching regarding to explaining trouble happened at Từ Lâm Tự Pagoda. 112

47. Thánh giáo dạy tiếp việc xảy ra tại Thánh Thất. 113

47. Divine Teaching regarding to continuous affair happened at the Temple. 114

48. Thánh giáo Pháp văn cho đạo hữu người Pháp. 116

48. French Divine Teaching for a French person. 117

49. Thánh giáo của Lý Giáo Tông dạy phân biệt nam nữ. 118

49. Divine Teaching of Lý Giáo Tông about teeaching males and females when attending a ceremony. 119

50. Thánh giáo dạy phải ghi đạo vào lòng chớ đem thói ám muội mờ hồ vào đường đạo đức sau ăn năn rất muộn. 119

50. Divine Teaching regarding to late issue of repentance when disciples do not take confusion benightedly on the Tao. 120

51. Thánh giáo về việc ông Thượng Tương Thanh đăng tiên. 121

51. Divine Teaching regarding to the disincarnation of Mr. Thượng Tương Thanh. 122

52. Thánh giáo dạy nếu biết đạo thì phải trọng đạo…... 123

52. Divine Teaching regarding to way of understanding the Tao when believe the Religion. 123

53. Thánh giáo Pháp văn cho đạo hữu người Pháp. 124

53. French Divine Teaching for a French person. 125

54. Thánh giáo Pháp văn cho đạo hữu người Pháp. 126

54. French Divine Teaching for a French person. 127

55. Thánh giáo dạy về sự chuyển kiếp của con người và của tà quái. Nếu không tu hành thì không khỏi luân hồi.v.v…... 128

55. Divine Teaching regarding to reincarnation cycle of people and meaning of the demon. Without cultivation of the Tao, people can not escape from the the cycle of reincarnation.v.v…    130

56. Thánh giáo Pháp văn cho chư đạo hữu biết Pháp văn nói về giá trị của sự giàu sang danh vọng. 132

56. French Divine Teaching for disciples who know French about the value of riches and fame. 133

57. Thánh giáo dạy về việc Tân Luật. 134

57. Divine Teaching regarding to the New Cannonical Codes. 135

58. Thánh giáo dạy vì sao phải lập Tân Luật. 136

58. Divine Teaching regarding to the reason of founding New Cannical Codes. 136

59. Thánh giáo dạy làm việc phải là theo ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi nơi Thiên luật, Thần Thánh chép biên. 137

59. Dvine Teaching regarding to obeying the Divine will toward many issues. If whoever perpetrates something concerning to evil opposes the Divine Law and Saints, Deities record all. 138

60. Thánh giáo dạy khá đem hết trí lực thi thố chớ sụt sè. 138

60. Divine Teaching explaining about encouragement toward the effort of contributing to the Religion without hesitance. 139

61. Thánh giáo dạy phận sự muốn được hoàn toàn cần phải bền chí khổ tâm.v.v…    139

61. Divine Teaching regarding to being patient, to withstanding miseries if people want to fulfil duty.v.v…... 140

62. Thánh giáo dạy dâng và tiếp Tân Luật. 142

62. Divine Teaching regarding to teaching about submitting and receiving the New Cannonical Codes. 143

63. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập Đạo thì phải vì đạo đức mà đạt đến phẩm vị cao thượng. 145

63. Divine Teaching regarding to teaching that the MASTER descends down to found the Religion, disciples must reach the great holy positions. 146

64. Thánh giáo dạy giới tửu. 147

64. Divine Teaching about abstaining from alcohol. 148

65. Thánh giáo dạy biết Đạo là kẻ hữu phần không biết Đạo là kẻ vô duyên. Và Thánh Giáo của Thần Hoàng Mỹ Lộc dạy Đạo cho dân chúng bổn thôn. 149

65. Divine Teaching regarding to teaching that whoever knows the Religion has good fate, whoever does not know the Religion is unfortunate. The Deity -Thần Hoàng Mỹ Lộc gives Divine Teaching to teach people in the village. 151

66. Thánh giáo dạy toàn nam nữ cầu đạo và cho một bài thi chung. 153

66. Divine Teaching with a general poem to teach male and female disciples the way of entering the religious gate. 154

67. Thánh giáo dạy phải tu mới thoát kiếp luân hồi. 155

67. Divine Teaching regarding to way of escaping the cycle of reincarnation by cultivating the Tao. 156

68. Thánh giáo dạy rán công thêm nữa để đi cho cùng bước đường. 157

68. Divine Teaching about teaching disciples to try to overcome more in order to lead into the last point of the religious path. 158

69. Thánh giáo dạy phải lưu tâm chấn hưng nền Đạo. 158

69. Divine Teaching about teaching toward making the Religion prosperous. 159

70. Thánh giáo của Thượng Chưởng Pháp Tương mừng vui cho Đạo. 160

70. Divine Teaching of the Confucian Censor-Cardinal Tương with joy for Religion. 160

71. Thánh giáo khen nhiều Chức Sắc và phong thưởng. 161

71. Divine Teaching about complimenting many Dignities offered by GOD and about rewards for them. 162

72. Thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông ban sắc phục cho Nữ phái. 163

72. Divine Message of the visible Pope (Đức Giáo Tông) about granting the ceremonial costumes the College of Women. 164

73. Thánh giáo Đức Lý về việc Ngài khẩn cầu cho các thành Sàigòn, Chợlớn, Giađịnh, Huế, Hảiphòng, Hànội, khỏi tội nhưng không đặng. 166

73. Divine Teaching about the visible Pope’s petition toward Saigon, Cholon, Giadinh, Haiphong, Hanoi of Vietnam to avoid being destroyed but He could not do. 166

74. Thánh giáo dạy sửa mình và thương yêu nhau. 167

74. Divine Teaching about cultivating oneself and loving together. 167

75. Thánh giáo Đức Quan Âm Như Lai khuyên chung hiệp nhau mà hành đạo và dìu dắt đàn sau bước tới. 169

75. Divine Teaching regarding to teaching of Đức Quan Âm Như Lai (Quan Yin) toward advising disciples to serve and guide next generation for the Tao. 169

76. Thánh giáo thăng chức Văn Xương cho Thần Hoàng Long Thành. 170

76. Divine Teaching about the Văn Xương’s promotion to a Diety of Long Thành village. 171

77. Thánh giáo nói về sở dụng Thiêng Liêng và sở dụng phàm trần của Hiệp Thiên Đài. 172

77. Divine Teaching about the functions and power of the Hiệp Thiên Đài. 173

78. Thánh giáo dạy: Thầy ước sao các con biết tự lập và cho đủ tư cách. 175

78. Divine Teaching regarding to the MASTER’S wish that everyone recognizes to build onw the Tao to be conduct enough. 175

79. Thánh giáo hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người mà toàn trong nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu…... 175

79. Divine Teaching about: Where will the wisdom of a man that everybody has return?  176

80. Thánh giáo dạy: Nếu muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. 177

80. Divine Teaching about teaching about the merit work of saving and guiding the human beings – only one way. 178

81. Thánh giáo dạy phải dụng chí Thánh, Thầy đã un đúc mà dìu dắt sanh linh. 179

81. Divine Teaching about great perfectness. The MASTER has guided the human being the way to cultivate on the religious path. 180

82. Thánh giáo dạy rằng kẻ vô tâm trở lòng phá Đạo thì hành phạt sẽ chất đầy v.v…    181

82. Divine Teaching regarding to teaching that the people who have changed their way to sabotage the Religion will receive full punishments.v.v…... 182

83. Thánh giáo dạy phải tự lập, đừng đợi Thầy bồng ẳm. 183

83. Divine Teaching about teaching way of being relf-reliant. Do not wait the embrace or assistance of the MASTER. 183

84. Thánh giáo Đức Lý dạy sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền Đạo mà gieo truyền cho nhau, thì sẽ làm cho chúng sanh càng thù hiềm nhau. 184

84. Divine Teaching: His Holiness Thái Bạch teaches meaning of aversion and teaches that an aversion will be spreaded if disciples heedlessly seed in the Religion. 185

85. Thánh giáo dạy rằng Thầy lấy lẽ công bình thì phải chiếu Thiên Điều rồi con cái Thầy phải đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp v.v…... 186

85. Divine Teaching that if the MASTER applies the natural justice, the Divine Law will be applied and human being will be banished eternally. 187

86. Thánh giáo dạy rằng: Nền Đạo lập nên là nhờ đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn đồ. Nếu vào Đạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường thì dầu có bao nhiêu đạo hữu và bao nhiêu công quả cũng chẳng qua là một trường ngôn luận của thế gian đó thôi. 189

86. Divine Teaching about: The Religion founded is due to each disciple’s humbleness. If disciples follow the Tao however, disciples still compete as normal people, the Religion hands a dispute of the earth even the Religion has many disciples. 190

87. Thánh giáo dạy mối Đạo phải trải qua lắm nỗi gay go để gieo mối chánh truyền cho đoàn hậu tấn. (có dạy đến việc ngưng cơ bút). 191

87. Divine Teaching regarding to teaching that the Religion has to be overcome many tense situations to steadily a firm foundation for the generation. 191

88. Thánh giáo Đức Chí Tôn cho hay Thầy có hội chư Tiên Phật để thương nghị về sự lập Đạo tại Nam quốc và dặn đừng nghịch lẫn nhau v.v…... 193

88. Divine Teaching about a meeting with Immortals, Buddhas regarding to discussion for founding a Religion in Vietnam. The Master informs and advises not to hate together. 193

89. Các nguồn tư liệu tham khảo: 194

89. Documentation origins for reference: 195

 


Book cover and translator’s introduction.

 

 

© Buffalo Tours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAY NINH HOLY SEE

This is an original architecture project of Caodai Religion, is called Tây Ninh Holy See – a sacred land located in  Hòa Thành district, Tây Ninh province, about 100 kilometers from Hồ Chí Minh city. It is center Holy See of Caodai Religion. Though disciples in any nation still miss it, they are directed toward Holy See in  praying for religious belief. This Religion was opened in Việt Nam – a poor race but  rich in religious belief.

It is not an original architecture project in simple view but a symbol of harmony among Religions, place for worshiping Supreme Being who is general Holy Father of all living beings. White Palace such as a Nirvana at the earth, Heaven for people come to receive GOD’s love.         

We respectfully kowtow in front of the Supper-natural Father and Mother to be blessed the holy favour for saving all living beings on the way of evolvement, enlightenment of Dharma Buddha into the Original streamline where we went out. Respectfully pray Two Great Holy Father and Great Holy Mother to bless much holy favour to wake disciples up in taking the moral love for foundation to evolve, be ware of the Paradise existing in the Spirit of each CAO ĐÀI disciple.

Praying respectfully!

The translation is depended on the Divine Book re-published on 1973 of Sacerdotal Council of Tây Ninh Holy See.

 

 

 

CaoDai1

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

The portrait of Conservator Phạm Hộ Pháp is blessing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân dung ĐỨC HỘ PHÁP Phạm Công Tắc

The portrait of ĐỨC HỘ PHÁP Phạm Công Tắc

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI TỰA

 

Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết tinh thần xu hướng vào lối văn minh vật chất; món ăn sẵn đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiều che thân, thậm chí ra một tấc đường thì có ngựa xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạo xự trên chốn võ đài; mạnh đặng, yếu thua; khôn còn, dại mất. Phần đông bực thông minh, lại đem cả trí khôn làm món binh khí hại người; kẻ tước trọng thêm dùng hết thế quyền ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm cứ lo cho xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày nấy; cho kiếp chết là kiếp mất: gọi Thiên Đường, Ðịa Ngục là câu chuyện hoang đàng. Bậu bạn lỗi câu tín nghĩa, vợ chồng quên đạo tào khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượn sóng văn minh tràn dập tới đâu thì nền luân lý ngửa nghiêng tới đó.

Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa mối cang thường, sau này phải vì đó mà hư hoại.

Ðức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhơn sanh sa vào nơi tội lỗi, nên dụng huyền diệu tiên thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tỏ vẻ biết bao lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng CHÍ TÔN tiện dùng quốc âm cho dễ hiểu.

Chư Ðạo Hữu nhập môn trong thời kỳ ngưng cơ bút nầy, không đặng hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại Từ Bi. Nay Hội Thánh nhơn công trích lục những THÁNH NGÔN nào giáng cơ dạy Ðạo, rồi in làm hai bổn để truyền bá cho mọi người thông hiểu. Thiết tưởng, trong Ðạo Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có đạo tâm mà không tiếp được THÁNH NGÔN nầy lại không hết dạ hoan nghinh.

Vậy xin chư Ðạo Hữu, chư Thiện Nam, Tín nữ, khi thỉnh được THÁNH NGÔN rồi, khá hết lòng trân trọng, vì vật vô giá bửu, lại là lời châu ngọc của Phật Trời. Cơn nhàn rảnh, nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối Ðạo nhiệm mầu, sau để trau giồi đức hạnh cùng bố hóa cho gia thân mình.

Nhà nào có THÁNH NGÔN tức là nhà đó treo được một ngọn đèn thiêng liêng tỏ rạng. Khá biết cho.

Tòa Thánh Tây Ninh
Hai mươi mốt tháng mười, năm Ðinh Mão.

HỘI THÁNH CẨN TỪ

FOREWORD

At the end of this Third Period, humankind most trends their spirits to materialistic civilization, delicacy foods and sea foods, splendid and snobbish residences, glossy and silk dress, even being picking up in car and horse just going out in short distance. The current comforts on the temporary world make people bewitched then compete against contending to wealth happiness, be unreliable and bustle in competition, win if be strong, fail if be weak, have good life if be wise, die if be foolish. Almost all wise ranks of people use whole intelligence as weapons to harm others. Authority in powers blocks grassroots to become saddening. Whole year, they care of their body in enjoying the delight, their wife and child for being warm and full, enjoy the happiness as long as they live. They think be dead, be end, and consider the Heaven and Hell story are unreal. Friends forget the faithfulness, husband and wife forget their moral principle, whole year round, just care of money and gold to change custom and manners. Alas! Where the civilization floods to, ethics foundation falls backwards.

If without Holy Religion opened soon in the Third Period, civilization foundation, Three Bonds and Five Constants foundations will be damaged afterward.

With the love character of JADE EMPEROR SUPREME BEING, He does not have the heart to see His all living beings fall into the crime. Thus, our Holy Father used the means of holy mysterious writing in communication to preach. Over one continuous year, many jewel words, precious voice are showed. Being afraid of using profound literary style, normal disciple can not understand religious principle, then teaching becomes nothing, our JADE EMPEROR SUPREME BEING used national language to be easily understood.

Disciples initiated after the period of writing for communication do not have glad chance to hear precious voice, jewel words of our JADE EMPEROR SUPREME BEING, Sacerdotal Councilextract the Holy Messages taught about Religion, and publish into two books to preach for everybody. We should think in Followers and Disciples in spite of being new or old cheer in heart to receive this Holy Message.

When Disciples, male and female Followers receive SACRED MESSAGES, respect it because of the precious treasure and pearls and gem of the Buddha and Holy Angels. In free time, should take notice to read, first understand clearly and thorough mysterious Religion, then cultivate virtue, also imply your family. The family has got the Holy Word, that means that family hangs one holy right lamp. Kindly know.

Tây Ninh Holy See

21-10 Đinh Mão year (Cat year)

SACERDOTAL COUNCIL in deep respect


1. Thánh giáo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đến xưng danh hiệu lần đầu và chỉ tên 12 người môn đệ trước hết.

Noel 1925

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.

Ðêm nay, 24 Décembre phải vui mầng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe).
Ta rất vui lòng mà thấy đệ tử kính mến Ta như vậy.
Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta (Nhà của M. C…).  Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa.

CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh,
HƯỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.

(Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của mười hai người môn đệ trước hết là của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, còn ba chữ xiêng lớn trong câu chót là tên ba vị hầu đàn).

1. Divine Teaching of the JADE EMPEROR, introducing Himself and announcing the names of the first twelve disciples.

Noel 1925                       

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

Thousand years, the God manages the Universe,
Leading the religious life to rejoice the Holy Favour.
Mysterious Religion is blessed on over the world,
Name will be kept handled down forever
.

Tonight, 24 December (1), you have to be happy because it is a day I (2) went to the earth to preach in Europe.

I am glad to see disciples to respect Me like this.

This house will be full of My favour (house of M.C)(3).

I will show more mysteriousness to respect Me more.

CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh, BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành;
HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh.
HƯỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh (4).

(Twelve big words in three poem sentences are names of first twelve disciples of JADE EMPEROR SUPREME BEING. And three big italic words of last sentence shows names of three people for assisting at ceremony).


(1) “24 December” under Western Solar Calendar is birthday of  Jesus Christ in the West, a precious Child of JADE EMPEROR SUPREME BEING, be on behalf of God to went down to open Catholicism in the West.

(2) Show The JADE EMPEROR SUPREME BEING-The KING of Universe. In this Third Period of Universal Salvation, it is called CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

(3) “M.C” is abbreviation script of “Monsiour Cư”, it means The Director of Religion Affairs Cao Huỳnh Cư

(4) Explaining: Four Disciples Chiêu, Kỳ, Trung, Hoài with responsibility to save humankind even baby in the mother’s stomach. The Religion I found denpends on Sang, Quí, Giảng. Four Mr. Hậu, Đức, Tắc, Cư stay at the same area called Heaven Earth area. Mr. Hườn, Minh, Mân go to keep MY palace.


2. Thánh giáo dạy về việc thủ cơ chấp bút.

03 Jan. (5) 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Thủ cơ – Chấp bút

Thủ cơ hay là chấp bút phải để cho thần, tâm tịnh mới xuất Chơn Thần ra khỏi phách, đặng đến hầu THẦY nghe dạy.

Khi chấp thủ thì tay tuân theo Chơn Thần nói lại mà viết ra, mường tượng như con đặt để, con hiểu đặng vậy.

CHƠN THẦN là gì?

Là nhị xác thân (périspit) là xác thân thiêng liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo níu.

Cái Chơn Thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng phép đến trước mặt THẦY.

Như chấp cơ mà mê, thì Chơn Thần ra trọn vẹn khỏi xác. THẦY mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, THẦY nói tên chữ, xác nó cầm cơ viết ra, người đọc trật chữ, nó nghe đặng không chịu. THẦY buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.

Còn chấp bút, khi THẦY đến thì làm cho Thần con bất định một lát, cho Thần xuất ra nghe THẦY dạy, còn tay con tuân theo mà viết, ấy là một phần của con, một phần của THẦY hiệp nhứt, mới thấu đáo Càn Khôn, tinh thông vạn vật đặng.

Trước khi thủ cơ hay là chấp bút, thì phải thay y phục cho sạch sẽ, trang hoàng tắm gội cho tinh khiết, rồi mới đặng đến trước bửu điện mà hành sự; chớ nên thiếu sót mà thất lễ. Nếu chấp cơ thì phải để ý thanh bạch không đặng tưởng đến việc phàm. Tay chấp cơ cũng phải xông hương khử trược, tịnh tâm một lát, rồi phải để tinh thần tinh tấn mà xuất ngoại xác đến hầu dạy việc. Phải có một chơn linh tinh tấn mới mầu nhiệm huyền diệu, phải trường trai mới đặng linh hồn tinh tấn; phải tập tánh chí Thánh, Tiên, Phật mới phò cơ dạy đạo cả chúng sanh. Kẻ phò cơ, chấp bút cũng như Tướng Soái của THẦY để truyền Ðạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường. Còn việc truyền thần lấy điển quang, thì ai ai cũng có điển trong mình, nó tiếp điển ngoài rồi thần của nó viết ra, có khi trúng, có khi trật.

Vậy khi nào chấp cơ phải đợi lịnh THẦY rồi sẽ thi hành.

2. Divine Teaching regarding the Spiritism and Automatic Writing.

03 Jan. 1926

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

Lifting the billed basket– Holding the pen for spiritistic realization(6)

          Lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization, must let spirit, soul absolutely quiet to make the Chơn Thần (7) exist out of the physical body to kowtow for teaching.

          By lifting the billed basket, your hands depend on language of Invisible Spirit to write down. It is imaged you become a means, you (8) understand!

What is SECOND BODY (9)?

It is the Second Body, holy body. In the physical body, it is hard to breat out of the body because the rude body binds strictly.

That Spirit Body of Saint, Fairy, Buddha is extremely mysterious, immortal and eternal. True monk with the rude body but reach the peak of the Way, He can free out of the body before dead time to stroll everywhere outside the world. That Spirit Body can be permitted to kowtow in front of ME.

Coma of lifting the billed basket, the Spirit Body frees out completely of the body, I teach him something to write down; he follow; I (10) tell him word names, his body writes down. Someone reads wrong the words, he can hear and not accept. I force to rewrite and scold that reader.

          About holding the pen for spiritistic realization, when I come, I make your Spirit unmoved a few minutes, make your spirit frees out of body to hear My teaching; your hands obey and write down. That is a part of yours and a part of MINE combined together in one so that you can understand thoroughly the Universe and all living beings.

Before lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization, cloth must be changed new and clean solemn one, take a bath cleanly and go in front of the altar to do; if not, be impolite. In case, carry out, you must keep purely tranquil, not think about commonplace issues. Dirty hands need to be disposed in incense (11), let your spirit quiet, then keep your diligent mind to leave out of the body to be taught. There must have one diligent soul to be holy and mysterious; must fast long so that the soul gets diligent; must practice the virtue of Saint, Fairy, Buddha in order to assist the basket apparatus to preach all disciples. Person assisting for lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization, is considered as MY Commander to carry on missionary for all living creatures. Do not think mysterious writing is normal. About spirit transmission to get power, everybody has it himself in advance. He receives power outside his body, then his body writes down; writing is true sometimes, sometimes it is false.

Thus, when you assist lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization, you must wait for MY command to carry out.


(5) Tháng giêng.

(6) Lifting the billed basket: is carried out as the following, two hands lift the set of basket apparatus, then Holy Immortals descend down to make the basket apparatus move and write words. There are two kinds, Small Basket Apparatus and Big Basket Apparatus. This is a means to communicate mysteriously with Holy Immortals. This Apparatus contains one basket made by bamboo or rattan trees covered by thin paper outside, inside covered by yellow mesh. There is a long handle thrusted passing the mouth of basket. Tip handle is carved with a head of phoenix, under the phoenix’s neck has stem of rattan used to write down table. Activities are carried out: two people assisting to hold the apparatus are called Medium and stand right and left of the basket. Each person uses two hands to lift the basket. When Immortals descend down, then make their hands moved with circle on the table, then the words are written down. The other ones assisting the ceremony see and write on paper. Holding the pen for spiritistic realization:  The Medium holds the pen with the white paper to wait the Holy Immortals descend down in hand and words are written down. This kind needs one medium only. The medium must be clean, heart is tranquil with great virtue, give up sex and have no sexual desires, thoughts must be pure, pen and hands must be disposed by incenses. Everything must be noble and tranquil.

(7) Called Second Body/Perisprit, invisible spirit of three Bodies under Caodai theory: Physical body, Second Body, Soul or Chơn Linh/Third Body. Human has got three Bodies. The First Body is Physical Body from philistine parents and is brought up by philistine materials. The Second Body is Invisible Body – holy Body – Spiritual Body; the BUDDHA MOTHER uses Original Energy at Diêu Trì Palace to make. The Third Body is Soul – Clear-sighted Light Point given by the God. Physical Body is controlled by Spiritual Body, and the Soul controls Spiritual Body.

(8) In this Bible, the reader must understand “you”  is a pronoun used as a child standing in front of the Holy Father.

(9) Second Body is Spirit.

(10) “I” is translated from “THẦY”, a pronoun with the meaning MASTER or a FATHER of all living beings. Thus, throughout the Holy Bible, “I” means MASTER or Holy FATHER.

(11) Action is made by burning the aloe wood or fragrant incense to make smoke rising around to purify the dirtiness.


3. Thánh giáo dạy phải hòa nhau để chung lo danh đạo và từ đây Thầy khởi sự dạy đạo.

20 Feb (12). 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ-TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà,
Chung hiệp ráng vun nền Ðạo Ðức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

*                             

Nguồn Tiên tầm Ðạo dễ gì đâu?
Quyền phép Càn Khôn một túi thâu
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp,
Ðộ hồn nay gội khắp năm châu,
Tìm hiền lắm lúc gieo nguồn Ðạo,
Cải dữ đòi phen cổi mạch sầu,
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh,
Ngày thành Chánh quả có bao lâu!

Cái nhánh các con là nhánh chính mình THẦY làm chủ, sau các con sẽ hiểu.

THẦY vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho THẦY rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo THẦY.

Ðạo THẦY tức là các con, các con tức là THẦY, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý THẦY muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của THẦY.

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Ðường men bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

Các con phải hiểu rằng: THẦY là huyền diệu thế nào? Cách dạy, THẦY buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy.

Dầu cho THẦY phàm tục cũng phải vậy, nếu đứa dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu mà hiểu đặng.

THẦY cấm không cho dị nghị việc người, nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có THẦY trong đó.

Chẳng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một Ðạo tức một cha,
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.

THẦY dặn các con một điều, nhứt nhứt đều đợi lịnh THẦY chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Phận sự và trách nhiệm các con, THẦY đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời THẦY, nghe!

Từ đây THẦY khởi sự dạy Ðạo cho  .......................

Trên Bạch Ngọc Kinh có đủ Nam và Nữ, các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các đấng Nữ Tiên, Nữ Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.

TR...........đã thọ mạng nơi THẦY, con đi đâu THẦY theo đó. Lời đạo đức trong miệng con nói ra, ấy là lời của THẦY bố hóa tập trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ, một mình con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó muốn biết Ðạo Lý con phải độ, biểu chúng nó đến nghe THẦY dạy, mới có thế nó tu hành đặng, trước con không nên buộc chúng nó lắm.

THẦY nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh Ngôn nơi THẦY mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng.

Ðã thấy ven mây lố mặt dương
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường
Ðạo cao phó có tay cao độ
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

THẦY đã hàng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi THẦY đã bố hóa vào lòng con. Như con tính điều chi, tức THẦY đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà Thần Tinh Quái" thì không thế gì làm môn đệ THẦY đặng.

Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà,
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.

... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là Thiên Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì THẦY cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ mình, biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên Ðịa vô tư" đừng ỷ là "Ðại Từ Phụ" mà lờn oai nghe các con!

3. Divine Teaching concerning unity, Cooperation together and the glorifying of the Way. From this time, the MASTER begins to teach the Tao.

20 Feb. 1926

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

The precious throne, flowers are happily and continually blooming more,
Although many different branches are growing out, they will belonged afterward to on same family,
Likewise, you should join together to try your best in serving the Great Way,
Being patience and loyalty, human will come back to ME
.

*     

It is not easy to find the Way of Fairy origin, Nirvana?
All miracles of the universe are in hands.
In antiquity, to find Nirvana, one had to cultivate one’s self over the course of innumerable lives,
Now, souls from all over the world can be guided to this Way,
Finding virtuous messengers to seed the Religious origin,
Righting bad many times to purify the sadness,
Suffering world, human wants to escape from,
Human should cultivate one’s spiritual self to find Nirvana soon
!

Your religious branch is the one I own MYSELF. You understand clearly afterward.

I am happy when I see you are always harmonious together. That is a precious ceremony for ME. You must combine your efforts for MY religious glory.

MY religion contains you, you are ME. You must combine in power, do not compete! You maintain your mission which I want, one day you will understand my will.

Circle of brothers and sisters, should love each other,
The more virtue human gets, the higher position human may attain.
Have to be determined to the Paradise,
With much flesh and blood to have the love of compatriot
.

You should understand that: how is MY mysteriousness? Way of teaching, I force that depending on the intelligence of each disciple you teach.

Although I am philistine, that way is used, if someone is bad while he is taught in sublime, he may understand nothing.

I prohibit complaining other one’s issues, particularly you do not get objection for your disciples, poor them! Always you remember surely that I exist inside.

Not to differentiate the name to be in the same roof,
Going with same Religion, it means getting one FATHER.
Keeping the benevolence and righteousness of one hundred years,
Teaching together one word harmony
.

I make the careful recommendation that one and all must wait MY command, do not guess anything with your idea. I determine your obligation and mission in advance but it is not on time, you must obey MY orders!

From now, I start teaching Religion for you…

At Bach Ngoc Kinh Palace (14) there are Male and Female, you do not think with difference. There are Female Fairies, Female Buddhas which have got more power than Male.

TR… (15) received MY mission, you go somewhere, I follow. Your virtue words spoken out from your mouth are MY words blessed for your intelligence to take the missionary, depend on situation to teach the other one, you do not have capacity enough to convince ones. Do not care of Male or Female or nation, if he wants to know the Religious Doctrine, you must save him, ask him to come for MY teaching so that he can chance to sit in meditation. First, you should not force him much.

I say one time from now to remember, land, stone, iron, plant listen to Holy Words from ME that you speak out, they also get welcome, much less human. You remember and be calm.

The face of the sun rises at the horizon,
Assembling to guide on the path together. 
Deep Way, there is Superior to save,
Being close at the end of so long road
.

I always say to you that: all issues promulgated in your heart by ME. When you consider something, that means I determined already. You do not need to worry much. Religion is  for ones mainly with circumstance. Ones becoming disciple of “Ogre Heresy” already, can not have way to be MY disciples.

If there is good, there has to be bad.
It is difficult to distinguish between the two.
Human beings therefore must come to Me,
To become Immortals and Buddhas must come to ME
.

…Humans who enjoyed much blessing in previous lives, nowadays breaks the Holy Rules, how those offences can be erased. You understand the earthly rules can forgive, much less Holy Rules(16), how do you escape from? Although you do so, it forces ME use power to punish, not forgive. You need to be afraid of offences so much, be afraid of to prevent and keep yourself, be afraid of, you must cultivate yourself, understand clearly that: “Heaven and Earth are impartial”. Do not count on “Great FATHER” so you are not afraid of offence, remember MY children!


(12).  Tháng hai.

(13). Tiếng Pháp là tháng hai.

(14). Translation in temporary “White Pearl Palace”, is called with different names in each Religion such as Paradise, Heaven,…

(15). “Tr” is a abbreviation word of Trung – Lê Văn Trung.

(16). It means Law of Heaven.


4. Thánh giáo của Chí Tôn dạy gắng dạy trẻ nhỏ nên hiền.

23 Fevrier(13) 1926

Dạy trẻ con trước toan dạy mình
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh
Ðạo đời tua biết đời rằng trọng
Một điểm quang minh một điểm linh
                          THI HỨA GIÁO TẬP

Nghĩa là: sấp nhỏ của con dạy, sau cũng nên người ở đời. Ấy là đời. Nếu biết trọng đời thì gắng dạy nó nên hiền.

Một điểm quang minh là một hồn người: là vật tối linh của THẦY trân trọng. Nếu con muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy đặng hiền (Lời giải hai câu thi sau).

4. Divine Teaching of SUPREME BEING regarding to be virtuous.

23 Fevrier 1926

To teach children, teach yourself first,
The work of education is as important as the work of giving birth.
Religion and earth, must know earth is import,
One light point is a holy soul
.
                          THI HỨA GIÁO TẬP

It means: young ones taught by you, will become good persons in life. That is life. If you know precious life, try to teach them to be virtuous.

One Light is a soul of human: is the extremely great thing I respect. If you want to do good, try to teach souls to be virtuous (explaining of two poem sentences).


5. Thánh giáo dạy cách lễ bái và thờ Thiên Nhãn.

25 Février. 1926 (17)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

TRUNG vô giữa bái lễ cho THẦY coi...

Con làm lễ trúng song mỗi gặt, con nhớ niệm câu chú của THẦY:

"NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT"

Ðại lễ là làm lễ ba lần:
Lần đầu dâng hương và hoa.
Lần giữa dâng rượu
Lần chót dâng trà.

Phải chính mình con dâng các lễ ấy.

Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngữa ra nằm dưới, tay trái chụp lên trên.

Từ đây (25-2-26) 13 tháng Giêng năm Bính Dần, con phải may riêng một bộ áo lễ, tay rộng, cổ trịch, như áo Ðạo, nhưng giải gài chín mối, màu xanh da Trời. Con nhớ mang giày gai đặng hầu THẦY, còn nhứt nhứt đều để chơn không hết.

Lạy là gì?
Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chắp hai tay lại là tại sao?

Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm Dương, Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Ðạo.

Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?

Là nguồn cội của nhơn sanh lưỡng hiệp Âm Dương mà ra. Ấy là Ðạo.

Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao?

Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.

Lạy Thần, lạy Thánh thì ba lạy là tại sao?

Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt. Ấy là Ðạo.

Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?

Là tại chín Ðấng Cửu Thiên khai hóa.

Còn lạy THẦY mười hai lạy là tại sao?

Các con không biết đâu?

Thập nhị Khai Thiên là THẦY, Chúa cả Càn Khôn Thế Giái, nắm trọn thập nhị Thời Thần vào tay. Số mười hai là số riêng của THẦY.

... Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng "Con Mắt" mà Thờ THẦY, song THẦY nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhãn thị chủ Tâm
Lưỡng quang Chủ Tể.
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả, Ngã giả.

Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập "Tam Kỳ Phổ Độ" nầy duy THẦY cho “Thần” hiệp “Tinh Khí” đặng hiệp đủ "Tam Bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY cho chư Ðạo Hữu nghe.

…Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên Ðình mỗi phen đánh tảng "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh Khí".

THẦY đến đặng hườn nguyên Chơn Thần cho các con đặng đắc Ðạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn". Bố trí cho chư Ðạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. THẦY khuyên con mỗi phen nói Ðạo, hằng nhớ đến danh THẦY.

5. Divine Teaching regarding to way of adore kowtowing and adoring Holy Eye.

25 Feb. 1926                          

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI  MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

TRUNG, come in middle to kowtow so that I consider…

You did rite right, but each nod, you remember MY incantation:

“ NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT” (18)

Great ceremony means making three times

First time, offering incense and flower.

The mid time, offering wine

Last time, offering tea.

These ceremonies must be offered by yourself.

When offer ceremonies, two your hands shut together, but let left hand be in TÝ act (19), right hand turns upward and under right hand. The right hands covers.

From this time (25 Feb. 2006) 13 Jan. Tiger Year, you must make one special ceremony dress with large sleeves, awry collar like Religious sky green dress and nine buttons. You remember to wear the hemp sandals in order to assist at a ceremony ME, always let barefoot.

What does kowtowing mean?

Kowtowing means appearance, respect in heart.

Two hands shut together, why?

On the left, it is Sun, on the left it is Moon. That means Yin Yang. Yin Yang unite to make Universe, bear and evolve. That means Religion.

Why do you kowtow the living with two kowtows?

That is origin of combination of Yin and Yang. That is Religion.

Why do you kowtow the vulgar soul with four kowtows?

Because of two kowtows of human, one kowtow for God and one kowtow for Earth.

Why do you kowtow Angel, Saint with three kowtows?

It means kowtowing the third rank of God, and shows kowtowing the combination of Sperm, Air, Spirit. That is Religion.

Why do you kowtow Fairy and Buddha with nine kowtows?

Kowtowing the nine Grades of Cửu Thiên in civilizing(20).

And why do you kowtow ME with twelve kowtows?

You do not know?

Thập nhị Khai Thiên là THẦY, Supreme Ruller of Universe, handle Thập Nhị Thời Thần (21) in hands. Twelve is MY private number.

It is not on time you know why you must draw Holy Image “Eye” to adore ME. But I say cursorily so you understand a little.

                   Eye owns the Heart

                   Two Lights are Supreme Ruller,

                   Light is the Spirit,

                   The Spirirt is Supreme

                   Supreme is Me so(22).

The Spirit is shortcoming of mysterious mechanism from the time Religion was closed. To create this “Third Period – Universe Salvation” only I let “Spirit” combines “Essence, Energy” to be full of “ Three Dharmas”. This is the mysterious mechanism to be supernatural and orthodox faith.

You remember to say to Disciples the reason why you adore MY Eye.

…Grades of Angel, Saint, Fairy, Buddha, from the time Religion was closed, rule is still intact. Method of refine dharma is not changed but Heaven prevents of combination of “Spirit” with “Essence – Energy”.

I come in order to help you unify fully your Perisprits to reach to the peak of the Religion. You understand “Spirit at Eye”. Teach Disciples to understand thoroughly that Buddha, Fairy origin is essential from that reason. I advise when you preach Religion, always remember MY name.


(17). Pháp ngữ: tháng hai.

(18). “Nam Mô” translated from Pali Nahma, means kowtowing. This word is often used in front of the Holy Names of Buddha, Fairy, Saint, Angel or praying. “Cao Đài” in temporary meaning, is one Fairy in the Great Way in the first time of opening the Caodaism but that is our NATURE-JADE EMPEROR SUPREME BEING; other side, it means such as High Palace at Linh Tiêu Điện (God’s Court) or Lạc Thiên Thai. “Đại Bồ Tát” means Great Bodhisattva who became enlighten and now to awake human beings. “Ma Ha Tát” means Mahasattva. Second hand, according to Holy Bible, this incantation contains 12 words – personal number of MASTER.  This also shows Three Religions: “Cao Đài” is symbolic of Confucianism, “Tiên Ông”is symbolic of Taoism, “Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” is symbolic of Buddhism.

(19). The thumb head puts at the foot of ring-finger, then grip. This period is called Third Period-Universal Salvation. In the Second Salvation, Thái Thượng Đạo Tổ opened Taoism, showed the way of kowtow: two hands wrap and shrink together, like a tapered flower. In the First Salvation, The Sakyamuni Buddha opened Buddhism, showed the way of kowtow: two hands with faces upward like the follower blossomed. This means a mystical gesture of hands.

(20). According to the explaining of the Virtuous Talent Nguyễn Văn Hồng, is nine Creators of Fairies and Buddhas who created nine Heavens. These Creators were born by JADE EMPEROR SUPREME BEING. Full group is “Cửu Thiên Khai Hóa” – Divine Beings of Nine Heavens.

(21). Twelve Angels who handles twelve spaces. The circle of universe is divided into twelve spaces and named twelve animals: Mouse, Buffalo, Tiger, Cat, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Chicken, Dog, Big.

(22). The Eyes own Heart. Two Lights are Master. The Lights are Spirit. The Spirit is the God. Therefore, the Holy Eye owns the Holy Heart. Holy Eye refers to the Emperor. It means the Universal Extreme. Two Lights are Yin and Yang. Đức Chí Tôn Owns Yang, Đức Phật Mẫu (BUDDHA MOTHER) owns Yin. So Yin and Yang are the Extreme because combination of Yin Yan makes the Universe and all Human Creatures.


6. Thánh giáo dạy rằng muôn việc cũng có thiệt mà cũng có dối. Thầy nói trước cho mà giữ lấy mình. Chung quanh Thầy thả một lũ hổ lang để cắn xé các con, song trước Thầy đã cho mặc thiết giáp.v.v..

13 Mar (23). 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

THẦY cho các con biết trước, đặng sau đừng trách rằng quyền hành THẦY không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn Đệ…

Các con đủ hiểu rằng: Phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối, nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối, còn không có dối, làm sao phân biệt có thiệt… Cười…

THẦY nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn Đệ THẦY là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu thì THẦY lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm Môn Đệ THẦY thì Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước, còn ngã thì cửa Ðịa Ngục lại mời. Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!

Bởi vậy cho nên THẦY chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỷ dỗ dành. THẦY nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con dầu xa, dầu gần, THẦY đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. THẦY hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước THẦY đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con.

Vậy ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng THẦY.

Nghe và ráng tuân theo.

6. Divine Teaching about falseness and truth of affairs. The MASTER foretells to defend ourself because the MASTER has released ferocous tigers to bite, however the MASTER had given an armour.

13 Mar. 1926             

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

I let you know in advance, so that afterward do not blame that MY power is not enough to curb all Disciples…

You deeply understand enough: Earthly everything also has got the truth and deceitfulness, if there is no truth, how do we know deceitfulness, if there is no deceitfulness, how do we know the truth…Smile…

I tell you in order to understand enough: to be meritorious to become MY Disciples, you endure misery. The more I love you, the more I persecute you. You are meritorious to be MY Disciple, White Pearl Palace (24) agrees to great you, you fail, the Hell takes you. Love and love, disgrace and disgrace, who knows deeply!

Thus, not because of disgrace, I do not give you advises, and not because of MY love, I do not ask the devil to soothe you. I tell you in advance so that you care yourself, around you even far and wide, I have released a herd of ferocious tigers (25) living with you. I always incite them to get chances to worry you, however I gave you one armour, they can see, that is your morality.

Therefore, endeavour to keep that armour all the time until the date you meet ME.

Listen and endeavour to obey my teaching.


(23). Tiếng Pháp là tháng ba.

(24). Also called Heven/Paradise/Nirvana

(25). It hints at wicked persons who always harm monks.


7. Thánh giáo xưng danh Nhiên Đăng Cổ Phật, Thích Ca Mâu Ni, Thái Thượng Ngươn Thỉ thị Ngã, kim viết Cao Đài…

Vĩnh Nguyên tự 7 April (26) 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ-TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
Thích Ca Mâu Ni, thị Ngã,
Thái Thượng Ngươn Thỉ thị Ngã,
Kim viết Cao Ðài.

7. Divine Teaching regarding to introducing the Dipankara, Sakyamuni Buddha, Th ái Th ượng Ng ơn Thỉ  as CAO ĐÀI...

Vĩnh Nguyên Tự (27) 7 April. 1926      

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

                   Dipankara Buddha is ME,

                   Sakyamuni Buddha is ME.

                   Thái Thượng Ngươn Thỉ is ME,

                   Being mainly Cao Đài.


(26). Tháng tư.

(27). A name of Buddhism Pagoda belonged to Buddhism Minh Đường – one Branch of Five Branches Minh Đạo. Consequently, this pagoda is the Caodai Temple.


8. Thánh giáo của Thích Ca giáng cơ mừng mở Đạo. Thánh giáo tiếp theo giải nghĩa Tam Kỳ Phổ Độ…

8 April 1926

THÍCH CA MÂU NI PHẬT GIÁNG CƠ

Thích Ca Mâu Ni Phật,
Chuyển Phật Ðạo,

Chuyển Phật Pháp,
Chuyển Phật Tăng, qui nguyên Ðại Ðạo, tri hồ chư chúng sanh!

Khánh hỉ! Khánh hỉ.- Hội đắc Tam Kỳ Phổ Ðộ: Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đại hỉ, phát đại tiếu. Ngã vô lự tam đồ chi khổ. Khả tùng giáo NGỌC ÐẾ viết CAO ÐÀI ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

CAO ÐÀI

Lịch: Con nghe Phật Như Lai nói chưa?

“Tam Kỳ Phổ Ðộ” là gì?

Là Phổ Ðộ lần thứ ba.

Sao gọi là Phổ Ðộ? Phổ Ðộ nghĩa là gì?

Phổ là bày ra.

Ðộ là gì?

Là cứu chúng sanh.

Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ phải làm thế nào?

Chúng sanh là gì?

Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải là lựa chọn một phần người, như ý phàm các con tính rối.

Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ phải làm thế nào? THẦY hỏi? Phải bày bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Con phải luyện lại cho thành, nội trong tháng năm nầy về theo Trung đặng đi truyền đạo.

Nghe và tuân theo.

... Phải mặc y phục như Trung, mà màu hồng.

8. Divine Teaching of the Sakyamuni Buddha regarding to pleaseantness toward the Religion opened. The next Divine Teaching regarding to explaining the meaning of Third Period – Universal Salvation.

8 April 1926

SAKYAMUNI BUDDHA DESCENDS VIA BILLED APPARATUS

The Sakyamuni Buddha,

Moves Buddhism,

Moves Dharma,

Movess Sangha (28), return to the origin of Great Way, do Human Beings know!(29).

Be rejoiced! Be rejoiced! – can meet the Third Period of Salvation: Angel, Saint, Fairy, Buddha are extremely happy, smile so much. I am not sorrowful humankind will be miserable and banished into three ways . You should follow the doctrine of EMPEROR who is CAO ĐÀI ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

CAO ĐÀI

Lịch: did you hear what Sakyamuni Buddha spoke?

What is“ Universal Salvation of Third Period”?

That is Third Salvation.

Why is it called Universal Salvation? What does Universal Salvation (30) mean?

“Phổ” means the show.

“Độ” means saving JADE EMPEROR SUPREME BEING.

To complete two words Universal Salvation, how to do carry out?

Who are JADE EMPEROR SUPREME BEING?

JADE EMPEROR SUPREME BEING are all living beings, not some persons selected such as your confused and secular thought,

How do we do to finish two words Universal Salvation? I ask you? Must show the treasure dharma, can not hide anymore. You must re-refine it, within this May, go back with Trung to preach Religion.

Hear and obey.

…Must wear the dress like Trung’s, but pink dress.


 (28). It means Religious Community or All human living beings of Universe.

(29). It means change Buddhism to Great Way of Universe Salvation.

(30). Vietnamese: “Phổ Độ” a compound word containing “Phổ” and “Độ”.


9. Thánh giáo dạy sắp Thiên phong và lập thệ.

22 Et 23/4/26

11 và 12/3/ B.D (31)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên Phong.

Các con vui không?

Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh. THẦY nôn nóng nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng, nên phổ thông trắc trở, vậy thì ba con (Trung, Cư, Tắc) cứ sắp đặt thế nầy:

Trung nghe: Con dời bài vị của Lý Bạch để dưới tượng THẦY, con dọn dẹp trong hết, để một cái ghế kế một bên trang thờ, rồi để lên trên một cái ghế lớn, đặng làm ngôi Giáo Tông; ba cái nữa để sắp hàng theo ở dưới đặng làm ngôi cho ba vị Ðầu Sư. Con phải bao bốn cái ghế ấy cho tinh khiết. Con đem Thiên Phục Giáo Tông mà để nơi ghế ở trên. Còn bộ Thượng Thanh thì để giữa, bộ Ngọc Thanh bên hữu, còn ghế bên tả, con phải viết một miếng giấy để chữ "THÁI" cho lớn mà dán lên chỗ dựa.

Ngay chỗ bàn ngự của THẦY phải để một cái ghế, trước ngôi ba vị Ðầu Sư vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vầy:

"CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA THIÊN TÔN", lại vẽ thêm một lá bùa "KIM QUANG TIÊN", để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.

Bàn THẦY giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ Lôi, khi giáng cơ rồi, thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị Ðầu Sư quì mà thề.

Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đằng trước ngó vô.

Cư, nghe dặn: Con biểu Tắc tắm rửa sạch sẽ (xông hương cho nó) biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón...

          Cười ...

Ðáng lẽ nó phải sắm khôi, giáp như hát bội, mà mắc nó nghèo, THẦY không biểu.

Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt vô ngay ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lại.

Lịch, con viết một lá phù (Giáng Ma Xử) đưa cho nó cầm.

Các con, phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay, diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng.

Cư, khi đem ba bộ Thiên Phục đến vọng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần, đặng THẦY trấn thần trong ba bộ Thiên Phục, và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị Ðầu Sư đến quì trước Bửu Ngai của nó, đặng THẦY vẽ phù vào mình. Khi hai vị Ðầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu Ðiện THẦY mà làm lễ (mười hai lạy), và trước ngôi Giáo Tông (chín lạy), rồi biểu Giảng xướng lên: "Phục vị", thì hai người leo lên ngồi.

Cả thảy Môn Đệ phân làm ba ban, đều quì xuống, biểu Tắc leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ Lôi đặng THẦY triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc, đặng THẦY trục xuất chơn thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Ðức xông hương tay của chúng nó, như em có giựt mình té thì đỡ.

Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì đến trước mặt Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà thề như vầy:

" Tôi là LÊ VĂN TRUNG tự Thiên Ân là THƯỢNG TRUNG NHỰT và LÊ VĂN LỊCH tự Thiên Ân là NGỌC LỊCH NGUYỆT, thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn Đệ của CAO ÐÀI NGỌC ÐẾ; nhứt nhứt do lịnh THẦY phân định chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt."

Ðến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống, vái y vậy, điều câu sau thì như vầy:

"Như ngày sau phạm Thiên Ðiều thề có Hộ Pháp đọa Tam Ðồ bất năng thoát tục."

Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa "PHỤC VỊ", thì nhị Ðầu Sư trở lại ngồi trên ngai, chư Môn Đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.

Tới phiên các Môn đệ, từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:

" Tên gì?... Họ gì?... Thề rằng: Từ đây biết một Ðạo Cao Ðài Ngọc Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn Đệ, gìn luật lệ Cao Ðài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Ðịa lục."

Tới trước bàn Hộ Pháp cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị Ðầu Sư.

9. Divine Teaching regarding the initial appointments and take an oath.

22 et 23/4/26                  

11 and 12/3/B.D (32)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

Three of you listen to teaching about the near Divine Nomination:

Are you happy?

Religion is preached later than one day, it damages human beings on that day. I am so hurried but it must not be contrary to Celestial Mystery. So, propagation meets difficulty, three of you (Trung, Cư, Tắc) just arrange as the following:

Trung, listen: You move the deceased table of Lý Bạch and put in front of MY table. You make tidy, put a chair next to the little altar, put a big chair as a Pope throne, three more chairs are arranged in line below as three Cardinal thrones. You must cover four chairs how to be pure. You put the Pope’s Divine Dress at that above chair. And Thượng Thanh (33) dress is put in middle, Ngọc Thanh dress on the right, and the left chair must be pasted at mainstay with a paper written “THÁI”(34) which is big.

          At MY altar I descend, must put one chair. In front of three thrones of Cardinal, put one little altar, ask Lịch to write: “CỬU THIÊN CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA THIÊN TÔN”(35), and write one more incantation paper “KIM QUANG TIÊN”(36) let dangling in the middle, everybody can also see it.

Put MY altar of apparatus for billed basket in front of Ngũ Lôi table (37), after using the apparatus for billed basket, move it for space so that two Cardinals kneel to swear an oath.

You put one chair more in the middle by the window to be able to see inside.

Cư, listen the instruction:  you tell Tắc to take a bath purely (disinfect by using smoke of incense for him), select one clean western dress, wear normally, wear hat…

Smile…

He ought to have worn the cuirass like mode in classical theatre, but he is poor, I do not require.

          Ask him to stand ahead, face to the Pope throne, use one piece of cloth with length 90cm to cover his face.

Lịch, you write one incantation paper (Giáng Ma Xữ incantation) (38) and ask him to take in hands.

          All of you must keep tranquil from this day, erase the philistine mind all, not keep one dirty point, then you are able to take an oath on those days.

Cư, when three Divine Dresses are put on three thrones, you must make holding the pen for spiritistic realization by incense as usual so that I work miracles on three for Divine Dresses and three those thrones, then tell two Cardinals to kneel in front of their Precious Thrones so that I draw miracles on their bodies. When two Cardinals finish praying, they must go to Precious MY Altar to make ceremony (twelve kowtows), and at Pope Throne (nine kowtows), then ask Giảng to read: “Restore dignity”, then two Cardinals sit down the Chairs.

All Disciples are divided into three boards, all kneel, ask Tắc to climb up table, you hold the pen for spiritistic realization by incense, go to Ngũ Lôi table so that I call them to come, go in front of Tắc’s face, I expel his Perisprit out of his body, remember to ask Hậu, Đức to use smoke of incense for their hands, if your younger brother gets a start and tumble down, you help him sit up.

Then ask two Cardinals to leave the thrones, kneel in front of Ngũ Lôi, put two hands on head and kneel at Kim Quang Tiên incantation paper to take an oath:

“I am LÊ VĂN TRUNG, called Holy Favour THƯỢNG TRUNG NHỰT and LÊ VĂN LỊCH and take an oath with Heaven, Goddess of Earth, in front of Ngũ Lôi Precious Dharma that we become complete the Divine Mission to guide our young brothers and sisters who are Disciples of CAO ĐÀI EMPEROR, always obey MASTER’s orders, not use our power themselves to make false path, if afterward we get the guilt, will die under Ngũ Lôi.

Go to Hộ Pháp altar, also kneel down and pray the same as above accept for last sentence:

“If afterward I break the Heaven Law, Hộ Pháp banishes into Three Ways (39), can not be able to leave this world”.

And then, ask Giảng to read again: “RESTORE THRONE”, then two Cardinals sit down the thrones, Disciples go there with two kowtows.

The time for Disciples, one by one go to Ngũ Lôi altar to take an oath:

“Name…? Surname?...with the oath: From this time, venerate Caodaism Doctrine of the Emperor, not change mind and heart, collaborate other Disciples, keep and protect Cao Đài laws, if afterward I change heart, Heaven and Earth howl”.

Go to Hộ Pháp altar and take the same oath, then kowtow two Cardinals.


(31). Viết tắt năm Bính Dần.

(32). Abbreviation year Bính Dần regarding to Lunar Calendar (Tiger Year). Reader need to notice that in the Sacred Message in the first and second bible, it is used often.

(33). Green Dress..

(34). “THÁI”means yellow, referring to the Buddhism, one of Three Religions.

(35). CỬU THIÊN:NINE HEAVENS, CẢM ỨNG LÔI THINH PHỔ HÓA: INDUCE THE BOLT SOUND IN SALVATION, THIÊN TÔN: JADE EMPEROR SUPREME BEING.

(36). An incantation is used to restrain the Evil Magi. KIM QUANG: HALO, TIÊN: FAIRY.

(37). “Ngũ Lôi” means a private noun showing the thunderbolt – the Divine Principle.

(38).  A Pestle used to overpower Ghost, Devil; a Precious Dharma of Hộ Pháp Buddha (Protected Buddha/Conservator)

(39). Be banished in three circles samsara, be not able to escape the earth according to the Caodaism doctrine. This means the cycle contains from: material, plant, animal, human. The punishment from material to human; it must be done three times so. Regarding to the Buddhism doctrine, Three ways are banishment with the extremely miserable reincarnation. Those are Hell, Devil, Animal. In general speaking, this is extreme punishment of soul because of breaking the Holy Law. To meaning of Caodaism doctrine, it spent thousands years to pass this punishment. In the descending ceremony, The Eighth Fairyof The Lake of Jade Palace explained: …when being banished into Three ways without going out of the world, the soul (Third Body) is prevented “combining between Soul and Spirit (Second Body), the Spirit must be returned to the incarnation from matter into human and the incarnation round must be three rounds…).


10. Thánh giáo dạy rằng từ trước Thầy đã lập Ngũ Chi Đại Đạo và kỳ ba nầy Thầy không giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.

24 Avril (40) 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Vốn từ trước THẦY lập ra Ngũ Chi Ðại Ðạo là:

Nhơn Ðạo,
Thần Ðạo,
Thánh Ðạo,
Tiên Ðạo,
Phật Ðạo.

Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên THẦY mới nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa, trước THẦY lại giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra phàm Giáo. THẦY lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ.

THẦY nhứt định đến chính mình THẦY độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo.

Vì vậy THẦY mới lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là anh cả của ba phẩm Ðầu Sư, nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dưới thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho THẦY mà trị phần hồn của nhơn loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng địa vị của THẦY ban thưởng. Còn cả Môn Đệ, ai cũng như ai, không đặng gây phe, lập đảng; nhược kẻ nào phạm tội, thì THẦY trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn.

10. Divine Teaching that essentially, the MASTER founded Great Branches – Great Way and in this Third Period, HE does not assign anyone the True Tao.

24 April 1926                

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI MALE  FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

I essentially founded out Five Branches of Great Way as following:

     Way of humanity

     Angel Doctrine

     Saint Doctrine

     Fairy Doctrine

     Buddhism Doctrine

Depending on mankind’s manners to build Principal Religion because formerly Humankind did not know Heaven and Earth, mankind just practiced their religion in their ranges only.

But nowadays, mankind cooperates together. Mankind knows the universe deeply, but by many religions, mankind is contrary each other, so I decide to unify and make the return to the origin. More reason, formerly I handed over the Principal Religion to philistine hands, it was farther and farther from the Sainted Religion to become philistine Religion. I got painfulness, almost ten thousand years, mankind has been living in guilt, burying at the Hell.

I surely come here now by Myself to save you, not accept to hand over the Principal Religion to philistine hands anymore. But I force to build Principal form with higher and lower positions to be easy for you to guide each other, elder brother first and younger brother afterward to go back to Elysium.

Thus, I found just one Pope throne, means eldest brother of three Cardinal thrones, that means Priest (41). Nobody on this earth with the right says replacement for MY power to handle mankind’s soul side. Someone has got great merit, can sit at throne bestowed by ME. And all Disciples are same, not be impossible separate branch, found party, if someone get the guilt, I will expel to prevent being troubled.


(40). Pháp văn: tháng 4.

(41). Translator and readers should think that there is a mistake in this sentence. Because our Master comes to found one Pope throne, eldest brother of all living beings while, in this sentence, the throne Priest is still mentioned here. As being Sacred Message, we do not dare to change anything, just keep the origin form.


11. Thánh giáo phong Thánh lần đầu.

Ðêm 25 rạng mặt 26 Avril 1926.
14 rạng mặt rằm tháng ba, năm Bính Dần

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Kim triêu dĩ đáo Thiên Trung Quang,
Am hiểu thế tình tánh đức nan.
Chỉ đãi thời lai Quang minh tụ,
Tả ban thiểu đức, Hữu ban mang.

Ðức, Hậu, phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.

Cư, phong vi Tá Cơ Tiên Hạc Ðạo Sĩ.

Tắc, phong vi Hộ Giá Tiên Ðồng Tá Cơ Ðạo Sĩ.

Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc mạng TA.

Kỳ, phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Ðạo Giáo Sư.

Bản, phong vi Tiên Ðạo Công Thần Thuyết Ðạo Sư.

Cư, tuân theo lời THẦY truyền mà thi hành.

... ... ... 

11. Divine Teaching regarding to canonizing for the first time.

Night 25th dawn 26th April 1926    

14th dawn full moon of March,

Tiger years

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

I come from Thiên Trung Quang region this morning,
Meditate earth life but so hard to know character.
Just wait period coming , many lucid and talent people gather together,
Right side is virtuous, Left side is dull.

Đức, Hậu are nominated Tiên Đạo phò cơ Đạo Sĩ Taoist Hermit.

Cư is nominated Tá Cơ Tiên Hạc Taoist Hermit

Tắc is nominated Hộ Giá Tiên Đồng Tá Cơ Taoist Hermit

Trung, Lịch were nominated with dignities, one by one to follow MY orders.

Kỳ is nominated Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Đạo Giáo Sư (Bishop for preaching religion).

Bản is nominated Tiên Đạo Công Thần Thuyết Đạo Sư.

Cư, obey MY teaching to carry out.


12. Thánh giáo dạy rằng dù cho trẻ con trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi thiện nam tín nữ? Trước Thầy giáng sanh lập Phật Giáo, nay dùng huyền diệu mà giáo đạo chớ không giáng sanh nữa.

Trường Sanh Tự (Cần Giuộc)
Dimanche 30 Mai 1926, 19 tháng tư (B.D)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

          THẦY chẳng hiểu thế nào Chư Môn đệ ám muội dường ấy?

          "Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh" là nghĩa gì? Dầu cho trẻ con trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi thiện nam tín nữ?

Hứa nhập - Khai môn.

Chư chúng sanh nghe:

Từ trước Ta giáng sanh lập Phật Giáo gần sáu ngàn năm thì Phật Ðạo chánh truyền gần thay đổi. TA hằng nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhứt định lấy huyền diệu mà giáo Ðạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật Giáo lại cho hoàn toàn.

Dường nầy, từ đây chư chúng sanh chẳng tu bị đọa A Tỳ, thì hết lời nói rằng: "Phật Tông vô giáo", mà chối tội nữa.

TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi.

Tại đây là một nơi TA khởi chế sự "Tế lễ thờ phượng" lại.

Bổn hội nghe:

Giữa chùa gần hai trang thờ Quan Âm Bồ Tát và Quan Thánh Ðế Quân, phải lập ra một điện để Thánh Tượng TA ở giữa. Bên mặt TA để tượng Quan Âm, bên trái thì tượng Quan Ðế, còn chư Tiên, chư Thánh, chư Phật để hàng dưới. Xưng hiệu chùa là Ngọc Hoàng Tự.  

12. Divine Teaching that we must save the kids in abdomen, the MASTER asks the reason of dismissing male and female away. Fomerly, the MASTER descended down to found the Buddhism, nowadays, the mysery is used to teach, not to use a carnal incarnation anymore.

Trường Sanh Tự Pagoda (Cần Giuộc)     

Dimanche 30 Mai 1926, 19 April (B.D)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI  MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

I do not understand why Disciples are dubious like that?

What does “Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh”mean? Whether baby in abdomen you must save, why did you drive away male and female believers?

                   Permittion – Opening the door (42).

                   All living creatures, listen:

Formerly I came to found Buddhism nearly six thousand years, the principal foundation of Buddhism has been almost changed. I often hear that humankind says “The Buddha hasn’t taught anything”. Nowadays I decide to use mysteriouness to preach Religion, not come with physical body in order to change the Buddhism completely.

Like this, from now all living beings do not sit in meditatione and be banished into the Hell, nothing to say: “Buddhism hadn’t preached”, and in order to deny the guilt anymore.

I tell living beings that: meeting the Third Period of Universal Salvation, you do not lead a religious life, no way with hope to be saved.

It is a place I start to found “Sacrifice and Worship” again.

Everybody, listen:

In the middle of pagoda, next to two altars of Quan Yin Bodhisattva and Quan Thánh Đế Quân, must found a altar for MY Divine in middle. On MY right, put Quan Yin statue, on MY left, put Quan Thánh Đế Quân statue. And Fairies, Saints, Buddhas are put at lower line. This is named Emperor Pagoda.


(42).  Promise for opening the Buddha Door to be come in.


13. Thánh giáo dạy về Thánh Tâm và Phàm Tâm, khuyên độ rỗi nhơn sanh.

Lundi 31 Mai 1926 (43)
20 tháng tư (B.D)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Trung, con phải lên nhà G... bây giờ mà xem sóc, sắp đặt sự thờ phượng theo bây giờ, cho tới ngày tác thành Tân Luật.

G..., THẦY khen con đó.

Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa, thì chất nó cũng vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ hoài nơi Tiên Cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ra ưng thuận hạ thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Ðạo. Phải ngó đến hằng ức, thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi độ rỗi kẻo tội nghiệp.

13. Divine Teaching regarding to Holy Hear and Erthly Heart, regarding to admonishing the human beings.

Mon. 31st May 1926                  

20 April (B.D)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA  PREACHES IN SOUTH

Trung - You must to G’s house…now to care, arrange the current worship decorations, until the date of making up the New Laws.

G – I praise you.

          Although Divine heart must be miserable on this earth, its core still exists. You are different from philistine human because of that point only. Whether the philistine person has left the home in infancy time, his heart always longs for it. Whether wisdom person has been fallen down to the world, his heart always misses the fairy land. If not so, nobody dares accepting to go down the world to save life? You only lead a religious life to reach the peak of Religion. You have to see innumerable humans who have not been able to escape samsara, be merit to save them, otherwise pity them.


(43). Thứ hai, 31 tháng 5 1926.


14. Thánh giáo xưng danh Thích Ca Như Lai kim viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát và nhắc lại rằng trong Phật Tông nguyên lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay (là khai Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) khuyên chư tăng hành đạo và không đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.

Hội Phước Tự (Cần Giuộc)
Mùng năm tháng tư (B.D)

Samedi 5 Juin 1926 (44)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Cư, đọc Thánh Ngôn,

Tắc, tụng Nhơn Quả.

Thích Ca Như Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao Ðài Ðại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?

Hữu Ngã đồ Thái Ðầu Sư tại thử; nhĩ vô thức luyện Đạo; Ngã phái Ngọc Ðầu Sư chỉ giáo thọ bửu Pháp.

Tam thập tứ vị Chúng Sơn bất tri chơn lý luyện thành, Ngã vi Chủ Khảo giáo hóa. Khả tuân Ngã mạng.

Nhữ đẳng tu thọ pháp, tu thọ pháp. Khâm tai.

THÍCH CA NHƯ LAI
kim viết: CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT

Chư Sơn nghe dạy:

Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật buộc mối Ðạo Thiền.

TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi "Tây Phương Cực Lạc" và "Ngọc Hư Cung" mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng Đồ không kiếm chơn lý mà hiểu.

Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo... Ôi! Thương thay! Công có công, mà thưởng chưa hề có thưởng; vì vậy mà Ta rất đau lòng.

Ta đến chẳng phải cứu một mình chư tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng trần, Ta đương lo cứu vớt.

Chư tăng, chư chúng sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư Sơn đắc đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành đạo Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tợ như gần biến "Tả Ðạo Bàn Môn". Kỳ truyền đã thất, Chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đương mong mỏi về Tây Phương mà cửa Tây Phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây TA cũng cho Chư Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chư tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.

14. Divine Teaching regarding to introduction of the Sakyamuni Buddha name as Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát and rearding to reminding that in the Buddhism has taught thoroughly in addvance for this period (openning of Great Way-Third Period-Universal Salvation) and has advised monks to spread the Tao and not to say: Buddha says nothing.

Sat. 31st  May 1926             

20 April (B.D)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

Cư, read The Holy Messages (45),

Tắc, chant Cause and Effect Bible (46),

The Sakyamuni Buddha is Me, want to save all living creatures, assumed name Cao Đài Đại Bồ Tát. Does mankind know?

There is MY disciple Thái Đầu Sư here (47), he doe’s know the method for religious exercises, I appoint Ngọc Đầu Sư (48) to teach to be received precious dharma.

Thirty four Monks have not known the truth for religious exercises for best result. I am Head of a board of Examiners. Should obey MY command.

You should receive the dharma, receive the dharma. Respect so.

THE SAKYAMUNI BUDDHA

Named: CAO ĐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA

Monks, listen to teaching:

Essentially, from the age Lục Tổ (49), Buddhism was shut (50), so monks led a religion life with much merit but without achievement. Principle Religion was changed to be not a Right Way by Thần Tú (51) and founded the personal law forcing Meditation Religion.

By holy law and order of God issued, I resigned Myself to leave it be in itself, made Buddhism lost right Way over three thousand years. Because of Third Period of Universal Salvation, Heaven and Earth develope extensively, at “Nirvana West” (52) and “Ngọc Hư Cung”(53), secret decree has been issued to save all living creatures. In the Buddhism Principle prayer, it let us know in advance about this current situation, because Monks have not searched for truth to understand.

Many people endured austerity to do Religious merit…Alas! How piteous! About merit, they had, about recompense, they had not been rewarded, therefore I am so sorrowful.

I come, not only to save Monks, because on the world  rarely Angel, Saint, Fairy, Buddha should be banished down to the world. I am taking care to save.

Monks, mankind in predestining and with the fate life meet this final Salvation, must endeavour to lead a religious life, do not live in daydream with false law. Monks may reach the peak of Religion or not, it is by your doing religious merit. Preaching method of Buddhism seems wrong all, nearly becomes “Heresy Religion”. Preaching period has been lost. Monks never know the reason why, just keep Thần Tú law to return to Nirvana West but the door of Nirvana West is still closed, so where the method of reaching highest result of yours is put to be sure you believe in. I came down here with this mysteriousness, from now I also let Monks use this means of mysteriousness to learn, afterward do not blame that because of unlettered reason to lose the preaching period. From now, must not say that Buddha said nothing.


(44).  Thứ bảy ngày 5 tháng 6 năm 1926.

(45). Cư is the Director of Religious Affairs Cao Huỳnh Cư. Tắc is the Conservator Đức Hộ Pháp – Phạm Công Tắc.

(46). This Bible is Penance which was taken from Minh Lý Branch (Tam Tông Miếu).

(47).  Cardinal for Yellow Branch – GentlemanThái Minh Tinh.

(48). Cardinal for Red Branch – Gentlemen Ngọc Lịch Nguyệt.

(49). Buddhism Chief in seventh.

(50).  Principal dharma was shut, monks could not reach the peak of religion.

(51). Southern Buddhism and Northern Buddhism were spreaded by Huệ Năng and Thần Tú. These people are students of Hoàng Nhẫn Buddhism Chief in Fifth of China Buddhism. Thần Tú learned with Teacher Hoàng Nhãn many years however He did not recover himself immediately about the truth. While Huệ Năng was the later student and learnt within eight months, He could recovered himself immediately, could see the true heart, reach wisdom. Consequently, the Fifth Chief of Buddhism entrusted the Coat and Bowl. Huệ Năng became the sixth Chief of Buddhism and spreaded truth to the South with method of recovering oneself immediately. Thần Tú spreaded the method of recovering oneself slowly in North. People consider that Huệ Năng’s Method is Principal Dharma because He kept the Coat and Bowl. Consequently, there are branches of Buddhism: Southern Buddhism and Northern Buddhism.

(52). This is the Paradise of Extreme joy, Kingdom of Happiness.

(53).  It can be understood: The Heavenly Council of Eternal Life, the Court of God or the Council of God.


15. Thánh giáo bằng Pháp văn vì có hai người Pháp hầu đàn.

Mardi 8 Juin 1926.
26 tháng 4 (Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

CAO ÐÀI

(Hai người Lang sa hầu đàn)

Ce n'est pas ainsi qu'on se présente devant Dieu.

THĂNG.

Tái cầu:

Cao Ðài, Le Très-Haut.

Oh! Race bénite, Je vais satisfaire ta curiosité. Humains savez-vous d'où vous veniez?

Parmi toutes les créatures existant sur ce globe terrestre, vous êtes les plus bénis; je vous élève jusqu'à Moi en esprit et en sagesse. Vous avez toutes preuves pour vous reconnaitre par promotion céleste.

Le Christ est venu parmi vous. Il versait son Saint sang pour la Rédemption. Quel profit avez-vous pendant presque deux mille ans de son absence? Vous préchez son Évangile sans même le comprendre. Vous dénaturez la signification de sa sainte doctrine. L'humanité souffre des vicissitudes de tous ses apôtres. Ils n'ont pas su suivre le même chemin du calvaire de leur Maitre.

Le trône le plus précieux du monde est celui du premier de ses disciples.

Cette doctrine, au lieu d'apporter à l'humanité la paix et la concorde, lui apporte la dissension et la guerre.

Voilà, pourquoi je viens vous apporter moi-même la paix tant promise.

Le Christ ne revient qu'ensuite.

Au revoir... Vous apprendriez encore beaucoup de choses auprès de mes disciples.  

Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

CAO ÐÀI

(Hai người Lang sa hầu đàn)

Không phải cách chầu Trời như thế.

THĂNG.

TÁI CẦU

Cao Ðài, Ðấng Cao Cả.

Hỡi nầy dân tộc có diễm phước; THẦY sẽ làm thỏa mãn tánh hiếu kỳ của con. Là loài người, các con có biết tự đâu các con đến chăng?

Trong vạn vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả. THẦY đem các con đến tận THẦY, bằng cả tinh thần lẫn trí huệ. Các con có đủ bằng chứng để tự biết mình do sự thăng phẩm vị thiêng liêng.

Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2.000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông Ðồ.

Chiếc ngai quí báu nhứt trên thế gian nầy hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của Người.

          Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh.

Bởi thế, nên nay chính THẦY phải đến để đem lại cho các con nền hòa bình đã từng hứa hẹn.

Rồi đây Chúa Cứu Thế sẽ trở xuống sau.

THẦY giã từ các con. Các con sẽ còn học hỏi nhiều việc khác nữa với mấy vị môn đồ của THẦY.

15.  Divine Teaching by French due to two Frenched attending the ceremony.

Lundi 31 May 1926

March, 8 June 1926

28 April B.D

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

CAO ĐÀI

(Two Langsa Persons assist at a ceremony)

It is not the manner regarding to attending the Heaven Ceremony.

ASCEND.

RE-INVOKE:

Cao Đài, Highest Maker

Dear race with bliss, I will satisfy your curious character. Being human, do you know where you come here?

In all living creatures existing on this world, you are people blessed with the most favour. I bring you to ME by spirit and wisdom. You have evidence enough to see yourself because of promoting your holy hierarchy.

          The Savior came to you. He had to be shedded His Sacred blood to redeem mankind’s guilt. In two thousand years without Him, what usefulness had you been doing? You preached His doctrine, but you have not understood anything by yourself. You led the guideline nature of Sacred Religion into falseness. Mankind must be stood misery because of the variant of Holy Disciples.

          The most precious throne on this earth in current is the throne of His first Disciple.

          That dogma should have brought the peace and mutual love into mankind, but oppositely it made the seeds of separation and war.

          Consequently, I have to come down to bring you the peaceful foundation promised.

          Afterward The Saviour will descend down.

          I say goodbye to you. You will also learn many other matters with MY Disciples.


16. Thánh giáo dạy Nhạc Lễ.

18-5 B.D

27-6-1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Nhơn, con phải khởi sự kể từ ngày nay cho tới bữa Ngọc Ðàn Vĩnh Nguyên Tự, tập nhạc đủ lại hết. Như nhập lễ thì đừng đánh trống Bát Nhã, mà đánh Ngọc Hoàng Sấm, nghĩa là mỗi hồi 12 tiếng, đổ xuống đủ 12 hồi, 3 lần như vậy.

Bạch Ngọc Chung cũng dộng ấy.

Khi nhập lễ xướng "Khởi Nhạc", thì phải đánh trống và đờn bảy bài cho đủ.

Chừng hiến lễ, phải đờn Nam Xuân ba bài, vì Lễ Sanh phải hiến lễ bảy lái, đi chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn "Ðảo Ngũ Cung", rồi con lại bắt đầu đờn lại, cho chư Môn đệ tụng kinh.

Lịch, Tân Luật con lập có THẦY giáng đủ lễ hết. Vậy con truyền cho chư Môn Đệ, đặng chúng nó y theo mà hành lễ.

Nghĩa, con phải học xướng cho thuộc làu.

Biểu Ðức cũng vậy. Ba con phải nhớ lời THẦY dặn cho kỹ nghe.

Mấy đứa con là: Nghĩa, Hậu, Ðức, Tràng, Cư, Tắc, Sang, đều mặc đồ trắng, hầu theo thứ lớp như vầy:

Nghĩa, Ðức đứng xướng ngoài, là tại bàn thờ Hộ Pháp, rồi Hậu, Tràng đứng cập kế đó; kế ba con sau rốt hết: Tắc giữa, Cư mặt, Sang trái.

Còn ba bàn thờ trong thì biểu Lịch lập lại như vầy:

Giữa Thượng Ðàn
Hữu Ngọc Ðàn
Tả Thái Ðàn.

Còn Thánh vị của chư Môn Đệ đã vĩ vãng thì tùy theo phái nó mà sắp kế theo bàn thờ THẦY.

Kỳ, Kim hầu xướng nội, là bàn thờ trong, biểu chúng nó đứng như vầy:

Kỳ bên mặt, Kim bên trái.

Còn Bản, Giỏi, một cặp Lễ Sanh đầu, đi giữa với một cặp nữa là Tỷ với Tiếp.

Tả thì Nhơn với Tương, hữu thì Giảng với Kinh.

Lập ngoài cho đủ ba bàn vọng, đều để chư Lễ Sanh hầu.

Chừng nào nội xướng, thì để cho Lễ Sanh điện lễ, cúng vật thì để sẵn ngoài ba bàn; chừng Lễ Sanh xướng, thì đem vô cho mấy vị chức sắc hiến lễ.

Trung, con phải cậy hai vị Lão thành Minh Ðường hầu trong đặng tiếp lễ Thượng Ðàn, Ngọc Ðàn thì Kinh và Chương, còn Thái Ðàn ngày ấy THẦY lựa.

Cười...

Minh, THẦY sẽ dạy nó đến.

Cười...

Ba bàn ngoài, thì mỗi bàn phải có hai viên chức sắc hiến lễ.

Tương và Tươi tại giữa Thượng Ðàn.

Muồi và Vân bên Ngọc Ðàn, còn Thái Ðàn ngày ấy THẦY định.

Cười...

Bản đứng dậy. THẦY vẽ đi chữ Tâm là sao, rồi THẦY mới dạy tiếp đặng.

(Phết trước mấy dấu ngón chân mặt, giơ lên, phết qua một cái đặng làm cái chấm... Ðứng hai chơn cho ngang nhau... Con phết đi, đứng thụt lại.)

Cư, con đi cho nó coi con.

Các con coi THẦY đi đây nè.

Hiểu lấy nước, con.

Con đi thế nào thành hai chữ Tâm lộn ngược như vậy.

Cư đi trúng, đi lại nữa con.

Cư, giỏi con, phải vậy, như con muốn cho ra bộ lịch sự, thì khi chấm gót, con nhún bộ xuống một chút.

Cười...

Giỏi, Bản ... THẦY tiếp.

Ðọc lại Nghĩa.

Như ngoại xướng điện "Trà", "Quì", chức sắc đồng quì dưng Trà lên khỏi đầu. Một cặp Lễ Sanh đầu ở giữa hầu đặng cầm song đăng bước lên. Khi xướng "Quì", thì cũng phết chân trái đá chơn mặt, quì xuống cho đều với ba cặp Lễ Sanh kia; chừng trống nhạc đổ, thì lần lần đứng dậy cho đều, day mặt vào Bửu Ðiện.

... Phải vậy con... Hễ đứng dậy rồi, xây mặt vào Chánh Ðiện, để song đăng và cúng vật xuống ngay ngực; chừng trống đổ lần thứ nhì, cung lên; nhạc lại khởi, thì xem nhịp mà đi bảy lái; chừng ấy THẦY dặn Nhơn nó nhịp lại cho các con đi.

Cười...

Con Trung, con phải giữ y như Tân Luật mà hành lễ.

16. Divine Teaching regaring to Music and Ritual.

18-5 B.D

27-6-1926

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI  MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA  PREACHES IN SOUTH

Nhơn (54), you must start everything from this day to the ceremony at Ngọc Đàn Vĩnh Nguyên Tự, re-practice the music completely. when ceremony begins, do not beat the drum with Bát Nhã song (55) but Ngọc Hoàng Sấm, it means each act contains 12 beats, beat drum 12 acts enough, beat drum three times so.

Bạch Ngọc Chung Bell (56), do the same.

When the ceremony starts, read: “begin the music”, you have to beat the drum and play musical instruments (57) seven songs (58) enough.

When offer, play Nam Xuân music three theme songs because The Student Priests must offer rites with 49 footsteps (59), go to make appearance of “Heart” word (60). By the time, declaim slowly with music “Đảo Ngũ Cung” song, then you redo so that Disciples chant prayer.

Lịch (61), New Law you founded, I blessed to be full with rites. Thus, you propagate into Disciples so that they follow to do the rites.

Nghĩa, you must learn the singing out by heart.

Ask Đức to learn too. Three of you must remember MY teaching carefully.

You: Nghĩa, Hậu, Đức, Tràng, Cư, Tắc, Sang wear the white dress regularly, assist at a ceremony as the following:

Nghĩa, Đức sings out …outside, it means at Conservator altar, and Hậu, Tràng stand following, then finally three of you: Tắc in the middle, Cư on right, Sang on left.

And about the small altars inside, ask Lịch to re-arrange as:

Middle: Thượng Đàn

Right: Ngọc Đàn

Left: Thái Đàn (62)

And Sainted Altars of departed Disciples depend on which branch to be arranged next MY altar.

Kỳ, Kim assist at a ceremony and sing out inside, it means at inner altar, ask them to stand:

Kỳ stands on right, Kim on left

And Bản, Giỏi one pair of Student Priest ahead, one pair more in the middle is Tỷ and Tiếp.

On left Nhơn and Tương, right Giảng and Kinh.

Found three altars enough, just let Student Priests assist at a ceremony.

When the inner sing starts, let the Student Priest offer rites, sacrifices put readily outside on three tables, when Student Priests sing out, then bring to Titles to offer.

Trung, you must reply on two Senior Persons of Minh Đường to assist at a ceremony inside to receive the Thượng Đàn ceremony, Kinh and Chương for Ngọc Đàn ceremony. About the Thái Đàn, I will select on that day.

Smile…

Minh, I will teach and ask him to come.

Smile…

Three outer tables, at each table there must have two Titles offering rites.

Tương and Tươi offer in middle at Thượng Đàn.

Muồi and Vân at Ngọc Đàn, and Thái Đàn I will decide on that day.

Smile…

Bản, stand up, I draw how the word “Heart” (63) is, then I continue to teach.

(First spread some right toes, raise, spread crossing once to make a point…stand up with two equal legs…you spread your leg, stand backward).

Cư, you act to let them see.

You see I act here.

Hiểu, take water.

How do you go to make two opposite words of “Heart”?

Cư went right, redo again.

Cư, you are good, so if you want to show polite appearance, when you point your foot heel, you flex your legs a little bit.

Smile…

Giỏi, Bản…I continue.

Repeat, Nghĩa.

When outer acolyte read offering “Tea” “Kneel”, Titles kneel at the same time, tea must be raised over head. One pair of initial Student Priest in middle assists to hold two lights and go ahead. When acolyte reads “Kneel”, you also spread your left leg, right leg raises, kneel at the same time with three pairs of those Student Priests, when drum and music begin, stand up gradually at once, face to Precious Altar.

…Do so…after standing up, face to Principal Palace, put two lights and sacrifices at chest, when drum acts the second time, bend hands and raise, music starts again, listen to cadence (64) to go “seven times”, on that time I tell Nhơn…to redo the cadence to let you go.

Smile…

Trung, you must keep just as New Law to do rites.


(54).  Nhơn is Bishop Thượng Nhơn Thanh. There are three Branches: Thái (Yellow), Thượng (Green), Ngọc (Red). “Thanh” is the fixed word showing the Religious Name in the First Period of Great Way – Universal Salvation.

(55). Bát Nhã is a noun, not shows the normal intelligence, but a wisdom collected from leading the religious life.

(56). White Pearl Palace Bell.

(57). In Cao Đài music, there are many kinds of instruments used such as Vietnamese two-chord fiddle (Đàn Cò), 16-chord zither (Đàn Tranh), flute, monochord but Vietnamese two-chord fiddle takes the most important in the ceremony. If Đàn Cò is not used, the other instruments must not be used.

(58). Applied for Great Ceremonies of Đức Chí Tôn-JADE EMPEROR SUPREME BEING and at three full moon of January, July and October to Lunar Calendar: Great Period (Thượng Ngươn), Centre Period (Trung Ngươn), Last Period (Hạ Ngươn). Seven songs include: 1: Xàng Xê (Chaotic Period). 2: Ngũ Đối Thượng (layer, there are five pure airs rising up to be God). 3: Ngũ Đối Hạ (lower layer with air called Five Primary Elements which were impure, went down to be Land. 4: Long Đăng (Long means Dragon, Đăng means going up; Dragon went up – Yang. 5: Long Ngâm (Dragon went down – Yin). 6: Vạn Giá (all things has been determined). 7: Tiểu Khúc (smallness, bigness are from the principle).

(59).  Original word used is “bảy lái”. It is a terminology in Cai Đài Religion regarding to rites and music. Vietnamese dictionary has not this phrase. “bảy” is “seven”, “lái” means in temporary “time”. So “seven times” means “seven beats”. One beat, go with one footstep. Reader needs to research these points more in Caodai rites and music. “Bảy lái” is a terminology used in the first embryonic time founding Caodaism that Đức Chí Tôn taught HIS first Titles. It shows the protocol of rites and music in ceremonies. Act with “bảy lái” followed by the God formerly, but nowadays regarding to Rite and Music Department, it is decreased into “Four times” (bốn lái). Decreasing has the Source of current. Titles or holy command, we do not know this point.

(60). This way is always applied for every ceremony at the Holy See or any Temple. “Heart” word means activities of Student Priest when offer Three Treasures: Flower, Wine, Tea. “Heart” word shows Chinese Studies. We must use legs to make the “Heart”.

(61). Lịch: Cardinal Ngọc Lịch Nguyệt. Nghĩa: Opening Dharma Trần Duy Nghĩa. Đức: Offering Dharma Trương Hữu Đức. Hậu: Protecting Dharma Nguyễn Trung Hậu. Tràng: Receiving Dharma Trương Văn Tràng. Cư: Director of Religious Affairs Cao Huỳnh Cư. Tắc: Conservator Phạm Công Tắc. Sang: Director of Secular Affairs Cao Hoài Sang. Kỳ: Bishop Thượng Kỳ Thanh. Kim: Bishop Thượng Kim Thanh. Bản: Priest Thượng Bản Thanh. Giỏi: Priest Thượng Giỏi Thanh. Tỷ and Tiếp are Priest for Green Branch.

(62). Altar for Green Branch, Altar for Red Branch, Altar for Yellow Branch. Three colors symbolize Three Religions. Yellow: Buddhism, Green: Taoism, Red: Saint doctrine

(63).  “Heart” must be written in Chinese word. So In this offering, The God taught the method applied in the rites of Caodaism. That word must be known in Chinese Studies.

(64). Voice of this cadence is from instrument which are two small pieces of wood. The voice of cadence is made from striking each other of two pieces of wood.


17. Thánh giáo khuyên dạy một chức sắc tên K.

5 Juillet (65) - 1926

CAO ĐÀI

K..., nghe THẦY dạy con.

Người dưới thế nầy, muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc đạo, phải có công quả.

THẦY đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn. THẦY nói cho con nghe. K... ôi! Nếu chẳng đi đến trường THẦY lập mà đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ.

K... con ôi! - Cửa Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn A Tỳ vốn nhiều người. Con liệu mà hành đạo, THẦY thương con chừng nào, ngày sau con càng ăn năn tiếc chừng nấy.

THẦY đã hiểu lòng con ăn năn sám hối, nên THẦY đã tha tội trước cho con rồi.

Phận sự con rất lớn, tại Ngọc Ðàn con sẽ thọ lịnh.

17.  Divine Teaching regarding to advising a dignitary named K.

Lundi 31 May 1926

5 July-1926

CAO ĐÀI

K (66)…, listen what I teach you.

Human on this earth wants to be rich, he must find method to make wealth. That belongs to physical body. Angel, Saint, Fairy, Buddha want to reach the peak of religion, they must have merit.

I come to save you it means I found a merit school for you to lead a religious life. Thus, get the highest result or not it depends on you, you want or do not want. I tell you. K..dear! if you do not come to MY school founded to snatch the holy throne, there is not any way you may reach the peak of the Way.

K…dear! At White Pearl Palace  door, few humans go into, Hell essentially many humans go into. You manage to do religious work, the more I love you, the more you will regret afterward.

I understood your conscience-stricken heart, so I had pardoned you already.

Your duty is so great, at Ngọc Đàn you will receive command.


(65). Tiếng Pháp: tháng bảy.

(66). Bishop Ngọc Kinh Thanh was born 1890, followed Minh sư Buddism Branch, a student of Gentleman Trần Đạo Quang.


18. Thánh giáo dạy sắp đặt Ngọc Đàn.

15/7/26

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Cư, Tắc, con phải đem bốn đứa nhỏ theo, rồi kiếm thêm tám đứa nữa, chia ra mỗi hướng là ba đứa, con để:

An . . . . . . Ðông,
Bích . . . .  Tây,
Tri . . . . . . Nam,
Hoằng . . . Bắc.

Biểu chúng nó cầm mỗi đứa một cây cờ nhỏ, phải làm cờ thế nầy: Xanh, Đỏ, Trắng, Vàng, Đen, mỗi hướng ba cây. Trung ương ba đứa bây cầm. Như làm cờ vải chẳng kịp thì mua giấy màu, bề dài cờ: chín tấc tây, bề ngang ba tấc tây, cắt xéo xuống... Nghe và tuân theo.

Khi sắp đặt rồi, Cư, con chấp bút bằng nhang cho THẦY trấn. Con biểu Vân, khi trấn rồi, nó ở trong cho tới mãn lễ; nếu bước ra ngoài, về điên đi mà chớ.

Biểu sắp nhỏ đại tịnh; Tắc nghe, con phải ngó chừng chúng nó luôn luôn.

Biểu Lịch phát cờ cho sắp nhỏ, vì nó phải đọc câu chú.

18. Divine Teaching regarding to arrangement of Ngọc Đàn (Ceremony).

Lundi 31 May 1926

15/7/26

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

Cư, Tắc, you must guide four young disciples with you. And find eight ones more, divide each direction three disciples, you arrange:

An……East

Bích….West

Tri……South

Bằng…North

Ask each one to take one small flag, flag must be done like this: Green, Red, White, Yellow, Black, each direction three flags. At the centre, three of you take. If you can not make on time, you can buy color paper, flag length: nine inches (67), flag width: three inches, cut down with oblique angle…Hear and obey.

After arrangement, Cư, you take holding pencil for realization by incenses to let ME take a sanctification…You ask Vân, after sanctification, to stay inside until the ceremony finishes, if she goes out, can become mad.

Ask young disciples to be absolutely quiet, Tắc listen, you must always see and care them.

Ask Lịch to dispense young disciple flags because they must read the incantation sentence.


(67). Weight and measures system of Great Britain. “Nine inches” is translated from “chín tấc”. “Tấc” is Vietnamese script, considered as ten centimeters, so length of this flag is ninety centimeters. But one inch of Great Britain system: 2.4cm, thus “nine inches” must be 194.4cm. To us, “nine inches” used in the Collection of Sacred Message and Vietnam language, “nine inches” must be 90cm.


19. Thánh giáo dạy thành lập Nữ Phái.

Samedi 17 Juillet 1926 (68)

8 tháng sáu B.D…

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Ðường Thị! THẦY giao phe Nữ cho con lập thành. Chẳng phải vì đờn bà mà sớm nồi cơm, chiều trả cháo hoài.

Phần các con truyền đạo kỳ Phổ Ðộ nầy cũng lắm nặng nề; bao nhiêu Nam tức bao nhiêu Nữ; Nam biết thành Tiên Phật chớ Nữ lại không sao? THẦY đã nói Bạch Ngọc Kinh có cả Nam và Nữ, mà phần nhiều Nữ lấn quyền thế hơn Nam nhiều.

Vậy con phải tuân lịnh THẦY mà lập thành Nữ Phái. Nghe và tuân, THẦY hằng ở với con, lo chung cùng con; con chớ ngại.

H... THẦY giao Nữ Phái cho con rộng quyền dạy dỗ, làm chủ, chờ THẦY thâu đến mà giao cho con, trách nhậm con THẦY sẽ chia bớt với.

19. Divine Teaching regarding to founding Women College.

Lundi 31 May 1926

Sat. 17 July 1926

8 Jun.  B.D…

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA  PREACHES IN SOUTH

Đường Thị (69) ! I assign you to found womankind. Not because of womankind, you always care rice and soup all day long.

Duty you preach this Third Religion of Universal Salvation is very hard, how many men, which means how many women so there are, man knows to become fairy and Buddha, don’t women know? I have told you White Pearl Palace  has got men and women, however most of women encroach men’s authority much.

Consequently, you must obey MY command to found Womankind. Listen and obey, I always stay at you , care with you, do not worry.

H (70)…I assign Womankind with great authority to teach, own, wait ME to collect duty in order to assign you, your mission will be shared by ME.


(68). Thứ bảy 17-07-1926.

(69). Called Mrs. Đãi Thị Huệ, wife of gentleman Lê Văn Trung. “Đường” shows Chinese.

(70). “H” is Mrs. Đãi Thị Huệ.


20. Thánh giáo dạy thọ truyền bửu pháp và luyện đạo.

Ngọc Đàn (Cần Giuộc)

Samedi, 17 Juillet 1926 (71).

8 June B.D

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn Đệ, chư Ái Nữ

Ðại hỉ! Ðại hỉ!

Ngọc Ðầu Sư khả tu truyền Pháp, thuyết Ðạo.

Kẻ nào trai giới đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng.

Chư Môn đệ phải trai giới.

Vì tại sao?

Chẳng phải THẦY còn buộc theo Cựu Luật, song luật ấy rất nên quý báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng.

THẦY cắt nghĩa:

Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân. Một phàm gọi là corporel. Còn một thiêng liêng gọi là spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng.

Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi Tinh, Khí, Thần mà luyện thành.

Nó nhẹ nhàng hơn không khí.

Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh, Khí, không có Thần thì không thế nhập mà hằng sống đặng.

Còn có Thần không có Tinh, Khí thì khó huờn đặng Nhị xác thân.

Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.

Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà trong Khí Tiên Thiên thì hằng có điển quang. Cái Chơn Thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí ra khỏi ngoài càn khôn đặng.

Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí Tiên, chí Phật, mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng.

Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn Thần tinh khiết.

Nếu như các con còn ăn mặn luyện đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng?

Như rủi bị huờn, thì đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc Nhân Tiên thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.

Vì vậy THẦY buộc các con phải trường trai mới đặng luyện đạo.

20. Divine Teaching regarding to the precious dharma and cultivating Tao.

Lundi 31 May 1926

Ngọc Đàn (Cần Giuộc)

Sat, 17 July 1926

8 June B.D.

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI  MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

Greatly happy to see Male and Female Disciples,

Greatly happy! Greatly happy!

Ngọc Đầu Sư (72) should cultivate the religious life to spread the Dharma indoctrine Religion, preach Religion.

Whoever who fasts ten days or over, will be received the precious dharma.

Followers must fast.

Why?

That doesn’t mean I force you to follow old law, but that law is so precious, not keep it, not become Fairy, Buddha.

I explain:

Each philistine human on this earth always has got two bodies. Philistine one is called “corporel” (73). And the holy part is called “spirit”. However holy part has the origin of philistine world. So it is called a half-visible form because it can be seen but can not be also seen.

That holy and mysterious invisible form is made from refinement of Essence, Energy, Soul (74).

It is lighter than air.

When it goes out from philistine physical body (75), it is an image of philistine form, exactly like mould. For case reaching the peak of religion with Essence, Energy but without Soul, you have no way to be eternal.

Just Soul without Essence and Energy, it is hard to return to Energy (76).

Consequently those precious items must combine together.

It still belongs to substance combining with Ante-Creation Energy, while the Ante-Creation Energy contains nimbus inside. The Perisprit must be pure, progressive in order to be lighter than air to escape from the universe.

Just origin of extremeness of Saint, extremeness of Fairy, extremness of Buddha, then you can escape from the corporality such as Saint, Fairry, Buddha.

It enquires one pure corporality in order to have a pure Spirit.

If you still eat meat, refine religion, and if you get result, how can you disperse? (77)

In case if be returned, by the time reaching the peak of religion, that impure energy still exists which is the conductible material, it did not go out from the air line, it had been killed and bet by the thunderstruck. If it is wise to hide on this earth to be a Fair-human grade, the falled down incarnation on the world still exists.

So, I force you to fast forever to refine religion.


(71). Thứ 7 ngày 17 tháng 7 1926.

(72). Cardinals of Red branch. There are Three Branches in Caodai Theory, it means Three Religions which are symbolized three colours: Yellow (Buddhism), Green (Taoism), Red (Fairy doctrine).

(73). That word is French, it means corporality.

(74). Be also called Three Bodies: First Body – made from Sperm of father and Blood of mother, Second Body – Spiritual Body made by BUDDHA MOTHER, Third Body – A Soul made by dividend of  Extreme Point of Universal centre.

(75). First Body, corporality.

(76). It is Invisible Body /Energy/Energy.

(77). Person eating meat gets the dull karma in the present and next life. If refiner in religion still eats meat, he will make impure Energy around the corporality. And of course, killing karma will be a string force him to be at the world forever.


21. Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới này.

Jeudi  22 Juilet 1926 (13-6 B.D)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm.

Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà Quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu THẦY không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.

Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái?

Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một Chơn Thần THẦY mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là THẦY, THẦY là các con.

Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng Giáo; Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Jésus là Thánh Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn.

THẦY hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?

Khí Hư Vô sanh có một THẦY. Còn mấy Ðấng THẦY kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.

Nếu không THẦY, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có THẦY.

21. Divine Teaching regarding to the death and eternality. If there was MASTER, there would be nothing in this Universe.

22 Jul 1926 (13.6 B.D)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

The death, normally the people on earth consider it as finality, because of ignorance, people do not know religious doctrine, so people misunderstand.

All living beings on this earth, because few people respect Devil, while Devil essentially contains death, of course they exist in the death circle and will be annihilated. When do you know that what the eternality is?...Smile…If I come on time, you still live in the circle of death.

Devil is like a wet paddy grain to be added, how can it root and flower, bear fruits?

About real monk, he likes a good grain, if it is sown, tree rises then flowers, bear fruits and develops forever. Therefore, you must leave corporality, but the holy flowers fruits bear perisprits, and bear, increase more forever. That is Religion. Thus, one MY Spirit bears and creates more Buddha, Fairy, Saint, Angel and all living creatures in the World Universe. So You are ME, I am you.

In Buddhism, Đức Nhiên Đăng (78) is called Religion Chief. Đức Nhiên Đăng was born in dynasty Hiên Viên Huỳnh Đế.

They call  Quan Yin as Female Buddha. Quan Yin is the former incarnation of Từ Hàng Đạo Nhân. Từ Hàng Đạo Nhân was born in dynasty Phong Thần (79) – Thương dynasty.

They call the Sakyamuni as Great Buddha (80), the Sakyamuni was formerly born in Châu dynasty.

They call Lao-Tzu as Taoism Chief, Tao-Tzu was also born in Châu dynasty.

They call Jesus Christ (81) as Saint Chief, Jesus Christ was born in Hớn dynasty.

I ask you who born those Immortals?

Khí Hư Vô (82) bears ME only, those Immortals above I listed, who born? That is Religion. You should know.

If without ME, there is nothing in World Universe, but without Khí Hư Vô Chi Khí, I do not exist.


(78). It means Đức Nhiên Đăng Cổ Phật – Dipankara who went down the earth in China year 2697 before Jesus Christ’s birthday and before the Sakyamuni Buddha 2074 years.

(79). Deified Board

(80). The Sakyamuni Buddha was born before the Christ 623 years.

(81). The year Jesus Christ was born, is called the first year. The Christ opened Saint Religion, considered as Religion Chief.

(82). Is Nothingness Energy or Origin Energy. This is the principle of Religion. This Energy born the JADE EMPEROR SUPREME BEING only, so just that Throne is Extreme Throne. It means Great Light/Great Soul of World Universe. Yin and Yang were born from Extreme Throne. The JADE EMPEROR SUPREME BEING handles Yang, the BUDDHA MOTHER handles Yin. Thus, the God is Holy Father of all living creatures. It is called as Religion by Lao-Tzu.


22. Thánh giáo dạy phải trau giồi hạnh đức.

Chủ Nhật 25-7-1926 (16-6 B.D)

CAO ĐÀI

Cười...

T... con coi mặc Thiên phục có xấu gì đâu con?

Một ngày kia sắc phục ấy đời sẽ coi quí trọng lắm. Con ôi! Con có biết những điều ấy bao giờ!

Cười...

Mấy đứa Lễ Sanh cốt để sắp đặt sự nghiêm trang trong đàn cầu THẦY, chớ chẳng phải duy để đi lễ mà thôi, mỗi đại đàn phải đủ mặt; chúng nó phải ăn mặc trang hoàng hai đứa trước, hai đứa sau xem sắp đặt sự thanh tịnh. THẦY dặn các con như đàn nội chẳng nghiêm THẦY không giáng, ba con nhớ nghe!

Tr..., L..., K..., T... nghe:

Bốn con đã mang nơi mình mỗi đứa một trách nhậm chẳng phải nhỏ. Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ đặng hiền, huống chi trong Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy các con phải độ rỗi cả nhơn loại khắp cả năm Châu, thì trách nhậm ấy lớn lao là bực nào? Cái hạnh và cái đức của các con nó phải phù hạp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn và gương soi của nhơn loại; phải tập mình cho xứng đáng.

Các con có đặng hạnh phúc ấy là do học đặng mảy mún nơi THẦY, mà THẦY dạy các con chẳng nghe, THẦY sai các con chẳng tuân.

Tu thân còn chưa xong, thì thế nào mong mỏi thành Tiên Phật đặng?...

22. Divine Teaching regardingl to cultivating virtues.

Lundi 31 May 1926

Sun. 22 Jul. 1926 (13.6 B.D)

CAO ĐÀI

T (83)… you see that wearing the Holy uniform (84) is not ugly at all?

One day, world will appreciate preciously this holy uniform. Dear you! You have not never known that!

Smile…

The Student Priests are arranged just to look after the solemn ceremony in inviting ME, not to make ceremony only. Each great ceremony, they must be present enough. They must wear solemnly, two ahead, two after to look after and arrange the tranquility. I advise you that the ceremony is not solemn, I do not descend down. Three of you should remember!

Tr…, L..., K…, T (85)… listen:

Four of you took the responsibility which is not low. We wonder setting up one nation is easier than teaching a person to be virtuous, much less in the Third Period of Universal Salvation, you must guide and save all humankind on Five Continents, how much is that responsibility so heavy? Your good nature and virtuousness must be suitable for your responsibility. You are the light and glass of humankind, must cultivate yourself to be meritorious.

You got that happiness by learning a little bit from ME, while I teach you, you do not follow, I order you, you do not obey.

Self-improving doesn’t get result, how do you hope to become Fairy, Buddha?


(83). Principle Archbishop Thượng Tương Thanh.

(84). This is equivalent to the Throne in the invisible world.

(85). “Tr” is the Cardinal Thượng Trung Nhựt. “L” is the Cardinal Ngọc Lịch Nguyệt. “K” is Bishop Ngọc Kinh Thanh.


23. Thánh giáo dạy về tà dâm giới.

Ngọc Đàn (Giồng Ông Tố)

Thứ 6 ngày 30 tháng 7 năm 1926 (21-6-B.D)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

TÀ DÂM GIỚI

Vì sao tội tà dâm là trọng tội?

Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối (la formation des cellules). Vật ấy có tánh linh. Vì vật chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật; tỷ như rau, cỏ, cây, trái, lúa, gạo, mọi lương vật đều cũng có chất sanh.

Nếu nó không có chất sanh thì thế nào tươi tắn và chứa sự sống, như nó khô rũ thì là nó chết. Mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu, thì là phương pháp tẩy trược đó mà thôi, chớ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết.

Các vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí; khí mới biến ra huyết. Nó có thể huờn ra nhơn hình, mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy một giọt máu là một khối chơn linh.

          Như các con dâm quá độ thì là sát mạng chơn linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Ðài mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng.

Vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm.

23. Divine Teaching regarding to adultery.

Ngọc Đàn (Giồng Ông Tố)

Friday. 30 Jul. 1926 (21.6 B.D)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI  MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA PREACHES IN SOUTH

LEWDNESS ABSTINENCE

Why is the lewdness guilt is great guilt?

About corporality (86), with philistine eyes, you consider it as one, actually the corporality is essentially a mass containing thousand myriad of living creatures.  Those living creatures combine together to be amass. Those creatures have got divine nature. Because substances which feed the corporality are also creatures, such as vegetables, grass, tree, fruit, paddy, rice and all foods also the life nature.

If without life nature, how can it be fresh and contain the life? The case it is withered, it means the death. And you never eat the withered foods. If depends on fire to cook, that is just method to clean the impure substances. But not the cooked life-natures never die.

Foods are moved to stomach, and become Energy, Energy becomes blood. It can become humane form. Thus, a blood drop is a mass of souls.

When you are too sensual, you kill those souls. When you leave of the corporality, souls go to the Nghiệt Đài to submit the lawsuits, you can not refuse your guilt.

You must keep that precept much carefully.


(86). The physical body/ First Body.


24. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập trường thi công quả.

Thứ 4 ngày 4 tháng 8 năm 1926

Ngày 5 tháng 6 Bính Dần.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn đệ, chư nhu.

Nghe dạy:

Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có thế phân biệt đặng; một trường thử Thánh, Tiên, Phật vì vậy mà phải lập nơi thế gian nầy; nếu buổi sanh tiền dầu cho một kẻ phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm của Ðấng Chí Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể đắc đạo mà gấm ghé phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các đấng ấy phải bị đọa trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh, Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà THẦY hằng nói cùng các con rằng: một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. THẦY lại khuyên nhủ các con rằng: THẦY đã đến chung cùng với các con; các con duy có tu mà đắc đạo; phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.

Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm, mà chính mình THẦY đã đến nói, các con cũng nên tin nơi THẦY mà cho rằng lời THẦY dạy là chơn thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi.

Vậy các con khá tuân lịnh dạy.

24. Divine Divine regarding to found merit school.

Wed. 4th  Aug. 1926

5th Jun. Tiger Year

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

Happy to see Followers, scholars.

Listen MY teaching:

The truth and falsity, people’s philistine eyes can not differentiate. Consequently, a trial school for Saint, Fairy, Buddha must be founded on the earth. In the alive life even a philistine and guilty person can know the mysterious mechanism of JADE EMPEROR SUPREME BEING, this means GOD has arranged, he doesn’t dare to cause the guilt only, conversely he can also reach the peak of the Way to touch the throne of Angel, Saint, Fairy, Buddha, much less regarding to Spirits (87) who have been banished down to the world know and keep themselves, then the mysterious mechanism tried Angel, Saint, Fairy, Buddha is meaningless at all. Consequently, I always tell you that: one examination school for merit, you want to return the Nirvana, you must go in this door (88) only. I also advise that: I have come with you, you just lead a religious life to reach the peak of the Way, you must see backward hundred thousands, innumerable people are still overwhelmed in miserable sea (89), can not leave of the samsara, be merciful to save them.

Now you can see mysterious action, but I come by MYSELF to tell you, you should also believe in ME and think MY word is true. If you wait the time you die, soul leaves of corporality and you know the mysterious mechanism, that is so late already.

Consequently you should obey the command.


(87). Souls had got the holy throne but They went down the world to save humankind and get lost the way to return.

(88). According to the explaining of the Scholar Nguyễn Văn Hồng: in the previous Holy Message, JADE EMPEROR SUPREME BEING mentioned the Merit School and in this Message, it is mentioned again. Thus, in the Third Period of Universe Salvation, people do not need to meditate the spiritual exercises, just do much merit to reach the peak of the Way.

(89). The Sakyamuni Buddha said: tear of all living creatures is more than water of four seas.


25. Thánh giáo cho biết sự phàm tục là mưu kế của Tà Mị. Đạo khai Tà khởi.

Thứ 7, ngày 7 tháng 8 1926

Ngày 29 tháng 6 năm Bính Dần

CAO ĐÀI

Mầng mấy con.

Mấy con nghe:

Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Ðạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh THẦY dùng để thử các con. THẦY đã nói: THẦY đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước THẦY đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. THẦY lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng THẦY. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con, nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà Thần.

... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy mình; đã chẳng phải giữ mình; đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn Đệ THẦY nữa.

THẦY nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn Đệ THẦY đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì THẦY cho yêu quái lấy danh THẦY mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của Môn đệ cao lên hằng ngày; ấy là công quả đầu hết.

25. Divine teaching that earhtly affair is Devil scheme. The Tao is opened, Devil raises.

Saturday, 7th Aug. 1926

29th Jun Tiger Year.

CAO ĐÀI

Pleased to see you.

Children, listen.

The earthliness is always scheme of Ogre Demon to prevent essentially your step of Sainted Religion. Those schemes from MY command are used to test you. I have told you that I have released a herd of ferocious tigers living around you, they always get the chance to bite you, but formerly I let you wear a set of armour which can not be never seen, it is your morality. Then I also advise you that you should keep that armour until the day you meet ME. Thus, Religion is a very useful object as clothes are useful for your body, if you throw clothes, you will be naked, and refuse religion, you live under the charm of Ogre Demons.

…(90) Do not be afraid. Nowadays Religion has been opened, it means the Heresy has started. So you must try to keep your religious life by your heart and might, not just keep yourself only but also keep and look after all MY Disciples.

          I tell you to understand in advance that: All MY selected Disciples will be chosen about a half, because I let demon get MY name to seduce. Smile…How many people go, how many people fail. You should not be sad because of Divine law. Many people join the examination, a few people pass, that is the common sense. You manage condition and method to improve and help Disciple’s belief everyday, that is the top merit.


(90). Regarding to the Religious History Book, there are some sentences, ones of them with the content: This South Region, Ogre Demon are afraid of three of you. So, try to keep you pure.


26. Thánh giáo dạy cc môn đệ đầu tiên phải xuống Cần Giuộc vì tà mị muốn nhiễu hại môn đồ. Tái cầu nhiều lần Thầy lập Tam Trấn phong tịch Đạo và lập thệ.v.v…

Ngày 9 tháng 8 1926. 1-7-B.D

(Giờ Ngọ)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

THẦY mầng các con.

Thơ, con dắt mấy em con đi Cần Giuộc, vì tà mị muốn nhiễu hại Môn đệ THẦY ở dưới.

Quan Thánh và Quan Âm đợi các con xuống... Ði lập tức. Còn Trung chẳng hề gì, để nó lo việc rất gấp của gia đình nó.

(Thơ, Hậu, Nghĩa, Tràng, Cư, Tắc, Sang xuống tới Cần Giuộc hồi 1 giờ rưỡi, vì không thấy sự chi động tịnh cần kíp nên trì huỡn cho tới 3 giờ chiều mới cầu THẦY mà nghe dạy).

TÁI CẦU

Mấy đứa nhỏ chơi hoài há?

THẦY biểu xuống đây đặng có việc cần, mà các con trì huỡn, thì không biết có phải nghịch với Thánh ý THẦY không há?

(Thơ lạy THẦY từ bi thứ tội...)

Thơ, không phải lỗi nơi con đâu.

Tương, con tức cấp cho đòi cả mấy em con là Môn đệ THẦY hội cho đủ mặt.

Thơ, con ngồi đại tịnh, đặng tối nay nghe THẦY dạy việc.

TÁI CẦU

Hỉ chư Môn đệ... Các con nghe dạy:

Tương, con không hiểu ngày nay là thế nào?

Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cả thảy đều náo động cũng vì các con.

Quỉ Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con. THẦY chẳng chịu cho hành xác; chúng nó hiệp Tam Thập Lục Ðộng toan hại các con; nên THẦY sai Quan Thánh và Quan Âm đến giữ gìn các con, nhưng phần đông chưa lập Minh thệ, nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn nhận.

Vì vậy, THẦY sai mấy đứa nhỏ xuống đặng chung hiệp cùng con, mà tức cấp lập thành, và luôn dịp phong Thiên Ân cho Tương, Kim, và Thơ... Vậy con phải kêu chúng nó hội cho đủ mặt nội đêm nay.

TÁI CẦU

The fourth (12pm at night)

Trong Tam Kỳ Phổ Ðộ và qui Tam giáo nầy:

Phật thì có Quan Âm,
Tiên thì có Lý Thái Bạch,
Thánh thì có Quan Thánh Ðế Quân khai đạo.

Vậy con lập cho đủ Ba Trấn chứng đàn; con phải lập bàn Ngũ Lôi, như THẦY dạy lúc trước; phải có bùa Kim Quang Tiên, còn con viết bùa Giáng Ma Xử (91) để bàn vọng Hộ Pháp; rồi Cư chấp bút nhang cho THẦY triệu Ngũ Lôi đến; rồi nó xuống đứng gần bàn Hộ Pháp với Tắc và Sang; còn mấy đứa phò loan đứng vòng theo đó.

Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi trước; chư Môn Đệ thề như buổi Thiên phong. Con phải nhớ dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chứng đàn.

Các con nghe Tịch Ðạo, Thi:

THANH Ðạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui Phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.

THANH là Tịch các con.

Vậy thì, Tương là Thượng Tương Thanh,

Kim là Thượng Kim Thanh,

Thơ là Thái Thơ Thanh.

Phải dùng tên ấy mà thề.

Fifth (a half past two morning)

TÁI CẦU

Tương, bốn đứa Lễ Sanh đâu con?

Lập nghi, THẦY cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến chứng đàn.

TÁI CẦU

Sixth (3 am)

Lịch, chư Môn đệ thiếu mặt nhiều lắm con há?

Vậy nội ngày mai, con phải lên thiết đàn tại Chợ Lớn, nhà Trung cho cả Môn đệ THẦY lập Minh Thệ đủ mặt hết nghe!

Lý Thái Bạch giáng cơ:

THÁI thượng vô ngôn hữu đạo thành,
BẠCH vân hữu nhãn kiến nhơn sanh.
KIM quang đắc kiếp tu tâm thiện,
TINH đẩu nan tri ngã độ thành.

Quan Âm giáng cơ:

QUANG minh Nam Hải trấn thiền môn,
ÂM cảnh năng tri độ dẫn hồn.
BỒ đoàn mạc hám liên huê thất,
TÁT thế tâm ưu khởi đạo tông.

Quan Thánh giáng cơ:

QUAN thành tái hiệp Hớn Ttriều phong,
THÁNH đức mạc vong hám thế trần.
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng,
THANH Y xích diện hảo vinh phong.

26. Divine teaching that first disciples must go to Cần Giuộc because devil wants to harass and damage disciples. The MASTER founds Three Governors and Bastibal names and way of taking an oath. v.v…

9th Aug. 1926. 1st Jul. Tiger Year

(Horse time)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME  CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

Greet children.

Thơ, you guide your young brothers and sisters to go to Cần Giuộc, because Demons want to harm MY Disciples there.

The Saint Quan Thánh Đế Quân and Quan Yin are waiting for you coming…Go immediately. And Trung, not at all, let him care his very urgent affair of his family.

(Thơ, Hậu, Nghĩa, Tràng, Cư, Tắc, Sang (92) went to Cần Giuộc at one and half time, because they did not see anything happening urgently, so they waited slowly until 3pm and invoked JADE EMPEROR SUPREME BEING to be taught).

RE-INVOKE

Are young children always carefree?

I ask you to come here to care urgent thing, but you always wait, are you opposite to MY Divine command?

(Thơ kowtowed the GOD to be forgiven the mistake…)

Thơ, it is not your mistake.

Tương, you hurry to ask all young brothers and sisters who are MY Disciples to gather completely.

Thơ, you meditate perfectly to be taught by ME.

RE-INVOKE

Rest all Disciples…You listen to be taught:

Tương, do not you understand what date is today?

All Angel, Saint, Fairy, Buddha got into a flurry because of you.

The Satan King (93) went to White Pearl Palace to ask permission in order to maltreat your body and test you. I did not agree that, they gather Thirty Six Grottos of Satan with wish to harm you, so I ordered Quan Thánh and Quan Yin Bodhisattva to come to protect you, but many disciples have not taken Truthful Oath, so Angel, Saint, Fairy, Buddha do not want to admit.

Thus, I ask young disciples to come here to gather to look after, immediately make ceremony, and by the way I ordain Divine Throne for Tương, Kim and Thơ… Thus, you must ask them gather enough at this night.

RE-INVOKE

The 4th (12am)

In this Third Period of Universal Salvation and this combination of Three Religions:

Buddha, there is Quan Yin Bodhisattva.

Fairy, there is Ly Tai Pei (94).

Saint, there is Quan Thánh Đế Quân to open religion.

Consequently, you found three Governors enough to grace the ceremony, you must found Ngũ Lôi table as I taught formerly, must use Kim Quang Tiên incantation, and you write the incantation Giáng Ma Xử put at Hộ Pháp table, then Cư will hold pencil for realization by incense so that I call Ngũ Lôi (95) to come, then he goes to stand next the Hộ Pháp’s table with Tắc and Sang, and people who hold up the holy apparatus stand around.

You ask Tương, Kim, Thơ to take an oath like previous oath, Disciples take an oath like the Holy Nomination ceremony. You must remember to remind them to keep their mind pure, because Angel, Saint, Fairy, Buddha grace the ceremony.

You hear the Religion Register (96), Poetry:

The PURE RELIGION of JADE EMPEROR SUPREME BEING is opened in the third to save humankind within seven hundred thousand years,
Lives long like the earth, prosperous like Heaven.
JADE EMPEROR SUPREME BEING takes back the souls of humankind,
thousand years in ceremonies to radiate people who have the fate with Buddha.

THANH is your Baptismal Name.

So Tương is Thượng Tương THANH

Kim is Thượng Kim THANH

Thơ is Thái Thơ THANH

You must use that name to take an oath.

RE-INVOKE

Fifth (one and half morning)

Tương, where are four Student Priests?

Make ceremony, I let Angel, Saint, Fairy, Buddha grace the ceremony

RE-INVOKE

Sixth (3 am)

Lịch, many Disciples are absent?

So, within tomorrow, you must make the ceremony at Chợ Lớn, at Trung’s home so that MY Disciples take an oath completely!

          Ly Tai  Pei comes:

The EXTREME THRONE at the top, says nothing but religion is founded,
In WHITE cloud, there are eyes to see all humankind, earth.
LIGHT got the Fairy Life depending on leading a religious life for good heart,
STARS are hard to know that I save.

Quan Âm comes:

Staying at SOUTH Sea to keep the Buddha Door,
In the INVISIBLE sight, can know and guide and save souls at Hell.
Sitting on the grass MASS, not like sitting on lotus chair (it means Buddha Throne),
Worried Heart to help people got on the Religion Way.

Quan Thánh comes :

Quan Võ was nominated by Hớn dynasty, now comes back,
With the VIRTUE OF SAINT, not forget liking earth responsibility.
Just by remaining loyal to the King,
I acquired a divine position with a red face and dressed in blue.


(91). “Giáng Ma Xử” is one treasure object of His Holiness Hộ Pháp Phạm Công Tắc to take popularity for evils. Other definition: Staff for the Rule Over Evil. He has got two treasure wands “Giáng Ma Xử” and “Thư Hùng Kiếm” (the Sword of Elevation).

(92). Thơ is Archbishop Thái Thơ Thanh. Tương is Archbishop Thượng Tương Thanh. Kim is Bishop Thượng Kim Thanh.

(93). According to indoctrination text of Conservator Đức Hộ Pháp:” He was Great Fairy with the responsibility: use the Divine Light of JADE EMPEROR SUPREME BEING to radiate into the World Universe. That Great Fairy was going to touch the Buddha throne. But he was very haughty, wanted to usurp the power of the JADE EMPEROR SUPREME BEING, thus he was anti the GOD, then he was banished to become Satan throne as Satan Kind by Ngọc Hư Cung. Nowadays, all Satans receive the Great Salvation of JADE EMPEROR SUPREME BEING, and JADE EMPEROR SUPREME BEING blesses that he becomes Satan King as examiner to test SUPREM BEING’s Disciple so that Disciples take the holy throne, under the right of legal law of Heaven and Earth.

(94).  Đức Lý Thái Bạch

(95). See the footnote number 43.

(96). This is applied for Female Titles.


27. Thánh giáo dạy chư môn đồ Minh Đường về việc tu bất thành vì đạo bế.

Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc)

Thứ 7 ngày 21 tháng 8 1926

(14 tháng 7 Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO-ÐÀI

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Lịch! Mời cả chư Môn đệ Minh Ðường của THẦY ra nghe dạy... Cười...

Các con đừng tưởng quấy rằng: Vì chia phái mà riêng đạo. THẦY rán cắt nghĩa cho các con nghe.

Nguyên từ buổi bế đạo, tuy Chánh Pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc đạo cùng chăng. Nhưng mà có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít.

Vì vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á Ðông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi.

27. Divine teaching for disciples of Minh-Đường regarding the fact that one cannot attain enlightenment due to the closure of the Tao.

Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc)

Saturday, 21st Aug. 1926

(14 July Tiger Year)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

Lịch! Invite all MY Minh Đường’s Followers (97) to listen and to be taught…smile…

You should not misunderstand: because of divided branch, the religion is separate. I try to explain so that you understand.

Formerly, the time Buddha Door closed, though the principle dharma became old, actually in that old law, human can be received the exercise dharma transmitted. In spite of old law, certainly religion is unchangeable. Just by merit to reach the peak of the religion only. But one thing that Ngọc Hư Cung (98) refused the laws, Lôi Âm Tự (99) broke down the old law. Therefore, many people led a religious life while few people got the highest result.

Consequently, you try considering backward, two thousand years, in this Oriental region how many Fairy, Buddha are there? You just know Huệ Mạng Kim Tiên (100).


(97). Minh Đường is one of Branches in Buddhism under Buddhists at Vĩnh Nguyên Tự Pagoda.

(98). According to the Conservator Phạm Công Tắc in His Divine Eternal Path Prayer: “Ngọc Hư Cung is one agency to administrate the Universe, there is not any star, sun which are not administrated by Ngọc Hư Cung”. This is a place for meeting of JADE EMPEROR SUPREME BEING in order to administrate the world universe, Ngọc Hư Cung belongs to the tenth Heaven layer where the Divine Book without Characters is put inside.

(99). “Thunder Temple”is one Pagoda or Lôi Âm Pagoda in the center of universe of holy land. In the Divine Eternal Prayer, Đức Hộ Pháp explained as following: “This night, I call upon all to Lôi Âm Tự, as I went to present myself with Buddha Amitaba. Because The Buddha Amitaba has delegated power for Maitreya-Buddha, delegated management of Universe, Maitreya-Buddha sits at Pyramid, Buddha Amitaba seats at Thunder Temple”

(100). According to the history, at the Back Lady mountain (Bà Đen mountain), there is a Linh Sơn Động cavern in Tây Ninh province, one young Monk. People called Him with name “Young Monk” because He had the small body with Buddhism Name “Tánh Thiền” (Meditation Character) and obtained the Magical Dharma, often went down to save people.


28. Thánh giáo khuyên ông Đ… ăn năn sám hối lấy công chuộc tội.

Chủ Nhật ngày 22-8-1926. (15-7-B.D)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

 GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Ð..., nghe dạy:

Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp "Tam Kỳ Phổ Ðộ", Quỉ Vương đã khởi phá khuấy chơn Ðạo. Ðến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.

Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ mầu nhiệm, hiệp Tam thập lục Ðộng đổi gọi Tam thập lục Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Ðạo.

Ngươi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con buôn. Tội tình ấy lớn là thế nào?...

Ngươi hiểu chăng?...

Tam đồ tội khổ, bất năng thoát tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối, sau Ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn sanh, lấy công chuộc tội.

Nghe à!

28. Divine Teaching to Mr. Đ, who should repent and guide humanity in order to repay his offences.

Sunday, 22nd Aug.1926

(15 July. Bính Dần)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI PREACHES IN SOUTH

Đ…, listen to be taught:

The time, the White Pearl Palace and Thunder Temple founded dharma of “Third Period - Universe Salvation”, Demon King started to destroy the truthful Religion. Even he used MY name, just MY throne he did not dare to sit only.

You think that I come here under this mysteriousness, borrow mysterious dharma, combine Tam Thập Lục Động (101) then change it into Tam Thập Lục Thiên (102). Names of Angel, Saint, Fairy, Buddha were assumed falsely in order to set up Heresy.

You do not understand clearly that it is same that Heaven, Buddha are dealers. How is that great guilt?...

Do you understand?...

Three Ways of miserable banishment without being escaped from the world are your guilt. Must show repentance and penitence, afterward I will use at the important function, save humankind, take the merit to atone for your crime.

Hear!


(101). “Thirty Six Caverns” under the management of Demon King.

(102). “Thirty Six Heavens”.


29. Thánh giáo dạy lập họ Thánh tịch của chức sắc và buộc mỗi vị phải độ cho đặng ít nữa 12 người. v.v…

Thứ 6, 27 tháng 8 1926

20 tháng 7 năm Bính Dần

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI

TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Chư Môn đệ nghe dạy:

Trong ba Phái có Tam thập lục Thánh; tuy nay chưa đủ số ấy, nhưng đã đặng tám chín người rồi. Vậy phải chiếu y Bạch Ngọc Kinh, chư Thánh lập họ mình; tỷ như Lịch, Trung, Minh là chủ trưởng, chưởng quản đầu hết các phái thì là quyền hành thay mặt THẦY dạy dỗ các con, thì chẳng nói chi. Còn Trang, Kinh, Kỳ ba đứa phải lập họ là:

Trang Thanh,
Kỳ Thanh,
Kinh Thanh.

Hễ bao nhiêu Môn đệ độ rỗi của mỗi đứa thì là họ hàng của mỗi đứa – hiểu à.

Chừng ấy về đến Bạch Ngọc Kinh thì gia tộc mỗi đứa đều phân biệt; nếu chẳng độ rỗi thì về với hai tay không.

Còn chư Môn đệ đã lập Minh Thệ rồi, ngày sau tùy âm chất mỗi đứa mà thăng hay là tội lỗi mà giáng; song buộc mỗi đứa phải độ cho đặng ít nữa là mười hai người.

Hàng phẩm Nhơn tước đạo đức các con nó trùng với hàng phẩm Thiên tước của các con.

Ngôi thứ THẦY đã sắp sẵn, các con rán đoạt thủ địa vị mình. Trước qua sau tới, liệu mà tu hành.

THẦY khuyên các con một điều là: Ðừng tưởng lầm Tước Phẩm Thiên Đạo THẦY đem cho ai cũng đặng. Cửa Bạch Ngọc Kinh chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong Thiên Thơ cả, chức phận cũng đã tiền định, chớ chẳng phải tước hàm trần thế dâng cho kẻ lễ nhiều.

Nếu THẦY làm đặng vậy, Ðạo phổ thông rất lẹ; ngặt gia tài mỗi đứa đều có phần, THẦY không phép lấy cho kẻ khác; trừ ra đứa nào chê bỏ thì mới đặng tùy ý THẦY định đoạt mà thôi.

Trang – THẦY khen con.

Kinh – THẦY khen con.

Bản – THẦY thương yêu con.

Giỏi – THẦY sắp đặt ngôi thứ cho con.

Tương – THẦY trông cậy nơi con.

Tạ – THẦY giao khổ bịnh nhơn sanh cho con;

THẦY lấy nhà con làm Thánh Thất của THẦY.

Học – con khá nghe lời dạy dỗ của mấy anh con mà hành bổn phận.

Hương – con phải rán hết sức con. THẦY vừa giúp con.

Trước – con đừng mờ hồ hoài vậy nghe!

Nghĩa – THẦY sẽ trọng dụng con.

Ðức – THẦY sẽ giao Trung Kỳ cho con mở Ðạo.

Tràng – từ đây con phải nhớ hoài hình phạt con đã chịu rồi đó nghe! Các con phải giữ hạnh mà truyền Ðạo ra cho chóng, con thế nào THẦY cũng thế ấy. Khi thị các con tức là khi thị THẦY, mà khi THẦY thì chưa phải dễ. Các con nói đạo cho mỗi kẻ.

Nghe không tùy ý.

THẦY nói cho các con nghe:

Nếu kẻ nào biết hiểu Thánh ngôn của THẦY nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để cho chúng nó theo Tà Quái.

Ðạo là quí, của quí chẳng bán nài; các con đừng thối chí. THẦY ban ơn cho phái phụ nữ.

Các con cũng vậy, rán lo phận sự.

THẦY ban ơn cho mỗi đứa.

29. Divine Message regarding to the establishment, by each dignitary, of their own divine family, that is, each disciple is responsible for the introduction of at least 12 people to the faith.

Friday, 27th Aug.1926

20th Jul. Bính Dần

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI  MALE FAIRY – GREAT BODHISATTVA  PREACHES IN SOUTH

Disciples listen teaching:

In three Branches (103), there are Thirty Six Saints (104), though now not yet enough for that number but there are about eight, nine people already. Therefore, must follow perfectly Bạch Ngọc Kinh (105), Saints found their surname, such as Lịch, Trung, Minh are chiefs managing completely branches, that is the power replaced MY power to teach you, saying nothing about it. And Trang, Kinh, Kỳ must found surnames:

Trang Thanh

Kỳ Thanh

Kinh Thanh. (106)

If how many Disciples are saved by him, they belongs to his surname – understand.

Whenever,