MỤC LỤC

 

Lời tựa. 1

Nội dung. 5

Chương thứ nhứt 5

A. Nền tảng chánh trị của Đạo. 5

Hiệp Thiên Đài 5

Cửu Trùng Đài 11

B. Nguyên tắc cai trị của Đạo. 15

Chương thứ hai 17

Các trị quyền trong nền chánh trị Đạo. 17

Quyền lập pháo: Quyền Vạn Linh. 17

Nói về Quyền Lập Pháp tức là Quyền Vạn Linh. 17

Sự Lợi ích của chế đọ nhiều Nghị Hội trong Quyền Lập Pháo. 21

Cách tổ chức ba hội lập Quyền Vạn Linh 21

Hội nhơn sanh. 23

Hội thánh. 55

Thương hội 71

Từ hàn thương hội 73

Hiến pháp của Đạo (Pháp Chánh Truyền) 81

Chương thứ ba. 87

Cửu Trùng Đài Quyền Hành Chánh. 87

Tổ chức hành chánh của Đạo. 87

Bảng tổ chức quyền Hành Chánh. 89

Hàng phẩm đối quyền. 91

Quyền hành Chức Sắc và Chức Việc. 93

Sắc phục của Chức Sắc và Chức Việc. 103

Phương pháp lập vị vào Thánh Thể của Đức Chí Tôn. 107

Những trường hợp cầu phong ngoài mặt luật Chánh Trị Sự 5 năm.. 115

Chương thứ tư. 121

Hiệp Thiên Đài Quyền Tư Pháp. 121

Quyền Hành Hiệp Thiên Đài 141

Chi Pháp. 141

Chi Đạo. 145

Chi Thế. 151

Thiên phục của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài 157

Giải thích thêm quyền hành của Hiệp Thiên Đài 165

Chức sắc Hiệp Thiên Đài còn có phẩm nào?. 167

Sắc phục của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thuộc các hẩm dưới 171

Đối phẩm của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài với Chức Sắc Cửu Trùng Đài 171

Sự tổ chức của QUyền Tư Pháp Hiệp Thiên Đài 177

Tòa Đạo (tức là Pháp Chánh) 177

Tổ chức và Nội Luật Tòa Đạo. 181

Hình án của Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài 199

Phạm Pháp. 201

Phạm Luật 203

Quyền giám sát và quyền bãi miễn cảa pháp chánh. 207

Cơ quan Phước Thiện. 209

Luật tuyển chọn. 209

Luật cầu phong. 213

Sắc phục của Chức Sắc Phước Thiện. 215

Thể lệ Đại Hội Phước Thiện. 217

Phần Tạo Cơ Sở. 219

Chương thứ năm.. 223

So sánh Chánh Trị đời và Chánh Trị Đạo. 223

Chánh trị Đời 223

Quân Chủ. 223

Quân chủ lập hiến. 225

1. Quân chủ lập hiến Anh. 227

2. Quân chủ lập hiến Nhựt 229

Dân chủ. 229

Khuynh hướng của các quốc gia. 233

Chánh Trị Đạo. 235


INDEX

Page

Foreword. 2

Tenor 6

Charpter One. 6

A. Politics basis of religions. 6

Divine Alliance Palace. 6

Palace Of Nine Divine Planes/Cửu Trùng Đài 12

B. Governing principle of caodaism.. 16

Chapter Two. 18

Control Powers In Religious Politics. 18

Legislative Power: Power Of All Creatures. 18

Legislative Power Named Power Of All Creatures. 18

The Advantage Of Many Assemblies In Legislative Power 22

Organizing Method Of Three Assemblies Founding Power Of All Creatures  22

Popular Council 24

Sacerdotal Council 56

Upper Council 72

Secretary Of Upper Council 74

Religious Constitution (Constitution Law Of Caodaism) 82

Chapter Three. 88

Executive Power Of Palace Of Nine Divine Palace. 88

Administration Organization Of Caodaism.. 88

Organization Map Of Administration Power 90

Symatric Ranks Of Power 92

Power 94

Religious Vestment 104

Method Of Founding Position Into The Holy Body Of Supreme Being  108

Cases Of Investiture Request Outside Law Of Chánh Trị Sự with 5 years  116

Chapter Four 122

Palace Of Divine Alliance With Private Power 122

Power Of Divine Alliance Palace (Continue) 142

Dharma Branch. 142

Religious Branch. 146

Secular Branch. 152

Holy Vestment Of Dignitaries Of Divine Alliance Palace Of Three Branches  158

More Explanation For Power Of Divine Alliance Palace. 166

Is There Any Dignitary Of Divine Alliance Palace Else?. 168

Religious Vestment Of Lower Dignitary Of Divine Alliance Palace. 172

Dignitary Of Divine Alliance Palace Corresponding To Dignitary Of Palace Of Nine Divine Planes  172

Organization Of Private Power Of Divine Alliance Palace. 178

Religious Tribinal (It Means To The Justice) 178

Organization And Foundation Of Interior Law Of Religious Tribunal As The Following: 182

Punishments Of Justice Of Divine Alliance Palace. 200

Offend Legislation. 202

Offend Law.. 204

Observing And Revoking Power Of Justice Department 208

Charity Body. 210

Election Law.. 210

Law Of Investiture Request 214

Religious Vestment Of Dignitary Of Charity Body. 216

Regulation Of Great Assembly Of Charity Body. 218

Building Establishments. 220

Chapter Five. 224

Comparison Between Secular Politics And Religious Politics. 224

Secular Politics. 224

Monarchy. 224

Constituent Monarchy. 226

1. Constituent Monarchy Of England. 228

2.  Constituent Monarchy Of Japan. 230

Democratic. 230

Tendency Of Countries. 236

Religious Politics. 236


LỜI TỰA

 Quyển CHÁNH TRỊ ÐẠO xuất bản hôm nay là một tài liệu do vị Thời Quân KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA trước kia soạn ra để làm bài huấn luyện Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài trong Bộ Pháp Chánh.

Nhưng xét vì tài liệu nầy có một tầm quan trọng rất sâu xa về nền chánh trị của Ðạo nên con cháu của Người xin cho xuất bản để cống hiến chẳng những cho toàn cả Chức Sắc và Tín hữu của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ để học hỏi mà cũng giúp ích cho những học giả muốn tìm hiểu rõ Ðạo Cao Ðài hơn, có một tài liệu quý báu trên đường nghiên cứu.

Âu cũng là một điều hay nên tôi rất tán đồng để cho những ai từ trước đến giờ thường gán cho Ðạo Cao Ðài can án "Làm Chánh trị" được rõ là Ðạo Cao Ðài có một nền Chánh trị Ðạo khác hẵn với lối Chánh trị Ðời.

Theo Chơn Pháp của Ðại Ðạo thì Ðức CHÍ TÔN mở Ðạo Kỳ Ba nầy là để lập một đời mới mà các Ðấng danh gọi là đời Minh Ðức Tân Dân.

Như thế Ðạo Cao Ðài là một nền tôn giáo không thể tách rời với xã hội loài người, nên có thể gọi nó là một nền tôn giáo Nhập Thế chớ không phải Xuất Thế để mỗi người tìm phương giải khổ hoặc thoát khổ đặng sống một đời sống riêng tiêu diêu tự toại.

Nền Chánh trị của Ðạo Cao Ðài chủ trương một tinh thần cao độ quên mình để mưu cầu hạnh phúc cho người lúc nào cũng phải hy sinh để phục vụ cho Nhơn sanh và tìm phương CỨU KHỔ cho Ðời.

Chánh trị Ðạo chủ trương vô tư, bất vụ lợi, quên mình để mưu cầu lợi ích cho người bằng một tình thương bao la, rộng rãi, Huynh đệ Ðại Ðồng, xây dựng một xã hội hòa ái cộng tồn; còn về Chánh trị Ðời thì ta thường thấy nào là tranh danh, đoạt lợi, tranh


FOREWORD

The book of POLITICS OF RELIGION now published is a documentary written by Thời Quân KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA [“Thời Quân” is the one of Dignitaries of Hiệp Thiên Đài/Divine Alliance Palace, named as Twelve Zodiacal Dignitaries. “Khai Pháp” refers the Jurdical Reformer. “Trần Duy Nghĩa” is a name.] before to train the Dignitaries of Hiệp Thiên Đài/Palace of Divine Alliance in Justice Department.

However, this documentary has a profound role toward the politics of Religion, His posterity petitions for publishing not to make contribution to all Dignitaries and Disciples of Great Way – Third Period – Universal Salvation for study and also to help polyhistor as a precious documentary in studying the Caodaism.

That is also a good thing, therefore I also agree this to let people assigning the Caodaism to a conviction “Do Politics” for long time understand that the Caodaism has a different Politics basis of Religion to Secular Politics.

Regarding to the True Doctrine of Great Way, SUPREME BEING opens the Caodaism in Third Period to found a new epoch that Superior Spirits it the epoch of Enlightenment – New Citizen.

In that way, the Caodaism is not a Religion apart from society and humankind, therefore it is called a religion of Entering to life, not a religion of Leaving life so that each people find a method of solving and delivering from sufferings in order to have a private and leisurely life.

The Politics of Caodaism lays the high spirit in sacrificing to seek the happiness for other people as a policy, always sacrifices oneself to serve human living beings and finds the DELIVERY WAY for Life.


quyền, tranh vị, giành giựt lẫn nhau miếng đỉnh chung, mùi phú quý, tranh nhau từ miếng ăn, chỗ ở để mưu cầu riêng biệt cho cá nhơn mình, cho đoàn thể mình, hoặc cho quốc gia chủ nghĩa mình một đời sống sung sướng hơn kẻ khác. Như vậy bảo sao không sanh ra chiến tranh tàn khốc, sát hại lẫn nhau còn hơn hùm beo thú dữ.

Nếu mỗi người đều hiểu đặng và thực thi chu đáo nền Chánh trị của Ðạo trong tình thương yêu anh em ruột thịt, tương thân, tương ái, tương trợ lẫn nhau, lấy của mình san sớt cho những ai bạc phước hơn thì cảnh đời đau khổ hiện nay sẽ trở thành một Thiên Ðàng tại Thế đúng như lời Ðức CHÍ TÔN nói khi mới mở Ðạo:

"Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang! Tiểu quốc tảo khai Hội Niết Bàn".

Với nhận xét trên thì có thể gọi nền Chánh Trị Ðạo là Siêu Chánh Trị.

 

TÒA THÁNH, ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Dần.
( Dl, ngày 19 tháng 2 năm 1974 )

BẢO ÐẠO HIỆP THIÊN ÐÀI
Ký tên
HỒ TẤN KHOA


The Politics of Religion lays down unprejudiced, nonprofit spirit as a policy, sacrifices oneself to seek happiness for other people by boundless and tolerant love, by Universal Concord in relation of Brother and Sister, by founding s concord society. For Politics of Secularity, I often see the competition for fame, profit, power, position, the competition for riches and honours from food to housing for personal demand, for their organization or their country how to take a better life comparing with other people. Therefore, how can we avoid cruel wars killing together much more than cruel tigers, animals.

If each person can understand and carry out the Politics of Religion in love of full brothers and sisters, mutual love by using our profits to give miserable others, this  suffering life will become a Heaven on the Earth as the speeches of SUPREME BEING spoken in the beginning time of Caodaism:

“Good Vietnam! Good Vietnam! Small country opens Meeting of Nirvana soon”.

With upper comment, the Politics of Religions can be considered as Super Politics.

 

HOLY SEE, 28th Jan. Giap Dan year.

(19th Feb. 1974)

BẢO ĐẠO HIỆP THIÊN ĐÀI/ RELIGIOUS CONSERVATOR OF DIVINE ALLIANCE PALACE

Signed

HỒ TẤN KHOA


NỘI DUNG

CHƯƠNG THỨ NHỨT

A. NỀN TẢNG CHÁNH TRỊ CỦA ÐẠO

Chánh Trị Ðạo có hai phần:

1. Phần vô hình.

2. Phần hữu hình.

Phần vô hình thuộc về quyền Thiêng Liêng của Bát Quái Ðài.

Phần hữu hình lại chia đôi ra làm hai Ðài gọi là nhị hữu hình Ðài: Hiệp Thiên Ðài, và Cửu Trùng Ðài. 

HIỆP THIÊN ÐÀI

Hiệp Thiên Ðài là cơ quan bảo thủ chơn truyền từ xưa đến nay vẫn hằng hữu. Nhưng các Tôn Giáo buổi trước không có thiệt hiện hình tướng của Hiệp Thiên Ðài là vì các vị Giáo Chủ của các nền Tôn Giáo ấy đắc lịnh Ðức CHÍ TÔN chưởng chấp cả về mặt Thiêng Liêng, nên các Tôn Giáo từ xưa đến nay không được trường cửu là do nơi lỗi của tay phàm chuyên quyền lạm dụng. Vì vậy, các Tôn Giáo đành chịu thất kỳ truyền.

Vả lại, buổi trước trình độ tiến hóa của Nhơn sanh còn trong vòng Thánh Ðức, lại nữa Càn Khôn chưa dĩ tận thức, CHÍ TÔN chọn người lập Ðạo, Thánh ý là qui tụ con cái Ngài, đặng đợi kỳ khai Ðại Ðạo.

Ngày nay CHÍ TÔN đến mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ngài không giao Thánh Giáo cho tay phàm nữa, chỉ dùng huyền diệu cơ bút đặng dạy Ðạo. Vì vậy nên Hiệp Thiên Ðài mới hiện tướng đặng làm trung gian giữa các Ðấng Thiêng Liêng và chúng sanh, tức là hồn của Ðạo vậy. Nếu hồn của Ðạo do CHÍ TÔN giữ


TENOR

CHARPTER ONE

A. POLITICS BASIS OF RELIGIONS

The Politics of Religion has two parts:

1. Invisible part.

2. Visible part.

The invisible part belongs to the Divine Power of Quát Quái Đài/Octagonal Divine Palace.

The visible part is divided into two Palaces called two visible palaces:  Palace of Divine Alliance and Cửu Trùng Đài/Palace of Nine Divine Planes.

 

DIVINE ALLIANCE PALACE

The Divine Alliance Palace is a body to conserve the true doctrine eternally for a long time. However, previous Religions did not formerly show the true Palace of Divine Alliance because those Heads of Religions received the order of SUPREM BEING to administer the Divine aspect, consequently the former Religions could not be eternal because of error of earthly hands using abuse of power. For that reason, Religions had to face the loose of true doctrine.

Moreover, the intellectual standard of human beings in previous time still bore the Virtue of Holiness and people did not know the Universe thoroughly, SUPREME BEING chose Superior Spirits to found the Religions, the Holy will is to converge HIS children to wait the period of opening Great Way.

Now, SUPREME BEING comes to found the Great Way – Third Period – Universal Salvation but does not entrust people with the Divine Religion. He uses only the mysterious pen of
thì phần Cửu Trùng Ðài cũng không phương chuyên cải Chơn Truyền, và cơ Ðạo mới trường tồn đến thất ức niên. Nên chi chúng sanh tuyệt mà Hiệp Thiên Ðài chẳng bao giờ tuyệt.

Hiệp Thiên Ðài là cơ quan bán hữu hình vì nó thuộc về pháp giới.

Hiện tướng của Hiệp Thiên Ðài là:

1. Pháp Chánh

2. Phước Thiện

 

PHÁP CHÁNH: Pháp Chánh là cơ quan bảo thủ Chơn truyền, giữ gìn luật pháp, dìu dẫn và lập vị cho con cái CHÍ TÔN, trong khuôn viên luật pháp của Ðạo đã thành lập, giữ cân công bình thể Thiên hành hóa, có trách vụ nặng nề để bênh vực kẻ cô thế, yếu hèn bị áp chế, để sửa răn những kẻ phạm pháp luật, hầu tránh khỏi Thiên Ðiều trừng trị, nếu bị thế trị thì mới mong giảm tội Thiêng Liêng, bằng không bị thế trị thì Thiên Ðiều không mong gì cầu rỗi.

Vậy Pháp Chánh rất cần thiết để giữ gìn phẩm trật và địa vị của mỗi con cái CHÍ TÔN, và quyền hành phân minh cho nền Chánh Trị Ðạo, y theo khuôn khổ Chơn truyền.

 

PHƯỚC THIỆN: Phước Thiện là cơ quan tận độ, cốt để mở đường Thánh Ðức cho toàn sanh chúng có đủ phương thế nhập vào Thánh Thể, người ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa Phước Thiện mà hiệp cùng Hội Thánh. Phước Thiện là phương bảo tồn sanh chúng, tế khổn phò nguy, vì trong đời người không có sự khổ não nào bằng sanh, lão, bịnh, tử. Muốn thi hành cơ tận độ, những con cái của Ðức CHÍ TÔN sẵn có tài tình học thức đã được lập công nơi cơ quan khác, còn sót lại những kẻ dốt, kém, thật thà thì do nơi đâu mà lập công đoạt vị? Chỉ có cơ quan Phước Thiện mới có đủ phương thâu nhập toàn thể con cái CHÍ TÔN qui về cửa Ðạo, nên gọi là cơ "Bảo Tồn".

communication to teach the Tao. In that way, the Palace of Divine Alliance appears as a medium means or soul of Religion, between Superior Spirits and human beings. If SUPREME BEING keeps the Religious soul, the Palace of Nine Divine Planes can reform the True Doctrine to let the Religious mechanism exist within 700,000 years. Therefore, human beings can expire but the Palace of Divine Alliance never expires.

The Palace of Divine Alliance is a half-visible body belonging to Dharmadhatu.

The appearance of Divine Alliance Palace is:

1. Justice

2. Charity body

 

JUSTICE: The justice is a body to conserve True Doctrine, to preserve law, to guide and found position for SUPREME BEING’s children in law framework of Caodaism founded, to keep the balance to replace the GOD for teaching, to have a heavy duty in upholding alone and helpless people oppressed to correct and admonish breakers in order to avoid the punishment of Heavenly Law. If receiving the earthly punishment of, the Heaven punishment may be reduced, if there is no earthly punishment, there will not have any hope to avoid the Heavenly Law.

Consequently, the Justice is very necessary to protect the position and standing of SUPREME BEING’s children and definite power for Politics of Religion according to the framework of True Doctrine.

 

CHARITY BODY: The Charity Body is an amnesty body to open the Saint and Virtue path for all living creatures with full ways to join the Holy Body, the layman can reply on the door of Charity Body to meet the Sacerdotal Council. The Charity is the
Muốn thật hành chánh nghĩa Phước Thiện, con cái CHÍ TÔN đói phải nuôi, rách cho mặc, tật nguyền phải bão dưỡng, cô thế phải chở che, châu cấp người già cả, săn sóc kẻ bịnh hoạn...v.v... Nói tóm tắt là phải gánh mọi sự khổ trên đời nầy.

Vả lại, Ðời là một trường tranh đấu vì miếng ăn, chỗ ở.

Muốn sống phải: no, ấm, mạnh. Phước Thiện cứu kẻ khổ, giúp kẻ nguy, dìu dắt cho có phương sanh sống, tuy không giàu mà tự toại, không sang mà thung dung, mới có thể tránh được sự tranh đấu vì lẽ sống, tức là nâng đỡ bảo sanh cho hạng tam dân (Nông, Công, Thương) hưởng đủ quyền lợi mà mỗi người được quyền sống hưởng theo luật tự nhiên của Tạo Hóa.

Phước Thiện là phương pháp làm cho bình đẳng giữa hai hạng người: vô sản và tư sản, hay nói cho đúng là dung hòa quyền lợi chung hưởng chánh đáng, bất phân giai cấp, sang, hèn, tức là hườn thuốc tự do, bình đẳng, bác ái.

Chơn truyền của Phước Thiện lại còn phải thay thế cho CHÍ TÔN và PHẬT MẪU thật hành cơ cứu khổ bằng phương pháp là: làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không chồng, không vợ, trong sự thương yêu cao quý và trong sự giúp đỡ chơn thành. Như thế mới có thể thực hành cơ quan cứu khổ để nơi mặt thế.

Nếu cơ quan Phước Thiện bảo đảm được con cái CHÍ TÔN dường ấy, thì ân đức của Ðại Ðạo có thể sánh cùng Trời Ðất, làm cho đời khổ trở nên đời hạnh phúc, đời loạn trở nên đời an cư lạc nghiệp, thì sự hòa bình của Ðại Ðồng Thế Giới mới mong thành tựu đặng.

 


way to preserve all living creatures in reduced circumstances and dangers because in the life there is no thing, which is more miserable than life, age, sickness, death. In order to carry out the amnesty, SUPREME BEING’s children having knowledge and talent have made merits in other bodies. What do the remaining ignoramus, less honest people reply on to make merits to obtain the dignity? Only Charity Body has the full ways to gather all children of SUPREME BEING to return to the Tao door, thus it is called “Preserving mechanism”.

In order to carry out the just cause of Charity, SUPREME BEING’s children must take care the hunger, must provide dress for ragged conditions, must nourish invalid, must protect alone and helpless people, must help old people, must care sick…In general way, we must shoulder all sufferings on this earth.

Moreover, the World is a competition battlefield due to the living and housing.

If wishing to live, we must be: full, cozy, healthy. The Charity Body saves miserable people, helps people facing dangers, guides to have living ways, despite of no riches the life have a leisure, despite luxury the life is leisured. Only that way can avoid the fight because of living, this means to help and assist the life of three classes of people (Famer, Industrialist, Merchant) in order to have full interests that each man has power of living and receiving according to natural law of Creator.

The Charity is the method to equalize two classes: proletarian and bourgeois or in other correct speaking of way, to equalize the valid and general interest with no discrimination of class, richness, poorness. It means to the free, just and love remedy.

The true doctrine of Charity Body must represent SUPREME BEING and MOTHER BUDDHA to carry out the


CỬU TRÙNG ĐÀI

Cửu Trùng Ðài là cơ quan giáo hóa về tinh thần đạo đức, đem ảnh hưởng hạnh phúc cho Nhơn sanh, vạch rõ con đường chơn lý: gom yêu, hòa, ái, trong tâm lý của loài người, tập trung làm một khối tinh thần, nhìn nhau kết một tòa lương tâm của toàn thể nhơn loại.

Cửu Trùng Ðài chia ra làm hai cơ quan:

1. Hành Chánh

2. Phổ Tế

HÀNH CHÁNH: Hành Chánh là cơ quan trị thế sửa đời cho thuần phong mỹ tục, cầm quyền Chánh trị toàn Ðạo, thi hành theo khuôn viên Luật Pháp của CHÍ TÔN đã thành lập từ thử.

● Về Pháp thì có: Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn.

Về Luật thì có: Tân Luật và Ðạo Luật Hội Thánh.

PHỔ TẾ: Phổ Tế là cơ quan truyền bá Chơn Giáo của Ðức CHÍ TÔN, làm thế nào cho toàn thể nhơn sanh biết nhìn nhận CHÍ TÔN là Cha Thiêng Liêng của toàn nhân loại, chính mình Ngài đến hoằng khai Ðại Ðạo, cứu vớt con cái của Ngài, hầu độ rỗi 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị. (Ðạo Giáo nói rằng: có 24 chuyến thuyền Bát Nhã chở 100 ức nguyên nhân xuống phàm. Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, độ được 2 ức; Nhị Kỳ Phổ Ðộ, độ được 6 ức nữa là 8; còn lại 92 ức).

Chẳng những vậy thôi, CHÍ TÔN còn ân xá cho cả Bát Hồn lầm lạc hoặc tội tình, đặng siêu thoát. Ðã là tận độ mà CHÍ TÔN không có hình thể nên dùng huyền diệu cơ bút lập thành Thánh Thể của Ngài mà thay thế cho Ngài đặng phô bày hình tướng cho nhơn sanh noi theo lập công bồi đức, mà đoạt vị. Nhưng tiếc thay! Hội Thánh đã lắm công đào luyện nên hình, mà con cái của Ðức CHÍ TÔN còn lầm lẫn trong phàm trần, bôn xu


delivery method from sufferings by: be fathers for people having no father, be mothers for people having no mother, be brothers for people having no brother, be friends for people lacking friends, be a husband for people having no husband, be a wife for people having no wife in a noble love and a faithful help. Just that method might carry out the delivery body on the earth.

If the Charity Body can take care SUPREME BEING’s children as the methods stated above, the grace of Great  Way might be compared with Heaven and Earth, and might make the world become happy, might help the disorder world become order, then the peace of World Concord might be successful.

PALACE OF NINE DIVINE PLANES/CỬU TRÙNG ĐÀI

The Palace of Nine Divine Planes is the body to teach follower the spirit and morality, to bring the happiness to human beings, to gather a mass of spirit, to consider together to build a conscience building of all people.

The Palace of Nine Divine Planes is divided into two bodies:

1. Administration

2. Public Assistance

 

ADMINISTRATION: The Administration is a body to govern and amend the world to be pure in customs and habits, to hold the power of Religious Politics, to carry out according to the Law framework of SUPREME BEING founded for long since.

● About Jurisdiction, there are: Religious Constitution, Collection of Divine Messages.

● About Law, there are: New Code and Religious Law of Sacerdotal Council.


theo thế tục, chưa thấu đáo đặng cơ quan tận độ. Vì vậy cần phải có cơ quan Phổ Tế, mang bầu xách gậy, đến gieo rắc hột Thánh Cốc trong tinh thần con cái CHÍ TÔN, dầu gốc bể chơn trời nào, như vậy đặng tỏ rằng cân công bình của CHÍ TÔN không bỏ xót một ai cả, ấy mới trọn câu tận độ.

Cơ quan Phổ Tế độ rỗi nhơn sanh vào cửa Ðạo, giao cho Cửu Trùng Ðài giáo hóa, có Hiệp Thiên Ðài gìn giữ đường tu để tạo phẩm vị.

Nói rõ hơn nữa, Phổ Tế là cơ quan truyền giáo của Ðạo vậy.

 


PUBLIC ASSISTANCE: is the body to propagate the True Doctrine of SUPREME BEING, to carry out how to make all human beings aware of admitting SUPREME BEING as a Holy Father of humankind that HE just comes to found Great Way in order to save HIS children  to save 9,200,000 men of original soul to return to the old throne. (It is said in Religion: there are 24 Prajna Boats carrying 10,000,000 men of original soul to the earth. 200,000 men of original soul were saved in the First Amnesty, 800,000 men of original soul were saved in the Second Amnesty. The remain is 9,200,000 men of original soul).

Furthermore, SUPREME BEING also gives the amnesty to Eight Soul loosing way or causing sins to be delivered. As this is the universal amnesty but SUPREME BEING has no form, the mysterious pen in séance is used to found HIS Holy Body on behalf of HIM in order to show the appearance to humankind so that they can understand to make merits and obtain the divine throne. What a pity! The Sacerdotal Council has founded the form very tiresomely but SUPREME BEING’s children still hover in earthly path, trend to the way of world, and they have not understood the universal amnesty body thoroughly yet. Therefore the public assistance body is necessary to carry the stick and bottle in order to scatter the Holy Cereal in the children’s spirit of SUPREME BEING in spite of living at the out-of-the way horizon or sea so that it proves that the just balance of SUPREME BEING never ignore any people in the meaning of universal amnesty.

The Body of Public Assistance guides human beings to the Religious door, then commissions to the Palace of Nine Divine Planes under teaching and Palace of Divine with Alliance/Hiệp Thiên Đài’s protection on the religious path to create dignity.

According to the clearer meaning, the body of Public Assistance is the missionary body of Caodaism.

B. NGUYÊN TẮC CAI TRỊ CỦA ÐẠO

Ðã nói trên rằng nền Chánh Trị của Ðạo do hai Ðài Chưởng Quản: Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài, một bên phận sự luật pháp, một bên phận sự hành pháp. Hai Ðài liên quan với nhau mật thiết như xác và hồn, xác không hồn thì không làm gì được, mà hồn không xác không chỗ dựa nương. Cho nên trong Pháp Chánh Truyền có nói: "Ðạo không Ðời không sức, Ðời không Ðạo không quyền", thì đây, Hiệp Thiên Ðài là hồn, tức là Ðạo, còn Cửu Trùng Ðài là xác, tức là Ðời, nếu Ðạo không Ðời tức là không có hình thể, không phương phổ hóa chơn truyền, còn Ðời không Ðạo, nghĩa là nếu không có khuôn viên, được tự do phóng túng, thì còn đâu quyền hành phân minh, đẳng cấp trật tự nữa. Cho nên Ðạo tạo quyền cho Ðời bằng sự công chánh, Ðời lập nên hình tướng cho Ðạo nhờ luật thương yêu.

Còn phương pháp cai trị, chiếu theo câu "Ý dân là ý Trời", biết rằng quyền Vạn Linh đối với quyền Chí Linh, nên lúc nào cũng lấy nhơn sanh làm trọng.

 


B. GOVERNING PRINCIPLE OF CAODAISM

The Politics of Caodaism is governed by two Supreme Palaces: Palace of Divine Alliance and Palace of Nine Divine Planes, this side takes the mission of law, other one takes the executive mission. Two Palaces have a close relation as the relation between the physical body and soul. The physical body without soul can not do anything, the soul without physical body can not reply on. Consequently, in Religious Constitution: “Religion without Life has no strength, Life without Religion has no power”. This is same, the Palace of Divine Alliance is the soul or Religion, the Palace of Nine Divine Planes is the physical body or Life. If Religion has no existence of Life, there will not have any form, no way to propagate the true doctrine. About “Life without Religion” means that if there is not any framework but freedom, the power will not be definite in rank and order. Therefore the Religion creates the power for Life by justice, the Life creates the form for Religion by the love law.

For the method of governing, it replies on the sentence: “People’s will is the GOD’s will”, the power of All Living Creatures is equal to the power of SUPREME BEING, therefore the Religion always attaches much importance to human beings.


CHƯƠNG THỨ HAI

CÁC TRỊ QUYỀN TRONG NỀN CHÁNH TRỊ ÐẠO

QUYỀN LẬP PHÁP: QUYỀN VẠN LINH

Nền Chánh Trị Ðạo tuy vẫn chủ trương bởi hai Ðài hữu hình là Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài, song các trị quyền cũng chia làm ba như chánh trị của mặt Ðời: Quyền Lập Pháp, Quyền Hành Pháp và Quyền Tư Pháp.

 Nói về Quyền Lập Pháp tức là Quyền Vạn Linh:

Một quốc gia biểu lộ sự sanh tồn bằng các quyền năng (fonctions), quyền năng ấy lại phải có cơ quan (organe) để thi hành. Trong cửa Ðạo, muốn biểu lộ sự hoạt động không ngừng của bộ máy Chánh trị cũng có đủ các quyền năng và cơ quan để thi hành quyền năng đó. Quyền năng và cơ quan hiệp lại gọi là trị quyền. Như quyền Lập Pháp tức là Quyền Vạn Linh là một trị quyền. Quyền năng của nó phải biểu lộ ý chí và nguyện vọng của Nhơn sanh, còn cơ quan thì có ba Hội.

Quyền Lập Pháp của Ðời lấy Nghị hội làm cơ quan, gọi là Viện, thường chia ra hai Viện (Lưỡng Viện chế) là: Thứ Dân Nghị Viện hay là Hạ Nghị Viện và Nguyên Lão Nghị Viện hay Thượng Nghị Viện, hay là thống nhất lại thành một viện (Nhứt Viện chế) Quốc Dân Ðại Hội (kêu tắt là Quốc Hội).

Trong nền Ðạo, cơ quan Lập Pháp theo một chế độ khác lạ, là chia ra làm ba Nghị Hội, ta có thể tạm gọi là chế độ ba viện (Tam Viện chế).

Ba Hội ấy là:

1. Hội Nhơn Sanh (Conseil populaire) giống như Thứ Dân Nghị Viện, nghĩa là trực tiếp với Nhơn sanh, gồm có các Ðại Biểu trực tiếp do Nhơn sanh bầu cử đặng thay mặt cho mình, đem


CHAPTER TWO

CONTROL POWERS IN RELIGIOUS POLITICS

LEGISLATIVE POWER: POWER OF ALL CREATURES

The Religious Politics is even controlled by two visible Palaces: Palace of Divine Alliance and Palace of Nine Divine Planes, however the control powers are also divided into three as secular aspect: Legislative Power, Executive Power, Justice Power.

Legislative Power named Power of All Creatures:

A country shows the existence by powers having other organs to execute. In Religion, in order to show the incessant operation, the Politics machine also has full powers and organs to execute those powers. The combination of powers and organs is called the control power such as the Legislative Power or Power of All Creatures is a control power. Its power has to express the will and wish of human beings. The organ has three Councils.

The Legislative Power of Life takes the Assembly as the organ, called the Institute, which is often divided into two Institutes (Bicameral): Chamber of Deputies or Lower House and Senatorial Office or Upper House. Or they are united into an Institute named National Great Assembly or National Assembly.

In the Caodaism, the Legislative organ is replied on a strange regime, it is divided into three Assemblies that we might call it as a three-assembly regime.

Three Assemblies are:

1. Popular Council: same to the Chamber of Deputies. This means that the assembly faces disciples directly, containing


lời thỉnh nguyện của mình ra trình bày giữa hội (tánh cách dục tấn).

2. Hội Thánh (Conseil sacerdotal) giống Nguyên Lão Nghị Viện với tánh cách bảo thủ đặng dung hòa, kềm chế bớt những ý nguyện quá bồng bột của Nhơn sanh, do Hội Nhơn Sanh dâng lên. Hội Thánh có quyền tán thành hay phản đối lời thỉnh cầu của Nhơn sanh chiếu theo Luật Pháp của Ðạo.

3. Thượng Hội (Haut Conseil) tức là Hội Tối Cao, có quyền xem xét đề nghị của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh rồi có quyền chấp thuận hay là không.

Ba Hội nầy hiệp lại làm Cơ quan của "Quyền Vạn Linh".

Tại sao có Quyền Vạn Linh?

Từ xưa đến nay, xem qua Chánh trị của Ðời, Quyền Lập Pháp thường do một người hay một thiểu số người chủ trương, thành ra đa số thường bị áp bức phải tuân theo ý chí của nhóm thiểu số kia. Mà pháp luật đã đặc ra do một thiểu số người, chỉ thích hợp với quyền lợi của một nhóm người nầy mà không thích hợp với quyền lợi của nhóm người khác, thích hợp với tập quán của địa phương nầy mà không thích hợp với tập quán của địa phương khác. Vậy thì ta chỉ thấy "Người cai trị người" chớ chưa hề thấy "Luật cai trị người". Vì cớ cho nên Ðời thường loạn.

Con người có ý chí trước, rồi hành động sau, thì hành động đó mới thích hợp được, bằng không thì chỉ là những hành động lầm lẫn, thiếu suy gẫm, thiếu tính toán.

Pháp luật cũng như ý chí của con người, có pháp luật làm khuôn viên, thì toàn Nhơn sanh cứ một mực khép mình vào khuôn viên ấy, mới có thể tránh những hành vi trái phép được. Ý chí của con người thường biến đổi. Trình độ của Nhơn sanh luôn luôn tiến hóa về mặt trí thức tinh thần, cần phải có luật pháp chế biến cho


direct Representatives elected to represent them to show their petition in assembly (showing the advanced nature).

2. Sacerdotal Council: same to the Senatorial Office with role of preserve to harmonize, of dominating the very enthusiastic wills of human beings, which is submitted by the Popular Council. The Sacerdotal Council has power to agree or deny the petition of human beings according to the Caodaism Law.

3. Upper Council: is the Highest Council, which has the power to consider the suggestion of Popular Council and Sacerdotal Council and then to agree or deny.

Three Councils combine to be an organ of “Power of All Creatures”.

Why is there the Power of All Creatures?

For long since under the Secular Politics, the Legislative Power is founded by one people of some people, therefore many people are constrained to obey the will of small group. The law is founded by some people and it is only suitable for interest of this small group, but not suitable for interest of other group, suitable for habit of this region, but not suitable for habit of other region. Thus, we easily see that the “people govern people”, but we never see that “Law governs people”. Consequently, the World becomes disorder.

The people’s will must be after the act, that act will be suitable. In contrary, just error, inconsiderate acts and acts with no calculation exist only.

The law is same to the people’s will, when there is the law as a framework, all human beings will follow that framework, just that way might prevent illegal acts. The people’s will often changes. The standard of human beings always evolves about spiritual and intellectual aspect, therefore the law is necessary to


thích hợp với trình độ tiến hóa với nhơn ý, nhơn nguyện thì Nhơn sanh mới vui lòng tuân hành.

Ðức CHÍ TÔN là Ðấng Tối Cao, sản sanh ra muôn loài, song Ngài đã nói rằng: "Thầy là các con, các con là Thầy" ý nghĩa nói rằng: Quyền Vạn Linh bằng với quyền của Chí Linh. Ý muốn của Vạn Linh (Créatures) tức là ý muốn của Chí Linh (Créateur): Ý muốn của "con cái" tức là ý muốn của "Cha Lành" đó vậy. Vì thế mới có lập Quyền Vạn Linh để Vạn Linh tự lập luật lấy, đặng tự kiềm chế mình trong con đường tu, hầu qui hồi cựu vị, hội hiệp cùng Thầy.

 Sự lợi ích của chế độ nhiều Nghị Hội trong Quyền Lập Pháp

Như đã nói trên, tánh cách của Hội Nhơn Sanh là dục tấn, nghĩa là bồng bột, đòi hỏi rất nhiều, nếu trong Quyền Lập Pháp chỉ có một Hội Nhơn Sanh làm cơ quan, thì ý nguyện của Nhơn sanh nhiều khi đi quá cao hơn sự thực hành của họ, tất nhiên Nhơn sanh không thế nào theo kịp. Cần phải có Hội Thánh để dung hòa ý chí quá cấp tiến của Nhơn sanh và Thượng Hội để quyết định chấp thuận đề nghị nào. Thành ra cả ba Hội đều tự thấy mình cần phải dung hòa cùng nhau, mỗi Hội tự nhượng bộ một ít, trong khuôn Luật pháp.

Về phương diện chuyên môn, một đề nghị đi qua sự thảo luận của nhiều Hội, tức nhiên chính chắn hơn là chỉ đi qua có một Hội.

 Cách Tổ Chức Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh

Nói rằng ba hội hiệp lại thành Quyền Vạn Linh, song sự tổ chức của mỗi hội mỗi khác.


process how to match with evolution standard of people’s will and praying, the Human Being will obey happily.

SUPREME BEING is the Highest Spirit creating all creatures, however HE has said that: “Master is you, you are Master” [SUPREME BEING comes in Great Way and says Himself “Master”, calls all living beings as “children/you]. Its meaning is that the Power of All Creatures is equal to the Power of Supreme Being. The will of All Creatures is the will of Supreme Being: the will of “children” is the will of “Gentle Father”. Consequently, the Power of All Creatures exists to establish law by themselves in order to dominate themselves on the religious path to return to the old throne and unite Master.

The advantage of many Assemblies in Legislative Power

As the statement, the nature of Popular Assembly is the advanced nature, it means to the ardency with many requirements. If there is only one Popular Assembly in the Legislative Power, the requirement and wish of human beings will be sometimes over their execution, and Human Beings cannot catch that requirement of course. It needs the Sacerdotal Council to harmonize the advanced will of Human Beings and Upper Assembly in order to decide and accept which suggestion. As that reason, three Councils always consider they must harmonize together, each Council yields a little bit in Religious framework of Law.

For professional aspect, one suggestion discussed via many Assemblies is better than discussion carried out via one Assembly of course.

Organizing Method of Three Assemblies Founding Power of All Creatures

We say that the combination of three assemblies to be a Power of All Creatures, however the organization of each Assembly is different.


HỘI NHƠN SANH

 Các hạng Ðại Biểu.  Cũng như cái tên của nó đã chỉ, Hội nầy gồm các Ðại Biểu của Nhơn sanh trực tiếp bầu cử.

Làm đầu Nhơn sanh là Lễ Sanh, nên Ðại Biểu của Nhơn sanh kể từ phẩm Lễ Sanh trở xuống gồm có:

1. Chư vị Lễ Sanh, Ðầu Tộc Ðạo.

2. Nghị viên, tức là Ðại Biểu gián tiếp của Nhơn sanh. Ba vị mỗi Tộc Ðạo:

a. Một Chánh Trị Sự (Tất cả Chánh Trị Sự trong Tộc    Ðạo xúm nhau công cử một người).

b. Một Phó Trị Sự (Tất cả Phó Trị Sự trong Tộc Ðạo xúm nhau công cử một người).

c. Một Thông Sự (Tất cả Thông Sự trong Tộc Ðạo xúm nhau công cử một người).

3. Phái viên, tức là Ðại Biểu trực tiếp của Nhơn sanh. Cứ 500 Tín đồ trường trai công cử ra một Ðại Biểu gọi là Phái viên.

Số Nghị viên và Phái viên nam phái thế nào, thì bên nữ phái cũng đồng số với nhau, theo qui tắc.

Hạn lệ nhiệm kỳ.  Mỗi Nghị viên và Phái viên có nhiệm kỳ 3 năm. Ðến năm thứ tư thì tổ chức cuộc tuyển cử lại. Thảng trong thời gian ba năm đó, có người chết hoặc vì lẽ gì không thể đi dự hội, phải cử người khác thay thế trong hạn lệ của nhiệm kỳ.

 


POPULAR COUNCIL

Ranks of Representatives: as its name, this Assembly includes Representatives of Human Beings, elected by Human Beings.

The chief of Human Beings is Lễ Sanh/Student Priest, therefore the Representatives of Human Beings from dignity of Student Priest and below include:

1. Student Priests, Chief of Religious District.

2. Representatives, the indirect Representative of Human Beings. Three people of one Religious District:

a. One Chief of Religious Village/Chánh Trị Sự (All Chiefs of Religious District elect one person).

b. One Deputy Chief of Religious Hamlet/Phó Trị Sự (All Deputy Chiefs of Religious District elect one person).

c. One Legislative Sub-Protector/Thông Sự (All Legislative Sub-Protectors in Religious District elect one person).

3. Envoy, the direct Representative of Human Beings. 500 disciples having long fast will elect one Representative as an Envoy.

How many as mankind Representative and Envoys there are as the womankind according to rule.

The term and tenure: Each Representative and Envoy have a three-year tenure. The election must be organized again in fourth year. If it that someone dies in three-year tenure or he can not attend the assembly because of other reason, another person will replace in term of tenure.


ÐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN ÐẠI BIỂU HỘI NHƠN SANH

Như trên vừa nói, thì không có điều kiện chi quá đáng, đại khái có mấy điều như sau:

 1.  Phải là Tín đồ Cao Ðài Giáo thuộc Tòa Thánh Tây Ninh.
 2. Phải trường trai.
 3. Không phân biệt nam, nữ.
 4. Phải trên 18 tuổi, là hạng tuổi đem tên vào bộ chánh của Ðạo.

Xem các điều kiện trên đây thì sự tuyển chọn Ðại biểu tùy theo địa phương và tỉ lệ nhơn số Tín đồ trong mỗi địa phương (élection par loccalité et élection proportionnelle).

Khi đã đắc cử rồi, mỗi Nghị viên và Phái viên Hội Nhơn Sanh chụp 3 tấm hình giao cho Khâm Châu Ðạo gởi về Tòa Nội Chánh (Lại Viện): (cỡ hình dán căn cước 4x6).

·         Một gắn vào Giấy Chứng Nhận Nghị viên, hoặc Phái viên.

·         Một gắn vào Bộ Nghị viên và Phái viên Hội Nhơn Sanh.

·         Một lộng khuôn để tại nhà nhóm.

Cả Nghị viên và Phái viên nơi Châu Ðạo hội nhóm lại nhằm ngày Rằm tháng Chạp, hiệp cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và Ðạo Hữu trong địa phương mình thảo luận chương trình của Hội Nhơn Sanh và lấy quyết nghị chung. Vi Bằng cuộc hội nhóm nầy làm 3 bổn, giao cho các Ðại Biểu 1 bổn, lưu chiếu 1 bổn, còn 1 bổn gởi về Lại Viện trước ngày khai mạc Hội Nghị.

Các Nghị viên và Phái viên lãnh một Tờ Chứng Nhận tạm của Chức Sắc địa phương sở tại, khi về đến Tòa Thánh Tây Ninh, vào trình diện tại Văn Phòng Lại Viện (Tòa Nội Chánh) đặng đổi Giấy Chứng Thiệt Thọ và ghi tên vào sổ để tiện việc sắp đặt trật tự. Hạn lệ phải đến Tòa Thánh ít nhứt hai ngày trước ngày mở


CONDITION OF ELECTING REPRESENTATIVE OF POPULAR COUNCIL

            As statement mentioned above, conditions are not very difficult, there are some conditions:

1.      Must be a Caodaism Disciple of Tay Ninh Holy See.

2.      Must fast forever.

3.      No discrimination to male or female.

4.      Must be over 18 years old, the age can be recorded in Religious Register.

With the conditions listed above, the election for Representative depends on each local region and ratio of Disciples in each local region.

When each Representative and Envoy of Popular Council are successful at the poll, each one must send 03 photos to the Chief of Religious Province to be sent to Interior Department/Institute of Interior (dimension: 4x6cm).

·         One for Certificate of Representative or Envoy.

·         One for Representative and Envoy Department of Popular Council.

·         One for frame put at assembly office.

All Representative and Envoy of Religious Province with Dignitaries, Sub-dignitaries and Disciples in the local region assemble on the fifteenth day December according to lunar calendar to discuss the program of Popular Council and take the general resolution. The report of this assembly is made into three copies: one for Representatives, one for keeping, one for sending to the Institute of Interior before the opening day of Assembly.

The Representatives and Envoys receive a Provisional Certificate issued by local Dignitary. When going to Tay Ninh
Hội, nghĩa là phải đến Tòa Thánh vào ngày 13 tháng Giêng và lưu lại đến ngày Hội bế mạc. Nếu vô cớ đến trễ thì không được dự hội. Còn trong thời gian hội họp mà vô cớ không đến nhóm hội thì:

·         Nghị viên bị mất quyền nhóm hội ba năm.

·         Phái viên mất quyền ứng cử ba năm.

Các năm sau, chư Nghị viên và Phái viên nhớ đến lệ thì về nhóm chớ không có thơ mời, nhớ đem Giấy Chứng Nhận theo mới đặng nhập Hội.

Ngày nào từ giã Tòa Thánh, phải trình ghi Giấy Thông Hành tại Tòa Nội Chánh (Lại Viện).

Mỗi năm, vào ngày 1 tháng Chạp thì Nghị Trưởng gởi chương trình những vấn đề sẽ đem bàn cãi cho các Châu Ðạo. Nơi Châu Ðạo nhóm ngày Rằm tháng nầy (Chạp) đem ra bàn cãi, xem xét trước cho kỹ lưỡng.

Nghị viên nào muốn xin canh cải, thêm bớt, hủy bỏ điều chi trong Luật Ðạo, hay điều chi khác nữa thì phải gởi Tờ xin phép Nghị Trưởng hai mươi (20) ngày trước Ðại Hội và phải nói rõ mình muốn xin canh cải, thêm bớt, hoặc hủy bỏ điều chi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Holy See, they must report at the Office of Interior Institute (Interior Department) to exchange the Official Certificate and record their name to the register for order arrangement. They must go to Tay Ninh Holy See with the before the two-day term at less before the Assembly. It means that they must go on 13th January and stay until the conclusion of Assembly. If go to late with causeless reason, he must not attend the Assembly. If he does not attend the happening assembly with causeless reason:

·         Representative looses the power of attending assembly for three years.

·         Envoy looses power of attending election for three years.

In next years, Representatives and Envoys remember and return for assembly, there will not have any invitation letter. They must remember to bring the Certificate to attend the Assembly.

Must report for a Laissez-passer at the Interior Institute when leaving the Holy See.

Every year on 1st December [according to lunar calendar], the Parliament sends the program content to all Religious Provinces. At the Religious Province, the assembly on the fifteenth of December [lunar calendar] is organized to discuss and consider carefully in advance.

If any representative wants to change, amend, add, diminish or cancel any clause in Religious Law or other clause, he must send a petition to the Parliament before 20 days of Great Assembly and he must state what clause he wants to change, add, diminish, or cancel.


TƯ CÁCH CỦA CHƯ HỘI VIÊN

a) Y phục: Nếu là Chức sắc hay Chức việc thì mặc Ðạo phục, nếu là Tín đồ vào hạng Phái viên thì mặc thường phục (áo dài trắng khăn đen).

b) Khi đứng ngồi: Phải thủ lễ, ngồi ngay ngắn không nên dựa nghiêng, dựa ngữa, không được ăn trầu, hút thuốc.

Ðương nhóm mà vị nào có việc cần ra ngoài, phải xin phép Nghị Trưởng, xong rồi trở vô liền.

c) Khi nói năng: Khi Nghị viên đương nói mà có vẻ nổi giận, Nghị Trưởng rung chuông ngăn lại, đặng khuyên giải. Nếu không vâng lời, Nghị Trưởng hỏi ý kiến các Nghị viên, nếu phần đông đồng ý kiến, thì Nghị Trưởng mời vị đó ra khỏi Hội.

Khi một Nghị viên đương nói, các người khác phải im lặng nghe, chẳng nên xen vào làm đứt đoạn.

Khi vị nào mặt có sắc giận dữ, xin phép nói đặng tỏ ý giận của mình, Nghị Trưởng có quyền không cho phép nói.

Tóm lại, tất cả Nghị viên phải tuân y "Luật lệ chung của các Hội".

            BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ÐỀ

Có hai cách biểu quyết:

1. Gặp việc quan trọng cần yếu thì phải bỏ thăm kín.

2. Gặp việc thường thì quyết nghị bằng cách giơ tay lên.

Với cách thứ nhứt, hay cách thứ nhì, Quyết nghị các Hội vẫn lấy thái bán số thăm làm quy tắc, nghĩa là bên nào được một lá thăm nhiều hơn bên kia là thắng số và vấn đề ấy được công nhân hay bác bỏ.

Thảng như số thăm thuận và thăm nghịch đồng nhau, Nghị Trưởng đồng ý kiến với bên nào, thì bên đó thắng số.


BEHAVIOR OF REPRESENTATIVES

a). Vestment: If being the Dignitary or Sub-dignitary, must wear the Religious Vestment. If being the Disciple as Envoy, wear the plain clothes (white long vestment, black turban).

b). Stand and sit: must keep rites, must sit tidily, must not be indecent, must not chew betel and smoke cigarette.

c). Speech: while the Representative is speaking with an anger, the Parliament rings a bell to stop and advise. If he does not obey, the Parliament gets an idea of Representatives, and if receiving most ideas, the Parliament will invite that person out of Assembly.

While one Representative is speaking, other ones must keep silent, and should not stop his speech.

If someone wants to express his idea with angry behaviour to show his anger, the Parliament has power not to permit him.

In general speaking, all Representatives must execute the “General Rules of Assemblies”.

 

VOTING AFFAIRS

            There are two ways of voting:

            1. For important and necessary affairs, must ballot.

            2. For normal affairs, the vote is done by raising hand.

By the first or second way, the Resolution of Assemblies must replied on number of vote as the rule, it means that if this side has one more vote comparing with other side, this side will win. And that affair will be admitted or rejected.

In the case, if the number of agreeable votes are equal to the no, the Parliament agrees with which side, that side will win.


Vấn đề thường hay trọng yếu nào có một phần ba (1/3) số Nghị viên hiện diện xin bỏ thăm kín, thì Nghị Trưởng cho lịnh y theo.

 

TỔ CHỨC HỘI NHƠN SANH

Chiếu theo Ðạo Nghị Ðịnh thứ tư, điều thứ tư của Ðức Lý Giáo Tông và Ðức Phạm Hộ Pháp ngày 3 tháng 10 năm Canh Ngọ (Ðệ Ngũ Niên) thì Thượng Chánh Phối Sư làm Nghị Trưởng Hội Nhơn Sanh.

Vậy, Hội Nhơn Sanh sắp đặt như sau:

 1.  

Thượng Chánh Phối Sư :

Nghị Trưởng.

 1.  

Nữ Chánh Phối Sư :

Phó Nghị Trưởng.

 1.  

Lễ Sanh,

Hội Viên.

 

Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự
và Phái viên:

Nghị Viên hay Hội Viên.

 1.  

Một Nghị Viên Nam 
Một Nghị Viên Nữ:

Từ Hàn.

 1.  

Hai Nghị Viên Nam 
Hai Nghị Viên Nữ:

Phó Từ Hàn.

Ngoài ra chư vị Ðại Biểu của Nhơn sanh trên đây còn có:

 


The normal or important affairs have 1/3 of Representatives attending and petitioning with ballot, the Parliament accepts that request.

 

ORGANIZATION OF POPULAR COUNCIL

Referring to the fourth Religious Decree, the fourth clause of His Holiness Lý Giáo Tông [Pope, according to the Collection of Divine Messages: “Giáo Tông is your oldest brother”, the highest Dignitary of Cửu Trùng Đài/Palace of Divine Planes] and His Holiness Phạm Hộ Pháp dated on 3rd October Canh Ngọ year (Religious Fifth year), Chief Archbishop of Taoism/Thượng Chánh Phối Sư [the Dignitary belonging to Palace of Nine Divine Planes/Cửu Trùng Đài is the Taoism wearing Blue Religious Vestment] executes as a Parliament of Popular Council.

Therefore, the Popular Council is organized:

1.

Chief Archbishop of Taosim:

Parliament.

Female Chief Archbishop:

Deputy Parliament.

Female Chief Archbishop:

Member.

 

Chief and Deputy Chief of Religious Village, Legislative Sub-protector and Envoy:

Representative or Envoy.

4. 

One Male Representative,

 One Female Representative:

Secretary/Từ Hàn.

5. 

Two Male Representatives,

Ttwo Female  Representatives:

Deputy Secretary/Phó Từ Hàn.

In addition, beside Representatives of Human Beings mentioned above, there are:


1. CỬU TRÙNG ÐÀI

a) Thái và Ngọc Chánh Phối Sư.

b) Chư vị Chức Sắc Ðại Thiên Phong cầm quyền Cửu Viện Nội Chánh đến dự Hội để trả lời những điều nào Nghị viên không rõ xin bày tỏ, hoặc minh triết những vấn đề Nghị viên chất vấn.

Nếu có một vấn đề thuộc Viện nào bị chỉ trích thì Chánh Phối Sư hay Thượng Thống Viện đó phải giải thích cho rõ ràng và bày tỏ đủ lý lẽ để khỏi sanh điều khó khăn cho việc bàn cãi và giúp chư Nghị Viên giải quyết dễ dàng nhanh chóng.

c) Dự thính: Cả Chức sắc, Chức việc và Ðạo hữu không đắc cử Nghị viên Hội Nhơn Sanh, được thong thả đến Tòa Thánh nhập Hội, nhưng chỉ được dự thính mà thôi. Nơi nhà nhóm có sắp đặt chỗ ngồi riêng cho những vị nầy.

 

2. HIỆP THIÊN ÐÀI

Một Chức sắc Hiệp Thiên Ðài (thường thì có vị Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh và các Ty Pháp Chánh địa phương) đến chứng kiến và bảo thủ luật lệ không cho Hội phạm đến.

 

PHẬN SỰ CỦA HỘI NHƠN SANH

Hội Nhơn Sanh nhóm để bàn cãi những việc nầy:

 1. Giáo hóa Nhơn sanh
 2. Giáo hóa Nhơn sanh.
 3. Liệu phương hay cho Ðạo với Ðời khỏi phản khắc nhau, và nâng cao tinh thần trí thức của Nhơn sanh.
 4. Phổ Ðộ Nhơn sanh vào cửa Ðạo, dìu dắt Tín đồ cho khỏi trái bước và trọn dâng theo các luật lệ của Ðạo.
 1. Xin sửa cải, thêm bớt hay hủy bỏ những luật lệ của Nhơn sanh.

1. PALACE OF NINE DIVINE PLANES

a) Thái and Ngọc Chánh Phối Sư [Chief Archbishop of Buddhism and Chief Archbishop of Taosim].

b). The Great Dignitaries holding the power of Nine Interior Religious Institutes/Cửu Viện attend the Assembly to answer Representative’s queries or to clarify the Representative’s queries.

If any query of any affair of any Institute is criticized, the Chief Archbishop of that Institute or General Intendant Institute/Thượng Thống Viện must explain that affair clearly with reasoning to avoid obstacles for discussion and to help Representatives solve affairs easily and fast.

c). Observer: All Dignitaries, Sub-dignitaries and Disciples not elected as Representatives of Popular Council can go to the Holy See to attend the Assembly light-heartedly, but they only attend the Assembly as observers. The private seats are arranged readily at the assembly house for these persons.

 

2. PALACE OF DIVINE ALLIANCE

One Dignitary of Palace of Divine Alliance (normally, there are Chief of Justice Department and Local Justice Office) attend to witness and conserve the law to prevent the law violation of Assembly.

 

DUTY OF POPULAR COUNCIL

            The Popular Council assembles to discuss the following affairs:

1. Teach Human Beings [Caodaism Followers].

2. Manage how to avoid the contrasts of Religion and Life and enhance the intellectual spirit of Human Beings.


 1. Lo cho nền Ðạo được trong ấm ngoài êm và đủ phương tiện đặng phổ thông nền Chơn Giáo.
 2. Xem xét và công nhận phương diện Chánh trị của Ðạo, quan sát sổ thâu xuất, tài sản, nghị số phỏng định năm tới.

 

NƠI NHÓM HỌP

Ðại Hội Nhơn Sanh nhóm nơi nhà nhóm riêng tại Tòa Thánh.

 

THỜI KỲ LÀM VIỆC CỦA ÐẠI HỘI NHƠN SANH

Ðại Hội Hội Nhơn Sanh mỗi năm nhóm lệ một lần, khai mạc vào ngày Rằm tháng Giêng.

Khi có việc chi thiệt trọng hệ thì được phép nhóm ngoại lệ Ðại Hội tại Tòa Thánh mỗi năm một kỳ mà thôi. Như vậy, thì thiệp mời phải gởi đến trước 15 ngày, hoặc điện tín thì phải gởi trước 3 ngày.

Trước bữa Ðại Hội mà nam nữ sẽ nhóm chung nhau, Thượng Chánh Phối Sư hoặc Nữ Chánh Phối Sư có điều chi phải hỏi ý kiến riêng Hội viên phái mình thì được quyền mời nhóm (Nam theo Nam, Nữ theo Nữ).

Kỳ nhóm nầy Từ Hàn phái nào theo phái nấy, lập Vi Bằng 2 bổn, Nghị Trưởng và Từ Hàn ký tên (1 bổn để lưu chiếu, còn 1 bổn thì Chánh Phối Sư nam gởi cho Chánh Phối Sư nữ, còn Chánh Phối Sư nữ thì gởi cho Chánh Phối Sư nam), hầu hiểu rõ những điều của mỗi phái bàn tính.

 


3. Lead Human Beings to the Caodaism, guide Disciples to prevent the contrast step to the Religious law but obey the Religious Law completely.

4. Petition to amend, add, diminish or cancel Laws of Human Beings.

5.Take care the Caodaism about many aspects to be smooth in order to propagate the True Religion.

6. Consider and admit the aspect of Religious Politics, observe the property, receipt and expense register, guesstimate amount of next year.

 

ASSEMBLY PLACE

            The Great Popular Council assembles at the private house at the Holy See.

 

WORKING PERIOD OF GREAT POPULAR COUNCIL

            The Great Popular Council assembling once for each year, opens on the fifteenth of January [lunar calendar].

            If there is a very important affair, the Great Assembly can be organized at the Holy See one time for one year only. Consequently, the invitation letter must sent before 15 days or before 3 days for telex.

            Before Great Assembly with mankind and womankind, if Thượng Chánh Phối Sư [Chief Archbishop of Taoism] or Nữ Chánh Phối Sư [Female Chief Archbishop] need to get personal ideas of Member of their faction, they can have the power to invite their group  (Mankind and Womankind are separated).

The Secretary/Từ Hàn of each faction makes two copies of Report signed by Parliament and Secretary (one copy for keeping,


LỄ KHAI MẠC ÐẠI HỘI

Trước giờ mở Hội, thì Nghị Trưởng phái vài Hội viên đi rước Giáo Tông và Hộ Pháp đến dự lễ.

Khi nhị vị Ðại Thiên Phong nầy đến thì Lễ Viện cho nhạc trổi tiếp mừng. Chánh, Phó Nghị Trưởng, Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài và Nội Chánh nam, nữ ra cửa đón rước. Toàn thể Hội Viên đứng dậy, chờ cho nhị vị an tọa rồi mới ngồi xuống sau.

Giáo Tông ngồi ghế Chủ Tọa, bên tay mặt thì Hộ Pháp, bên tay trái Nghị Trưởng.

Giáo Tông đọc bài Diễn văn khai mạc, Hộ Pháp chú giải những khoản Luật Pháp mà Hội không hiểu rõ. Kế đó, Nghị Trưởng đọc bài Diễn văn trình bày chương trình nghị sự.

Xong rồi nhị vị Ðại Thiên Phong trên đây ra về. Lễ đưa sắp đặt cũng như lễ rước, nghĩa là Nghị Trưởng, Phó Nghị Trưởng đưa ra tới cửa, chư vị Hội Viên đứng dậy chào như lúc đến.

Lễ Khai mạc Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh giống như nhau, chỉ khác có nơi nhóm họp mà thôi.

 


one copy of Male Chief Archbishop is sent to Female Chief Archbishop and the Female Chief Archbishop also sends to the Male Chief Archbishop) so that they can understand their discussion thoroughly.

 

OPENING CEREMONY OF GREAT ASSEMBLY

            Before the time of Assembly, the Parliament appoints some Member to invite the Giáo Tông and Hộ Pháp to attend the assembly.

            When two Great Dignitaries come, the Ritual Institute plays the music to welcome. The Chief and Deputy Chief Parliaments, Dignitaries of Palace of Divine Alliance [Hiệp Thiên Đài] and men and women of Interior Office go out the door to welcome. All Members stand up, and sit down after two Great Dignitaries are seated.

            The Giáo Tông sits as the Chairman. Hộ Pháp sits on the power, the Parliament sit on the left.

            The Giáo Tông reads the lecture, Hộ Pháp explains the Religious Law clauses that Members do not understand. After that, the Parliament read the lecture to state the discussion program.

            After that, two Great Dignitaries go back. The seeing ceremony is arranged similar to the welcoming ceremony, it means that the Chief and Deputy Chief Parliaments see off at the door, Members stand up to see off as the time of welcoming.

            The Opening Ceremony of Popular Council and Sacerdotal Council are same. Only the difference is about assembling place.


BAN ỦY VIÊN

Sau khi khai mạc Ðại Hội, Nghị Trưởng trình bày chương trình nghị sự, xong rồi thì toàn Hội chọn cử ra các Ban Ủy Viên ngánh theo Phái đặng tùy phương diện thảo luận các vấn đề cho cặn kẽ thấu đáo.

Có 4 Ban Ủy Viên:

1.      Phái Thái.

2.      Phái Thượng.

3.      Phái Ngọc.

4.      Phái Nữ.

Mỗi Ban Ủy Viên gồm có:

1.      Một Nghị Trưởng.

2.      Một Phúc Sự Viên.

3.      Số Nghị Viên còn lại chia đều cho các Ban.

Mỗi khi bàn định điều chi rồi thì Phúc Sự Viên tóm tắt lại, lập Tờ Phúc đệ ra Ðại Hội nghị quyết.

Ban Ủy Viên khi nhóm thì mặc Ðạo phục thường dùng hằng ngày.

 

 


COMMISSIONER BOARD

            After opening Great Assembly, and lecture about discussion program of Parliament, the Council chooses Commissioners of Board for each faction in order to discuss affairs thoroughly according to each aspect.

            There are 04 Commissioner Boards:

1.      Thái faction [Thái refers the Buddhism with yellow religious vestment].

2.      Thượng faction [Thượng refers the Taoism with blue religious vestment].

3.      Ngọc faction [Ngọc refers the Confucianism with red religious vestment].

4.      Womankind.

            Each Commissioner Board includes:

1.      One Parliament.

2.      One Reportorial Member.

3.      Number of remaining Members of Parliament are divided into each Board equally.

            Whenever discussing any affair, the Reportorial Member summarizes and makes the Suggestion Report and submits to Great Councils for decision.

            The Commissioner Boards wear normal dress when assembling.

 


VIỆC TRẬT TỰ

Một vị Lễ Sanh Phái Ngọc lãnh phần Cai quản cơ Tuần phòng Bảo Thể Quân, mặc Thiên phục, buộc dây Sắc Lịnh tam sắc Ðạo của Hiệp Thiên Ðài ban cho trong lúc hội nhóm. Khi Hội giải tán thì đem nạp lại cho Hiệp Thiên Ðài.

 

SAU KHI HỘI NHÓM

Hai mươi ngày (20) sau khi hội nhóm bế mạc, Từ Hàn phải lập Vi Bằng cho rồi, trong đó Nghị Trưởng, Phó Nghị Trưởng, Từ Hàn nam, nữ và một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài ký tên vào.

Vi Bằng nầy phải lập ra năm bổn:

·   Một bổn gởi cho Thượng Hội.

·   Hai bổn gởi cho Hội Thánh.

·   Một bổn gởi cho Hiệp Thiên Ðài.

·   Một bổn lưu chiếu.

Khi Thượng Hội và Hội Thánh gởi trả lại ba bổn với những lời phê công nhận hay bác bỏ khoản nào thì Thượng Chánh Phối Sư giữ một bổn, một bổn gởi cho Nữ Chánh Phối Sư, một bổn gởi cho Ngọc Chánh Phối Sư đặng cho hai vị đó thi hành.

 

HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN HỘI NHƠN SANH

Mục đích của Hội Ngánh thường xuyên tại Tòa Thánh nầy là bàn tính các điều ngoại chương trình nghị sự của Ðại Hội và các việc trọng hệ xảy ra thình lình, nhứt là việc Chánh Phối Sư, hoặc Chức Sắc nào mà Hội Thánh ủy quyền cho giao thông với Chánh Phủ.

Hội Ngánh thường xuyên Hội Nhơn Sanh gồm có:

 

ORDER AFFAIR

            One Student Priest of Confucianism [Lễ Sanh of Ngọc faction] has the obligation of Patrol of Security Guard [Bảo Thể Quân] and wears Dignitary vestment with Religious Three-color Sash of Commandment issued by Palace of Divine Alliance [Hiệp Thiên Đài].

AFTER ASSEMBLY

            20 days after the assembly end, Từ Hàn [Secretary] must finish the Report signed by Chief and Deputy Chief Parliaments, male and female Secretaries and on Dignitary of Divine Alliance Palace.

            This Report must be made into five copies:

·         One for Upper Council.

·         Two for Sacerdotal Council.

·         One for Divine Alliance Palace.

·         One for keeping.

When the Upper Council and Sacerdotal Council return three copies with approval or no approval or with rejection to any clause, Chief of Archbishop of Taoism [Thượng Chánh Phối Sư] keeps one copy, sends one copy to Female Chief of Archbishop [Nữ Chánh Phối Sư] and one for Chief Archbishop of Confucianism [Ngọc Chánh Phối Sư] so that two persons execute.

 

BRANCH ASSEMBLY OFTEN ORGANIZES POPULAR COUNCIL

The purpose of Branch Assembly at Holy See is to discuss the extra-affairs of discussion program of Great Assembly and the sudden affairs happening. Especially, that is for Chief Archbishop or Dignitary granted authority by Sacerdotal Council to communicate with Government.·         Thượng Chánh Phối Sư :

Nghị Trưởng.

·         Nữ Chánh Phối Sư :

Phó Nghị Trưởng.

·         Từ Hàn Nam của Ðại Hội & Từ Hàn Nữ của Ðại Hội

Từ Hàn

·         Phó Từ Hàn Nam của Ðại Hội & Phó Từ Hàn Nữ của Ðại Hội

Phó Từ Hàn

·         Sau khi bế mạc Ðại Hội, mỗi Tỉnh chọn trong hàng Nghị viên của mình một người Nam, một người Nữ để thường xuyên tại Tòa Thánh (Nam Tông Ðạo hay các Tông Ðạo Ngoại Giáo cũng vậy).

Nghị viên

·         Chức Sắc Nội Chánh, Chưởng Quản các Viện tùy theo việc bàn tính

Ðại diện Cửu Trùng Ðài

·         Một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài

Ðại diện Hiệp Thiên Ðài

 


The Branch Assembly of Popular Council includes:


·         Chief Archbishop of Taoism

Parliament.

·         Female Chief Archbishop:

Deputy Parliament.

·         Male Secretary of Great Assembly & Female Secretary of Great Assembly:

Secretary.

·         Male Deputy Secretary of Great Assembly & Female Deputy Secretary of Great Assembly:

Deputy Secretary.

·         After Great Assembly end, each Province chooses one Male Representative and one Female Representative among their Representatives to stay at Holy See frequently (Mankind of Religious Country or Foreign Religious Country must do too):

Representative.

·         Dignitaries of Interior Institute or Chiefs of Institutes depending on affair discussed:

Representative for Palace of Nine Divine Planes [Cửu Trùng Đài].

·         One Dignitary of Palace of Divine Alliance [Hiệp Thiên Đài]:

Representative of Divine Alliance Palace.


NGÀY GIỜ LÀM VIỆC

Hội Ngánh thường xuyên Hội Nhơn Sanh nhóm mỗi năm ba kỳ, (bốn tháng một kỳ).

·         Kỳ thứ nhứt: Mùng 6 tháng 4

·         Kỳ thứ nhì: 13 tháng 8

·         Kỳ thứ ba: 13 tháng 11.

 

SAU KHI HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN NHÓM

Mười ngày (10) sau ngày bế mạc Hội Ngánh, vi bằng phải lập xong và làm y như Ðại Hội. Chánh, Phó Nghị Trưởng, Từ Hàn nam, nữ, với một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài ký tên vào Tờ Vi Bằng ấy.

 

BAN ỦY VIÊN XEM XÉT TÀI CHÁNH

Hội Ngánh thường xuyên chọn ba (3) vị Nghị Viên nam, và ba (3) Nghị Viên nữ lập thành một Ban Kiểm Soát Tài Chánh.

Trước ngày khai mạc thường lệ của Hội Ngánh thường xuyên, Ban Kiểm Soát nầy đến xem xét sổ sách của Hộ Viện, lập Tờ Phúc Trình đệ ra giữa Hội thảo luận.

 

NGỤ SỞ CỦA NGHỊ VIÊN THƯỜNG XUYÊN

Hội Thánh cắt đất trong châu vi Tòa Thánh chia cho các Tỉnh cất nhà cửa hoặc cơ sở vĩnh cữu đặng cho người Ðại Biểu của tỉnh mình ở thường xuyên gần Tòa Thánh, đó là phần của các Tỉnh thuộc Việt Nam.

Còn riêng các nước lân bang, Hội Thánh cất nhà khách đặng đón rước và làm nơi lưu trú cho chư Nghị Viên thuộc các nước đó. Về quyền hạn Ðại Biểu, họ vẫn đồng quyền như các Nghị Viên sở tại vậy.

DATE AND TIME OF WORKING

The Branch Assembly often assembling Popular Assembly is organized three time in a year (once for four months).

·         First time: 6th April [lunar calendar].

·         Second time: 13th August.

·         Third time: 13th November.

 

AFTER BRANCH ASSEMBLY CONVENED

            After 10 days of Branch Assembly end, the report must be finished as the one belonging Great Assembly. The Chief and Deputy Chief Parliaments, male and female Secretaries and one Dignitary of Palace of Divine Alliance sign on that Report.

 

COMMISSIONER BOARD EXAMINES FINACE

            The Branch Assembly often chooses three male Representatives and three female Representatives to establish a Finance Check Board.

            Before the opening date of frequent Branch Assembly, this Check Board checks the records of Finance Institute [Hộ Viện] then to make a Report for discussion in Assembly.

 

RESIDENCE OF FREQUENT REPRESENTATIVE

            The Sacerdotal Council share the Holy See area for Provinces to build houses or permanent offices so that their province Representative stays at the Holy See frequently. That is about the provinces in Vietnam.

            For neighboring countries, the Sacerdotal Council builds the guest house to welcome them, and as the stay place of each foreign country. About the Representative power, they have the power same to the local Representative’s power.


TRÁCH VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI NHƠN SANH

Quyền Vạn Linh có ba Hội làm cơ quan như trên đã nói: Quyền Vạn Linh đối với Quyền Chí Linh, cũng như câu "Ý dân là ý Trời", cho nên Nhơn sanh có quyền hạn rất rộng rãi trong nền Chơn Giáo của Ðức CHÍ TÔN. Có như vậy ta mới thấy được mặt cân công bình Thiêng liêng tại thế.

 

            I. Trách vụ Lập Pháp

Hiến Pháp của Ðạo tức là Pháp Chánh Truyền do CHÍ TÔN truyền xuống, bằng huyền diệu cơ bút, là một bộ Hiến Pháp bất di, bất dịch, bất khả xâm phạm (cang tánh Hiến Pháp).

Vậy thì quyền Lập Pháp nay, là lập các luật lệ thường thức đặng thi hành Pháp Chánh Truyền, khép mình vào khuôn viên Ðạo, để có thể đi trọn vẹn con đường phổ độ của Ðức CHÍ TÔN một cách sáng suốt, minh mẫn và trong sạch.

Tất cả ý nguyện của Nhơn sanh đề nghị, qua sự xem xét của Hội Thánh và Thượng Hội, được dâng lên xin quyền CHÍ TÔN phê chuẩn, tức nhiên thành Luật Lệ, ban hành trong toàn Ðạo.

Một đề nghị nào do ý nguyện của Nhơn sanh đưa ra ba Hội thay nhau thảo luận và chấp thuận, thì đã thành ra ý nguyện chung của ba Hội, mà ba Hội là Cơ quan của quyền Vạn Linh, tức nhiên ý nguyện đó thành ra ý nguyện của Vạn Linh rồi, cho nên Luật Lệ lập thành do ý nguyện của Vạn Linh là tượng trưng ý chí chung của toàn vạn loại, để ấn định quyền hạn của toàn Ðạo và tổ chức quyền chánh trị chung toàn Ðạo.

Nhơn sanh được tự do đề nghị và thảo luận thế nào cho đúng hợp với trình độ tiến hóa của Nhơn loại và thích nghi với khắp các địa phương.

 


DUTY AND POWER OF POPULAR COUNCIL

            The power of All Creatures has three Assemblies as organs mentioned above: The Power of All Creatures is equal to the Supreme Being’s power such as the verse: “People’s will is the GOD’s will”, therefore the power of Human Beings have a broad power in the True Religion of SUPREME BEING. In that way, we can recognize the Divine justice on the earth.

 

I. Legislative Duty

            The Religious Constitution is the Religious Constitutional Laws blessed by SUPREME BEING via the mysterious pen of séance, the immutable and inviolable Religious Constitution.

            Therefore, the currently Legislative Power is to found the fundamental laws to execute the Religious Constitutional Laws, to enter the Religious discipline in order to be able to complete the universal salvation path of SUPREME BEING insightfully, wisely and purely.

            All suggestion wills Human Beings under consideration of Sacerdotal Council and Upper Council are submitted to SUPREME BEING for approval, it obviously becomes the Laws issued in Caodaism.

            One suggestion will of Human Beings is submitted to three Councils for discussion and approval in turn will become the general will of three Councils that three Councils are the power of All Creatures, it is obviously the general will of All Creatures already. Therefore, the Law founded by will of All Creatures represents the general will of all living beings in order to fix the power of Caodaism and general politics organization of Caodaism.


Trách vụ lập pháp của Nhơn Sanh có thể chia ra:

a. Quyền sáng kiến: Lập pháp của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, CHÍ TÔN cho Nhơn sanh được tự lập để khép mình vào cái khuôn khổ do mình tạo ra, vì cớ Nhơn sanh được đưa đề nghị lập những Ðạo Luật mới, tùy theo sự tấn triển của nhơn trí. Các dự án Luật đó phải gởi trước một bổn đến vị Nghị Trưởng Hội Nhơn Sanh đặng vị nầy đem vào chương trình nghị sự giữa Ðại Hội Nhơn Sanh (Droit d'initiative).

b. Quyền phủ quyết: Thảng có điều luật nào không còn thích hợp với phong hóa, có thể cản trở bước đường đạo đức của toàn Ðạo, Nhơn sanh được quyền xin hủy bỏ (Droit de véto).

c. Quyền phúc quyết: Chia làm hai loại:

1. Phúc quyết thăm dò: Hội Thánh có thể đưa ra một dự án luật cho Nhơn sanh bàn cãi trước khi lập thành điều luật thiệt thọ.

2. Phúc quyết thừa nhận: Cũng có nhiều điều luật do Hội Thánh ban hành trong vòng một năm từ ngày Ðại Hội năm trước, tới kỳ nầy đem ra cho Nhơn sanh xem xét coi điều luật đó trong khi thi hành đã làm lợi cho Nhơn sanh hay là làm hại. Thảng đã làm lợi và còn thích hợp thì Nhơn sanh thừa nhận, để còn đủ hiệu lực. Bằng không, xin hủy bỏ. Trường hợp nầy, quyền phúc quyết thành ra quyền phủ quyết.

 

II. Trách vụ kiểm soát chánh trị

Trách vụ kiểm soát nền chánh trị của Hội Nhơn Sanh có nhiều khoản:

1. Quyền tuyển cử: Trong cửa Ðạo, mỗi Chức sắc của Ðạo đều tuyển cử bắt đầu từ Tín đồ trở lên. Cân công bình của CHÍ TÔN muốn cho con cái của Ngài tạo công nghiệp xứng đáng, tu tâm đức vững chắc, đặng lập vị Thiêng liêng phải đi có trật tự từ hàng Tín đồ vào hàng Chức việc Bàn Trị Sự trong Hương Ðạo,


Legislative duty of Human Beings may be divided into:

            a. Initiative power: For the Legislation of Great Way-Third Period-Universal Salvation, SUPREME BEING permits Human Beings to self-do to enter his discipline, therefore the Human Beings have the power to bring suggestion out to new Religious Law depending on the evolution of human standard. Those Law project must be sent firstly to the Chief Parliament of Popular Council with one copy so that he plans in discussion program in Great Popular Assembly.

            b. Veto: If there is any clause unsuitable for manner, which might cause an obstacle for moral path of Caodaism, the Human Beings have the power to petition for veto.

            c. Decision power: divided into two:

            1. Poll decision: The Sacerdotal Council might bring the law project out to Human Beings to discuss before founding the permanent law.

            2. Acknowledgement decision: Many Laws issued by Sacerdotal Council within one year from Great Assembly of last year are showed to Human Beings for consideration that what benefits and damages those laws have brought to Human Beings. If those have brought the benefits and have been still suitable, the Human Beings acknowledge to maintain their validity. In contrary, Human Beings petition to cancel them. In this case, the decision power becomes the veto power.

II. Politics check duty

            The check duty to politics of Popular Council contains many clauses:

1. Selection power: In the door of Caodaism, each Dignitary is always elected from the Disciple. The just balance of SUPREME BEING wants HIS children to make worthy works


lần lần đủ công nghiệp y như Luật định, được đem ra quyền Vạn Linh xem xét công nhận. Nếu không có Nhơn sanh công nhận thì trừ phi do khoa mục, hay do quyền CHÍ TÔN ân tứ, chiếu theo công nghiệp phi thường thì không còn con đường nào khác đặng bước lên Thiêng Liêng vị. Mà tại thế nầy, đẳng cấp trong Cửu Phẩm Thần Tiên được nhìn nhận cân đối ngang nhau với Thiêng Liêng vị ngày qui liễu về cùng Ðức CHÍ TÔN.

Vừa nói Nhơn sanh tuyển chọn Chức sắc của Ðạo trong hàng Tín đồ. Bắt đầu cho chọn vào phẩm vị Chức việc Bàn Trị Sự rồi mỗi khi thăng cấp, phải có sự công nhận của quyền Vạn Linh, hay nói trước hết của Hội Nhơn Sanh.

Quyền nầy tánh cách như quyền khảo thí trong ngũ quyền Hiến Pháp của Tôn Dật Tiên (Quốc Phụ của Trung Hoa).

 

CHỦ NGHĨA DÂN QUYỀN CỦA TÔN DẬT TIÊN

Nhân dân có năm chủ quyền:

1.      Quyền bầu cử.

2.      Quyền ứng cử.

3.      Quyền bãi miễn.

4.      Quyền sáng chế.

5.      Quyền phúc quyết.

Chánh phủ có năm trị quyền:

1.      Quyền Lập Pháp.

2.      Quyền Hành Pháp.

3.      Quyền Tư Pháp.

4.      Quyền khảo thí.

5.      Quyền giám sát.

 

and steady morality and virtue to obtain the Divine throne. It must be in order from rank of Disciple to Sub-dignitary of Administrative Section of Religious Village step by step with full merits as the Religious Law by being considered and acknowledged by Power of All Creatures. If there is no acknowledgement of Human Beings, there must have the examination or power of SUPREME BEING’s favour, or extraordinary work, there will not have any other path to obtain the Divine throne. On this earth, the ranks in Nine Levels of Genies and Immortals [Cửu Phẩm Thần Tiên] are acknowledged equally to the Divine levels after returning to SUPREME BEING.

            As the recent mention, the Human Beings elect the Religious Dignitary among Disciples. Firstly, they are elected for Sub-dignitary of Administrative Section, after that the every promotion must be acknowledged by power of All Creatures or the first acknowledgement of Popular Council.

            This power is same to the examining power in five Constitutional Powers of Tôn Dật Tiên (Quốc Phụ book of China).

 

THEORY OF CIVIL POWERS OF TÔN DẬT TIÊN

            The people have five powers:

            The government has five governing powers:

1.       Legislative power.

2.      Executive power.


2. Quyền bầu cử và ứng cử Nghị viên: Quyền của Nhơn sanh được rộng rãi vô cùng, song không thể tất cả mọi người đều ra giữa nghị hội được, thành thử phải chọn người Ðại Biểu theo tỷ lệ.

Những người Ðại Biểu nầy được bầu cử trực tiếp (như Phái viên) hay gián tiếp (như Nghị viên).

Ðến quyền ứng cử, mọi người đều có quyền cũng như bầu cử. Vả lại, cũng là nhiệm vụ tối trọng của cả Tín đồ, phải tham gia việc chánh trong Ðạo đặng dự phần "cải cựu hoán tân" cho kịp theo trào lưu tiến hóa nhân loại.

3. Quyền ủy nhiệm quyền hành: Thường những quyền nào trong nền Chánh Trị Ðạo đã khuyết mà không người thay thế, vì nó có tánh cách quan hệ, cơ quan Chánh trị trao cho Hội Nhơn Sanh để Hội nầy giao lại cho người nào và trọn ủy nhiệm cho người đó hành sự.

Ví dụ như: Quyền thống nhứt Chánh Trị Ðạo thuộc về Ðầu Sư mà trong Ðạo khuyết phẩm Ðầu Sư nên Hội Nhơn Sanh năm Mậu Dần (1938) ủy nhiệm quyền thống nhứt cho Ðức Hộ Pháp cầm cho tới ngày nào có Ðầu Sư chánh vị.

4. Xem xét công việc đã thi hành và kết quả của nó: Mỗi năm, kỳ Ðại Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh trình bày công việc của mình sắp sửa làm, đang làm hoặc đã làm, và trình bày kết quả của nó giữa Hội và sẽ được Hội Nhơn Sanh thừa nhận hay là không.

[


3.      Justice power.

4.      Examining power.

5.      Observing power.

            2. Election power and candidate of Representative: The power of Human Beings is very broad, however it does not mean that everyone can attend the conference easily, therefore the Representative must selected according to ratio.

            Those Representatives are elected directly (such as  Envoy) or indirectly (such as Representative).

            For power of being a candidate, everyone has the power as election power. Moreover, this is also a very important duty of all Disciples who must attend the legitimation of Caodaism in order to attend the “amend former things, change by new things” to catch the evolution movement of humankind.

            3. Confiding power for power: Any power is vacant in Religious Politics without replacement, as it has the related property, the Politics organ assigns the Popular Council so that this Council entrusts and confides someone completely for execution.

 For example, the union power of Religious Politics depends on the Đầu Sư [Cardinal] but the Cardinal dignity was vacant, the Popular Assembly in Mậu Dần year (1938) confided the union power to His Holiness Hộ Pháp until there would have the official Cardinal.

            4. Examining affairs executed and their results: For the yearly Great Popular Council, the Sacerdotal Council states the affairs that Sacerdotal Council is going to execute, is executing or has completed and the Sacerdotal Council states the result in the Assembly, the Popular Council will acknowledge or not.


III. Trách vụ kiểm soát tài chánh

Y như trong khoản phận sự của Hội Nhơn Sanh đã nói sơ lược và chiếu theo Nội Luật Hội Ngánh thường xuyên Hội Nhơn Sanh, thì Hội Nhơn Sanh còn có trách vụ quan sát tài sản, sổ thâu xuất và đề nghị số phỏng định cho năm tới.

Trước ngày Ðại Hội Nhơn Sanh, các cơ quan trong nền Chánh Trị Ðạo dự đoán sổ thâu xuất tài chánh trong năm tới của Cơ quan mình, rồi dâng lên Cửu Viện, nơi đây tổng số các khoản thâu xuất đem ra Hội Nhơn Sanh công nhận.

Quan hệ nhứt về vấn đề tài chánh nầy thuộc Phái Thái (có ba Viện: Hộ, Lương, Công) cho nên trong lúc Ðại Hội Ban Ủy Viên Phái Thái phải chú ý đến điều nầy, đến tại ba Viện trên, nhứt là Hộ Viện xem xét sổ sách, rồi Phúc sự viên lập tờ trình đem ra giữa Ðại Hội, đặng toàn Hội Nhơn Sanh thảo luận lại, hoặc công nhận, hoặc bác bỏ các khoản dự toán chi phí vô ích.

 

HỘI THÁNH

 Như cái tên của Hội, Nghị viên của Hội nầy gồm các Chức sắc thuộc hàng Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN và phải đương quyền hành chánh.

Hội Thánh dung hòa các ý nguyện quá bồng bột của Nhơn sanh, tánh cách giống như Viện Cộng Hòa (Conseil de la République) theo chánh trị Ðời, trong chế độ Ðại Nghị Pháp.


III. Finance check duty

            Like the duty clause of Popular Council stated cursorily, and referring to the Interior Law of Branch Assembly meeting Popular Council, the Popular Council also has the duty to observe property, receipts and expenses records and to suggest the estimate amount of next year.

            Before the Great Popular Assembly, the organs in Religious Politics estimate the amount of receipts and expenses finance in next year of their organ, then to submit to the Nine Institutes [Cửu Viện]. This organ will totalize the receipts and expenses to submit to the Popular Council for approval.

            The most relation to this finance belongs to Thái faction [“Thái” refers the Yellow faction/Buddhism faction] (There are three Institutes: Finance Institute, Food Institute, Work Institute), therefore when the Great Assembly is happening, the Commissioner Board of Buddhism faction must pay attention for this affair by going to those Institutes and foremost Finance Institute for checking the records. After that Examiner makes the report to Great Assembly so that the whole Popular Council re-discusses for acknowledgement or rejection to items of estimate and vain expenditure.

 

SACERDOTAL COUNCIL

            As the name of Council, the Representatives of this Council include Dignitaries belonging to the Holy Body of SUPREME BEING and they must be incumbent in Religious Administration.

            The Sacerdotal Council reconciles ebullient wills of Human Beings that the property  is same to Republic Institute according to the Secular Politics in French Parliamentary.


 

PHẬN SỰ CỦA HỘI THÁNH

 1. Thảo luận lại các vấn đề của Hội Nhơn Sanh dâng lên hoặc của Thượng Hội đưa xuống, đặng lập phương ban hành.
 2. Lo về sự Phổ Ðộ chúng sanh, việc châu cấp cho Chức sắc hành Ðạo tha phương, xem xét lại tài chánh của Ðạo, kiểm thảo lịch trình chánh trị của Ðạo.
 3. Bàn cãi, và công nhận số phỏng định thâu xuất tài chánh năm tới.
 4. Xin hủy bỏ, thêm bớt, sửa cải những luật lệ nào không phù hạp với sự tấn hóa về dân trí của Nhơn sanh.
 5. Quan sát các việc có ảnh hưởng về nền Ðạo.

 

ÐIỀU KIỆN CHỌN NGHỊ VIÊN

 1. Từ hàng Giáo Hữu đổ lên đến Chánh Phối Sư được kể là Nghị viên của Hội Thánh vì đã nhập vào Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN.
 2. Phải dưới sáu mươi (60) tuổi.
 3. Phải đương quyền hành chánh.

 


DUTY OF SACERDOTAL COUNCIL

           

1.      Re-discuss affairs of Popular Council submitted or affairs brought by Upper Council in order to find way for issuing.

2.      Take care the universal amnesty for all living beings, take care of provision for Dignitaries walking on the distant region, take care the re-examination for Religious finance, take care of checking and planning the schedule of Religious Politics.

3.       Discuss and acknowledge the estimate amount of receipt and expense of finance in next year.

4.      Petition to cancel, add, diminish or amend any law, which is not suitable for evolution standard of Human Beings.

5.      Observe things affecting the Caodaism.

 

SELECTION CONDITION FOR REPRESENTATIVE

 1. From the Priest [Giáo Hữu] to Archbishop [Phối Sư] are the Representatives of Sacerdotal Council because they have entered the Holy Body of SUPREME BEING.
 2. Must be under 60 years old.
 3. Must be incumbent in Religious administration.

 


 

HỘI THÁNH GỒM NHỮNG AI?

A. CỬU TRÙNG ÐÀI

1. Chức Sắc dự Hội Thánh

·         Thái Chánh Phối Sư

Nghị Trưởng

·         Nữ Chánh Phối Sư

Phó Nghị Trưởng

·         Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu, nam nữ

Nghị Viên

·         Một Nghị Viên nam 
Một Nghị Viên nữ

Từ Hàn

·         Hai Nghị Viên nam 
Hai Nghị Viên nữ


Phó Từ Hàn

2. Chức Sắc Nội Chánh

·         Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư và Chư Ðại Thiên Phong cầm quyền Cửu Viện Nội Chánh đến dự đặng minh triết các điều hạch hỏi của Nghị viên. Chức Sắc Nội Chánh có cả Chức Sắc Nữ Phái cũng đồng quyền như Nam Phái, đều là Nghị viên cả.

3. Dự thính

·         Chức Sắc Hàm Phong Nam Nữ đặng quyền dự thính, chỗ ngồi sắp đặt riêng

WHO DOES SACERDOTAL COUNCIL INCLUDE?

 

A. PALACE OF NINE DIVINE PLANES [Cửu Trùng Đài]

1. Dignitaries attending Sacerdotal Council

·         Chief Archbishop of Buddhism faction [Thái Chánh Phối Sư]:

Parliament.

·         Female Chief Archbishop:

Deputy Parliament.

·         Male, female Archbishop, Bishop [Giáo Sư], Priest:

Representative.

·         One male Representative, one female Representative:

Secretary [Từ Hàn].

·         Two male Representatives, two female Representatives:

Deputy Secretary.

2. Dignitaries of Interior Administration

·         Chief Archbishop of Taoism [Thượng Chánh Phối Sư – Blue faction], Chief Archbishop of Confucianism [Ngọc Chánh Phối Sư – Red faction] and Great Dignitaries holding power of Nine Institutes of Interior Administration come to attend in order to clarify queries of Representatives. The Dignitaries of Interior Administration include male and female Dignitaries, all are Representative with same power.

3. Observer

·         The Male and Female Honorary Dignitaries [Chức Sắc Hàm Phong] might attend as observers with seats arranged separately.

 


Số Chức Sắc dự Hội Thánh, nếu kể ra cho đủ số phải có, bên Nam phái:

·         36 vị Phối Sư

·         72 vị Giáo Sư

·         3.000 vị Giáo Hữu

Còn về phần Nữ phái, thì gồm tất cả Chức Sắc Nữ Phái hiển hiện từ hàng Giáo Hữu đổ lên.

B. HIỆP THIÊN ÐÀI

Thập Nhị Thời Quân phải có mặt đặng bảo thủ luật pháp không cho Hội phạm đến, cũng đồng quyền như Nghị viên.

 Trước khi nhóm Ðại Hội

Mỗi năm vào ngày Rằm tháng Sáu, Nghị Trưởng (Thái Chánh Phối Sư) lập xong chương trình Ðại Hội Hội Thánh và gởi cho chư vị Thiên Phong mỗi người một bổn. Rồi đến ngày nhóm, cả thảy tự tiện về Tòa Thánh dự nhóm chớ không có thơ mời.

Khi đến Tòa Thánh, phải đến Lại Viện Nội Chánh ghi Giấy Thông Hành, chừng trở về cũng phải trở lại Nội Chánh trình ghi như khi đến, nếu vô cớ đến trể không được dự nhóm.

 Ngày giờ nhóm Ðại Hội

Mỗi năm, Ðại Hội Hội Thánh nhóm thường lệ một kỳ vào ngày Rằm tháng Bảy. Chư Nghị Viên phải có mặt tại Tòa Thánh trước 3 ngày và lưu trú lại cho đến ngày bế mạc.


For Dignitary of Sacerdotal Council, the full number of mankind must be:

·         36 Archbishops [Phối Sư].

·         72 Bishops [Giáo Sư].

·         3,000 Priest [Giáo Hữu]

For womankind, it includes all Female Dignitaries from Priest rank and up

B. PALACE OF DIVINE ALLIANCE [HIỆP THIÊN ĐÀI]

            Twelve Zodiacal Dignitaries [Thập Nhị Thời Quân] must be present to preserve the Law so that Sacerdotal Council must not violet the law. They have the power as the Representatives.

.               Before assembling Great Assembly

            Every year of the fifteenth June [lunar calendar], the Parliament [Chief Archbishop of Buddhism/Thái Chánh Phối Sư – Yellow faction] makes the program of Great Assembly of Sacerdotal Council and sends one copy to every Dignitary nominated by GOD. All will come back to Holy See to attend assembly, there is no invitation letter.

            When coming the Holy See, they must go to the Interior Institute for a Laissez-passer. When going back, they must go to the Interior Institute to do as coming. If coming late with baseless reason, he/she must not attend the assembly.

Date and time of Great Assembly

            The yearly Great Assembly of Sacerdotal Council generally assembles once on the Fifteenth of July [lunar calendar]. The Representatives must be present at Holy See before 3 days and stay there until the assembly end.


Nhóm ngoại lệ

Khi có việc chi thật trọng hệ, cần yếu thì được nhóm ngoại lệ, một năm một kỳ mà thôi, thiệp mời phải gởi trước 15 ngày.

 

            Trong khi nhóm Ðại Hội

Chư Nghị Viên phải tuân y theo thể lệ chung các Hội. Buổi nhóm mà vô cớ không đến, bị đệ ra Tòa Tam Giáo.

Tư cách Nghị Viên trong lúc nhóm hội phải nghiêm chỉnh, mặc Thiên phục trang hoàng.

 

            Phương pháp biểu quyết

Hội Thánh có đủ hai bên Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài dự nhóm, cho nên sự biểu quyết các vấn đề có khác hơn Hội Nhơn Sanh.

Nếu một vấn đề nào, sau khi bàn cãi rồi mà Cửu Trùng Ðài bỏ thăm thuận, còn Hiệp Thiên Ðài bỏ thăm nghịch, hoặc là Hiệp Thiên Ðài bỏ thăm thuận, mà Cửu Trùng Ðài bỏ thăm nghịch, thì vấn đề ấy phải bàn tính mà bỏ thăm lại.

Nếu hai bên bàn cãi mà vẫn còn phản khắc nhau, thì Nghị Trưởng tuyên bố liền rằng: Vấn đề ấy sẽ dâng lên Thượng Hội định đoạt.

 

            Quyền chất vấn

Chư Nghị Viên, muốn xin canh cải, thêm bớt hay hủy bỏ điều chi, luật lệ nào, phải gởi tờ xin phép trước ngày mồng 1 tháng 6 đặng Nghị Trưởng ghi vào chương trình.

Nếu có điều chi chất vấn, hạch hỏi ở giữa Hội, thì phải gởi tờ trước ngày 15 tháng 6 và nói rõ muốn chất vấn về khoản nào, đặng Hội Thánh đủ thì giờ minh triết.


Exception assembly

            When there some very significant and necessary things, the exception assembly might be organized once in a year. The invitation letter must be sent before 15 days.

           

When the Great Assembly is happening

            The Representatives must obey general rules of Assemblies. Whoever has the causeless absence will be exposed in the Three-Religion Court [Tòa Tam Giáo].

            The Representative’s behaviour must be grave in assembly, the Religious Vestment must be proper.

           

Method of vote

            For the Sacerdotal Council, the Divine Alliance Palace [Hiệp Thiên Đài] and Palace of Nine Divine Planes [Cửu Trùng Đài] attend the Assembly, therefore the vote method takes a difference from the Popular Council.

            If there is one affair after discussion with an ay of Palace of Nine Divine Planes, with a no of Palace of Divine Alliance, that affair must be re-discussed for another ballot.

            If two sides are not still unanimous after this discussion, the Parliament declares immediately that: That affair will be submitted to the Upper Council for decision.

Inquiry power

            If the Representatives want to petition to amend, add, diminish, or cancel any clause or law, must send the petition before 1st June [lunar calendar] so that the Parliament records in the discussion program.

If wanting to make inquiry in Assembly, must send the petition before 15th June [lunar calendar] showing the item, clause

Trong lúc đang nhóm Hội, Nghị Viên được quyền xin hạch hỏi, hoặc công kích Hội Thánh, Nội Chánh có quyền trả lời liền lúc đó. Thảng như gặp việc trọng hệ phải quan sát lại, thì Nghị Trưởng có quyền đình lại đến kỳ nhóm Hội Ngánh thường xuyên, Hội Thánh sẽ đem vấn đề ấy ra minh triết, hoặc gởi Châu Tri trả lời các câu hỏi đó.

            Nơi nhóm họp

Hội Thánh nhóm Ðại Hội giữa Ðền Thờ Ðức CHÍ TÔN.

            Trật tự

Cơ Bảo Thể, Tuần Phòng lãnh giữ trật tự trong lúc nhóm Ðại Hội.

Một vị Giáo Hữu phái Ngọc chỉ huy công việc nầy, mặc Thiên phục, mang dây Sắc lịnh ba màu Ðạo của Hiệp Thiên Ðài ban cho, sau khi mãn Hội, phải trả lại cho Hiệp Thiên Ðài.

            Sau khi Ðại Hội Hội Thánh bế mạc

Hai mươi (20) ngày sau khi bế mạc Ðại Hội, Từ Hàn phải lập cho xong 5 bổn vi bằng, lưu chiếu 1 bổn, đệ lên Thượng Hội 3 bổn, gởi cho Hiệp Thiên Ðài 1 bổn. Khi Thượng Hội giao trả 3 bổn trở lại, Hội Thánh lưu chiếu 1 bổn, còn lại 2 bổn gởi cho Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư ban hành.

Vi bằng nầy có Nghị Trưởng (Thái Chánh Phối Sư), Phó Nghị Trưởng (Nữ Chánh Phối Sư), Từ Hàn Nam, Nữ và một Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài ký tên.

           


to clarify that affair.

While the Assembly is happening, the Representatives have the right to question or criticize the Sacerdotal Council, the Interior Organ has the right to answer it at that time. If it is very important for consideration, the Parliament has the right to delay for Frequency Branch Assembly and the Sacerdotal Council will bring that affair out to clarify or send a circular to answer that question.

Place of assembly

            The Sacerdotal Council assembles at the middle of Temple of SUPREME BEING.

            Order

            The Patrol Security Organ [Bảo Thể] takes the order for Great Assembly happening.

            One Priest [Giáo Hữu] of Confucianism faction [Red faction] undertakes this affair, he wears Religious Vestment with Three-Color Sash of Commandment issued by Palace of Divine Alliance. He must return it to the Palace of Divine Alliance after the Assembly.

After the end of Great Assembly of Sacerdotal Council

            After 20 days from the end date of Great Assembly, the Secretary has to make 5 reports: one for keeping, three for Upper Council, one for Palace of Divine Alliance. The Upper Council will return three copies, the Sacerdotal Council will keep one copy, two copies will be sent to Chief Archbishop of Confucianism faction [Ngọc Chánh Phối Sư – Read faction] and Female Chief Archbishop [Nữ Chánh Phối Sư] for issue.

            The Parliament (Chief Archbishop of Buddhism faction – Yellow faction/Thái Chánh Phối Sư), Deputy Parliament (Female Chief Archbishop), Male and Female Secretary [Từ Hàn], one Dignitary of Divine Alliance Palace must sign on this report.


Phiên nhóm riêng Nam, Nữ

Cũng như Hội Nhơn Sanh, trước khi nhóm Ðại Hội Hội Thánh, Thái Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư có quyền mời nhóm riêng chư Nghị Viên, nam theo nam, nữ theo nữ.

Từ Hàn nam, nữ của Ðại Hội cũng thi hành phận sự mình ở Hội nhóm nầy và cùng với vị chủ tọa ký tên bảng vi bằng. Xong rồi, vi bằng của Hội nhóm nam phái gởi cho Hội nhóm nữ phái và trái lại, đặng hai bên hiểu rõ công việc của mỗi phái đã bàn tính.

            HỘI NGÁNH THƯỜNG XUYÊN CỦA HỘI THÁNH

Hội Ngánh thường xuyên của Hội Thánh lập tại Tòa Thánh đặng thảo luận các việc bất thường xảy ra, trọng yếu nhứt là kiểm soát hành vi của vị Chánh Phối Sư hay Chức Sắc nào được quyền giao thông với Chánh Phủ. Kế đó là phận sự kiểm soát tài chánh của Ðạo, cho nên trong Hội Ngánh thường xuyên Hội Thánh có một Ban Kiểm Soát Tài Chánh, thi hành phận sự như Ban Kiểm Soát Tài Chánh của Hội Nhơn Sanh vậy.

 

Ngày giờ làm việc

Hội Ngánh nhóm một năm 3 kỳ (4 tháng một kỳ).

·         Kỳ thứ nhứt ngày 13 tháng 2.

·         Kỳ thứ nhì ngày 13 tháng 6.

·         Kỳ thứ ba ngày 13 tháng 10.

Chư Nghị Viên phải có mặt trước một ngày.

Bốn vị Kiểm Soát Tài Chánh phải tới trước 3 ngày cho tiện việc xét Sổ Hộ Viện.

Trong 3 kỳ Hội nầy, chư vị Thượng Thống có quyền vắng mặt và phái các vị Phụ Thống thay thế.

 


Personal Group meeting of mankind and womankind

            Like the Popular Council, before Great Assembly of Sacerdotal Council, Chief Archbishop of Buddhism [Thái Chánh Phối Sư] and Female Chief Archbishop [Nữ Chánh Phối Sư] have the right to invite in assembling Representatives separately for mankind and womankind.

            The male and female Secretaries of Great Assembly also implement their duty in this Assembly and they with the chairman sign the report. After finishing, the report of male assembly is sent to the female assembly, and in contrary so that two sides know the affairs discussion of each side thoroughly.

            FREQUANCY BRANCH ASSEMBLY OF SACERDOTAL COUNCIL

            The Frequency branch assembly of Sacerdotal Council is organized at the Holy See to discuss the unusual affairs happening for foremost issue for examining the behavior of Chief Archbishop or Dignitaries assigned in communicating with Government. The next is for check duty to Religious finance, therefore the Frequency Branch Assembly of Sacerdotal Council has a Finance Check Board executing the duty as the Finance Check Board of Popular Council.

Working date and time

            The Branch assembly has a meeting three times in a year (once/04 months).

·         The first time on 13th February [lunar calendar].

·         The second time on 13th June.

·         The third time on 13th October.

The Representatives must be present before one day.


Sau khi Hội Ngánh thường xuyên nhóm

Chư vị Nghị Trưởng, Phó Nghị Trưởng, Từ Hàn, Phó Từ Hàn nam, nữ của Ðại Hội Hội Thánh vẫn giữ y phận sự cũ ở Hội Ngánh thường xuyên và 10 ngày sau mỗi kỳ nhóm, ký tên vào vi bằng, có một vị Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài ký chứng.

            Nhiệm kỳ của Nghị Viên Hội Ngánh thường xuyên Hội Thánh:

Các Tỉnh Nam Việt chia làm 9 địa phận như sau đây:

1.      Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân An.

2.      Gia Ðịnh, Tây Ninh.

3.      Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

4.      Mỹ Tho, Gò Công.

5.      Bến Tre, Trà Vinh.

6.      Sa Ðéc, Vĩnh Long.

7.      Châu Ðốc, Hà Tiên, Long Xuyên.

8.      Cần Thơ, Rạch Giá.

9.      Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Sau nầy có thay đổi ra làm 5 Trấn Ðạo gồm có 20 Châu Ðạo:

·         Gia Ðịnh.

·         Biên Hòa.

·         Ðịnh Tường.

·         Long Hồ.

·         An Giang.

Mỗi Trấn (*1) cử 2 Nghị Viên, 1 Chánh,1 Phó, nhiệm kỳ 1 năm.


After frequency Branch Assembly

            The Parliament, Deputy Parliament, male and female Secretaries of Great Assembly of Sacerdotal Council still have the old duty in Frequency Branch Assembly. After 10 days from each assembly, they sign on the report and one Dignitary of Divine Alliance Palace also signs as a witness.

Tenure of Representatives of Branch Assembly of Sacerdotal Council

            Vietnam provinces are divided into 9 regions:

1.         Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân An.

2.         Gia Định, Tây Ninh.

3.         Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

4.         Mỹ Tho, Gò Công.

5.         Bến Tre, Trà Vinh.

6.         Sa Đéc, Vĩnh Long.

7.         Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên.

8.         Cần Thơ, Rạch Giá.

9.         Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Afterwards, these changed into 5 Religious Regions including 20 Religious Provinces:

·         Gia Định.

·         Biên Hòa.

·         Định Tường.

·         Long Hồ.

·         An Giang.

For each tenure, each Religious Region assigns 2 Representatives, 1 Chief, 1 Deputy.

Các nước lân bang được cử từ 1 đến 3 Nghị Viên, nhiệm kỳ từ 1 năm đến 3 năm, nam nữ đồng số.

Ngụ sở Chư Nghị Viên cư ngụ tại Nhà Khách.

 

 

THƯỢNG HỘI

 Thượng Hội là Hội tối cao trong ba Hội lập quyền Vạn Linh, cho nên Hội Viên là chư vị Ðại Thiên Phong cầm quyền Ðạo trong nhị Hữu Hình Ðài.

Hội nầy gồm có:

 1. Giáo Tông

Nghị Trưởng.

 1. Hộ Pháp

Phó Nghị Trưởng.

 1. Thượng Phẩm

Nghị Viên

 1. Thượng Sanh

Nghị Viên

 1. 3 vị Chưởng Pháp

Nghị Viên

 1. 3 vị Ðầu Sư Nam phái

Nghị Viên

 1. Ðầu Sư Nữ phái

Nghị Viên

 1. Một vị Giáo Sư hay Phối Sư 
  (Không có quyền bàn cãi và bỏ thăm )

Từ Hàn.

Trừ ra mấy vị trên đây, không có một ai có quyền dự thính Thượng Hội.

 


Each neighboring country assigns from 1 to 3 Representatives with 1 tenure of from 1 to 3 years. Numbers of male and female are same.

Assembly palace

            The Representatives stay at the Guest House.

 

UPPER COUNCIL

            The Upper Council is the Highest Council among three Councils to found the power of All Creatures, therefore the Representatives are Great Dignitaries holding Religious power of Two Visible Palaces.

            This Council includes:

1.

Giáo Tông [Pope]:

Parliament.

2.

Hộ Pháp [Dharma Conservator

Deputy Parliament.

3.

 Thượng Phẩm [Director of Religious Affair]:

Representative.

4.

 Thượng Sanh [Director of Secular Affair

Representative.

5.

3 Censor Cardinals [Chưởng Pháp]:

Representative.

6.

3 Male Censor Cardinals:

Representative.

7.

Female Censor Cardinal:

Representative.

8.

 One Bishop [Giáo Sư] or Archbishop [Phối Sư] (has no right in discussing or balloting):

Secretary [Từ Hàn].

Beside these persons, nobody has the right to attend the Upper Council as observer.


Từ Hàn Thượng Hội

Vị Từ Hàn của Thượng Hội chọn trong hàng Chức Sắc Thiên Phong Cửu Trùng Ðài từ Giáo Sư đổ lên. Từ Hàn có nhiệm kỳ 4 năm. Khi mãn hạn có quyền tái cử, nếu đủ đạo đức, đủ siêng năng và làm tròn trách nhiệm.

Phận sự của Từ Hàn là lo giữ gìn giấy tờ, sổ sách của Thượng Hội. Mỗi kỳ nhóm Từ Hàn phải tùng Giáo Tông mà lập chương trình và viết thư mời chư Hội viên. Khi nhóm họp, Từ Hàn chỉ có quyền dự thính, biên chép các lời bàn cãi đặng lập vi bằng mà thôi, ngoài ra có quyền nói là khi cần nhắc khoản gì trong chương trình có ghi trước mà chư Nghị Viên bỏ quên không thảo luận tới.

 Ngày giờ làm việc của Thượng Hội

Mỗi năm sau ngày Lễ Noel thì Thượng Hội nhóm lệ thường niên trong hạn kỳ là 15 ngày.

Ngoài phiên nhóm lệ nầy, Thượng Hội còn nhóm 3 tháng một lần.

Còn khi có việc gấp rút, Nghị Trưởng (tức Giáo Tông) gởi tờ mời nhóm liền, hay là viết thơ hỏi ý kiến chư Nghị Viên cũng được.

Phận sự của Thượng Hội.

Thượng Hội xem xét và phê chuẩn:

1.      Các điều của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh bàn luận về việc Ðạo.

2.      Các điều ước nguyện của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh, những điều nào hoặc của Hội Nhơn Sanh mà Hội Thánh đánh đổ, hoặc của Hội Thánh mà Hội Nhơn Sanh đánh đổ, thì không được phép đệ lên Thượng Hội, trừ khi nào có đơn của hai ông Nghị Trưởng kêu nài.


Secretary of Upper Council

            The Secretaries [Từ Hàn] of Upper Council are selected among the Dignitaries nominated by GOD of Palace of Nine Divine Planes [Cửu Trùng Đài] from Bishop [Giáo Sư] and up. The Secretary has a four-year tenure. When ending that tenure, he/she can attend the re-election if he/she has his full virtue, diligence and complete duty.

            The duty of Secretary is to keep documents, records of Upper Council. In every assembly, Secretary has to obey Giáo Tông [Pope] to set up a program and write the invitation letter to Representatives. For assembly happening, the Secretary just attends as an observer only but records the discussing words to make the report. Besides that, he/she has the right to speak to remind clauses in program arranged, which are forgotten for discussion by Representatives.

 

Working date and time of Upper Council

            Yearly, after Noel, the Upper Council assembles annually in 15 days.

            Beside this annual assembly, the Upper Council also assembles once/three months.

            If there are urgent affairs, the Parliament (Giáo Tông/Pope) sends the invitation letter for assembly or writes a letter for ideas of Representatives.

 

Duty of Upper Council

            The Upper Council examines and approves:

 1. Religious things discussed of Popular Council and Sacerdotal Council.

3.      Thương Hội bàn luận và định đoạt các việc cần gấp hoặc yếu trọng phải ban hành trong Ðạo.

 

Trước khi nhóm Thượng Hội

Chư vị Ðầu Sư Nam phái và Ðầu Sư Nữ phái cầm quyền cai trị về phần Ðạo và phần Ðời của con cái Ðức CHÍ TÔN, thì phải lập tờ phúc về những điều bàn tính của Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đệ lên Giáo Tông xem xét rồi đem ra Thượng Hội thảo luận. Tờ phúc phải nạp 15 ngày trước bữa Thượng Hội.

Cả giấy tờ đem ra Thượng Hội phải có đủ cả Nghị viên xem xét trước 7 ngày.

 

Khai Hội và bãi Hội.

Bữa Lễ khai mạc Thượng Hội thì 3 vị Chánh Phối Sư Nam phái đến rước GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP, còn Chánh Phối Sư Nữ phái đến rước Nữ ÐẦU SƯ.

Cả Chức sắc Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài nam, nữ hiện diện tại Tòa Thánh mà không có phận sự cần yếu, mặc Thiên Phục đến trước Ðền Thờ hầu rước.

Khi Giáo Tông và Hộ Pháp đến thì Lễ Viện cho lịnh đánh 6 hồi trống và chuông, dứt hồi trống chuông thì chư Nghị Viên vào Ðại Ðiện bái lễ Ðức CHÍ TÔN. Nhạc trổi bản "Tấu Quân Thiên" dứt bản nhạc cả thảy an vị và khai Hội.

Bốn vị Chánh Phối Sư tạm xuất ngoại chờ có lịnh mời mới đến. Cả Chức Sắc khác vào Thiên Phong Ðường chỉ chờ bãi Hội mới đến hầu lễ đưa.

Hội nhóm trong Ðền Thờ, trên Ðiện thì mỗi hương đăng 6 vị Lễ Sanh thuộc 3 Phái đứng hầu tại Bát Quái Ðài, 2 vị Nữ Lễ Sanh hầu bên hữu ban, 2 vị Lễ Sanh Phái Ngọc hầu tả ban, mỗi giờ phải thay đổi.

 1. The wishes of Popular Council and Sacerdotal Council. The clauses of Popular Council rejected by Sacerdotal Council, or clauses rejected by Popular Council must not be submitted to the Upper Council except  there is the petition of two Parliaments.
 2. The Upper Council discusses and decides the urgent or important affairs issued in Caodaism.

 

Before assembling the Upper Council

            The Male Cardinals [Đầu Sư] and Female Cardinals holding power for Religious and Secular aspect of SUPREME BEING’s children must make the plan report of Popular Council and Sacerdotal Council in order to submit to Giáo Tông for examination then to be considered by Upper Council. The report must be submitted before 15 days.

            All documents discussed in Upper Council must be examined by all Representatives before 7 days.

 

Opening Assembly and ending Assembly

            On the opening date of Upper Council, three Male Chief Archbishops go to invite GIÁO TÔNG and HỘ PHÁP. The Female Chief Archbishop [Phối Sư] go to invite the Male Censor Cardinal [Đầu Sư].

            All male and female Dignitaries of Divine Alliance Palace are present at the Holy See without important duty but wearing Religious Vestment to stand at the Holy See in order to wait on and welcome.

   When Giáo Tông and Hộ Pháp go to Interior Institute [Lễ Viện] give an order of beating the drum with 6 drum and bell-calls. When ending the roll of bell and drum, the Representatives
Lúc bãi Hội, chư vị Ðại Thiên Phong ra về, Lễ Viện cũng cho đánh 6 hồi chuông trống, 4 Chánh Phối Sư đưa chư vị Ðại Thiên Phong mỗi người về đến tư dinh của mình.

 

            Trật Tự

Một vị Giáo Sư Phái Ngọc mặc Thiên Phục mang Sắc Lịnh của Hiệp Thiên Ðài, Cai Quản Cơ Bảo Thể giữ gìn trật tự bên ngoài, khi Hội bế mạc phải đem dây Sắc Lịnh trả cho Hiệp Thiên Ðài.

Khi nhóm Thượng Hội thường xuyên thì nhóm tại Giáo Tông Ðường, (Cơ Bảo Thể cũng giữ trật tự) song mặc y phục thường, vị Giáo Sư Cai Quản cũng vậy, Lễ Viện khỏi cho đổ chuông trống và đánh nhạc.

 

            Phương pháp bàn cải

Trong mỗi việc đem ra bàn luận, mỗi Hội Viên được xin nói 3 lần, mỗi lần 5 phút, hay là một lần 15 phút đồng hồ. Phải chờ Hội Viên khác dứt lời, mới được đứng lên nói, không được chận lời của một Hội Viên nào.

 

            Biểu Quyết

Khi đã bàn cãi xong rồi, Hộ Pháp và Giáo Tông có ý kiến chi thì mới tỏ bày sau rốt, rồi Nghị Trưởng (Giáo Tông) định cho bỏ thăm, vẫn lấy đa số thăm làm quy tắc.

Quyền của Giáo Tông và của Hộ Pháp hiệp lại là quyền CHÍ TÔN tại thế, cho nên 2 vị Ðại Thiên Phong nầy không có bỏ thăm.

 

kowtow SUPREME BEING, the music board plays the “Nhạc Tấu Huân Thiên” [name of a music played in ceremonies offering to SUPREME BEING and MOTHER BUDDHA]. When ending that music, all people are seated to begin the Assembly.

            Four Chief Archbishops [Chánh Phối Sư] go out provisionally to wait invitation. All other Dignitaries go to the Dignitary House [Thiên Phong Đường] to stay the end of assembly to see off only.

            For assembly inside the Holy See, in each in incense turn, 6 Student Priests [Lễ Sanh] of 3 factions [Buddhism-Yellow, Taoism-Blue, Confucianism-Red] valet at the Eight-Trigram Palace [Bát Quái Đài]. Two Female Student Priests valet on the right, two Student Priests of Confucianism on the left. Every hour must turn other ones.

            When ending Assembly, Great Dignitaries go back and Rites Institute also implements 6 bell and drum-rolls. Four Chief Archbishops see Great Dignitaries off right to their offices.

            One Bishop of Confucianism faction wears the Religious Vestment with a Three-color sash of Divine Alliance Palace [Hiệp Thiên Đài] and controls the Security Board [Bảo Thể] for external order. When ending the Assembly, he must return the Three-color sash to the Divine Alliance Palace.

            For Frequency Upper Council, it assembles at Giáo Tông Office (Security Board also keeps the order but wears normal vestment, the Bishop keeping government also does too). The Rites Institute does not play drum, bell and music.

Discussion method

For each affair discussed, every Representative has the right to express 3 times with a five-minute time or fifteen-minute
Nếu cả 3 Hội phản khắc nhau, thì quyền Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp lại chỉ định thế nào thì Chánh Trị Ðạo phải đi theo thế ấy.

Thảng Giáo Tông và Hộ Pháp phản khắc nhau thì cả thảy ý kiến chánh trị và nguyện ước của chúng sanh đều hủy bỏ. Chừng ấy Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội phải nhóm lại để thảo luận lần thứ hai nữa.

Trước giờ bế mạc Thượng Hội 15 phút, Giáo Tông và Hộ Pháp cùng vào Ðại Ðiện mật nghị, rồi trở ra cho Thượng Hội rõ biết quyết nghị chung của mình.

Quyền Vạn Linh trong nền Chánh Trị Ðạo là một quyền rất nên trọng hệ, và phải đủ 3 Hội làm cơ quan thì lập quyền Vạn Linh mới đúng qui tắc.

Nói đến Vạn Linh tức nhiên nói chung cả Bát Hồn, Thần, Thánh, Tiên, Phật thì đã có Hội Thánh và Thượng Hội tức là Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN làm tượng trưng rồi, còn chúng sinh tức là vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhân loại thì có Nhơn sanh là phẩm tối linh, là thượng đẳng chúng sanh thay thế bằng hình tướng của Hội Nhơn Sanh. Vậy thì Nhơn sanh không, không đủ kể là Vạn Linh, mà toàn Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN cũng chưa phải là Vạn Linh được.

Ấy vậy, ba Hội phải kế tiếp nhau và phải tổng hợp đủ ba Hội mới có tánh cách đại diện cho Vạn Linh.

Về sự phân quyền (Séparation des pouvoirs), xem từ đầu tới cuối cách tổ chức của ba Hội, ta nhận thấy trong nền Chánh Trị Ðạo, sự phân quyền chỉ tương đối (Séparation relative) mà thôi, chớ không phải phân quyền tuyệt đối (Séparation absolue). Chư Chức sắc dự hội, vừa là nhơn viên của Hội Thánh, vừa là Nghị viên của các Hội, theo ta tưởng thế nào cũng có điều tư vị, song Hiệp Thiên Ðài luôn luôn kề cận để quan sát hành tàng, thành thử lúc nào cũng giữ vững nét công bình, và có công bình


time. He only stands up to express after other Representative’s expression, he must not stop any Representative’s speeches.

 

Vote affair

            After discussion, if Hộ Pháp and Giáo Tông have any idea, they will express finally, then the Parliament (Giáo Tông) decides the way of vote depending on majority as the rule.

            The current power of Giáo Tông and Hộ Pháp is the SUPREME BEING’s power on the earth, therefore two Great Dignitaries do not vote.

            If three Councils are contrary, the power unified by Giáo Tông and Hộ Pháp will decide the method that the Religious Politics must follow that way.

            If Giáo Tông and Hộ Pháp are contrary, all politics ideas and wishes of human beings are rejected. In that case, the Popular Council, Sacerdotal Council and Upper Council have to assemble again to discuss for second time.

            The 15 minutes before ending Upper Council, Giáo Tông and Hộ Pháp go to Principal Palace for a secret discussion, then they come out to show their general decision.

            The Power of All Creatures in Religious Politics is the significant power and it requires 3 Councils as organs to set the Power of All Creatures up to be suitable for the rule.

            To mention the All Creatures is to mention Eight Souls: Deity, Saint, Immortal, Buddha and the Sacerdotal Council and Upper Council are the Holy Body as the symbol of SUPREME BEING, for living beings there are the material, plant, beast, for humankind there are Human Beings as the highest dignity, as upper beings to replace the appearance of Popular Council. Therefore, only Human Beings are not enough to be considered as
thì quyền hành mới đủ điều kiện tồn tại và mới có năng lực mãnh liệt đặng điều khiển bộ máy Chánh Trị Ðạo quá bao quát.

HIẾN PHÁP CỦA ÐẠO 
(Pháp Chánh Truyền)

 

Trước hãy định nghĩa Hiến Pháp là gì?

Theo nghĩa thông thường. Hiến Pháp là một bản văn kiện ghi chép những luật lệ căn bản qui định sự tổ chức quyền chánh trị trong một nước và bảo vệ các công quyền của toàn thể công dân.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN của Ðạo là một bản văn kiện do huyền diệu cơ bút của Ðức CHÍ TÔN truyền dạy, qui định sự tổ chức của nền Ðại Ðạo, sắc phục của chư Thiên Phong đẳng cấp, quyền hạn của chư Chức sắc cầm quyền chánh trị, hầu giữ vững chơn truyền của nền chánh giáo, không cho có sự xâm phạm, giữ gìn cho cơ Ðạo khỏi qui phàm.


All Creatures and the whole Holy Body of SUPREME BEING is not yet the All Creatures.

            About the separation of power, from the beginning to the end of organization way of three Councils, we recognize that in the Religious Politics the power separation is only relative, not absolute. The Dignitaries attending Assembly are both members of Sacerdotal Council and Representatives of Assemblies. In that way, we think that will contain the partiality, however the Palace of Divine Alliance always observes hidden acts strictly, thus the justice is maintained and the justice helps the power exist with full condition and strong capacity to control the Religious Politics roughly.

 

RELIGIOUS CONSTITUTION

(Constitution Law of Caodaism)

[Pháp Chánh Truyền]

 

The definition of Religious Constitution

            Under the normal meaning, it is a document writing basic laws of stipulating the politics power organization in a country and of protecting the public power of all citizens.

            The CONSTITUTION LAW OF CAODAISM is a document issued by the mysterious pen of SUPREME BEING to teach in stipulating the organization of Great Way, religious vestment of Dignitaries in each rank nominated by GOD, the power of Dignitaries holding the politics power, in order to preserve the true doctrine of true religion to avoid the violation, to keep the Caodaism from the trend of return to earthly path.


HIẾN PHÁP CÓ HAI LOẠI:

a) Bất thành văn Hiến Pháp:

Ngày trước không có Hiến Pháp, chỉ có các điều lệ do phong tục, tập quán, vì thời gian mà biến thành. Bởi nguyên căn của nguồn gốc do sự biến thiên của tập tục và không văn kiện làm bằng chứng cho nên thường bị xâm phạm. Vì thế về sau, muốn cho nó được tôn trọng, cần phải biên chép thành Hiến Chương gọi là Hiến Pháp.

b) Thành văn Hiến Pháp:

Là thứ Hiến Pháp lấy từ chương làm căn bản, được thông dụng trong các nước, vì nó ấn định một cách minh bạch quyền hạn của chánh phủ, công nhận và bảo đảm các quyền tự do chánh trị cùng tự do dân sự của nhân dân.

Hiến Pháp thành văn lập thành do nhiều cách:

1.      Do Vua ban.

2.      Do sự cam kết giữa Vua và dân.

3.      Do Quốc Hội Lập Hiến làm ra.

Pháp Chánh Truyền thuộc về loại Hiến Pháp thành văn và lập thành theo cách thứ nhứt, song có điều khác nhau với Ðời là Hiến Pháp do Vua ban hành, còn Pháp Chánh Truyền do Ðấng CHÍ TÔN dụng quyền năng Thiêng Liêng của huyền diệu cơ bút mà truyền thế.

 

SO SÁNH CÁC TÁNH CHẤT CỦA HIẾN PHÁP VÀ PHÁP CHÁNH TRUYỀN

a) Hiến Pháp khác với pháp luật thường:

Thường trong một nước, sau khi lập quốc, lập tức Chánh Phủ triệu tập một Quốc Hội Lập Hiến, để lập Hiến Pháp, do theo dân nguyện. Xong rồi, Quốc Hội Lập Hiến giải tán, để triệu tập


CONSTITUTION HAS TWO KINDS:

a)      Unwritten Constitution:

Formerly, there was no Constitution but rules from habit and custom transformed under current of time. Because of origin from transformation of habit and custom and the document did not exist as an evidence, it was often encroached. Therefore, to want it to be respected, it requires to write as the Charter named as the Constitution.

b). Written Constitution:

It is the Constitution extracted chapters as the basic and used in countries because it fixes the manifest power of government to acknowledge and ensure the politics freedom power and civil power of citizens.

The Constitution is written by many ways:

1.      Issued by King.

2.      Agreement between King and citizen.

3.      Made by Constitutional Parliament.

The Constitutional Law of Caodaism belongs to the kind of written Constitution and made as the first way, however the difference from secular constitution made by King is the Constitutional Law of Caodaism made by SUPREME BEING using the holy power  via mysterious pen to descend the earth.

 

COMPARE PROPERTIES OF CONSTITION AND CONSTITUTIONAL LAW OF CAODAISM

a)      The Constitution is different from normal law:

In a country, after founding a country the Government normally summons a Constitutional Parliament to set up the Constitution according to civil will. After that, the Constitutional
Quốc Hội Lập Pháp, chỉ có quyền hạn lập thành các pháp luật thường để thi hành Hiến Pháp mà thôi.

Trong nền Ðạo, có ba Nghị Hội hiệp lại làm cơ quan cho quyền Vạn Linh, ba Hội ấy, quyền hạn tương đồng như Nghị Hội Lập Pháp, chỉ lập Pháp Luật thường do nguyện ước của Nhơn sanh, đặng thi hành chơn truyền chánh giáo là Pháp Chánh Truyền.

b. Cang tánh Hiến Pháp và nhu tánh Hiến Pháp:

Khi Nghị Hội Lập Pháp không có quyền sửa đổi Hiến Pháp thì Hiến Pháp ấy gọi là cang tánh Hiến Pháp (Constitution rigide). Trái lại, khi Nghị Hội Lập Pháp sửa đổi Hiến Pháp đặng, như các pháp luật thường thì Hiến Pháp ấy gọi là nhu tánh Hiến Pháp (Constitution souple).

Pháp Chánh Truyền thuộc về loại cang tánh Hiến Pháp, bởi nó bất di, bất dịch, bất khả xâm phạm và ba Hội lập quyền Vạn Linh không có quyền sửa cải.

c. Hiến Pháp đại yếu và Hiến Pháp chi tiết:

Những bản Hiến Pháp nào nói tỉ mỉ về sự tổ chức các cơ quan, các ty, các sở, như Hành Chánh, Tư Pháp, v.v... gọi là Hiến Pháp chi tiết. Thứ Hiến Pháp nầy rất bất tiện, vì phải sửa đổi luôn, mà sửa đổi Hiến Pháp là một điều phiền phức.

Còn Hiến Pháp đại yếu, chỉ nói những điều thật bao quát. Các điều lệ chi tiết để cho Nghị Hội Lập Pháp tùy nghi ấn định cho hợp thời.

Pháp Chánh Truyền thuộc loại Hiến Pháp đại yếu.


Parliament disperses in order to summon a Legislative Parliament with power of founding the normal laws to execute the Constitution only.

In Caodaism, there are three Councils assembling to found the organ for power of All Creatures. Those three Councils have the same power as the Legislative Parliament in founding normal Laws according to the wishes of Human Beings in order to execute the true doctrine of true religion which is considered the Constitutional Law of Caodaism.

b). Rigid and flexible of Constitution:

When the Legislative Parliament has no power to amend the Constitution, that Constitution is called as the rigid Constitution. In contrary, when the Legislative Parliament can amend the Constitution such as normal laws, that is called as the flexible Constitution.

The Constitutional Law of Caodaism belongs to the rigid one because it is immutable, inviolable and three Councils founding the power of All Creatures have no power to amend it.

c). General Constitution and Constitution in detail:

If  the Constitution shows details of organization of organs, services, departments such as Executive Department, Justice,…is called as the Constitution in detail. This kind is very inconvenient one because it requires frequent amendments while the amendment is an convenience.

The general Constitution contains the general affairs. The detail rules are fixed by Legislative Parliament depending to each period.

The Constitutional Law of Caodaism belongs to the general Constitution.


CHƯƠNG THỨ BA

CỬU TRÙNG ÐÀI QUYỀN HÀNH CHÁNH

 

TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CỦA ÐẠO

Sự tổ chức bắt đầu từ dưới lên trên. Nền móng tổ chức nầy là Hương Ðạo, nhiều Hương Ðạo lập thành Tộc Ðạo, nhiều Tộc Ðạo lập thành Châu Ðạo, nhiều Châu Ðạo lập thành Trấn Ðạo. Các Trấn Ðạo trực tiếp liên lạc với Cửu Viện, tức là 9 Viện, đối chiếu Lục Bộ Thượng Thơ của Triều Ðình, hay Hội Ðồng Tổng Trưởng theo chế độ dân chủ.

Từ Trấn Ðạo trở xuống thuộc về Hành Chánh Ðịa Phương, còn từ Cửu Viện trở lên là cơ quan trụ cốt ở tại Tòa Thánh, cầm quyền cai trị toàn Ðạo.

 


CHAPTER THREE

EXECUTIVE POWER OF PALACE OF

NINE DIVINE PALACE

 

ADMINISTRATION ORGANIZATION OF CAODAISM

                The organization begins the low to the upper one. This foundation is from Religious Village [Hương Đạo], many Religious Villages combine to be a Religious District [Tộc Đạo], many Religious Districts combine to be a Religious Province [Châu Đạo], many Religious Provinces combine to be a Religious Region [Trấn Đạo], the Religious Regions contact with Nine Institutes [Cửu Viện] like Six Minister Departments of a Court or Chief of Assembly in democratic regime.

            The Religious Region and low belong to Regional Administration and the Nine Institutes and higher ones belong to the main organ at Holy See holding power the whole Caodaism.


BẢNG TỔ CHỨC QUYỀN HÀNH CHÁNH
 

 

GIÁO TÔNG

 

THÁI 
CHƯỞNG PHÁP

THƯỢNG 
CHƯỞNG PHÁP

NGỌC 
CHƯỞNG PHÁP

THÁI 
ÐẦU SƯ

 THƯỢNG 
ÐẦU SƯ

 NGỌC 
ÐẦU SƯ

THÁI 
CHÁNH PHỐI SƯ

 THƯỢNG 
CHÁNH PHỐI SƯ

NGỌC 
CHÁNH PHỐI SƯ

THƯỢNG THỐNG CỬU VIỆN

KHÂM TRẤN ÐẠO

KHÂM CHÂU ÐẠO

ÐẦU TỘC ÐẠO

BÀN TRỊ SỰ

Ðể ý:

Trong lúc loạn Ðạo, ba vị Ðầu Sư cầm quyền thống nhứt, dầu GIÁO TÔNG hay HỘ PHÁP cũng phải tuân mạng. ÐẦU SƯ, GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP hiệp lại thường gọi là "Hội Thánh Anh".

 


ORGANIZATION MAP OF ADMINISTRATION POWER

 

GIÁO TÔNG

[POPE]

 

THÁI 
CENSOR-CARDINAL    

THƯỢNG 
CENSOR-CARDINAL    

NGỌC 
CENSOR-CARDINAL    

THÁI 
CARDINAL   

 THƯỢNG 
CARDINAL   

 NGỌC 
CARDINAL   

THÁI 
CHIEF ARCHBISHOP  

 THƯỢNG 
CHIEF ARCHBISHOP  

NGỌC 
CHIEF ARCHBISHOP  

MASTER OF NINE INSTITUTES

CHIEF OF RELIGIOUS REGION

CHIEF OF RELIGIOUS PROVINCE

CHIEF OF RELIGIOUS DISTRICT

LOCAL ADMINISTRATION

[BÀN TRỊ SỰ]

[note: “Thái”, “Thượng”, “Ngọc” are three factions: Buddhism, Taoism, Confucianism].

Notice:

                In religious violence, three Cardinals [Đầu Sư] keep the union power although GIÁO TÔNG or HỘ PHÁP also obey. The CARDINAL, GIÁO TÔNG, HỘ PHÁP combine the power together, this is often called as the “Major Sacerdotal Council”.THÁI, THƯỢNG, NGỌC ÐẦU SƯ

GIÁO TÔNG

HỘ PHÁP

Ðiều chưa từng thấy và rất nên đặc biệt chú ý trong Chánh Trị Ðạo là "Hội Thánh Em" tổ chức tại Hương Ðạo.

CHÁNH TRỊ SỰ: ÐẦU SƯ EM

PHÓ TRỊ SỰ: 
GIÁO TÔNG EM

THÔNG SỰ: 
HỘ PHÁP EM.

Vậy Ðạo Cao Ðài có một Hội Thánh Anh mà hằng hà sa số Hội Thánh Em, vẫn tấn hóa mãi mãi lên và nhờ như vậy không một quyền lực nào có thể diệt tiêu Hội Thánh của Ðạo Cao Ðài cho được.

 

HÀNG PHẨM ÐỐI QUYỀN

·      Cửu Viện:

Phối Sư cầm quyền

Thượng Thống

·      Trấn Ðạo:

Giáo Sư cầm quyền

Khâm Trấn Ðạo

·      Châu Ðạo:

Giáo Hữu cầm quyền

Khâm Châu Ðạo

·      Tộc Ðạo:

Lễ Sanh cầm quyền

Ðầu Tộc Ðạo

·      Hương Ðạo:

Chánh Trị Sự cầm quyền

Ðầu Hương Ðạo

·      Ấp Ðạo:

Phó Trị Sự cầm quyền 
Thông Sự cầm quyền

Hành Chánh
Tư Pháp

 


 


THÁI, THƯỢNG, NGỌC CARDINALS

GIÁO TÔNG

[POPE]

HỘ PHÁP

[CONSERVATOR]

The method has not been happened and very special that we should pay attention in the Religious Politics, that is “Miniature Sacerdotal Council” is organized at the Religious Village.

CHIEF OF RELIGIOUS VILLAGE: MINOR CARDINAL

[CHÁNH TRỊ SỰ]

   DEPUTY CHIEF OF  RELIGIOUS VILLAGE:

MINOR GIÁO TÔNG    

[PHÓ TRỊ SỰ]                                                        

      LAW SURVEYOR
OF RELIGIOUS HAMLE:

ONOR HỘ PHÁP

[THÔNG SỰ]

Consequently, the Caodaism has one Major Sacerdotal Council but many innumerable  Minor Sacerdotal Councils always increase forever. It replies on that there is no power, which can annihilate the Sacerdotal Council of Caodaism.

 

SYMATRIC RANKS OF POWER

·      Nine Institutes:

Archbishop [Phối Sư] holds power:

General Intendent [Thượng Thống].

·      Religious Region [Trấn Đạo]:

Bishop [Giáo Sư] hold power:

Chief of Religious Region [Khâm Trấn Đạo].

·      Religious

Province [Châu Đạo]:

Priest [Giáo Hữu] holds power:

Chief of Religious Province [Khâm Châu Đạo].


Trong việc Hành Chánh nam, nữ đều phân quyền.

Mỗi vị Thượng Thống có một Phụ Thống và nhiều thừa quyền Phụ Thống giúp việc. Trong các Hương Ðạo thì Bàn Trị Sự nam, nữ cũng hành sự riêng biệt.

Hội Thánh phái nữ cũng tổ chức y như Hội Thánh nam phái, duy có một điều là phẩm cùng tột của Nữ là ÐẦU SƯ.

 

QUYỀN HÀNH

( Xem rõ trong Pháp Chánh Truyền chú giải )

GIÁO TÔNG: Giáo Tông là người thay mặt cho Ðức CHÍ TÔN tại thế, giáo hóa dìu dắt toàn thể con cái CHÍ TÔN cho đến tột bực ngang hàng cùng Thầy, trọn quyền dung nạp tâm lý của toàn thể nhơn loại đặng tạo thành một cơ quan Chánh Trị Thiên Triều, trọn cả đường Ðạo và đường Ðời cho trọn câu Thể Thiên Hành Hóa. Ngôi Giáo Tông là tột bực của loài người, mà chỉ truyền hiền, chớ không truyền tử. Như thế mới có thể lập đời Thánh Ðức trường tồn được.


 ·      Religious District [Tộc Đạo]:

Student Priest [Lễ Sanh] holds power:

Chief of Religious District [Đầu Tộc Đạo].

·      Religious Village [Hương Đạo]:

Chánh Trị Sự holds power:

Chief of Religious Village [Hương Đạo].

·      Religious Hamlet [Ấp Đạo]:

Phó Trị Sự and Law Surveyor [Thông Sự hold power]

Justice Administration.

In the administration, mankind and womankind have a decentralization.

Every General Intendant has one Deputy One and many Secondary General Intendants to help affairs. In each Religious Village, the male and female Local Administration section also does separately.

The womankind Sacerdotal Council must be also organized as the Sacerdotal Council of mankind, however the highest rank of womankind is the CARDINAL [Đầu Sư] only.

 

POWER

(Consider the annotation of Constitutional Law of Caodaism)

            GIÁO TÔNG [POPE]: is the one on behalf of SUPREME BEING to teach all children of SUPREME BEING how to obtain the highest dignity equal to MASTER [refers SUPREME BEING because, SUPREME BEING descends to open the Great Way and calls “MASTER” Himself and call Human Beings as “children”], he has an integral power to admit the mentality of all men in order to create a Heavenly Court Politics Organ, he has perfected for Religious path and Secular


Tại sao quyền CHÍ TÔN lại chia làm hai?

Trước kia Ðạo Thánh, CHÍ TÔN vì quá thương Nhơn sanh, đã giao phần hồn và phần xác cho Ðức Chúa Giê Giu (Jésus Christ) đủ quyền năng lập Ðạo. Trái lại, Nhơn sanh lợi dụng lẽ thương yêu ấy, nhứt là những kẻ kế vị cho Chúa, vì mang phàm thân nhục thể, thành ra quá lạm dụng quyền tối cao ấy như ngọn gươm bén mà sát phạt con cái của CHÍ TÔN. Chính CHÍ TÔN đã nói: "Vì quá thương mà ban cho". Ngày nay CHÍ TÔN cũng không phải đến lấy lại, mà chỉ chia đôi quyền hành ấy ra cho Giáo Tông và Hộ Pháp, Giáo Tông chỉ có quyền dìu dẫn con cái của CHÍ TÔN về phương châm giáo hóa, chánh trị cho thuần phong mỹ tục, thay quyền cho CHÍ TÔN trong đường Ðạo và đường Ðời mà thôi. Còn Hộ Pháp có đặc quyền gìn giữ luật pháp, bảo thủ chơn truyền, gìn giữ ngôi vị cho con cái CHÍ TÔN, không cho loạn hàng thất thứ.

Phương pháp ấy CHÍ TÔN rất công bằng và chia đôi cho lưỡng quyền không thể chuyên chế để áp dụng mà hà hiếp con cái của người.

 CHƯỞNG PHÁP: (Cardinal Censeur) Ba vị Chưởng Pháp là người có phận sự đặc biệt của Hiệp Thiên Ðài mà phẩm vị lại ở bên Cửu Trùng Ðài. Ấy là Thánh Ý của Ðức CHÍ TÔN muốn Cửu Trùng Ðài phải có Hiệp Thiên Ðài chăm nom gìn giữ làm thế nào cho nền Chơn Giáo của Ðức CHÍ TÔN không qui phàm. Nhờ vậy mà Chánh Trị Ðạo không tự tung tự tác, tự do canh cải mà làm mất nét đạo đức, để xứng đáng là một nền chánh trị của Trời tại thế có sự công bằng hi hữu vậy.


path to match the verse “Replace the GOD to teach Human Beings”. The Giáo Tông position is the highest one of humankind but it is only descended to the gentle people, not to the child. Just this way can found the Virtue Cycle immortally.

 

Why is the power SUPREME BEING divided into two?

            For the previous Religion of Saint, as the SUPREME BEING loved Human Beings very much, HE entrusted Jesus Christ for physical body part and soul part to have enough power in founding the Religion. In contrary, Human Beings misused that love for foremost disciples succeeding the Jesus Christ as throne, who still had the earthly body and much misused that highest power as a sharp sword to maltreat the children of SUPREME BEING. The SUPREME BEING has said: “Bestowed due to full love”. Nowadays, the SUPREME BEING comes and does not recover but divide that power into two for Giáo Tông and Hộ Pháp. Giáo Tông only has the power to guide the SUPREME BEING’s children about teaching aspect of religious politics how to beautify habits and customs in replacing the SUPREME BEING’s power on the Religious path and Secular path only. The Hộ Pháp has a special power of preserving the law, true doctrine and of keeping positions of SUPREME BEING’s children in order.

            The SUPREME BEING is very equitable for that method and HE divides that power into two  that nothing and nobody is despotic applied to misuse the SUPREME BEING’s children.

CENSOR-CARDINAL [CHƯỞNG PHÁP]: Three Censor Cardinals have a special mission of Divine Alliance Palace but the dignity is set up in Palace of Nine Divine Planes. That is the Holy will of SUPREM BEING wanting the Palace of


Tại sao Thượng Chưởng Pháp mặc áo trắng?

Thượng Chưởng Pháp có quyền thay thế cho Giáo Tông khi vắng mặt (Pour remplacer le Pape par intérim). Áo của Giáo Tông màu trắng tức là màu nguồn gốc của Ðạo. Ðạo không màu sắc, hay tượng trưng một màu rất trong sạch là trắng, là màu vô tội, trắng có thể biến ra các màu vàng, xanh, đỏ, v.v... Trở lại màu trắng tức là qui hồi căn bổn vậy.

 ÐẦU SƯ: (Cardinal) Ðầu Sư là Thầy của các Thầy khác. Người có nửa quyền Tư Pháp và nửa quyền Hành Chánh. Người đứng trung gian giữa Giáo Tông và Chánh Phối Sư, nghĩa là giữa người cầm quyền cai trị tối cao và người đại diện của Nhơn sanh là kẻ bị trị.

Ðã được trách vụ quan trọng như thế, nhưng không có quyền trực tiếp thân cận với Nhơn sanh, việc chi cũng phải đi ngang qua tay Chánh Phối Sư mới được. Nếu không truất quyền ấy thì Ðầu Sư có thể giục loạn, làm cho con cái của CHÍ TÔN phải chia phe phân Phái. Bởi cớ, nên khi nào có loạn Ðạo, Ðầu Sư được cầm quyền thống nhứt, dụng độc tài mà trị loạn, dầu cho vị Chức Sắc Thiên Phong nào nhỏ hay lớn, cho đến Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải tuân theo mạng lịnh của Người khi hành sự. Nhưng khi nào hết loạn Ðạo thì không được dùng quyền thống nhứt nữa.

CHÍ TÔN lập Ðạo, phân phát quyền hành cho mỗi con cái của người, nhưng vẫn hạn định đặng tránh sự bất công.


Nine Divine Planes to contain the attendance of Divine Alliance Palace for care how to avoid the True Religion of SUPREME BEING from leading to the earthly path. It replies on that the Religious Politics is not confused, amended freely to fade the morality so that it becomes a Secular Politics on the earth with a rare justice.

Why does the Censor Cardinal of Taoism [Thượng Chưởng Pháp] wear the white vestment?

            The Censor Cardinal of Taoism has the power to replace the Pope when the Pope is absent. The religious of vestment of Pope is white to express the Religious origin. The Tao has no color or the white represents the purity or sinless color. The white can transform into other colors such as yellow, blue, red,…Return to the white has a meaning of return to the origin.

CARDINAL [ĐẦU SƯ]: The Cardinal is the Teacher of other people, he has a half of Justice power and a half of Administration power, he is the one staying at the intermediate position between the Pope [Giáo Tông] and Chief Archbishop [Chánh Phối Sư], it means to the person holding the power of supreme governance and representing the Human Beings as the ruled person.

With that important duty, he has no power to close with Human Beings, all affairs must be considered by Chief Archbishop [Chánh Phối Sư]. If that power was not abrogated, the Cardinal might rebel to induce the SUPREME BEING’s children live in separation with Branches. Consequently, when there is the violence in Religion, the Cardinal will hold the power to unify and use the dictatorial power in order to put down the revolt, although they are the senior or minor Great Dignitaries even the Pope [Giáo Tông] or Hộ Pháp, they must obey Cardinals executing missions.

 

Tại sao truất quyền thân cận với Nhơn sanh?

Chỉ có phẩm Ðầu Sư và Chưởng Pháp được quyền tranh cử, nếu khuyết ngôi Giáo Tông. Nếu không truất quyền thân cận với Nhơn sanh của Ðầu Sư thì Chưởng Pháp không trông gì tranh cử đặng.

 PHỐI SƯ: (Archevêque) Phối Sư là người cầm đầu giềng mối chánh trị của Ðạo, có 36 vị, chia ra làm 3 Phái, mỗi Phái 12 vị, trong 12 vị phải có một vị Chánh.

 THÁI CHÁNH PHỐI SƯ: Lo về mặc Tài Chánh, gìn giữ sản nghiệp của Ðạo, làm Chủ Tọa Hội Thánh.

Dưới quyền Thái Chánh Phối Sư có 3 Viện:

 1. Hộ Viện: Lo việc thâu xuất tài chánh, phân phát lương hướng, phụ cấp cho Chức sắc (Trésorerie).
 2. Lương Viện: Bảo đảm sự sanh nhai, tìm phương nuôi sống toàn Ðạo về mặt vật thực (Intendence).
 3. Công Viện: Lo việc tạo tác dinh thự, đường giao thông, gìn giữ sản nghiệp của Ðạo (Travaux puplics).

 

 


However, if the violence ends, he/she must not use the union power.

            The SUPREME BEING founds the Caodaism, assigns the power to each child of SUPREME BEING, however HE still limits the power to avoid the injustice.

Why is the intimate power to Human Beings dispossessed?

            Only the Cardinal or Censor-Cardinal has the election power if the Pope position is blank. If the intimate power to Human Being of Cardinal was not dispossessed, the Censer Cardinal has no way to attend the election.

ARCHBISHOP [PHỐI SƯ]: are heads holding the Religious Politics. There are 36 ones for three Factions, one Faction has 12 persons, there must have one Chief among 12 persons.

CHIEF ARCHBISHOP OF BUDDHISM [THÁI CHÁNH PHỐI SƯ]: takes care of Finance, protects the Religious properties, be a Chairman of Sacerdotal Council.

            Under the power of Chief Archbishop of Buddhism, there are 3 Institutes:

1.       Finance Institute: Takes care the incomings and outgoings, divide finance and allowance for Dignitaries.

2.      Food Institute: Assumes the subsistence and livelihood for whole Caodaism for food aspect.

3.      General Institute: Takes care of building temples, offices, roads and Religious properties.


THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ: Lo về mặt ngoại giao với Chánh Phủ, giữ quyền giáo hóa, làm Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh, dưới quyền có 3 Viện:

 1. Học Viện: (Instruction publique) lo bảo toàn: Thể, Trí, Ðức dục của toàn thể Chức sắc, Ðạo hữu và Nhi đồng.
 2. Y Viện: (Santé publique) chuyên môn khoa cứu tế, lo trị các chứng bịnh của toàn Ðạo.
 3. Nông Viện: (Agriculture) lo khai phá mở mang đồn điền, chuyên về trồng tỉa.

 

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ: Nắm quyền tạp tụng, cầm quyền Chủ Trưởng Chức Sắc, lo việc văn từ, chưởng quản 3 Viện:

 1. Hòa Viện: (Affaires intérieures et extéreures) lo về nội, ngoại giao, gìn giữ trật tự và bảo an toàn Ðạo.
 2. Lại Viện: (Service du personnel) lo về công văn, Bộ Ðạo, Bộ Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức Sắc Hành Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
 3. Lễ Viện: (Service des Rites) lo về nghi tiết, cúng kiến, quan, hôn, tang, tế.

Cả 9 Viện trên đây họp lại gọi là Cửu Viện Nội Chánh, tức là Nội Các của Ðạo vậy.

 

 GIÁO SƯ: (Evêque) Giáo Sư cầm quyền cai trị của Ðạo trong một Trấn, hay một nước. Toàn thể Ðạo có 72 vị Giáo Sư chia làm 3 Phái: Thái, Thượng, Ngọc, mỗi Phái 24 vị, chẳng đặng tăng thêm hay giảm bớt. Giáo Sư được rộng quyền dạy dỗ Nhơn sanh trọn vẹn đường Ðạo và đường Ðời. Có quyền xin chế giảm luật lệ cho hạp với trình độ trí thức, hay sanh hoạt của Nhơn sanh.


CHIEF ARCHBISHOP OF TAOISM [THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ]: Takes care of diplomatic affair toward Government, be a Chairman of Popular Council with 3 Institutes:

1.      Educational Institute: Takes care of Conformation, Mind, Virtue of all Dignitaries, Disciples and Children.

2.      Medicine Institute: Takes care of help toward sickness of the whole Religion.

3.      Agricultural Institute: Take care of cultivating plantation and tilling.

CHIEF ARCHBISHOP OF CONFUCIANISM [NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ]: Takes care of mixed affairs, holds power as Manager of Dignitaries in caring documents and controlling 3 Institutes:

1.      Interior Institute: Takes care of external and internal contacts, keeps order and ensures the Religious security.

2.      Personnel Institute: Takes care of documents, Religious Register, Birth Certificate, Death Certificate, Marriage Certificate, Certificate for Administration Dignitaries in assigning Dignitaries to other area.

3.      Rite Institute: Takes care of rites, ceremonies, politeness, marriage, funeral, sacrifice.

Those 9 Institutes are called Nine Interior Institutes of Caodaism or Cabinet of Caodaism.

GIÁO SƯ [BISHOP]: the Bishop holds governing power of Caodaism in a Religious Region or a country. The Caodaism has 72 Bishops divided into 3 Groups: Thái [Yellow-Buddhism], Thượng [Blue-Taoism], Ngọc [Red-Confucianism] that one Group includes 24 Bishops. This number must not be increased or reduced. The Bishop has the right in teaching Human Beings on the Religious and Secular path, has the right to petition in
            GIÁO HỮU: (Prêtre) Giáo Hữu cầm quyền cai trị của Ðạo trong một Châu hay rộng hơn, sau nầy trong một nước nhỏ, được quyền thân cận với Nhơn sanh đặng phổ thông Chơn Ðạo của Thầy, thay mặt Giáo Sư khai đàn cho chư Ðạo hữu. Cả thảy có 3.000 Giáo Hữu, không đặng tăng thêm hay giảm bớt, chia ra mỗi Phái là 1.000 người. Giáo Hữu cũng có quyền xin chế giảm luật lệ như Giáo Sư, nhưng phải đi theo đẳng cấp.

 

LỄ SANH: (Elève Prêtre) Thánh Giáo của Ðức CHÍ TÔN nói rằng: Lễ Sanh là đứa có hạnh trong con cái của Thầy lựa chọn, để hiến lễ trọng cho Thầy.

Nhờ ơn Ðức LÝ GIÁO TÔNG định cho, theo Ðạo Nghị Ðịnh thứ ba, điều thứ hai cho Lễ Sanh được cầm quyền Hành Chánh một Tộc Ðạo.

Số Lễ Sanh không có giới định, bao nhiêu cũng được. Phải vào hàng Lễ Sanh mới mong nhập vào Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN được.

 

THIÊN PHỤC

(Thiên Phục của Chức Sắc nam, nữ xem Pháp Chánh Truyền)

Về Tiểu Phục Nam Phái: Do theo ý nguyện của Hội Nhơn Sanh năm Bính Tuất, được Hội Thánh năm Ðinh Hợi và Thượng Hội năm Mậu Tý phê chuẩn cho Chức Sắc Hành Chánh nam phái được mặc một kiểu Ðạo phục mới, thế vì cho Tiểu Thiên phục.

Ðạo Phục mới nầy gồm có:


diminishing law to be suitable for standard or activity of Human Beings.

GIÁO HỮU [PRIEST]: the Priest holds governing power of Caodaism in a Province or larger region. Afterwards, he has the right to be close to Human Beings to propagate the SUPREME BEING’s True Religion in a small country, he replaces the Bishop to open a worship for Disciples. The general number is 3,000 Priest, this number must not be increased or reduced with 1,000 ones for each Group. The Priest also has the right in diminishing law as the Bishop but he must follow the rank step.

LẼ SANH [STUDENT PRIEST]: The Divine Teaching of SUPREME BEING: “Student Priest is a virtuous person selected among MASTER’s children in order to sacrifice to the MASTER”.

Replying on the His Holiness LÝ GIÁO TÔNG’s assignment [POPE] in the 3rd Decree, second clause that the Student Priest has the right to hold power in  Religious District.

The number of Student Priest is not limited. In order to enter the Holy Body of SUPREME BEING, the follower must pertain to rank of Student Priest.

RELIGIOUS VESTMENT

(About Religious Vestment of Male and Female Dignitaries, please see the Religious Constitutional Laws).

About Small Vestment of Male Dignitary: According to the desire of Human Beings of Popular Council in Bính Tuất year approved by Sacerdotal Council in Đinh Hợi year and Upper Council in Mậu Tý year that Male Administration Dignitaries may wear a new style of Religious vestment instead of Small Religious Vestment.

This kind of Religious Vestment includes:

1. Một áo cổ bẻ, tay chẹt, giống như Ðạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Ðài, yếm tâm dài tới bụng, đơm 9 nút, ý nghĩa là Cửu Trùng Ðài. Bề dài áo nầy còn 15 phân nữa thì chấm đất.

2. Một cái áo choàng ngoài, may bề dài, dài hơn áo trong 5 phân, và hai bên may dính lại, chỉ chừa mở dài xuống ngay phía bụng. Cổ như cổ áo Bà Lai rộng, làm thế nào để nó có thể chừa vỏn vẹn cổ trong ra ngoài.

3. Một biểu hiệu hình chữ nhựt (5 phân x 3 phân) sơn màu theo sắc Phái và có chữ Nho (lối cổ tự) ghi phẩm vị của mỗi người, mang bên tay trái, ngay trái tim. (Vì cổ tự ít người đọc được, nên sau nầy cho để chữ quốc ngữ).

4. Về phần mão thì dùng mão Tiểu phục cũ, song tất cả đều đổi lại màu trắng.

Sau nầy, có lịnh mới cho Chức Sắc nam phái được dùng khăn đen thường thế vì mão Tiểu phục.

 


1.      One dress with fold collar, close-fitting sleeve like the Religious Dress of Dignitary of Divine Alliance Palace, dress bib sewn into abdomen, stitched 9 buttons, its meaning is about the Palace of Nine Divine Planes. The length of dress is far from earth’s surface about 15 centimeters.

2.      One overcoat, its length is longer than inner dress about 5 centimeters, two sides are stitched together, just leave to open from upper side to abdomen. The collar is large like Bà Lai collar how to see the inner dress collar protruding only.

3.      One rectangle emblem (5 x 3 cm) painted according to the each Group and written the Chinese word (ancient writing) for Dignitary name, put on left at the heart. (As just a few people know the ancient writing, it will be written by national language later).

4.      About the head-dress, use the head-dress of Small Old Dress, but all of them are changed into white.

Afterwards, if there is a new order, the male Dignitary may wear the normal black turban instead of a head-dress of Small Dress.


PHƯƠNG PHÁP LẬP VỊ

VÀO THÁNH THỂ CỦA ÐỨC CHÍ TÔN

Phương pháp lập vị vào nền Ðạo, bắt đầu từ Hương, Xã, tuyển chọn kẻ làm quan trong khối dân, lựa tài, lọc đức, đào luyện bằng cách lập công bồi đức, có 3 phương cách:

 1. Cầu phong chiếu theo Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938).  [Luật cầu phong áp dụng từ hàng Lễ Sanh, những người dự sổ cầu phong phải là Chánh Trị Sự có 5 năm công nghiệp đầy đủ và tròn trách nhiệm. Một đôi khi có lịnh ân xá cho những Phó Trị Sự hoặc Thông Sự lâu năm được đem tên vào sổ cầu phong.

Ðạo hữu có công nghiệp phi thường cũng được dự sổ cầu phong. Và Chức Sắc Ban Thế Ðạo từ phẩm Hiền Tài được cầu ân phong vào phẩm Giáo Hữu đổ lên.

Ngoài ra mọi người đều phải đi qua mặt luật Chánh Trị Sự 5 năm tất cả.]

2.      Do khoa mục tuyển chọn.

3.      Do quyền CHÍ TÔN ân tứ. [ Quyền CHÍ TÔN ân tứ cho các Chi Phái gia nhập về Hội Thánh và do theo công nghiệp phi thường của họ.]

CHÍ TÔN nói rằng lập Ðạo cho các con cái của Ngài, Ngài lựa ra:

Nhứt Phật,
Tam Tiên,
Tam Thập Lục Thánh,
Thất Thập Nhị Hiền,
Tam Thiên Ðồ Ðệ.


METHOD OF FOUNDING POSITION INTO THE HOLY BODY OF SUPREME BEING

The position founding method into the Caodaism is carried out from the Village, Commune to select talent and virtuous mandarin among citizens by method of cultivating and making merits. There are 3 ways:

1.         Request of investiture referring to Religious Law of Mậu Dần year (1938). [The law of request of investiture is applied from the rank of Student Priest. Candidates attending the request of investiture must be the Chánh Trị Sự [Chief of Religious Village] having 5 years of serving with complete merits and responsibility. If there is the amnesty order for Deputy Chiefs of Religious Village [Phó Trị Sự] and Legislative Sub-Protectors [Thông Sự] who have served for many years, they are permitted in attending the register of request of investiture. The Disciples having extraordinary merits are also permitted in attending the register of request of investiture. The Dignitaries of Lay Committee [Ban Thế Đạo] from the Hiền Tài rank [Gentle and Talented Dignitary] are permitted to request of investiture for Priest and up]. Except the cases listed above, everybody must pass the law of Chief of Religious Village with 5 serving years].

2.         Selected via competition examination.

3.         Favour from the SUPREME BEING. [SUPREME BEING’s power takes favour to let other Caodaism Branches join the Sacerdotal Council and it replies on their extraordinary merits].

SUPREME BEING says that HE opens the Caodaism for HIS children, HE selects:

One Buddha,

Three Immortal,


Nhứt Phật là phẩm Giáo Tông
Tam Tiên là ba vị Ðầu Sư
Tam Thập Lục Thánh là 36 Phối Sư
Thất Thập Nhị Hiền là 72 Giáo Sư
Tam Thiên Ðồ Ðệ là 3.000 Giáo Hữu,

hiệp tâm cộng trí lập thành Hội Thánh, tức là Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN đặng thay thế cho Ngài tại thế.

Cho nên theo Thể Pháp, phẩm vị tại thế nầy đối với phẩm vị Thiêng Liêng trong Cửu Phẩm Thần Tiên.

<

1.   Hễ vào Ðạo rồi, tức nhiên đứng vào hàng

Ðịa Thần

2.   Bàn Trị Sự (Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự) vào hàng

Nhơn Thần

3.   Lễ Sanh

Thiên Thần

4.   Giáo Hữu

Ðịa Thánh

5.   Giáo Sư

Nhơn Thánh

6.   Phối Sư

Thiên Thánh (*)

7.   Ðầu Sư

Nhơn Tiên

8.   Giáo Tông Thiên Tiên tức là

Phật vị