MỤC LỤC

INDEX

Trang

Page

1.   Đêm 28 tháng 7 Canh-Dần (1950)      

      Phò Loan: Luật-sự: Khoẻ, Hưỡng

      Hầu Đàn: Truyền-Trạng Phước; Luật-sự Khen, Nhung. 1

1.   Night of 28th July Canh Dan year (1950)

      Mediums: Jurdical Agent Khoe and Huong

Attenders of séance: Clerk of Court Phuoc, Jurdical Agent Khen and Nhung. 2

2.   Đêm 5 tháng 8 Canh-Dần.

      Phò-Loan:Luật-sự: Khỏe, Khen. 4

2.   Night of 5th August Canh Dan year

      Mediums: Jurdical Agent Khoe and Huong. 7

3.   Đêm 7 tháng 8 Canh-Dần. (DL 18/9/1950).

      Phò-Loan: Luật-sự: Nhung, Khen.

      Hầu-Đàn: Thừa-Sử: Hải; Truyền-Trạng: Phước,

      Luật-sự: Khỏe, Ảnh, Hưỡng; Khoe.

      Cô Thư-Ký: Ngôn. 11

3.   The night of 7th of August Canh Dan (18 Sep. 1950)

      Mediums: Jurdical Agent/Luat Su: Nhung, Khen

Attenders of séance: Commision of Justice/Thua Su Hai, Clerk of Court/Truyen Trang Phuoc, Jurdical Agent/Luat Su Anh, Huong, Khoe, Ms. Secretary Ngon. 14

4.   Đêm 6 tháng 8 năm Canh-Dần (19/9/50).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Hải; Luật-Sự Khỏe.

Hầu-Đàn: Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Hưỡng, Nên, Du, Ảnh;

      Lễ-Sanh Hương-Nương, và hai vị Nữ-Phái. 17

4.   The night of 6th August Canh Dan (19th September 1950)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Luat Su/Jurdical Agent Khoe.

Attenders of séance: Truyen Trang/Clerk of Court Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Huong, Nen, Du, Anh, Le Sanh/Student Priest Huong Nuong and two female disciples. 20

5.   Đêm 16 tháng 9 Canh-Dần.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Hải, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Khỏe, Khen, Hưỡng;

      Giáo-Hữu Thượng Giác Thanh. 23

5.   Night 16tth Sep. Canh Dan year.

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Luat Su/Jurdical Agent Nhung

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Khoe, Khen, Huong, Giao Huu/Priest Thuong Giac Thanh. 25

6.   Đêm 23 tháng 9 Canh-Dần. 28

6.   Night 23nd Sep. Canh Dan year. 29

7.   Đêm 11 tháng giêng Tân-Mão.

      Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Khen.

      Hầu-Đàn: Chư vị Luật-Sự. 31

7.   Night 11th Sep. Tan Mao year

      Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Khen

      Atenders of séance: Jurdical Agents. 32

8.   Đêm 23 tháng 11 Tân-Mão (21/ 12/ 51).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-bút: Luật-Sự Hưỡng. 34

8.   Night 11th Sep. Tan Mao year

      Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Khen

      Atenders of séance: Jurdical Agents. 38

9.   Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Hưỡng, Tỷ, Du;

      Giáo-Hữu: Thượng Tý Thanh. 43

9.   Night 8th Dec. Tan Mao year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Hoi, Huong, Ty, Du

      Giao Huu/Priest: Thuong Ty Thanh. 45

10. Đêm 9 tháng 12 Tân-Mão (D.L. 6/1/1952).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi. 47

10. Night 9th Dec. Tan Mao year (6th Jan. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung

      Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Hoi, Huong. 51

11. Đêm 11 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 7/1/1952).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Tỹ, Hưỡng.

      Thơ-ký Minh. 56

11. Night 11th Dec. Tan Mao year (7th Jan. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

      Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Ty, Huong.

      Secretary Minh. 59

12. Đêm 13 tháng chạp Tân-Mão (D.L. 9/1/52).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Tỹ, Du, Hưỡng. 63

12. Night 13th Dec. Tan Mao year (9th Jan. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

      Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Ty, Du, Huong. 67

13. Đêm 7 tháng 5 Nhâm-Thìn (D.L. 30/5/52). 70

13. Night 7th May Nham Thin year (30th May 1952) 72

14. Đêm 15 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 11 / 1 / 52).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Du, Hưỡng.

      Thơ-Ký: Minh. 74

14. Night 15th Sep. Tan Mao year (11th Jan. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

      Atenders of séance: Jurdical Agent Hoi, Du, Huong.

      Secretary: Minh. 77

15. Đêm 17 tháng 12 Tân-Mão (D.L. 31/1/52).

      Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Hưỡng.

      Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hợi, Cao. 82

15.  Night 17th Dec. Tan Mao year (31st Jan. 1952)

      Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Huong.

Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent Hoi, Cao. 86

16. Đêm 19 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 15/1/52 ???).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi.

      Thư-Ký: Minh. 92

16. Night 19th Dec. Tan Mao year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

      Atenders of séance: Jurdical Agent/Luat Su Huong, Hoi.

      Secretary: Minh. 94

17. Đêm Cúng Tất Niên. 21 tháng chạp năm Tân-Mão (D.L. 17/1/52).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước,

      Luật-Sự: Tiếp,Tỹ,Hợi,Đúng,Hưởng

      Thư-Ký: Minh. 96

17. Midnight ceremony of end of year, 21st Dec. Tan Mao year (17th Jan. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent/Luat Su Tiep, Hoi, Dung, Huong.

      Secretary: Minh. 100

18. Đầu Thềm Xuân Nhâm-Thìn (1952) 105

18.  Beginning of Nham Thin new year (1952) 105

      BÁT HỒN.. 106

19. Đêm 6 tháng giêng Nhâm-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Chư vị Chức-Sắc Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài... 106

      EIGHT SOULS. 107

19. Night 6th Jan. Nham Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Atenders of séance: Dignitaries belonging to Justice Department of Divine Alliance Palace. 107

20. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-sự Nhung. 108

20. Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 109

21. Phò-Loan: Luật-Sự Hưỡng, Trường. 111

21. Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Huong, Truong.................... .112

22. Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 113

22.Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Juridical Agent Nhung. 114

23. Đêm 10 tháng giêng Nhâm-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

Hầu-Đàn: Luật-Sự Ảnh, Hợi, Tiếp, Tú, Hưỡng, Cao, Trường, Khoe. 116

23. Night 10th Jan. Nham Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Anh, Hoi, Tiep, Tu, Huong, Cao, Truong, Khoe. 119

24. Đêm 13 tháng Giêng Nhâm-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Hợi, Đúng. 122

24. Night 13th Jan. Nham Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Huong, Hoi, Đung. 124

25. Đàn-Cơ đêm 24 tháng 10 Canh-Dần của Đức Cao Thượng-Phẩm dạy về Vật-chất hồn xin ghép vào đây cùng một thể với Kim-thạch hồn.

      Đàn-Cơ nầy do Thừa-Sử Hợi và Luật-Sự Nhung Phò-Loan.

Hầu-Đàn gồm có những vị: Thừa-Sử Hải, Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Ngời, Trân, Khõe, Đôi, Khen, Hưỡng; Giáo- Hữu Thượng Giác Thanh, ông bà Nguyễn-Hữu-Lương. 126

25. Séance at night 24th Oct. Canh Dan year of Cao Thuong Pham/Director of Religious Affair teaching about Soul of material written here to be same with the topic of Stone Soul.

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Truyen Trang/Clerk of Court Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Ngoi, Tran, Khoe, Doi, Khen, Huong, Giao Huu/Priest Thuong Giac Thanh and gentleman and gentlewoman Nguyen Huu Luong. 128

26. Đêm 16 tháng Giêng Mậu-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Chư-vị Thừa-Sử, Luật-Sự, và Thư-ký. 130

26. Night 16th Jan. Mau Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice and Luat Su/Juridical Agent and Secretary. 134

27. Đêm 19 tháng Giêng Nhâm-Thìn (D.L.14/2/52).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Luật-Sự Cao, Tiếp, Cầm, Hợi, Đúng, Hưỡng. 138

27. Night 19th Jan. Nham Thin year (14 Feb. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Luat Su/Juridical Agent Cao, Tiep, Cam, Hoi, Dung, Huong. 140

28. Đêm 23 tháng 8 Canh-Dần (Ngày 4 / 10 / 50).

      Đàn-Cơ nầy do nhị vị Luật-Sự Khỏe và Du Phò-Loan;

Hầu-Đàn gồm có những vị: Luật- Sự Trường, Hưỡng, Đôi, Hợi, Khen, Vân, Cao  143

28. Night 23rd Aug. Canh Dan year (4th Oct. 1950)

      Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Khoe and Du.

Attenders of séance: Luat Su/Juridical Agent Truong, Huong, Doi, Hoi, Khen, Van, Cao. 144

29. Bộ Pháp-Chánh Hiệp-Thiên Đài.

      Đêm 22 tháng Giêng năm Nhâm-Thìn (D.L.17/2/52).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Trấn, Tả Phan Quân, Luật-Sự Cao, Đúng, Tất, Tiếp, Du, Tỹ, Cẩn. 146

29. The Department of Justice of Divine Alliance Palace

      Night 22nd Jan. Nham Thin year (17th Feb. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Ta Phan Quan, Luat Su/Juridical Agent Cao, Dung, Tata, Tiep, Du, Ty, Can. 147

30. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Cao. 149

30.  Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Cao. 150

      THẾ-ĐẠO VÀ THIÊN-ĐẠO.. 152

31. Bộ Pháp-Chánh, đêm 25 tháng Giêng Nh. Thìn (D.L. 20/2/52).

      Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

Hầu-Đàn: Tả-Phan-Quân, Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Tú, Cẩm, Đúng, Cao. 152

      SECULAR TAO AND HEAVENLY TAO.. 156

31. The Department of Justice, night 25th Jan. Nham Thin year (20th Feb. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Ta Phan Quan, Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Juridical Agent Huong, Tu, Cam, Dung, Cao. 156

32. Bộ Pháp-Chánh, đêm 28 tháng Giêng Nhâm-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Phước; chư vị Luật-Sự. 161

32. ....... Department of Justice, at night of 28 Jan. Nham Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Thua Su/Commissary Hoi, Jurdical Agents. 162

33. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung. 163

33. Mediums: Thua Su/Commissary Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 165

34. Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài

      Đêm 2 tháng 2 năm Nhâm-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

      Hầu-Đàn: Chư-vị Thừa-Sử, Luật-Sự và Thư-Ký. 167

34. Department of Justice - Palace of Divine Alliance/Hiep Thien Dai

      Night of 2nd Feb. Nham Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Commissary of Justice, Jurdical Agent and Secretary. 170

35. Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung. 173

35. Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung. 175

36. Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài, đêm mùng 5 tháng 2 Nhâm-Thìn.

      Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

Hầu-Đàn: Tã Phan-Quân, Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hợi, Cẫm Hưỡng, Cao; Thư-ký Minh. 177

36. Department of Justice - Palace of Divine Alliance/Hiep Thien Dai

      Night of 5th Feb. Nham Thin year

Mediums: Thua Su/Commissary Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

Attenders of séance: Ta Phan Quan, Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent Hoi, Cam, Huong, Cao and Secretary Minh. 182

37. Bộ-Pháp-Chánh

      Đêm 12 tháng 2 Nhâm-Thìn (Dl. 9 / 3 / 52).

      Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Hưỡng.

      Hầu-Đàn: Tả-Phan-Quân, Luật-Sự Cao, Hợi, Thơ-Ký Minh.

Giải thích trong ba câu hỏi, dựa theo bài làm của Thừa-Sử Phạm Ngọc Trấn,  ngày 5 tháng 2 Nhâm-Thìn. 189

37. Department of Justice 

      Night of 12th Feb. Nham Thin year (9 March 1952)

      Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Huong.

Atenders of seance: Ta Phan Quan, Jurdical Agent Cao, Hoi and Secretary Minh. 192

 


1. Đêm 28 tháng 7 Canh-Dần (1950).

   Phò Loan: Luật-sự: Khoẻ, Hưỡng. 

   Hầu Đàn: Truyền-Trạng Phước; Luật-sự Khen, Nhung.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em.

Bần-Đạo đêm nay đến dạy các em về mặt tinh-thần Đạo-Đức. Bần-Đạo giải về Tam-thể con người cho các em nghe.

Con người có ba thể:

- Thể thứ nhứt là xác thân do cha mẹ sanh ra.

- Thể thứ nhì gọi là Đệ-Nhị xác thân của Đức Phật-Mẫu ban cho. Còn thể thứ ba là Linh-hồn, do Đức Chí-Tôn ban cho. Trong ba thể ấy phải hiệp lại mới thành con người, nhưng bản-chất nó khác nhau.

- Thể thứ nhứt là xác thân, có ngũ-quan, biết cảm-giác xúc động, do nơi khí bẫm của cha mẹ mà biến tướng ra. Nó cũng như con vật.

- Thể thứ hai là Đệ-Nhị xác thân, tức nhiên là Chơn-Thần của con người. Người ta gọi là cái vía hay là hào-quang đó. Nó do theo cái thể thứ nhứt mà biến hình, cũng như đồ bắt kế con vật.

- Thể thứ ba là linh-hồn, do Đức Chí-Tôn ban cho, tức nhiên là một điểm linh-quang của Chí-Tôn chiết xuống, để cho con người biết hiểu, và khôn ngoan hơn loài vật. Người ta gọi là”thiên-hạ”đó. Vậy thể thứ ba như người cầm cương con vật.

Ba thể ấy khi nào được hiệp một, thì con người ấy mới thấu hiểu cả Thiên-Cơ của Đức Chí-Tôn. Một khi con người đã thấu hiểu được Thiên-Cơ, thì người ấy đã đoạt Đạo. Bởi vậy, cho nên người tu phải tập luyện thế nào, cho Tam-Thể ấy được tương-liên với nhau, thì con người mới trở nên sáng suốt hơn kẻ thường tình.

Phương luyện đặng tương hiệp Tam-Thể thì Đức Hộ-Pháp đã có dạy lâu rồi, các em quên sao? Truyền-Trạng Phước bạch: - Dạ phải bài nói về Phương Luyện-Kỷ để vào con đường thứ ba của Đại-Đạo không? - Phải. Bữa khác Bần-Đạo sẽ về tiếp thêm.

Bần-Đạo kiếu.

 

English Translation

1. Night of 28th July Canh Dan year (1950)

   Mediums: Jurdical Agent Khoe and Huong

Attenders of séance: Clerk of Court Phuoc, Jurdical Agent Khen and Nhung.

CAO THUONG PHAM

Ban Dao/I/Poor Monk greet younger brothers.

At this night, I come to teach you about aspect of Moral spirit. Ban Dao will expound Three Bodies of a man for you.

The man has three bodies:

- The first form is a body created by parents.

- The second form is the Second Body given by MOTHER BUDDHA. The third form is the Soul given by SUPREME BEING. These three bodies must unify together to become a man. However, their natures are different.

- The first form is the carnal body with five senses with touched sensation from disguise of native gas of parents. It is same to an animal.

- The second form is the Second Body named as the Perisprit of man. People consider as a vital spirit or halo. It is due to the first’s disguise as a tool capturing the animal.

- The third form is the soul given by SUPREME BEING. It is a divine light extracted from SUPREME BEING so that people can be more awake and wiser than the animals. People consider it as”mankind”. Therefore, the third body is same to the man holding a rein of animal.

The man just understands whole Divine Mechanism of SUPREME BEING thoroughly when those three forms are unified. In that case, that man understands the Divine Mechanism, that man can reach the peak of Tao. Therefore, the priest must practice to make Three Forms unified together, and then he can be more enlightened than normal man.

For the practicing method of union of three forms, His Holiness Ho Phap has taught for long time, do you forget it?

- Truyen Trang/Clerk of Court replied: Is it the method of training the self to enter the third Great Way?

- Yes, Ban Dao/I will continue to teach more on other day.

luong nghi.jpgGood-bye.

 

2. Đêm 5 tháng 8 Canh-Dần.

   Phò-Loan:Luật-sự: Khỏe, Khen

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em nam nữ. Hôm nay Bần- Đạo chỉ dạy các em về Tam-Thể xác thân con người. Đêm trước Bần-Đạo đã có giảng rồi, nhưng vì đến thời cúng mà Bần-Đạo phải ngưng bút, thành ra không hết ý nghĩa của nó. Vậy nay Bần-Đạo xin tiếp thêm cho các em hiểu rõ.

Về Tam-Thể xác thân của con người, Bần-Đạo đã giãng riêng từ bãn chất của nó, cho các em hiểu rồi. Nay Bần-Đạo nói về sở dụng Thiêng- Liêng của nó.

Đệ-Nhứt xác thân cũng như con vật, do khí bẫm của cha mẹ mà biến thành. Nó thuộc về hữu-hình, luôn luôn chịu ảnh-hưởng của ngoại vật, hơn là ảnh-hưởng của tinh-thần. Nếu nó chẳng chịu sự kềm thúc của linh-hồn, là Đệ-Tam xác thân thì cũng như con vật mà không có người cầm cương. Nếu con vật mà không có người cầm cương gìn-giữ nó thì các em tưởng coi con vật ấy nó phải thế nào?

Luật-Sự Khen và Khỏe bạch: - Dạ, sẽ trở nên buông lung.

- Phải đó, bởi lẽ ấy mà những người tu cần phải thắng những cái dục vọng của Đệ-Nhứt xác thân. Đệ nhứt xác thân rất có ích cho toàn thể con người. Nhưng nếu chẳng thắng đặng những điều dục vọng của nó, thì cũng rất có hại cho con người chẳng ít.

Luật-Sự Hưỡng bạch: - Thưa Đức Ngài, thân thể con người do những tế-bào cấu tạo thành hình, nó là chất sanh. Một khi con người bỏ xác cho đất thì chất sanh ấy đi đâu? Chẳng lẽ mất luôn, hoặc nó đi theo Đệ- Nhị và Đệ-Tam xác thân?

- Đó là một việc mà Bần-Đạo cần phải giải rõ cho các em được tận hiểu, để có dịp đi truyền Đạo sau nầy.

Trong Đệ-Nhứt xác thân đã có ngũ-quan, biết xúc động; và các tế-bào để cho Đệ-Nhứt xác thân cử động, đi đứng, làm cho con người có cái sống thực-tế theo con mắt thấy hằng ngày của loài người đó. Nhưng đến khi mà người ta gọi là chết thì Đệ-Nhứt xác thân phải ra thế nào? Không lẽ nó bị tiêu diệt? Vì nó đã có cái sống sẵn trong bãn-thể của nó. Như vậy thì cái xác chết nó đi đâu, hay cũng bị tiêu tan dưới nắm mồ, mà người ta gọi là nơi an nghỉ ngàn thu của con người. Nó thuộc về Bí-Pháp, để Bần-Đạo nói rõ trong mấy câu hỏi đó.

Đã nói rằng Đệ-Nhứt xác thân nó không chết mà tại sao con người chẳng còn cữ-động được, và phải để cho người khác chôn cái xác dưới nấm mồ. Ấy là nó phải chịu luật tiến hóa của Tạo-Đoan, thay cũ đổi mới, để cho Đệ-Nhứt xác thân trở nên đẹp-đẽ đặng phù hạp với Linh-Quang sáng-suốt của Đức Chí-Tôn ban cho nơi mặt thế nầy, để thay thế cho ngài đặng bảo-vệ cơ sanh-hóa của Ngài cho được tồn tại.

Như trước kia, con người mới được sanh ra thì thân thể xấu xa, ăn lông ở lổ, chẳng khác chi hình tượng con vật. Với thân hình ấy, mặc dầu Đức Chí-Tôn đã ban cho một Chơn-Linh Thánh-Đức cũng khó mà tạo nên một xã-hội văn-minh hay cơ-khí được. Lúc đầu loài người có rất ít, có thể sống trong hang, hoặc ở kẹt đá được. Chớ như ngày nay, nhân-loại đã nhiều, cần phải lấp sông, phá rừng, trang bằng chơn núi mà ở chưa đủ thay, nên phải có sự thay đổi xác thân để cho con người học hỏi, cho tinh-vi, và đoạt được cơ sanh hoá của Tạo-Đoan, thì con người càng ngày mới khai thác những nơi hầm mỏ, và rừng rú mà tổ-chức một xã-hội văn-minh. Cách ăn, thói ở cũng đoan trang hơn khi xưa và nhơn-loại tìm được cơ bí-mật của Tạo-Đoan, mà làm nên những máy móc để thay thế cho sức người, sự giao-thông giữa xứ nầy đến xứ khác, từ xưa hẵn là không phương thế đi được. Phải cũng nhờ khoa-học mà đặng như thế. Rồi lần hồi, loài người sẽ đoạt đặng cả sự bí-mật của Tạo-Đoan mà thay thế cho Đức Chí-Tôn làm chủ cơ sanh-hóa của Ngài.

Đệ-Nhứt xác thân phải bị luật thay đổi, chớ không phải chết đâu. Khi xác thân nầy bị luật thay đổi của Tạo-Đoan thì nó không khi nào còn hườn hình lại được với Đệ-Nhị xác thân và Đệ-Tam xác thân theo em nói, mà nó phải lộn với đất để nuôi những chất sanh như là thảo mộc, rồi từ thảo-mộc sẽ nuôi đến thú cầm, rồi cũng từ thú cầm, nó lại nuôi cho loài người, cũng như người ta bón phân đó. Nó vẫn ở lộn cùng đất mà thôi, chớ không thể bay đi đâu được.

Đã nói rằng xác thân nó lộn với đất, thì lẽ dĩ-nhiên đó là đất rồi. Cái xác nào cũng phải biến thành đất cả. Chỉ có lâu hay mau do sự chôn cất nó kín hay hở, hoặc chắc hay không chắc đó thôi.

Đã nói rằng ở mặt thế nầy không chi là bền cả, vì nó do vật-chất biến sanh, thì phải chịu luật tiêu diệt hay là luật thay đổi của Tạo-Đoan. Đến như sắt hoặc đá, chắc là bao, nhưng nó còn có giới hạn thời gian mà tiêu mòn.

Để kết-luận về Đệ-Nhứt xác thân, Bần-Đạo cho các em hiểu rằng mỗi sự gì ở thế, cũng không bền-bĩ cả. Nó phải chịu luật thay đổi, hay luật luân hồi tùy theo vật hay người. Luật thay đổi và luật luân hồi rất có ích cho cơ sanh hóa của Tạo-Đoan, vì mỗi lần thay đổi hoặc luân chuyển, là mỗi lần tiến-hóa cao lên.

Nên luận về Bí-Pháp, thì không có gì là mất hay chết cả. Bởi trong cái chết nó có ảnh- hưởng cho cái sống; và trong cái mất, nó có ảnh-hưởng cho cái còn. Vậy cho nên Đệ-Nhứt xác thân phải chịu luật thay đổi mà người ta gọi là chết đó. Nó không phải là mất, mà nó còn mãi với vạn-vật.

Bần-Đạo xin kiếu.

 

English Translation

2. Night of 5th August Canh Dan year

   Mediums: Jurdical Agent Khoe and Huong

CAO THUONG PHAM

Ban Dao/I greet younger brothers and sisters. Tonight, Ban Dao only teach you Three Bodies of a man. Last night, I taught it already however, I had to stop the séance because of the incoming time of ceremony, therefore the preachment was not expressed fully. Now, Ban Dao continue to teach you more.

For Three Forms of a man, I have preached the separate essence of each form already. Now, Ban Dao will explain their holy uses.

The First Body/Physical Body/First Form is same to a beast created by the vitality of parents. It belongs the visible form, effected by outside things much more than the effect of spirit. If it is not controlled by the Third Body – Soul, it will be a beast without a rider holding the rein. How will that beast be if there is no rider holding the rein? You try thinking about it.

- Jurdical Agent/Luat Su Khoe and Khen kindly replied: It becomes unrestrained.

- It is right, that is the reason why the priest must win the passions of the First Body. The First Body is very necessary for humankind but with no win for passions, it is very harmful to humankind.

- Jurdical Agent/Luat Su Huong Bach: Excellency! The human body is created by cells containing the life. When leaving the physical body, where will that life of cells become? Is it possible to disappear or follow the Second Body and Third Body?

- That is an issue that Ban Dao need to explain clearly so that you can understand thoroughly for your later propagation

The First Body has five senses containing the touched feelings and cells so that the First Body can move, go, stand with a real life under the carnal eyes. When the humankind uses the”die”, how will the First Body become? Will it be destroyed? It still contains the life readily in its essence. Where will it go or be dissolved in the grave when the carnal body is destroyed that people often consider that place as an eternal rest of humankind. That belongs to Secret Dharma, Ban Dao/I will preach clearly for those questions.

If the First Body does not die, why can’t people move? That physical body must let the other ones bury at a grave. It must be controlled by the evolution rule of Creator in order to replace the old ones by new ones so that the First Body can become beautiful to suitable for the brilliant Soul existing on this earth to be on behalf of HIM to preserve the creation mechanism, given by SUPREME BEING.

The man was formerly born with an ugly body living in caves similar to beasts. With that body, although the SUPREME BEING had given a Holy Soul, it is difficult to build a civilization or mechanical society. At the beginning time, there was a few of people living in caves or gorges of stone. Nowadays, there are too many people, it is necessary to fill up rivers, to deforest, to level the mountain foot but it is not enough living places, therefore the change of body must happen to people to learn, to be sophisticated and to obtain the creation mechanism of Creator, so that the more and more humankind exploits mines and forests to organize a civilization society. The way of eating and living becomes more decent than before and the humankind can gradually obtain the secret mechanism of Creator in manufacturing machines replaced for humankind’s strength and the traffic between this place and other one that people could not travel formerly. It must also reply on the science to achieve that result in that way. The humankind gradually obtains the secret of Creator to be on behalf of SUPREME BEING to govern the HIS creation.

The First Body must be effected by the rule of change, not be died. When this carnal body is effected by the change rule of Creator, it never returns to the Second Body and Third Body as you said, but it must be mixed with ground to nourish the substance of life such as plants, and the plants nourish beasts, the beast nourishes humankind. It still exists with ground, it cannot disappear away.

If we assert that the carnal body mixes with the ground, it is certainly the ground. Any body will have to change into the ground. The nature of issue is due to burying well or badly, solidly or unsolidly.

On this earth, there is nothing firm because it is changed from the material, it will be effected by the destroying rule of change rule of Creator even how iron or stone is firm, it only depends on the limited time of abrasion.

For conclusion of First Body, Ban Dao tell you that everything on this earth is not firm. It must be under the rule of change or rule of reincarnation replying on material or man. The rule of change or reincarnation is useful for the creation mechanism of Creator because each time of change helps to develop higher.

Consequently, for Secret Dharma aspect, there is not any loss or death because the death contains the influence on the life, the loss contains the influence on the remainder. Therefore, the First Body must sustain the rule of change called as the death. It is not lost but eternal with all living beings.

luong nghi.jpgBan Dao say goodbye.

 

3. Đêm 7 tháng 8 Canh-Dần. (DL 18/9/1950).

   Phò-Loan: Luật-sự: Nhung, Khen.

   Hầu-Đàn: Thừa-Sử: Hải; Truyền-Trạng: Phước,

   Luật-sự: Khỏe, Ảnh, Hưỡng; Khoe.

   Cô Thư-Ký: Ngôn.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em nam nữ. Hôm nay Bần-Đạo giải tiếp về Đệ-Nhị xác thân.

Đệ-Nhị xác thân mà chúng ta thường gọi cái vía, tức là bãn-năng của chúng ta đó. Bãn-năng ấy là Chơn-Thần, mà chủ của nó tức nhiên là Phật-Mẫu.

Chơn-Thần là một thể vô hình bất tiêu, bất diệt, luôn luôn tiến-hóa hay ngưng trệ, do mỗi lần tái kiếp được dày công hay đắc tội. Nói cho rõ hơn nữa, thì nó là lục-dục thất-tình đó. Vậy khi lục-dục thất-tình được điều-độ, là nhờ Đệ-Tam xác thân điều khiển nổi, bằng không, thì nó vì Đệ-Nhứt xác thân, tức là hình vật sai biểu theo bãn-chất của nó.

Vậy Đệ-Nhị xác thân là hình bóng đi lập công, bồi đức. Thoảng như nó trọn nghe lời của Đệ-Tam xác thân thì được trọn lành mà về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, mà chúng ta gọi là đắc-quả. Còn nương theo thú chất hình vật là Đệ-Nhứt xác thân, là phải luân-hồi chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thường nói là bị đọa đó.

Mỗi khi bị đọa thì tùy theo sở năng của kiếp vừa qua mà biến hình; hoặc giả lơ lững ở chốn không trung, nơi mà các điễn giao hợp, chờ cho đến đúng thời hay đúng hạn, để mà thăng lên hay giáng xuống. Vì thế người trần hay gặp nó hiện hình mà cho rằng ma hay quỉ. Những Chơn-Linh ấy hoặc do phạm thệ, hay trốn thệ mà phải bị như vậy. Đến lúc bị các điễn nổ tan mà biến mất, theo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là bị Ngũ-Lôi tru diệt đó. Những Chơn-Linh đó nếu nhẹ tội thì được nhẹ-nhàng hơn một chút, nên khi các điển phối hợp thì bay lên cao một chút, đặng khỏi tan, nhưng cứ vơ-vẫn mãi ở đó đặng nhìn lại cuộc thế chuyển xây, mà chúng ta gọi là tận đọa tam đồ bất năng thoát tục.

- Truyền-Trạng Phước bạch: ........................?

Nó giống với nguyên-căn của nó là khi mà nó biết giữ sự trung-dung điều-hòa của nó- vì người ta, có đủ lục-dục thất-tình mới trọn hiểu biết sự thay đổi của càn-khôn vũ-trụ, mới lập được công-đức- bằng nó quá chìu theo Đệ-Nhứt xác thân, tức là lục-dục thất-tình đã đi quá hạn, làm cho chênh lệch lẽ yêu ái của Phật-Mẫu hằng có, thì nó phải bị chẳng đồng thể.

- Truyền-Trạng Phước bạch: ........................?

Khi thoát xác thì chơn-linh nào phạm tội lại càng đau đớn hơn nhiều, vì lằn âm điển của đất luôn luôn lôi kéo.

- Truyền-Trạng Phước bạch: - Có phải vì loid' actraction không?

- Phải đó, vì cớ mà bị luân hồi chuyển kiếp đó. Kỳ sau, Bần-Đạo giải tiếp thể thứ ba. Để Bần-Đạo cho một bài thi nói về thể thứ nhứt, và một bài thi nói về thể thứ hai, các em đọc đi đọc lại có ích lắm đó!

Thi:

Bãn-chất vốn sanh bởi địa-hoàn,
Âm-dương nhờ đó mới thành căn.
Nhựa nhành do bởi con vi tố, 
Máu huyết nảy sanh vật hữu sanh. 
Nhờ hưởng khí Trời nên được sống,
Nương theo vị đất đặng hằng sanh.
Kiếp căn bao thuở đà tiền-định, 
Vi-tố đến hồi trở lại căn.

 

Nguyên lai bổn-chất vốn trung bình,
Lục-dục thất-tình vẫn vẹn thinh.
Phật-Mẫu ban cho nên đức tính, 
Chí-Tôn trau sửa được thành hình.
Ruộng cày sáu mẫu lo vun quén,
Nhà ở bảy căn gắng vẹn gìn.
Trở lại ngôi xưa nhờ khéo dưỡng,
Yêu thương Phật-Mẫu tạo nên hình.

Đó, các em coi thì đủ rõ Đệ-Nhứt xác thân và Đệ-Nhị xác thân là gì rồi. Bần-Đạo thăng.


English Translation

3.The night of 7th of August Canh Dan (18 Sep. 1950)

  Mediums: Jurdical Agent/Luat Su: Nhung, Khen

Attenders of séance: Commision of Justice/Thua Su Hai, Clerk of Court/Truyen Trang Phuoc, Jurdical Agent/Luat Su Anh, Huong, Khoe, Ms. Secretary Ngon.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet younger brothers and sisters. Tonight, Ban Dao continue to preach the Second Body.

The Second Body is often called as the Perisprit, it is our instinct. The instinct is the Perisprit that its master is MOTHER BUDDHA.

          The Perisprit is the eternally invisible form always evolving or stagnating due to each time of reincarnation with full merits or crimes. For clearer explanation, it is six desires and seven passions. Therefore, when six desires and seven passions are in moderation that replies on the Third Body's control with enough ability. In contrary, the First Body controls, it means that the physical body controls the its instinct.

          Therefore, the Second Body is a shadow doing merits in its journey. If it obeys the orders of Third Body, it will be perfect good to return to the Divine World of Eternal Life that people often call it as”obtain the peak of Way". If following the material animility called as the First Body, we must be reincarnated forever, people usually use the verse”be banished".

 The damning is replied on the competence of previous life for its transformation or it hangs in the mid air where is the intersection of waves to wait the fixed time of ascending or descending. People sometimes see its shadow and think that it is a ghost or demon. As those Souls are due to the oath violation or due to deny the oath, they must sustain that case. By the time, those waves explode and disappear, Third Period - Universal Salvation calls it as the annihilation by Five-Genius Thunder/Ngu Loi tru diet. If those Souls have a lesser crime, they could fly higher a little bit to avoid being annihilated when the waves co-ordinate together, those souls still hang in mid air in order to see back the rotation of world that we usually name”can not release from the earth by a three-cycle damnation".

 - Truyen Trang/Clerk of Court kindly asks: .......................?

It is same to its origin it keeps medium, harmonized because the man has six passions and seven desires in order to completely understand the change of universe to make merits, if it mollycoddles the First Body, it means that the six passions and seven desires are over a limitation to make the eternal love of MOTHER BUDDHA lop-sided, it will be not same for form aspect.

 - Truyen Trang/Clerk of Court kindly asks: .......................?

 - When leaving the carnal body, the souls sinning will feel much more painful because the Yin wave of ground always attracts it.

- Truyen Trang/Clerk of Court kindly asks: Is it because of”loid' attraction"?

- Yes, it is. That is the reason why the soul must be in the reincarnation. Next time, Ban Dao will continuously preach the Third Body. Ban Dao give a poem explaining the first body and one explaining the second body. You should read many times, it will be very useful for you.

POEM

Essence naturally created by ground,

Yin Yang transforms due to that.

All creatures are from bacilli,

Blood transforms the beast with life.

By the Cosmic energy, it can live,

Replying on ground to be eternal.

Destiny preordained for long since,

The bacilli will return to its destiny.

 

Original essence is naturally medium,

Six desires, seven passions are still full.

Mother Buddha gives one nature,

Supreme Being files its with a shape.

Care of six hectares of paddy field,

Try to preserve seven-compartment house.

Return to old place replying on good cultivation,

Mother Buddha loves and creates body.

 (Note:”six hectares of paddy-field”used refers the six desires of man and”seven-compartment house”refers to seven passions of man).

luong nghi.jpg That is it, you read to understand what the First Body and Second Body are. Ban Dao ascend.

4.Đêm 6 tháng 8 năm Canh-Dần (19/9/50).

  Phò-Loan: Thừa-Sử Hải; Luật-Sự Khỏe.

  Hầu-Đàn: Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Hưỡng, Nên, Du, Ảnh;

  Lễ-Sanh Hương-Nương, và hai vị Nữ-Phái.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em nam, nữ. Hôm nay Bần-Đạo xin giải tiếp về Đệ-Tam xác thân.

Đệ-Tam xác thân là linh-hồn do Đức Chí-Tôn ban cho, để điều khiển Đệ-Nhứt và Đệ-Nhị xác thân, tức nhiên là người cầm cương. Phải là nền tảng cho sự tiến-hóa của con người, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự thay đổi theo thân sanh của con người, tùy theo sự sáng-suốt của nó. Cũng có khi một Chơn-Linh sáng-suốt mà lại ngự vào một Đệ-Nhứt xác thân xấu xa để giúp cho Đệ-Nhứt xác thân được lập công bồi đức trong một kiếp sanh- nhưng điều đó rất ít. Phần nhiều là một Chơn-Linh sáng suốt đều ngự trong một Đệ-Nhứt xác thân tốt đẹp. Nên về khoa bói toán của Thiên-lý học, người ta có thể đoán được người, khi người ta thấy cái thể bên ngoài của Đệ-Nhứt xác thân (tướng tại tâm sanh).

Trong Tam-Thể xác thân chỉ có Đệ-Tam xác thân là có phận-sự quan trọng hơn cả, vì nó phải chịu trách-nhiệm đối với Chí-Tôn khi trở về ngôi vị của mình.

Sứ mạng đặc-biệt của Đệ-Tam xác thân là phải chế ngự Đệ-Nhứt và Đệ-Nhị xác thân cho theo luật Thiên-nhiên của Đức Chí-Tôn. Nếu nó chẳng kềm thúc được tánh dục vọng phàm phu của Đệ-Nhứt xác thân thì nó phải bị thiên-khiển và thất phận nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống. Sở hành của Đệ-Tam xác thân rất khó khăn. Vì nếu mang một xác thân xấu xa thì cũng khó lập công. Còn như mang một xác thân tốt đẹp thì cũng rất có hại cho phận sự của nó. Biết bao Chơn-linh xuống phàm để lập công cũng vì lẽ khó khăn ấy mà phải chịu nhiều trở ngại trong phận sự đến đổi phải bị đọa, vì nó không đủ phương thế kềm thúc Đệ-Nhứt xác thân, mà phải bị Đệ-Nhứt lôi cuốn vào đường tội lỗi. Đức Chí-Tôn là chủ của nó, theo lẽ thì phải giữ nó được trong sạch mới phải chớ, tại sao để cho nó bị vật thể hữu-vi nầy lôi kéo vào đường tội lỗi như vậy?

Một điều thắc-mắc cho toàn-thể nhơn-loại trên mặt địa cầu nầy phải tự hỏi lấy mình. Nhưng nếu chẳng có tâm-linh sáng-suốt thì khó mà tìm hiểu cho đặng lẽ huyền-vi bí-mật ấy.

Có hỏi tức nhiên Bần-Đạo phải trả lời để các em thấu rõ lẽ huyền-vi mầu nhiệm ấy, để sau nầy đi truyền-giáo cho nhơn-sanh.

Đã nói rằng Đệ-Tam xác thân là nền tảng cho sự tiến-hóa của nhơn-loại, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự khảo-thí trong trường thi của Đức Chí-Tôn lập nơi mặt thế nầy. Nếu một Chơn-Linh thắng được cái thể thứ nhứt và chế ngự được những dục vọng của nó, thì mới được thăng vị. Còn như thắng thể thứ nhứt không đặng thì phải chịu hình phạt. Đó là luật công-bình của Đức Chí-Tôn, có công thì thưởng, có tội thì trừng. Thoảng như, Đức Chí-Tôn không dùng phương-pháp ấy, để lọc lừa các hành động của chơn-linh, thì làm sao mà phân biệt được hàng phẩm cao hay thấp, tùy theo công-nghiệp của Đệ-Tam xác thân cho đặng.

Thừa-Sử Hải bạch: ....................

- Khi Đệ-Nhị xác thân bị ngũ-lôi tru-diệt thì Đệ-Tam xác thân phải bị đọa mãi mãi cho đến khi có cuộc ân-xá của Đức Chí-Tôn thì mới được tái kiếp lại mà lập công chuộc tội.

Còn điều gì các em không hiểu cứ hỏi.

Thừa-Sử Phước: - Xin giải về loài vật.

- Đó là ngoài vấn-đề Tam-Thể xác thân của con người, khi khác Bần-Đạo sẽ giảng về loài vật.

Để kết-luận về Đệ-Tam xác thân của con người, Bần-Đạo nói cho các em hiểu rõ thêm nữa để khỏi phải mờ hồ hay là thắc mắc.

Đã nói rằng Đệ-Tam xác thân là kẽ cầm cương thì cũng hiểu rõ nó như thế nào rồi, vì sở hành và bản năng của nó giống như người cầm cương. Nếu nó sáng suốt mà chế ngự được Đệ-Nhứt xác thân theo luật thiên-nhiên của Đức Chí-Tôn, thì nó được phần khen thưởng của Đức Chí-Tôn, như kẽ cầm cương biết cẩn thận trong phận sự của chủ nảy giao điều khiển con vật, và cái xe thì được chủ hậu đãi. Còn nếu Đệ-Tam xác thân chẳng thắng đặng Đệ-Nhứt xác thân, mà còn bị lôi cuốn vào đường tội lỗi nữa, thì phải bị sa đọa cũng như kẽ cầm cương không biết cẩn-thận để điều khiển con vật, hầu làm lợi ích cho chủ, thì phải bị rầy và quỡ phạt, có khi bị chủ đuổi đi là khác.

Đó, các em hiểu chưa?

Bạch, đã hiểu rồi.

Bần-Đạo khen đó chút.

Thăng.

English Translation

4.The night of 6th August Canh Dan (19th September 1950)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Luat Su/Jurdical Agent Khoe.

Attenders of séance: Truyen Trang/Clerk of Court Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Huong, Nen, Du, Anh, Le Sanh/Student Priest Huong Nuong and two female disciples.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet younger brothers and sisters. Tonight, I continue to preach the Third Body.

 The Third Body is the soul given by SUPREME BEING to control the First Body and Second Body. It is a rider, the revolution foundation of humankind, it obviously replies on the change of human life due to its perspicacity. One perspicacious Soul is sometimes seated in an ugly body to help the First Body do merits in its incarnation but that rarely happens. One perspicacious Soul is almost seated in a nice body. Thus, according to Divination, people can know a man by seeing the appearance of First Body ("Appearance comes from the heart").

 Among Three Bodies, only Third Body takes a most important role because it must endures the mission when returning its throne and kowtowing in front of SUPREME BEING.

The Third Body's special mission is to dominate the First Body and the Third Body according to the Natural law of SUPREME BEING. If it cannot dominate the earthly nature of First Body, it will be dominated and it will loose the position in Divine World of Eternal Life. The Third Body's mission is very difficult because it does merits difficultly with an ugly body. If it has a good body, it is still harmful for its mission. For that reason, so many Souls have descended the earth to do merits and have sustained such many obstacles in their journey that they have been damned because the Third Body have not been able to control the First Body but it has fallen down the criminal path. SUPREME BEING is its master, it should have been kept pure, why do we let it be attracted to the criminal path by the visible beast?

 One query is for all people on this earth, they must query themselves. However, if there is a perspicacious spirit, it is difficult to understand thoroughly that secret mystery.

 The question is made, Ban Dao have to obviously answer it so that you understand that secret mystery thoroughly for your next propagation to human beings.

 The Third Body is the foundation for evolution of humankind, it must obviously sustain the examination of school founded on the earth by SUPREME BEING. If one Soul win the first body by dominate its passions, that Soul will be promoted. If it cannot win the first body, it must sustain the punishments. That is the just law of SUPREME BEING, it is rewarded when it has merits, and it is punished when it has crimes. In case, SUPREME BEING did not that method to filter the soul's actions, it would be impossible to differentiate the senior or minor positions depending on the merits of Third Body.

 Thua Su/Commissary of Justice Hai kindly asks: ............................

 - When the Second Body is annihilated by the Five-Genius Thunder, the Third Body will be damned forever until there is an amnesty of SUPREME BEING, it will be reincarnated to do merits to redeem its crimes.

 If there is something you do not understand, you continue to question.

 Thua Su Phuoc kindly questions: - please explain about the beasts.

 - That is out of subject of three bodies of man. Ban Dao/I will explain about the beast another time.

In order to conclude the subject about Three Bodies of man, Ban Dao/I preach more so that you will not have any vagueness or query.

 We understand the Third Body is the rider, we can understand clearly how it is because its mission and instinct are same to the rider. If it is perspicacious to dominate the First Body according to the natural law of SUPREME BEING, it will be rewarded by SUPREME BEING as the rider holding a rein is careful in his obligation to control the beast, he will be treated well with consideration of master. If the Third Body cannot win the First Body but is attracted into the criminal path, it will be punished as the rider holds the rein carelessly in controlling the beast in order to do good for his master, he must be blamed and punished and banished sometimes.

 That is it, have you understood yet?

 Kindly reply, yes we have already.

 Ban Dao/I praise you a little bit.

luong nghi.jpg Ascend.

 

5.Đêm 16 tháng 9 Canh-Dần.

  Phò-Loan: Thừa-Sử Hải, Luật-Sự Nhung.

  Hầu-Đàn: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Khỏe, Khen, Hưỡng;

  Giáo-Hữu Thượng Giác Thanh.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em.

Hôm nay Bần-Đạo dạy cho mấy em hiểu rõ nguyên căn biến chuyển tuần-huờn của vạn- vật. Vạn vật trong vũ-trụ không vật nào hơn hay kém. Trước sau đều đồng một thể là Chơn- Linh lập đời, định thể đặng các phẩm Tiên Phật có nơi học hỏi, và thi dụng tài năng hầu tô điểm thêm phẫm giá Thiêng-Liêng vị. Do lẽ đó, các phẩm chưa đủ sức lo tròn địa-vị phải luân-hồi chuyển kiếp mà bồi-bỗ thêm. Lúc khai Thiên lập Địa thì các đẵng Chơn-Hồn ấy phải đi từ vật-chất lên thảo-mộc, thú cầm, rồi mới chuyển kiếp làm người được. Tính ra, mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối mà không bị lầm lạc, thì phải đủ chín chục ngàn kiếp (90.000) mới trở về Thiêng-Liêng vị được. Vì cớ mà các đẵng Chơn-hồn lúc bị lầm lạc, sa đọa, phải luân-hồi chuyển kiếp mãi mãi, chưa về đặng nơi cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống.

Các Chơn-hồn ấy, lúc mới là hóa-nhân, thì còn bãn-chất thật-thà, vì chưa bị sự cám dỗ của vật-chất cho mấy. Sự cám dỗ ấy lại cũng do các Chơn-hồn còn nhỏ phẩm kiếp, muốn cho các Đấng trên mình đồng về một lượt, mới bày cơ thử thách. Lần lần, các Chơn-hồn nhiểm vật-chất, rồi do vật-chất ấy, mà tạo thành hình thể hữu-vi đặng phô bày cho hết lẽ huyền-vi ra thiệt tướng. Vì vậy, chúng ta thấy sự biến chuyển của Tạo-Đoan càng ngày càng tăng tiến là lẽ đó.

Khi loài người đã lột hết lẽ huyền-vi cho nhau đặng hiểu rồi thì cơ bí-mật chẳng còn nữa. Do đó mà sự qui cổ phải trở lại đạng cho các nguyên-nhân thấy rõ mọi đường học hỏi về sự biến chuyển là lẽ nào. Ngày nay các nguyên-nhân xuống thế mà hiện còn ở tại thế , đã chuyển kiếp mấy lần chín chục ngàn kiếp rồi. Bởi thế mà Chí-Tôn xây cơ chuyển thế cho các nguyên-nhân thấy rõ sự huyền-vi bất khả xâm phạm của Thiên-Điều, là dầu cho tay phàm kiếm đặng sự bí-mật của Tạo-Hoá mà họ có thể kiếm đặng sự sanh của Đức Chí-Tôn hằng dễ hay chăng?

Ngày nay các nguyên-nhân đã thấy rõ sự tiến-hóa của họ về vật-chất là mầm tiêu-diệt, nên tự họ phải nhường bước trước hình phạt Thiêng-Liêng. Họ đã hiểu đặng huyền-vi bí-mật của vũ-trụ mà họ không hiểu lẽ sanh tồn do đâu mà có. Vì vậy mà lần hồi, họ chỉ nhờ học hỏi nơi đạo-đức mới hiểu lẽ ấy do đâu. Lần nầy, vì các Chơn-Linh xuống phàm quá lâu nên Đức Chí-Tôn muốn đem về hết một lượt, rồi cho trở xuống học lại lớp khác. Bỡi cớ, Tam-Ngươn tận mãn, thì nhứt ngươn kế tiếp là vậy.

Còn quỷ-nhơn là những Chơn-hồn của Quỷ-Vương nơi Tam-Thập Lục-Động cho xuống đặng cho làm các bài vở cho các nguyên-nhân học hỏi. Vì cớ, cho nên các nguyên-nhân mà tội lỗi cũng phải đến cõi Phong-đô chịu sự giáo-hóa mà định trí, định thần, rồi chuyển kiếp nữa, chớ chẳng hề vì Quỷ-vương mà tiêu-diệt cho đặng.

Mấy em đã rõ chưa. Để bữa khác, Bấn-Đạo dạy thêm nữa, bữa nay chừng đó cũng vừa đủ. Mấy em ráng học nghe! Bần-Đạo chào mấy em.

Thăng.

English Translation

5.Night 16tth Sep. Canh Dan year.

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Luat Su/Jurdical Agent Nhung

Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Khoe, Khen, Huong, Giao Huu/Priest Thuong Giac Thanh.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet you.

 Tonight, Ban Dao/I preach the cause of circulation change of all living beings so that you can understand thoroughly. For all living beings in universe, there is nothing better or worse than the other one. Before or after, they have same essence named as the Soul, the Soul creates the earth so that Immortals and Buddhas have places to learn and attend the examinations in order to beautify the Divine value position more. Therefore, the souls who have not been possible to their divine throne, they must reincarnate to beautify more. At the beginning of creation of world, those Souls had to evolve from plant, beast then to evolve to man. Over roll, one rank goes from the tip to the end without error, it requires 90,000 incarnations to return to Divine World. For that reason, when the Souls get errors, they must reincarnate forever, they cannot return the Divine World of Eternal Life yet.

 As being a man, the nature of those Souls is still truthful because of no attraction of material. The cause of those attractions is due to Souls with minor ranks, they want to return with their Superiors at the same time, then the examinations are arranged. The Souls are attracted gradually by materials, then those Souls are effected by materials to transform into the invisible form in order to show the the mystery specifically. Therefore, we can see the change of Creator progresses more and more.

 When the humankind appeals all mysteries for mutual comprehension, then the secret is not an obstacle. Thus, the return to ancientness must be done so that all souls see how all study paths and changes are. Nowadays, the souls descending the earth, who are on the earth, have been reincarnating some times of 90,000 incarnations already. Consequently, SUPREME BEING turns the universal mechanism so that the souls can see the inviolable mystery of Divine Law that even if one earthly man can seek for the secret of Creator, does he seek for the life of SUPREME BEING easily?

 Nowadays, the souls clearly understand their material evolution, which is the seed of extermination, they naturally yield the Divine punishments. They have understood the secret mystery of universe but they have not yet understood where the life comes from. Consequently, they just reply on the study on morality gradually to that reason. For this time, as the Souls have been staying on the earth for long time, SUPREME BEING wants to take them back one time, then to let them go back to learn another class. The Third Period ends, then the First Period comes back.

 The men of perverse soul are the Souls of Demon King in Tam Thap Luc Dong/Thirty Six Caverns descending down to create examinations for Soul/Man of original soul to study. For that reason, if man of original soul causes a crime, he must go to the Hell to sustain the teaching in order to meditate then to reincarnate again. They are never exterminated due to Demon King.

 Have you understood yet? I will teach you more another night. That is enough for tonight. Try to study! Ban Dao/I say good-bye to you.

luong nghi.jpgAscend.


6. Đêm 23 tháng 9 Canh-Dần.

LOÀI VẬT

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em.

Đã hèn lâu, Bần-Đạo hứa với các em để giải về loài vật. Hôm trước, Bần-Đạo đã giải về Tam-Thể xác thân của con người cho các em hiểu rồi, nay Bần-Đạo giải luôn về loài vật cho các em hiểu rõ. Về sự tiến-hoá của Bát-Hồn, loài vật đứng vào phẩm thứ ba. Nó cũng biết cảm-xúc như loài người vậy, nó cũng biết thương, biết ghét; nhưng nó không được khôn ngoan như loài người.

Loài vật chia làm hai loại: Loại Thượng-cầm, và loại hạ-thú.

- Loại Thượng-cầm có tính chất giống như loài người, là có thứ chim biết nói, nó nhớ cũng như loài người. Ngày xưa, người ta dùng chim để đi thơ từ chỗ nầy sang chỗ khác.

- Còn loại hạ-thú, có thú khôn ngoan như loài người, nó cũng biết nghe, và biết vâng lời sai biểu của loài người, lại cũng có thứ giống về bãn-chất loài người như con khỉ chẳng hạn.

Về loài vật dầu cho Thượng-cầm hay Hạ-thú đều có thọ một điểm linh-quang của Đức Chí Tôn ban cho cũng như loài người vậy. Từ loài vật nó cũng thay đổi nhiều kiếp mới tiến hoá lên loài người được, và chính nó cũng do sự tiến-hoá mà biến hình. Cũng có nhiều khi loài người làm nên tội ác trong kiếp sanh, mà phải bị luật thiên-khiển trừng phạt, rồi cho đầu thai trở lại làm loài vật. Cái Bí-Pháp của các nền Đạo-Giáo đã khai mở từ xưa, cũng như Giáo-Lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đều dạy cho Môn-đồ về sự tiến-hoá của Bát-Hồn, và về sự luân-hồi chuyển kiếp, hoặc về sự bị giáng cấp của Bát-Hồn và do Luật Thiên-Điều phân định chí công.

Vậy một khi bàn đến loài vật, thì người có Đạo ai cũng nhìn rằng là bậc thứ ba của Bát- Hồn. Nó cũng có thể tiến-hoá lên phẩm người, và cũng có thể biến trở lại thảo mộc, tùy theo sở hành gián-tiếp của nó, nên có thể được hai bãn-chất của loài người và của thảo-mộc.

Thăng.

English Translation

6. Night 23nd Sep. Canh Dan year.

 ANIMAL

CAO THUONG PHAM

Ban Dao/I greet you.

 I have promised to teach you about the animal for a long time. Last time, Ban Dao taught you about Three Bodies of a man. Tonight, I explain the animal so that you can understand thoroughly. For the evolution of Eight kinds of Souls, the animal belongs to the third. It also has feelings as people, also loves, hates but it is not wise as people.

 The animal is graded from two grades: Upper Animal, Lower Animal.

 - The Upper Animal's nature is same to people's nature. For example, some kinds of bird can speak, their memory is same to people's memory. Formerly, people have sent letters from one place to another one by replying on birds.

 - About the Lower Animal, some animals are wise as people, they can hear and obey the people's order such as monkey.

 For animal in spite of Upper Animal or Lower Animal, they also have one”Divine Light”of SUPREME BEING as people have. The animal must also change many reincarnations in order to evolve into a man and the evolution is a reason for transformation. There are many cases of people causing crimes in a life then to be reincarnated in animal by the punishment of Divine Law. The Secret Dharma of Religions has been formerly revealed as the Dogma of Great Way - Third Period - Universal Salvation shows the followers about the evolution of Eight kinds of Soul and reincarnation or downgrading of Eight kinds of Soul under the justice of Divine Law.

 Consequently, when mentioning the animal, people believing in religions always assert that the animal belongs to the third rank among Eight kinds of Soul. It always evolves to be come a man and it returns to plants depending to its indirect actions, therefore it has two natures of humankind and plant.

luong nghi.jpg Ascend.

 

7.Đêm 11 tháng giêng Tân-Mão.

  Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Khen.

  Hầu-Đàn: Chư vị Luật-Sự.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em nam, nữ.

Hôm nay Bần-Đạo dạy về sự phân biệt hữu-hình và vô-vi.

Trong vũ-trụ, vạn-vật thảy đều là hữu-hình, nhưng trong cái hữu-hình lại là vô-vi biến tướng. Một hình thể lại là một sự cấu-tạo của những tế-bào. Những tế-bào ấy lại kết tụ bởi khí ngũ-hành, khí ngũ-hành biến chuyển bởi âm-dương; âm-dương ấy lại điều-động được là nhờ khí Hư-vô vận chuyển. Vì cớ, trong mỗi xác thân dù vật-chất, thảo-mộc, thú-cầm hay loài người, thảy đều do sự biến chuyển của khí Hư-vô.

Vậy thì mỗi hình vật hữu-vi, đã phải chịu nơi quyền năng vô biên của khí Thái-Cực mà được trở nên hình tướng. Những tế-bào là những hột điển-quang của âm-dương chi khí. Trong mỗi tế-bào đều có hột điển âm và hột điển dương vận chuyển. Do sự khác nhau chỗ hột điển âm nhiều hay ít mà sự sáng-suốt của khối linh-quang được tỏ rõ cùng không. Hễ âm nhiều thì phải nặng trịu. Còn về mặt vô-hình, thì chỉ là Lưỡng-Nghi biến hoá mà thôi, vì cớ nên không phải là hình tướng hữu-vi của vũ-trụ được.

Vậy thì, vô-vi là cơ biến-hoá, còn hữu-hình thì lại là sự biến chuyển. Hai đàng là hình với bóng, hễ hình đã mất tức là các tế-bào đã tan rã, thì khí Lưỡng-Nghi trở lại cõi Hư-vô, đó là thăng về Thượng-giới. Còn như những kẽ bị tội phải trầm luân khổ hải, hay là phải chuyễn kiếp tái sanh là do những tế-bào khi tan ra lại lẫn-lộn điển âm cùng với điển dương, nên chẳng thể rời nhau được, khiến cho khí Lưỡng-Nghi ở trong thể xác không hiệp được với khí Lưỡng-Nghi của khí Hư-vô. Vì vậy mà phải luân-hồi mãi mãi cho tới ngày tế-bào đã phân rõ âm dương mới thôi.

Vậy thì, ở trong sự hữu-hình lại có vô-vi ẫn chuyển; còn vô-hình lại là khí điển-quang mà thôi. Các em đã rõ chưa?

Thôi Bần-Đạo kiếu.

English Translation

7.Night 11th Sep. Tan Mao year

  Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Khen

  Atenders of séance: Jurdical Agents.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet younger brothers and sisters.

 Tonight, Ban Dao teach differentiation to the invisibleness and visibleness.

 In the universe, all living beings belong to visibleness, however among visibleness, it is created from the invisibleness. One visible object is created from cells. One cell is created from gas of five primary elements transformed by Yin Yang. The Yin Yang are moved by the change of Cosmic Fluid. Thus, inside one body in spite of material, plant, animal or humankind, they are changed by the Cosmic Fluid.

 Consequently, each visible object is transformed by the immense power of Cosmic Fluid. The cells are a grain of Yin yang. Inside of each cell, it always contains one Yin grain and one yang grain turning. Due to the quantity of Yin grain, that will affect the wisdom of”divine light". If the yin is much, it must be impure. For invisible aspect, it is due to the change of Yin and Yang only, it cannot be considered as the visible form of universe.

 In that way, the invisibleness is the transformation, the visibleness is the change. Two sides are a picture and a shadow, if the picture disappears, it means that cells are exterminated, then the gas of Yin Yang returns to the invisible world to ascend to the upper World. For people who must endure much miseries or reincarnation, that is because of cells exterminated with the mix of Yin wave and Yang wave, they cannot be separated, the gas of Yin Yang in the body cannot unify with the gas of Yin Yang of Cosmic Fluid. Therefore, it must be reincarnated forever until the cells have the clear separation of Yin and Yang.

 Consequently, the inside of visibleness contains the secret transformation of invisibleness, the invisibleness is the wave only. Have you understood yet?

luong nghi.jpg          That is it, Ban Dao say good-bye.


8.Đêm 23 tháng 11 Tân-Mão (21/ 12/ 51).

  Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

  Hầu-bút: Luật-Sự Hưỡng.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em.

Bần-Dạo thấy mấy em có điều thắc mắc, Bần-Đạo cũng cần giải rõ cho các em được hiểu.

Mấy em đã hiểu rõ thế nào là nguyên-nhân, hoá-nhân, và quĩ-nhân rồi đó chớ. Vậy nói thử cho Bần-Đạo nghe.

Thừa-Sử Phước bạch: - Thưa Đức Ngài, nguyên-nhân là những người tạo được phẩm-vị nhiều kiếp.

- Không phải. Thừa-Sử Phước bạch: - Là Nguyên-Linh Đức Chí-Tôn cho xuống trần. 

- Mà xuống trần để làm gì? Thừa-Sử Phước bạch: - Để dìu-dắt hoá-nhân đi lên đường tiến-hoá.

- Cũng chưa đúng. Để học hỏi về cơ tấn-hóa. Cũng có phần nguyên-nhân đến đặng mở cơ giáo-hoá; song không ở trong số một trăm ức của Chí-Tôn đã cho xuống thế từ buổi thượng-ngươn. Còn hoá-nhân là gì? 

Thừa-Sử Phước bạch: - Cầm-thú tấn-hoá lên loài người.

- Phải vậy. Nhưng họ đi từ vật-chất lần đến loài người, và đoạt được phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật do nơi công-quả tạo nên. Còn Quỷ-nhân là gì? Thừa-Sử Phước bạch: - Thuộc hàng hóa-nhân và nguyên-nhân phạm tội.

- Chỉ có hoá-nhân phạm tội tình mà trở nên quỷ-nhân.

Thừa-Sử Phước bạch: - Và còn nguyên-nhân phạm tội?        

- Nguyên-nhân do một Chơn-linh của Chí-Tôn chiết ra, nếu họ phạm tội thì Chơn-linh ấy trở về , và Chơn-thần phải tái kiếp đặng đền bù tội lỗi. Chừng tội lỗi đền xong, thì Chơn- linh sẽ trở lại, mà dìu-dẫn Chơn-thần thêm nữa, trên đường tấn-hoá của họ.

Thừa-Sử Phước bạch: - Khi hoá-nhân và nguyên-nhân đồng phạm tội? Nguyên-nhân thì Chơn-thần của họ được tạo ra ngay từ kiếp người. Còn hoá-nhân là khi phân Lưỡng- Nghi biến thành Bát-Quái mà tạo ra vật-chất, thì họ chỉ là vật-chất biến thể, lần đến loài người, nên Chơn-thần của họ vẫn còn là thể-chất, bỡi cớ mới tùng theo quỷ-vị.

Nguyên-nhân có cựu vị, nếu trong trường thi tấn-hóa mà họ đoạt được thì phẩm-vị ấy sẽ được cao thăng. Còn như Chơn-thần quá ư mê muội thì cựu-vị của họ phải để trống. Còn như hoá-nhân thì khi họ tạo được phẩm-vị, rồi họ mới được hưỡng hồng ân của Chí-Tôn ban cho điểm linh-quang. Nguyên-nhân và hoá-nhân khác nhau ở chỗ đó.

Chừng hóa-nhân lập được vị rồi lại còn muốn lập vị thêm nữa, thì lúc xuống thế đặng lập công thêm nữa, cũng được gọi là nguyên-nhân.

Nguyên-nhân thì có Chơn-linh chế ngự, còn hóa-nhân khi tạo được vị, mới được ban bố hồng ân hưởng được Linh-quang. Còn như khi chưa tạo được vị, họ chỉ có giác-hồn chế ngự họ thôi.

Mấy em đã hiểu rõ nguyên-nhân và hóa-nhân thế nào chưa?

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ hiểu, nhưng hóa-nhân chưa có Chơn-linh thì họ là thú?

- Chơn-thần của Phật-Mẫu ban cho họ, sao lại gọi là thú? Thú tức là thể-chất chứ?

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ thú cũng có Chơn-thần?
-Nhưng nó chưa được có giác-hồn như người, tức là nó chưa có lương-năng.

Luật-Sự Hưỡng bạch: - Dạ xin cho biết về lương-tri và lương-năng là thế nào?

- Lương-tri là trí biết tự nhiên do nơi não cân mà có. Còn lương-năng là năng lực do trí biết ấy nẩy-nỡ.

Đêm nay cũng đã nhiều, bữa khác Bần-Đạo giảng dạy thêm. Bần-Đạo kiếu.

 

TAM THỂ XÁC THÂN (Đợt thứ hai)

TÁI CẦU:

BÁT NƯƠNG

Chị chào mấy em.

Muốn học hỏi phải ra công, dày sức thì mới mong thâu được kết-quả, mấy em cũng vậy.

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ mấy em cố-gắng, nhưng còn tối-tăm quá.

- Cười... Vậy chớ ngọn đèn khêu chưa sạch bất, chùi chưa sạch bóng, hỏi tõ rạng sao được. Hãy lau bộ não đi.

Thừa-Sử Phước bạch: - Chừng nào bỏ xác phàm mới hoàn-toàn sáng-suốt được.

- Lẽ dĩ-nhiên; nhưng sự học hỏi trong khi còn mang xác phàm thì cơ tấn-hóa mới có giá-trị.

Khi học Đạo, muốn học điều gì phải coi đi coi lại, rồi suy gẫm cho rõ lý. Chừng hiểu được tường tận rồi mới học qua điều khác, chớ muốn học cho biết luôn một lượt, thì đến tận-thế đó mấy em.

Lau bộ óc là đừng cho sự hám biết, và khí giận xen vào. Phải hòa-hưỡn, thư thái và trì chí suy gẫm thì sẽ được kết-quả. Chị khuyên mấy em ráng xem sách và tra cứu đặng tầm lý thì đến khi học Đạo rất dễ chớ chẳng chi. Đạo-pháp là khoa huyền-bí vô-vi, mấy em phải dày công mới được.

Bây giờ chị cho thi, rồi ngâm cho chị nghe.

Thi:

Đông về bấc đến tận hiên mai, 
Gõ cửa kêu ai dạ luống hoài.

Gió lạnh cành mai xơ-xác lá,

Sương mù bóng hạc chập-chờn cây.

Ngân-Kiều ngắm laị xa xôi khách,

Kim-Khuyết nhìn ra vắng vẻ bầy.

Mở trí đón đường phong tuyết phũ,

Đông về bấc đến tận hiên mai.

Chị lui nghe mấy em.

Thăng.

English Translation

8.Night 11th Sep. Tan Mao year

  Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Khen

  Atenders of séance: Jurdical Agents.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet you.

 Ban Dao see your queries, Ban Dao need to explain your queries so that you can understand thoroughly.

 You have understood the man of original soul, the man of impure soul and man of perverse soul already. Then try telling Ban Dao about them.

 The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - Dear, the man of original soul is the soul who has thrones in many reincarnations.

- No. The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - The Original Soul of SUPREME BEING descends earth.

- What does he descend earth for? The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - to guide the man of impure soul to go on the evolution path.

- It has not been correct yet. It is to study the evolution mechanism. There are men of original soul descending earth to open the teaching class. However, beside 10,000,000 men of original souls that SUPREME BEING let them come in First Period/Upper Period, who are they?

- The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - the animals have been evolving to man.

 - That is right. However they have been evolving gradually from material to man and obtain thrones of Deity, Saint, Immortal, and Buddha due to their merits. Who is the man of perverse soul? The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - The men of impure soul and men of original soul cause crimes.

 - Only men of impure soul cause crime then to be men of perverse soul.

- The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - How about the men of original soul causing crimes?

 - The man of original soul has a soul separated from SUPREME BEING. If he cause crimes, that Soul will return, the Perisprit must be reincarnated to pay the crimes. When the payment to crimes is finished, the Soul will come back to guide the Perisprit more on their evolution path.

 - The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - When man of impure soul and man of original soul cause a same crime, how is it?

 - For the man of original soul, the Perisprit was born in previous life. For man of impure soul, when Yin Yang transforms to the Eight Diagrams to create materials, it belongs to material form then to gradually evolve to humankind. Consequently, its Perisprit still contains the material and it follows the demon path.

 The man of original soul has the old throne. If he can obtain the throne in the evolution school, that throne will be better. If the Perisprit is very dull, his old throne must be empty there. For man of impure soul, he is blessed a”Divine Light"/Soul from the favour of SUPREME BEING when he obtains a throne. That is the difference between the man of original soul and the man of impure soul.

 When the man of impure soul has a throne, he wants to be promoted more, he will descend earth and he is considered as the man of original soul.

 The man of original soul has the Soul controlling. For the man of impure soul, he is only blessed a Divine Light when he can obtains a divine throne. If he has not obtained it yet, he has only a comprehension spirit controlling it.

 Have you understood the man of original soul and man of impure soul yet?

 The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - Yes, I have. The man of impure soul does not have the Soul, is he an animal?

 - The Perisprit is given by MOTHER BUDDHA, why do you consider it as the animal? The animal belongs to material!

 The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - Yes, but why does the animal have a Perisprit?

 - But it does not have a comprehension spirit as people, it means that it does not have the synderesis yet.

 Luat Su/Juridical Agent Huong kindly replies: - Could you please explain the synderesis and the common sense.

 - The common sense is the natural mind from brain. The synderesis is the ability sprouted from that mind.

 Tonight, I teach you much. Ban Dao will teach you more next day. Ban Dao say good-bye.

 

THREE BODIES (Second stage)

Next Séance:

EIGHTH IMMORTAL

 Older sister/I greet you.

 If you want to obtain a good result, you must study hardly by your much strength.

 The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - Yes, we have tried to study but we are still dull.

 - Smile...the lamp has not been cleaned completely yet, it cannot be brilliant! Clean brain!

 The Thua Su/Commissary of Justice kindly replies: - When leaving the carnal body, it will be completely insightful.

 - Of course, but only study in the time of having a carnal body, the evolution takes the value.

 When studying the Tao, if wishing to learn something, you have to reread many times, then to think its meaning thoroughly. When you can understand thoroughly, then you continue the other one. If wishing to learn at a same time, the will reach the time of end of the world.

 To cleaning the brain is to prevent the desire and the anger appearing. Be calm and pleased to meditate, the good result will come to you. I advise you to diligently read book and look up in order to seek for the meaning, and when leaning the Tao, it will be very easy. The Dharma is the faculty of invisible mystery, you must study by your great pains.

 Now, I give you a poem, chant it!

POEM

Winter comes, spring breeze goes to eaves,

Knock at door to call somebody expectably.

Icy breeze, branch of prune with denuded leaves,

Shadow of crane flickers in the wit.

Look back from Ngân Kiều, travelers are remote,

It is deserted via a look from Kim Khuyet Palace.

Enlighten on the path of breeze and wit,

Winter comes, spring breeze goes to eaves.

 You! I say goodbye to you.

Ascend.

luong nghi.jpg
9.Đêm mồng 4 tháng 12 Tân-Mão.

  Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

  Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Hưỡng, Tỷ, Du;

  Giáo-Hữu: Thượng Tý Thanh.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em.

Mấy em đã được học hỏi nhiều trên đường Bí-Pháp, nhưng bỡi từ trước vì Thần chưa định, điển chưa thuần, nên những bài học-tập có phần không rõ rệt, hay là có chỗ khuyết điểm. Vậy từ đây Bần-Đạo khởi dạy lại cho thêm rõ và bồi-bỗ thêm.

Nói về Đệ-Nhứt xác thân, hay là thể xác, thì sự cấu-hợp của nó do những tế-bào, trong đó có điển-tử dương và điển-tử âm mà tạo thành. Mỗi thể xác đều do những tế-bào, mà trong nguyên-tử tinh trùng cấu-tạo bỡi những hột nguyên-tử; trong đó, có một điển-tử dương và chín điển-tử âm, thể xác nào cũng vậy, có khác nhau là do nơi Đệ-Nhị xác thân mà thôi. Thể xác ấy là nguyên-tinh của thảo-mộc và vật-chất tạo nên. Bỡi cớ, khi thể xác đã trở về đất thì trở nên đất.

Nói về Đệ-Nhị xác thân, Chơn-khí là sự tiết khí của Chơn-tinh hoặc trong sạch, hoặc ô- trược mà đổi nên hình sắc. Như Chơn-khí toàn trong trắng, chí Thánh, thì nó là một hào- quang sáng chói, còn chưa được Thánh chất thì nó là màu hồng; còn như ô-trược, thì nó lại là màu tím. Những hào-quang ấy bao phủ lấy thể xác đặng tiếp-điển cùng Chơn-linh hay Chơn-thần.

Thoảng như Chơn-khí bị lay động, thì nó hoàn-toàn vẫn là thể-chất hay là vật-chất khí. Do đó, mà những người chưa được tinh sạch, hay định tĩnh vẫn bị thể-chất lôi cuốn và không thể đi cao hay tầm hiểu cao hơn được, nó cấu-tạo bỡi hơi của Chơn-tinh bốc ra.

Chơn-thần hiệp với Chơn-khí gọi là Đệ-Nhị xác thân. Chơn-thần ấy gọi là điểm-linh của Phật-Mẫu ban cho, nên nó thuộc về âm, gọi là âm-khí, hay âm-quang.

Còn Đệ-Tam xác thân, là điểm Chơn-linh, tức là dương-khí hay là dương-quang, do nơi ngôi Thái-Cực, tức là Chí-Tôn chiếu xuống. Âm-khí tiếp dương-khí mới làm cho Chơn-khí được nhẹ-nhàng tinh-khiết; ví như hơi nước được nấu lại một lần nữa mà biến thành không khí. Khi Chơn-khí được tinh ba thì điển của dương-khí mới rọi thẳng được đến Nê- huờn-cung, mà làm cho người trở nên sáng-suốt, minh-mẫn.

Về Tam-Thể xác thân cấu tạo bởi nguyên-lý ấy, mấy em coi lại mấy bài trước thì thêm rõ. Nói cho thật hữu-vi thêm nữa, thì Thái-Cực là một khí Chơn-Dương; do đó, mà chỉ có thanh khí mới có thể tiếp được Linh-quang chiếu rọi.

Mấy em hãy ráng học tập, một ngày kia hữu-dụng, và sẽ biết về mặt Bí-Pháp Tâm- Truyền. Đây chỉ là Bí-Pháp Khẩu-Tụng mà thôi.

(1) Thêm vào:

- Điển-tử cấu-hợp thể xác của người do một điển-tử dương và chín điển-tử âm;

- Còn Chơn-khí thì một dương ba âm;

- Chơn-linh thì một dương một âm.

- Còn Ngôi Thái-Cực chỉ có một dương mà thôi.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.

English Translation

 9.Night 8th Dec. Tan Mao year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung

Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Hoi, Huong, Ty, Du

  Giao Huu/Priest: Thuong Ty Thanh.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet you.

You have been able to study much on the path of Secret Dharma, however because your Spirit has not meditated yet, your light has not been pure yet, the lessons became unclear with error. Therefore, now Ban Dao/ begin to supplement more and teach again.

For the First Body or physical body, its composition is from cells containing yang ions and yin ions. Each physical body is created by cells and the sperm atom is created by atom ions. Among them, there are one yang ion and nine yin ions, any physical body has the same. If there is the difference, it is due to the Second Body/Perisprit only. The physical body is the essence of plant and material. For this reason, when the physical body is exterminated, that body comes ground.

About the Second Body, the Pure Gas is the secreta of Essence, which is pure or impure to transform to a form. If the Pure Gas is completely white and Holy, it will be a brilliant halo. If it is not Holy, it will be pink. If it is still impure, it will be violet. That halo will cover the physical body to connect to the Perisprit or Soul.

 In the case, the Pure Gas is stirred, it is a complete material or gas material. Therefore, a man is not yet pure or meditative, he will be still attracted by the material and he cannot understand more thoroughly because the Pure Gas is from the evaporation of Sperm.

 The Perisprit unites with the Pure Gas to become a Second Body. That Perisprit is the”Divine Light”given by MOTHER BUDDHA, thus it belongs to yin called as yin gas or yin energy.

 For the Third Body, it is a Soul named a yang gas or yang energy from the Universal Monad/Extreme, it means the SUPREME BEING illuminates down. The yin gas connects with the yang gas to make the Pure Gas light and pure. It is same to the steam boiled to change into the gas. When the Pure Gas reaches the essence, then the wave of yang gas can illuminates the sternum directly to make the man insightful and wise.

 The structures of Three Bodies are under that principle. You should see previous preachments. In more visible speaking, the Universal Monad is a Pure Yang Gas, therefore only pure gas can connect with the Divine Light from the Universal Monad.

 Try to study, some day it becomes useful and you will understand the Secret Dharma of Mind to Mind Transmission. This is the Secret Dharma of Speech only.

 Ban Dao/I say good-bye to you.

luong nghi.jpg Ascend.

 

10. Đêm 9 tháng 12 Tân-Mão (D.L. 6/1/1952).

     Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào các em.

Về Tam-Thể xác thân, Bần-Đạo tiếp dạy cho mấy em được thêm phần hiểu biết cho rõ- ràng. Đêm nay, Bần-Đạo giải về Đệ-Nhứt xác thân. Hôm trước, Bần-Đạo đã chỉ rõ Tam- Thể xác thân là gì, bây giờ trở lại phân-tách rõ-ràng từ xác thân một.

Đệ-Nhứt xác thân là sự cấu hợp bỡi tinh-trùng, mà tinh trùng ấy nãy sanh do nơi vật-chất thảo-mộc và thú-cầm, vì cớ nó thuộc về thể-chất tức là vật chất hình, tiếng Pháp gọi là Matière ou Corps Matériel. Hình thể hữu-vi của thể-xác là một cái máy của Tạo-Hoá đã làm ra bằng các nguyên-liệu do nơi vật-chất chiết thành vi-tố, đặng xử-dụng cơ lập thể. Những tinh-trùng cấu tạo nên một thể xác, là do khí bẩm của lẽ âm-dương phàm thể; bỡi có xác thân trong sạch, mà cũng có xác thân ô trược. Thể xác tạo thành bỡi vật-chất, nên nó là vật-chất biến-hình đó thôi.

Vậy thì, Đệ-Nhứt xác thân là một cái máy để cho cơ Tạo-Hóa xử-dụng, mấy em đã hiểu rõ về Đệ-Nhứt xác thân chưa? Có em nào chưa hiểu cứ hỏi.

Thừa-Sử Phước bạch: - Xin Đức Ngài giải rõ cho biết sự nuôi sống của tế-bào?

- Xác thân ấy được sống là nhờ các tế-bào còn liên-kết, sự liên-kết ấy có được là nhờ khí âm dương được lưu thông trong lục-phủ ngũ-tạng. Một khi trong lục-phủ ngũ-tạng bị bế tắc thì lẽ tự nhiên khí âm dương bị ngưng trệ, làm cho mạch máu ngừng lại, và liền lúc đó, các tinh trùng tiết ra một khí cực âm, nên các tế-bào không còn liên-đới mà chỉ đóng riêng từ tế-bào một mà thôi. Bỡi những cớ ấy, mà Đệ-nhứt xác thân không còn cử động được nữa, và trở nên lạnh cứng.

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ, đó là nói về khí âm dương làm cho các tế-bào kết-hợp, tức sự sống cho Đệ-nhứt xác thân, nhưng còn sự nuôi sống Đệ-nhứt xác thân bằng thực-phẩm, xin Đức Ngài giải cho.

- Về thức ăn để nuôi sống vật thể thì chỉ có các vi-tố mà thôi, khi đồ ăn vào tỳ vị rồi tự nhiên biến-hóa thành một chất hồ, do sự làm cho tiêu-hóa của chất nước cường toan, khi chất hồ ấy đi qua ruột non, thì những vi-tố cần dùng nuôi thể xác lượt qua màng mỏng của ruột non mà biến thành máu. Khi máu ấy về tim, hấp thụ được khí âm dương của vũ- trụ do phổi đem vào, thì nó chia vi-tố ra làm bốn phần:

- Một phần để làm cho xương được nở-nang.

- Một phần làm cho da thịt được đầy-đũ.

- Một phần làm cho ngũ-tạng được điều-hòa.

- Một phần làm cho gân được dẽo-dai.

Còn như tóc và lông là hơi bài tiết của chất thịt tạo thành. Trong cả thể-chất lượt lại thành một chất tinh ba gọi là tủy; do nơi tủy ấy biến thành tinh, do nơi tinh biến thành sự minh- mẫn của thị-giác và trí-não.

Thừa-Sử Phước bạch: - Như vậy tế-bào không cần đến thực-phẩm?

- Phải vậy, các tế-bào có lẽ sống riêng biệt của nó chớ không cần đến vi-tố.

Thừa-Sử Phước bạch: - Nếu vậy một đứa trẻ sơ-sinh rồi trưởng thành, số tế-bào gia tăng do đâu mà có?

- Những tế-bào được tăng gia ấy là những tế-bào ở trong bốn thứ vi-tố đã phân ra đó, nó có tự nhiên chớ không phải nhờ vi-tố mới có nó nó.

Luật-Sự Hưỡng bạch: - Thưa, vi-tố có phải tiếng Pháp gọi Vitamine không?

-Phải.

Thừa-Sử Phước bạch: - Xin Ngài giải rõ về sự ảnh-hưởng tốt xấu của sự ăn chay, và ăn thịt đối với Đệ-nhứt xác thân.

- Nói về ảnh-hưởng tốt xấu của sự ăn chay, và nhục thực, thì các tế-bào không phương di hại chi cả. Chỉ có hại cho lục-phủ ngũ-tạng mà thôi, bỡi nhục thực thì phần nhiều trong các con vật hay có vi-trùng, nên ăn thịt thì những vi-trùng trộn theo vi-tố mà phá hoại; lại nữa, thịt là chất sanh hơi độc, vì vậy làm cho thân thể hoá ra mệt nhọc, biếng nhác. Đó là cái hại cho thể xác. Còn cái hại cho tinh-thần thì trong thịt đã chứa sẵn các thú chất, do đó, làm cho tinh-thần thường bị mê muội, nhứt là có hại cho đệ lục giác-quan là Thần. Còn ăn chay thì khỏi bị vi-trùng phá hoại, và không bị hơi độc làm cho mệt nhọc. Thừa -Sử Phước bạch: - Nếu nói ăn thịt có vi-trùng làm hại tạng phủ, thì nấu cho chín, tức vi-trùng phải chết rồi còn đâu mà phá hại?

- Cười . . . Nếu nói rằng nó bị chết thì đúng có phân nữa, bỡi vì vi-trùng cũng kết cấu bằng tế-bào thì không bao giờ chết. Bỡi vậy, thực nhục mà nấu kỹ, nếu trong người khỏe mạnh thì những tế-bào vi-trùng vẫn nằm yên, khi nào mà thể xác bị yếu, thì nó lại kết cấu mà làm hại cơ thể.

Đệ-nhứt xác thân như vậy là đủ rồi.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.

 

Bài học bổ-túc.

Rút trong Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển quyển 1 , Đức Chí-Tôn có dạy về Đệ-nhứt xác thân:

“Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn-vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu-kết nhau mà thành khối (La Formation des cellules), vật-chất ấy có tánh linh, vì chất nuôi sống nó cũng đều là sanh vật, tỷ như rau , cỏ, cây, trái, lúa, gạo... mọi lương vật đều cũng có chất sanh.

Nếu nó không có chất sanh, thì thế nào tươi tắn và chứa sự sống, như nó khô rũ thì là nó chết, mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu thì là phương-pháp tẩy trược đó mà thôi, chớ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết.

Các vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết. Nó có thể hườn ra nhơn hình, mới có sanh sanh, tử tử của kiếp nhơn-loại. Vì vậy, mà một giọt máu là một khối Chơn-linh.”

English Translation

10.Night 9th Dec. Tan Mao year (6th Jan. 1952)

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung

    Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Hoi, Huong.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet you.

 About Three Bodies, Ban Dao continue to teach you more so that you understand clearer. Tonight, Ban Dao explain the First Body. Last night, Ban Dao clearly explained how Three Bodies are. Now, I analyze each body thoroughly.

 The First Body is created by the sperm born by material of plant and animal. Therefore, it belongs to material or material form. In French, it is”Matìere ou Corps Matériel”. The visible form of physical body is a machine of Creator, created from elements extracted from materials to become vitamins for physical body. The sperms changing into a physical body is from creation of earthly yin yang. We can see a pure body and an impure body. The physical body is created by material, thus it is the change of material only.

Therefore, the First Body is a machine for Creation mechanism to use. Have you understood the First Body yet? Whoever has not understood yet can make a question.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Could you please explain the nourishing mechanism of cells?

 - The physical body is nourished by the connection of cells maintained due to the gas of yin yang circulating in six organs and viscera. When six organs and viscera reaches a standwill, the gas of yin yang naturally stops working to make blood vessels ceased. At that time, sperms secretes a high volume of yin gas, cells have no connection but agglomerate separately only. Therefore, the First Body cannot move any more and it becomes ice-cold.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Yes, it is about gas of yin yang creating the connection among cells, it means to mention the life of First Body. Could you please explain the nourishing mechanism of First Body by food?

 - The foods nourishing the physical body are vitamins only. When foods are taken into the spleen and stomach, they transformed into a kind of glue naturally. Due to the digestion affected by one acid, when the glue goes through the small intestine, then all useful vitamins of nourish the physical body will go through the thin membrane of small intestine to change into blood. When the blood courses to the heart and absorbs the yin yang gas of universe provided by lung, then the vitamins have four kinds:

- A kind makes bones develop.

- A kind makes skin and meat full.

- A kind makes viscera harmonized.

- A kind makes tendon strong.

The feather and hair are created from the excretation of meat. All substances are filtered to become a essence called as marrow. That marrow will change into the sperm, then the sperm makes the sight and mind insightful.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Thus, don't cells need foods?

- No, they don't, those cells exist separately without participation of vitamins.

Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - In that way, for a baby growing up, where are the increasing cells from?

- Those increasing cells are cells in four kinds of vitamins classified above. They exist naturally not but reply on the vitamins.

Luat Su/Jurdical Agent Huong kindly asks: - Is the vitamin named”Vitamin”in French?

- Yes, it is.

Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Would you please explain the good and bad influence of vegetarian issue and issue of eating meat on the First Body?

- About the good and bad influence of vegetarian issue and meat food, all cells are not damaged anything. It causes damages to six organs and viscera only because the meat foods often contain microbes mixing with vitamins and can cause damages. Moreover, meat is a living matter with a rather poisonous nature, therefore it makes the physical tiresome and lazy. That is the damages to physical body. For spirit, meat obviously contains animal matters, therefore it makes the spirit dull, especially it damages to the six sense - spirit. About fasting, we avoid the sabotage of microbes and avoid being tiresome from the poison gas.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - If saying that eating meat makes the viscera, we cook the meat well, then the microbes will die, how do the microbes cause the damages?

 - Smile...If we say they have died already, it is only half-true because the microbes created by cells never die. Thus, for well-done meat foods in the body with strong health, the microbe cells still exist in the body quietly. When the body becomes weak, they will unite together to damage the body.

The preachment for the First Body is enough.

Ban Dao say good-bye to you.

Ascend.

SUPPLEMENTAL LESSON

 The extract in the Collection of Divine Messages, first book, SUPREME BEING taught about the First Body:

About corporality, with philistine eyes, you consider it as one, actually the corporality is essentially a mass containing thousand myriad of living creatures. Those living creatures combine together to be a mass. Those creatures have got divine nature. Because substances which feed the corporality are also creatures, such as vegetables, grass, tree, fruit, paddy, rice and all foods also the life nature.

If without life nature, how can it be fresh and contain the life? The case it is withered, it means the death. And you never eat the withered foods. If depends on fire to cook, that is just method to clean the impure substances. However, not the cooked life-natures never die.

Foods are moved to stomach, and become Energy, Energy becomes blood. It can become humane form. Thus, a blood drop is a mass of souls".

luong nghi.jpg 11. Đêm 11 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 7/1/1952).

    Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

    Hầu-Đàn: Luật-Sự Tỹ, Hưỡng.

    Thơ-ký Minh.

VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG

Bần-Đạo xin chào chư quý vị.

Rừng Đạo-Pháp sâu xa, trí người phàm nông nổi, Bần-Đạo khuyên chư vị khá dày công đào-tạo âm dương thuần mỹ, mới rõ thấu cơ mầu. Vạn-vật hữu-hình, càn khôn vô tướng, thảy thảy chung đồng nhứt lý hư không, sắc nên không, không biến sắc. Xin chư quý vị ráng tự mình mở điểm quang-minh, còn cõi hư-linh đã giúp về hình-thức đã nhiều lắm rồi. Thoảng như đem phơi bày đủ lẽ, thì chẳng hoá ra giả-tướng hay sao?

Học một, nghiệm mười mới đựơc đó đa!

Bần-Đạo hằng mến chư quý vị, muốn đôi lời kỹ-niệm đó thôi. Còn phần giáo-hoá đã có Thượng-Phẩm Chơn-Tiên và Bát-Nương Tiên-Nữ. Bần-Đạo xin làm một bài thi:

Thi:

Nối gót Tiên-Gia ráng lần dò,

Thầy không có bóng ráng lường lo.

Động-đào đưa khóa tùy phương mở,

Nét tục định thần liệu thế lo.

Sẵn lái, sẵn buồm còn thiếu khách,

Đủ linh, đủ phướng mãi nhiều tơ. 

Khai tâm nhờ định không vì thế, 

Tình-dục xin khuyên chớ hững-hờ.

Bần-Đạo xin lui bước.

Thăng.

 

Tái-Cầu:

CAO THƯỢNG PHẨM

Đêm nay Bần-Đạo giảng tiếp về Đệ-nhị xác thân.

Đệ-nhứt xác thân là vật thể hữu-hình nó nuôi dưỡng Chơn-tinh, do đó, có bốc ra chất hơi gọi là Chơn-khí. Ví dụ, một nồi nước để lên hơi vậy.

Chơn-khí ấy có một ánh sáng riêng của nó, gọi là hào-quang mà tiếng Pháp gọi là Aura. Nhờ hào-quang biến đổi hình sắc, mà nơi cõi hư-linh thấu triệt hành-tàng, tâm ý của mỗi người.

Chơn-khí là một điển-quang của thể xác bốc ra, nên nó dung-hợp với điển âm dương trong thể xác. Bỡi cớ, nó là trung gian tiếp-điển của Chơn-Thần, là của Phật-Mẫu và Chơn-Linh của Chí-Tôn. Khi thể xác bị ô-trược, thì Chơn-khí có một chất làm cho Chơn- Thần không tiếp được Nê-hườn-cung, tức là nơi phát sanh ý-chí. Còn như ý-chí xao-động, thì Chơn-khí phải xao-động, làm cho lạc điển của Chơn-Thần tiếp xuống.

Chơn-khí là một khí chất trong Đệ-Nhị xác thân, cả Chơn-khí và Chơn-Thần hiệp lại mới đủ.

Chơn-Thần là một điểm linh của Phật-Mẫu sanh ra. Chơn-Thần đến với xác thân, đặng khai trí cho con người, theo bên Phật-Giáo gọi là Giác-Hồn đó. Cả Chơn-khí và Chơn-Thần thì gọi là cái Phách; còn riêng về Chơn-Thần thì gọi là Vía đó vậy.

Chơn-Thần đến đặng giữ thể xác đặng trọn bước trên con đường tấn-hoá. Song vì bổn-chất của Chơn-Thần là Âm-quang, nên thường vì những nỗi khó-khăn của thể xác mà hay dung túng cho thể xác, được phù hạp với chất sanh của thể xác là thú-chất.

Trong mọi người đều có thất-tình lục-dục, những tình-dục ấy phát sanh ra, do nơi lục-phủ ngũ-tạng, nhưng chủ của nó là Chơn-Thần đó vậy.

Khi Chơn-Thần kềm thúc không nỗi, thì lục-dục thất-tình dấy động, làm cho Chơn-khí tiết ra một chất ô-trược, khiến cho Chơn-Thần không đến đặng, mà chế ngự được nữa. Lấy ví-dụ là một kẽ có manh tâm làm điều gian ác, khi họ khởi thi-hành công việc ấy, họ được nghe một tiếng nói vô-hình mà người ta thường gọi là lương-tâm cắn rứt. Tiếng nói ấy là của Chơn-Thần đó vậy. Song kẽ ấy cố tâm làm công làm công-việc đã suy tính, và từ đó, không còn được nghe tiếng nói của Thiêng-Liêng kia nữa. Lúc đó là Chơn-Thần không còn đến được, bỡi Chơn-khí ô-trược ngăn cản.

Khi Chơn-Thần đã bị xác thân cải ý, thì Chơn-Thần phải theo luôn xác thân ấy, đặng kiếm phương gội rửa, bỡi cớ, những người gian ác khi được lời giảng dạy về hành tàng của người thì liền đó, có một lời nói vô-hình biểu phải cải hối. Thoảng như thể xác ấy được định tỉnh, thì Chơn-Thần chế ngự luôn lục-dục thất tình, mà cải thiện cho thể xác ấy, tiếng thường gọi đó là giác-ngộ vậy.

Còn luận về tội-lỗi, thì Chơn-Thần phải luôn luôn theo thể xác, bỡi cớ khi thể xác phải chuyển kiếp đến đâu, Chơn-Thần phải theo đến đó. Khi thể xác đã mất sự sống của nó thì điển của âm dương trong thể xác bay ra cùng với Chơn-Thần. Hễ là thể xác trong sạch thì khí dương hợp với Chơn-Thần bay về cõi Thiêng-Liêng và do nơi Nê-hườn-cung là cửa. Còn thể xác ô-trược thì khí âm tiết ra hợp với Chơn-Thần mà giáng xuống vật-chất đặng chờ cơ chuyển kiếp, mà do nơi đầu ngón chân cái là cửa.

Mấy em còn điều chi không hiểu về Đệ-nhị xác thân nữa không?

Thừa-Sử Phước bạch: - Thưa Ngài, để chờ học lại.

- Được, Bần-Đạo muốn như vậy lắm.

Bần-Đạo kiếu.

English Translation

 11. Night 11th Dec. Tan Mao year (7th Jan. 1952)

 Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Ty, Huong.

     Secretary Minh.

VO DANH TIEN TRUONG/NAMELESS IMMORTAL

 Ban Dao/I greet you.

 The forest of Marga Dharma is infinite while people's mind is superficial, Ban Dao advise you should train your yin yang beautifully in order to understand the mysterious mechanism thoroughly. All visible things, invisible universe have a same principle of form and emptiness, the form turns to the emptiness, the emptiness changes into the form. You try to enlighten yourself and the invisible realm has helped you much about form already. If everything is revealed, does the dharma change into the false form?

 Learn one thing but consider ten things! you must follow that way.

 Ban Dao always love you, therefore Ban Dao write some commemorative sentences only. For teaching, Thuong Pham Chon Tien and Bat Nuong Tien Nu/Eighth Immortal undertake that. Ban Dao compose a poem:

Try to grope tread in footstep of Immortal,

Master has no form, try to contrive.

Immortal gives a key to use replying situation,

Ignore earthly nature, manage to fix spirit.

Ready sail and rudder, just lack passengers,

Enough mystery, enough banner but much disorder.

Enlightening mind must reply on meditation,

But don't disregard libido through an advise.

Ban Dao say good-bye.

Ascend.

 

Next Séance:

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao continue to teach the Second Body, tonight.

 The First Body is a visible form nourishing the Sperm, the Sperm secretes a steam matter named Pure Gas as a pot of water steams.

That Pure Gas has a specific light named the halo that it French name is”Aura". As the halo changes its form and color, invisible realm can know all hidden actions and thoughts of each man.

 The Pure Gas is the light transmitted from the physical body. Therefore, it can amalgamate with the yin yang wave in the body. Thus, it is the intermediate with an electrical connection role of Perisprit given by MOTHER BUDDHA and Soul given by SUPREME BEING. If the physical body is impure, the Pure Gas will have a matter making the Perisprit unconnected with the Sternum where generates will. If the will is agitated, the Pure Gas must be agitated, and this will make the wave of Perisprit confused.

 The Pure Gas is a gas matter in the Second Body that the Pure Gas and Perisprit must combine together to be enough.

 The Perisprit is the a point of light born by MOTHER BUDDHA. The Perisprit goes to the physical body to enlighten the mind of man that its name in Buddhism is the Comprehension spirit. The combination of Pure Gas and Perisprit is called as the Astral Spirit. The Perisprit is called as the Vital Spirit.

 The Perisprit goes to the physical body to support the physical body on the evolution path. However, the Perisprit's essence belongs to yin, the Perisprit often abets the physical body for physical body's difficulties how to be corresponding to the living mater of physical body named as the animal matter.

 People always have six desires and seven passions born by six organs and viscera, however their master is the Perisprit.

 If the Perisprit is impossible in restraining six desires and seven passions, they will rebel to the Pure Gas, then the Pure Gas secretes a kind of impure matter to cause the Perisprit to go to physical body impossibly to continue restraining the physical body any more. For an example, a person is going to do something then he hears an invisible sound normally called as”conscience-stricken". That sound is from the Perisprit. However, he tries to do what he wanted to do, from that time he cannot hear that Divine sound. Then at that time, the Perisprit cannot go to the physical body because of the prevention of impure gas secreted by the Pure Gas.

 When the physical body does not obey the Perisprit's order, the Perisprit must always follow the physical body and find methods to baptize it. In that way, when cruel people are taught people's actions, at this time there is one instant invisible sound asking”must repent". If the physical body take an insightful meditation, the Perisprit will be able to restrain the seven passion, six desires always to develop that physical body that people usually name”enlightened". 

For discussion toward crime, the Perisprit must always follow the physical body, where the physical body reincarnates to, the Perisprit must follow the physical body. When the physical body has no life, the wave of yin yang in the physical body goes out to the Perisprit. If the physical body is pure, the yang gas combines with the Perisprit to return to the Divine Realm from the Sternum as the gate. If the physical body is impure, the physical body secretes the yin gas to combine with the Perisprit and to fall down and wait a new reincarnation. In this case, the gate is the tip of toe.

Do you have any query for Second Body you do not understand?

Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - please wait our study.

That is alright, Ban Dao also wish so.

luong nghi.jpgBan Dao say good-bye.

 

12. Đêm 13 tháng chạp Tân-Mão (D.L. 9/1/52).

     Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Luật-Sự Tỹ, Du, Hưỡng.

BÁT NƯƠNG

Chị chào mấy em.

Đêm nay, chị thấy trong mấy em có sự đồng tâm cố gắng, chị mừng cho lắm đó. Về đường học hỏi, chị nhận thấy mấy em chưa được thông hiểu , bỡi vì, mấy em chưa tự mở khiếu của mấy em. Vậy chị xin để ít lời, hầu chỉ rõ phương-pháp tự khai khiếu lấy. Mỗi khi cần học hỏi điều gì, phải đem hết trí lực mà phán-đoán, tầm cho đủ mọi lẽ. Xong rồi suy gẫm lại các lẽ đã tìm ra, rồi tầm trong ấy, một lý lẽ bất di bất dịch. Khi đã nhận định rõ-ràng rồi, phải tự mình kiếm lấy câu hỏi, để tự trích-điễm lý lẽ đã tìm ra. Khi đã nhận rõ, không còn một điều có thể trích điểm nữa, thì lý lẽ ấy là đúng đó vậy.

Về phương-pháp tham-thiền nhập-định đặng kiếm hiểu huyền-bí hư-vô, cũng không ngoài phương-pháp ấy. Những người tịnh luyện mà bị sai đường lạc nẽo cũng bỡi không tầm cạn lý. Nên nhớ rằng, vô-vi và hữu-hình chỉ cách nhau có một chút màng mỏng của Đệ-Nhị xác thân mà thôi. Vì vậy, khi đã rửa sạch Chơn-khí, định được Chơn-Thần, thì khiếu huyền-quang mở hoát, đặng thấy rõ cơ huyền-vi bí-mật của Tạo-Đoan.

Mấy em nên phân biệt cho rõ tham-thiền nhập-định và xuất Chơn-Thần đó nghe! Nếu lầm lộn thì phải sanh ra loạn trí, bỡi Chơn-khí bị rung động kích thích Nê-hườn-cung. Mỗi lý lẽ gì đã tầm ra phải đi đôi với thực-tế, và không ngoài lẽ bác-ái là đúng đó. Từ xưa bị thất chơn-truyền là do lòng hám vọng mà việc tham-thiền nhập-định chỉ có một kết quả rất nông nỗi.

Một khi định thần, tức là an Chơn-khí, thì Chơn-linh sẽ đến ngay nơi Nê-hườn-cung mà mở trí, đặng hiểu biết mọi lẽ, hoặc do sự mách bảo của một đấng vô-hình, đến giúp khiếu của người định thần. Do đó, mà nhiều khi mấy em cũng tự nhận được đặc điểm ấy, mỗi khi mấy em cố tâm chú ý.

Vậy từ đây, chị khuyên mấy em khá định tâm và không nên nóng nảy, các Đấng vô-hình chỉ đến dạy cho các em bằng phương-pháp ấy mà thôi. Ngoài ra, lúc nào đoạt pháp xuất thần mới có bề dể-dãi hơn nữa.

Mấy em hãy cố gắng, kết quả không bao xa, để chị nhường cơ.

Thăng.

 

Tái-Cầu:

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em nam nữ.

Đêm nay, Bần-Đạo chỉ dạy về phương-pháp luyện khí, định thần của Đệ-Nhị xác thân. Chơn-khí tiết ra bỡi bảy dây oan nghiệt, mà người ta gọi là thất phách.

Phách cực âm là nơi xương cụt, phách cực dương là nơi Nê-hườn-cung, còn phách trung ương là thận.

Về dương, đặng điều động huyền-quang, có ba phách là: - Một ở tại Thượng-đình, một ở tại Trung-đình hay là nơi đầu cuống họng và đầu cuống phổi, một phách ở tại cung hỏa tức là ở tim.

Còn về âm, để khai thông thủy hỏa, thì phách ở Hạ-đình hay là Hạ-đơn-điền gọi là rún. Khi mỗi một phách lay động, khiến cho âm dương khí bất điều-hòa, mà sanh ra bịnh tật hay là làm cho Chơn-khí ô trược. Mỗi một phách có một điển-lực dương xây chuyển không ngừng, và rất mau lẹ, do đó, tiết ra một sắc hào-quang, và hấp-dẫn những điển- lực âm ở gần nó, phải xoay theo nó.

Nơi thận là chỗ chứa cả khí âm-dương gọi là thận thủy và thận hỏa đó vậy. Thường thường, bị dùng trí nhiều, mà không biết vận âm và dưỡng tinh, thì bị hỏa xông lên làm hại tim, phổi, mắt và óc. Còn như bạc nhược thì hỏa lại bị kém, mà thủy lại dồi-dào, làm cho hư ruột gan. Muốn cho khí điều hòa phải dưỡng tinh, định trí, mà vận chuyển thủy hỏa đi cho cùng châu thân, thì Chơn-khí mới trong sạch, mà định được Chơn-thần. Sự dẫn thủy hỏa ấy, gọi là vận hành Chơn-khí, mà tạo nên Hỏa-tinh. Phải biết rằng, nếu để cho một trong bảy phách phải kích động, tức nhiên hỏa tam muội sẽ đốt cháy nơi đó, tức nhiên có điều hiểm nguy, có khi hại đến tánh mạng nữa.

Mấy em vẫn biết rằng, người thượng-cổ được sống lâu và khỏe mạnh, còn người hiện thời bị yếu sức khoẻ và hay chết sớm, cũng tại không biết dùng âm dương đặng điều hoà lấy thể xác.

Chơn-khí bọc lấy xác thân, do nơi bảy oan nghiệt tiết ra mà có. Muốn luyện khí, phải biết gìn-giữ bảy oan nghiệt. Khi luyện khí, phải giữ cho Thần được tịnh, không cho xao-lãng bỡi lục-dục, thất-tình. Mấy em ráng tập cho được vậy, thì sẽ được ân-huệ gội nhuần.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.


English Translation

12. Night 13th Dec. Tan Mao year (9th Jan. 1952)

     Mediums: Thua Su/Commissary Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Ty, Du, Huong.

EIGHTH IMMORTAL

 Your sister/I greet you.

Tonight, I find the your unanimous Endeavour, I feel very pleased. For your study, I realize you have not been yet insightful because you have not self-enlightened your miraculous mind. I would like to teach some issues in order to guide the method of self-enlightening mind clearly. When studying something, you must use whole mind to judge and find all meanings, then rethink all found things to seek one immutable reasoning. After considering it clearly and thoroughly, make a question by yourself to extract the reasoning found. When understanding thoroughly with no more extraction, that reasoning obviously true.

About the method of Samadhi/meditation to inquire into the invisible mystery, it is not different from that method. People meditating get the wrong way because they have not considered the profound reasoning, should remember that visibility and invisibility are separated by a fragile membrane of Second Body only. When purifying the Pure Gas, fixing the Perisprit, then the Celestial Eye will be open to thoroughly see miraculous secret of Creator.

You should differentiate carefully the Samadhi/meditation and exit of Perisprit. If getting confused, you become deranged because the Pure Gas is shaken to stimulate the Sternum. Each reasing found needs to go abreast with the practice and not to be far away the compassion, it will be true. The orthodox has been lost formerly because of ambition toward meditation and the result of ambition brings about a pitiful result only.

When fixing the spirit, the Pure Gas becomes tranquil then the Soul will go directly to the Sternum to enlighten in order to understand everything thoroughly or an invisible Superior goes to the physical body to help the aptitude of meditator. Therefore, you sometimes recognize that feature by yourself whenever you try to pay attention.

Consequently, from this time I advise that you should fix your mind and don't be angry. The invisible Superiors just come to you to teach via that method only. Beside, only you can obtain the ecstasy dharma, the path of learning will be easier.

You! try to do more, the result will be not far. Let your sister concede the séance table.

Ascend.

 

 Next Séance:

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao greet younger brothers and sisters.

 Tonight, Ban Dao teach you about method of practicing gas and fixing spirit toward the Second Body. The Pure Gas is secreted by seven bonds of karma that people used to call it as”seven astral bodies".

 The cathode of astral body is at the sacrum, the anode of astral body is at the Sternum, the medium astral body is at the kidney.

 For anode to control the mysterious holes, it has three astral bodies: - One at Crown, one at the Middle Chakra or tip of esophagus and tip of lung, one at the fire of heart.

 For cathode to unstop water and fire, the astral body at Lower Chakra named as navel. When one of astral bodies stirs, the yin and yang gas is not harmonized, the disease will appear to make the Pure Gas impure. Each astral body has a yang wave moving incessantly and fast, therefore it secrets a halo to attract the yin wave around the yang wave then to force the yin wave to move as the yang wave.

 The kidney is a place containing yin yang gas called as the water kidney and fire kidney. People normally work with intelligence but they do not know to utilize yin and nourish sperm, then the fire rises up to damage heart, lung, eyes and brain. If people are very dull, then the fire is bad while the water is more abundant, this will make liver and intestine. You wish to make the gas harmonized, you must nourish sperm, fix mind to convey the water and fire going all over the physical body, in that way the Pure Gas will be pure in order to fix the spirit. Conveying the water and fire is called as the operation of Pure Gas in order to create the Fire-sperm. You must know that if you let one of seven astral bodies be aroused, the Samadhi fire immediately sets fire that location. It means that the danger happens and may damage the life.

You still know that antiquity people could live stronger and longer while people now die sooner and have weaker health because they do not know to operate yin yang to harmonize the physical body.

 The Pure Gas secreted by seven bonds of karma covers the physical body. In order to train the gas, must know ways to protect seven bonds of karma. When training the gas, you must let the Spirit be tranquil to avoid neglect caused by seven passions and six desires. If you try to practice in that way, you will be pure with divine gift.

 Ban Dao/I say good-bye.

luong nghi.jpg Ascend.

 

13. Đêm 7 tháng 5 Nhâm-Thìn (D.L. 30/5/52).

BÁT NƯƠNG

Chào mấy em,

Đêm nay Chị dẫn cho các em được hiểu Thần-Quang là gì.

Từ Ngôi Diêu-Trì Kim-Mẫu, xuất tích một khối Linh-quang gọi là Thần. Do nơi khối ấy, chuyển đi ra cho các Chơn-linh đặng phối hiệp với các thể-chất, mà làm nên Đệ-Nhị xác thân, ấy là Chơn-Thần đó vậy.

Do nơi Chơn-Thần diêu-động, mà phát hiện ra một Linh-quang vi chủ, ấy là Nê-hườn-cung, nói rõ hơn nữa là bộ óc đó vậy. Nhờ điển Linh-quang vận hành mà các thể-phách được vận hành, phát tiết áp-lực nuôi sống và gầy thêm trí não, cùng sự sống của con người.

Thần-Quang tức là”khiếu”đó vậy.

Ánh hào-quang động tịnh rất nhiều ảnh-hưỡng cho cả Tam-thể, bỡi cớ, Thần-Quang phải điều hòa. Thuyết diệt bãn-ngã hay là diệt tình và dục, là phương điều-độ Thần- Quang khỏi quá khích động, hay quá trệ ngưng. Những người luyện-pháp bị điên cuồng, hoặc có khi phải chết là vì Thần-Quang bị khích động quá lẽ, khiến cho hỏa-tinh lên đốt cháy thần- kinh hệ và tim. Muốn giữ được điều-hòa thì chẳng nên còn tâm: giận, ghét, buồn hay dục vọng. Đó là những điểm làm cho Thần-Quang bị khích động. Chớ quá suy-nghĩ, ấy là điểm làm cho Thần-Quang bị ngưng trệ.

Chỉ có vui mừng là điều phải giữ mực trung, chớ thái quá. Còn tình thương, phải đi trong khuôn viên công-chánh. Phải là phương luyện Thần đó.

Khi đã giữ đúng mực, phải tịnh tâm, định trí. Lúc ấy là lúc phát huệ đó, mấy em hiểu chưa?

Nơi Diêu-Trì-Cung là nơi tạo hình hài cho cả vạn-linh. Nhờ đó,Thần được tịnh, Quang được minh, thì do nơi Kim-Bồn phát hiện mỗi ảnh tượng, mà chiếu sáng cho Chơn-Thần, tức là khai hoát Thiên-Môn cho giác tánh.

Các em coi lại, rồi kỳ tới cho hỏi.

Chị kiếu.

Thăng.

English Translation

13. Night 7th May Nham Thin year (30th May 1952)

IMMORTAL

 Greet you.

 Tonight, your sister explain what the Divine Light is.

 The throne of Dieu Tri Kim Mau/MOTHER BUDDHA sends a mass of Divine Light called as Spirit. That mass conveys to Souls to unite matters in order to create the Second Body. That is the Perisprit.

 The Perisprit fluctuates to send a Divine Light owning the Sternum or the brain in the clearer meaning. Due to the wave of Divine Light's operation, the astral bodies are operated to seep a pressure in order to nourish and get multiplication for man's brain, mind and life.

 The Divine Light is the”chakra".

 The operation and quiescence of halo affects on Three Bodies, therefore the Divine Lights must make equable. The extermination theory toward the self or passion or desire is the method of harmonizing the Divine Light in avoiding to be aroused and stagnated. People, who train the dharma, become mad or sometimes die because the Divine Light is aroused too much to induce the fire to rise up then burn the nervous system and heart. In order to keep harmonized, you have no more hearts of: angry, hateful, sad, and desirous. Those are points making the Divine Light aroused. Do not think too much, that is the reason to make the Divine Light stagnated.

 You must keep medium for merriness, do not exceed. For love, you must go on the just scope. That is the method of training the Spirit.

 When keeping model, you fix your heart and mind. That time is the time of enlightenment. Have you understood yet?

 The Dieu Tri Palace/Dieu Tri Cung [MOTHER BUDDHA's Palace] is the place to create body for all living beings. Due to that, the Spirit can be tranquil, Light can be insightful. This is because the Kim Bon/Golden Vase/Golden Palace of MOTHER BUDDHA sends the image to illuminate the Perisprit, it means to completely open the Divine Door on the enlightening path.

 You reconsider the lesson, let you ask questions for next séance.

 Your sister say good-bye.

luong nghi.jpg Ascend.

 


14. Đêm 15 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 11 / 1 / 52).

     Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Luật-Sự Hợi, Du, Hưỡng.

     Thơ-Ký: Minh.

BÁT NƯƠNG

Chị chào mấy em,

Đêm nay chị giảng về Chơn-Linh. Đại-Ca nhờ chị đến giải cho mấy em, còn người chút nữa mới về dạy thêm.

Mấy em vốn hiểu Chơn-Linh là Linh-hồn do nơi Thái-Cực chiết ra. Vì đó, sự sáng-suốt của Đệ-Tam xác thân, tức là sự sáng-suốt của Chí-Tôn. Nguyên hình của Đệ-Tam xác thân là một luồng điện cấu-tạo do tế-bào mà điển-tử chỉ một âm và một dương. Luồng điện ấy vẫn hằng ở nơi Tam-Thập Lục-Thiên, và đến hiệp với Chơn-Thần đặng giúp cho Đệ-Nhị xác thân vi-chủ lấy Đệ-Nhứt xác thân của nó. Nói rõ hơn nữa là Linh-hồn điều khiển Giác- hồn, đặng chế ngự Sanh-hồn đó vậy.

Khi Đệ-Nhứt xác thân tinh khiết, Đệ-Nhị xác thân an-tịnh, thì Đệ-Tam xác thân mới đến được Nê-hườn-cung mà khai huyền-quang khiếu, thường gọi là đắc Đạo tại thế. Mỗi khi tham-thiền nhập-định được rõ thấu lý mầu, ấy là lúc Đệ-Tam xác thân đã đến. Vì lẽ đó mà các nguyên-nhân từ ngày xuống thế, bị Đệ-Nhứt xác thân lôi cuốn, Đệ-Nhị xác thân phải chuyển kiếp, làm cho Đệ-Tam xác thân bận theo giáo-hóa mà ngôi vị phải để trống.

Mỗi khi lập đủ công, tạo đủ đức rồi thì Đệ-Tam xác thân sẽ tùy theo công nghiệp mà thăng vị. Khi được trở về cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống, cả Chơn-Linh và Chơn-Thần được hiệp một mà ngự trên đài sen, tức là công nghiệp của Sanh-hồn tạo nên. Lúc ấy gọi là hiệp nhứt qui bổn hay là đắc-vị đó vậy.

Cơ Đại ân-xá nầy do nơi Chơn-Thần được Phật-Mẫu định tĩnh sau khi được trở về, nên Chơn-Linh mới hiệp được đặng trở về ngôi vị cũ, đó là nói những Chơn-Linh không tạo được vị; nhưng được giác-ng trước ngày qui liễu. Còn nói về sự phạm ti, tùy theo nặng nhẹ mà chuyển kiếp, còn như phạm thệ thì phải đến phong-đô đặng định tĩnh Chơn-Thần.

Thừa-Sử Phước bạch: ....................?

Vẫn theo đặng giáo hóa chớ, vì vậy mà ngôi vị mới bõ trống đó. Còn như bị ngũ-lôi tru-diệt thì luồng điện của Chơn-Linh bị đánh tãng, không hiệp được với Chơn-Thần nữa, vì vậy, Chơn-Linh ấy phải xiêu lạc, chờ cơ ân-xá Phật-Mẫu ban cho Chơn-Thần lại mới được tái kiếp trả quả mà lập công.

Thừa-Sử Phước bạch: ...................?

- Đánh tãng Chơn-Thần làm cho Chơn-Linh xiêu lạc , Chơn-Thần ấy bị tãng ra và Phật- Mẫu thâu âm-quang lại. Thoảng như, bị tận đọa tam-đồ bất năng thoát tục, thì Chơn-Linh phải bị ngăn cản, không hiệp được với Chơn-Thần, làm cho Đệ-Nhị xác thân phải trở lại chuyển kiếp từ bực kim-thạch cho đến làm người, và phải chuyển trở lại đủ ba vòng mới được khởi lập công lại.

Thừa-Sử Phước bạch: - Có phải ba vòng trở lại từ bực kim-thạch không?

- Phải vậy.

Thừa-Sử Phước bạch: - Một vòng cũng đủ giác ngộ rồi, cần gì phải tới ba vòng?

- Bỡi phạm thệ của Thiên-Điều, chớ không phải phạm tội. Phạm tội cũng có khi bị trở về kim-thạch chớ.

Thừa-Sử Phước bạch: - Nếu phạm tội thì phạt tới thú cầm là đủ, cần gì phải tới kim-thạch?

- Cười......Kiếp hóa-nhân thì về quỉ-vị, còn kiếp nguyên-nhân phải bị đọa đày, như vậy mới sánh với quĩ-vị được chớ. Đó là luật Thiên-Điều đã định, dầu cho nguyên-nhân hay hóa- nhân cũng đồng hình phạt, lẽ công-bình là đó. Mấy em đã được rõ chưa?

Thừa-Sử Phước bạch: - Xin cho mấy em học kỹ lại.

- Phải học kỹ lại, chị đã dặn rồi đa. Mấy em cũng có mòi mệt mỏi.

Thôi chị kiếu.

Thăng.

 

Tái-Cầu

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Về Tam-Thể xác thân, các em được rõ như vậy là đủ. Còn nói về các Bí-Pháp khác, mấy em phải tự lấy trí mà kiếm hiểu. Phương-pháp kiếm hiểu, Bát-Nương đã chỉ rồi, mấy em ráng tập thì rõ được kết-quả. Cần nhứt là đừng để lục-dục thất-tình xao-động. Phải coi chừng hỏa-tinh đa!

Hỏa-tinh tiếng Pháp gọi là”Calorie”, về y-học; còn”Feu Sorpent”về khoa Thần-Linh Học , nó chạy luồn theo tủy, và tiết ra bỡi các dây thần-kinh. Muốn luyện hỏa-tinh phải tịnh tâm, định trí, trụ thần mà chuyển vận, tức là lấy khí dương vào cơ thể đó vậy. Phải lấy trí mà điều-khiển nó.

Mấy em còn chỗ nào muốn hỏi, kỳ tới Bần-Đạo dạy thêm cho, rồi tiếp dạy về Bát-Hồn.

Nhớ để ý lời của Các Đấng đã để đó nghe.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.

English Translation

 14. Night 15th Sep. Tan Mao year (11th Jan. 1952)

     Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Jurdical Agent Hoi, Du, Huong.

     Secretary: Minh.

EIGHTH IMMORTAL

 Your sister greet you.

 Tonight, your sister will explain the Soul. The Eldest Brother asks me to explain for you, he will come to teach you later.

 You understand the Third Body is the Soul extracted by the Universal Monad. For that reason, the clairvoyance of Third Body is the clairvoyance of SUPREME BEING. The real form of Third Body is a electrical current created by cells with only one yang ion and on yin ion. That electrical current is always at the Thirty Six Planes and it unites with Perisprit to help the Second Body in control its First Body. In detail way of speaking, the Soul controls the Comprehension Spirit to dominate the Soul of Life.

 If wishing that the Third Body can go to the Sternum to enlighten that people often call that event as”Reach the peak of Way”on the earth, the First Body must be pure and the Second Body must be tranquil. When meditating for understand the truth thoroughly, that is the arrival time of Third Body. In that way, men of original descending the earth have been seduced by First Body and the Second body had to reincarnated forever, this induces the Third Body follows to teach it busily then the divine throne become blank.

 When the merits and virtues are enough, the Third Body replies on those to be promoted up. When returning to the Divine World of Eternal Life, both Soul and Perisprit unifies together to be seated in the lotus throne created by the Soul of Life. That time is considered as the union or obtainment of Tao.

 In this Great Amnesty, after returning the Perisprit will be made recovered by MOTHER BUDDHA, therefore the Soul will be able to unify the Perisprit in order return the old throne. That is about the Souls who cannot obtain position but they can enlighten before their death. About their crimes, they reply on the level of crime to reincarnate, if they break the oath, they must go to the Hell to fix their Perisprit.

 The Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - .......?

 It still follows to teach Perisprit, so the divine throne is blank. The case of being exterminated by Genius of Thunder, the wave of Soul is dispersed to prevent the union between the Perisprit and the Soul, and then that Soul must roam to wait the MOTHER BUDDHA's amnesty giving to the Perisprit so that the Perisprit can reincarnate to pay the debt to make merits.

 The Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: .........?

 About being dispersed for Perisprit, the Soul will roam, this means that Perisprit is dispersed and the MOTHER BUDDHA revokes the yin light. If the soul is punished”Three Paths without outgoing from the world", the Soul is prevented in unifying the Perisprit, the Second Body must reincarnate from stone to man. The punishment must be done three times and then the Second Body can make merits.

 The Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Are three cycles from the stone level?

 - Yes.

 The Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - One cycle is enough to awake, why does it need three cycles?

 - Because of committing an oath of Divine Law, not committing a crime. Committing a crime sometimes returns to stone level too.

 The Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: If committing a crime, the punishment will be the reincarnation of beast. That is enough, why must the punishment be the stone?

 - Smile, the life of man of impure soul must return to the demon position, the life of man of original soul must be punished so to be equal to the demon position. That Divine Law has been fixed even the man of original soul or man of impure soul must have a same punishment. That is the justice. Have you understood yet?

 The Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Please let us study carefully.

 - Must read it carefully, I have advised you already. You seem tired.

 Your sister say good-bye.

 Ascend.

 


Next Séance:

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet you.

 For Three Bodies, your knowledge is enough. About another Dharma, you have to use your wisdom to understand. About the method of knowledge, Eighth Immortal has taught you already. You try to act to obtain the result. The require is not to let seven passions and six desires make you stirred, must pay attention for fire.

 The fire/calorific in French is”Calorie", it is”Feu Sorpent”in medicine. For Spiritualism, it runs along the marrow and it is secreted by nerves. In order to train the calorific, you must meditate heart, fix your mind, concentrate you spirit to operate. It means to conduct the yang gas into the physical body, use your mind to control it.

 If you have any query, Ban Dao you will teach you more next séance, then teach Eight Souls.

 Remember to pay attention for teachings of Divine Superiors.

 Ban Dao say good-bye.

luong nghi.jpg Ascend.

 


15. Đêm 17 tháng 12 Tân-Mão (D.L. 31/1/52).

     Phò-Loan: Luật-Sự Nhung, Hưỡng.

     Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hợi, Cao.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần-Đạo dẫn dạy cho mấy em được rõ thế nào là tịnh thần, định trí, và thế nào là xuất Chơn-Thần.

Mỗi khi muốn tìm hiểu một lẽ gì, hoặc về siêu-hình hay về Thể-Pháp, mà muốn được có ấn chứng của Chơn-lý, hay là của một Đấng vô-hình thì phải để tâm không, và trí phải cố theo đuổi một lý-lẽ muốn tầm ra, cần nhứt là đừng để cho tâm bị động, tức nhiên hỏa-tinh sẽ phát khởi, kích thích làm loạn não cân thì chẳng những không được ấn-chứng, mà có khi bị hại là rối loạn thần-kinh-hệ mà trở nên loạn trí hay điên cuồng.

Định thần là vậy, còn xuất Chơn-Thần là khi ngồi, giữ tâm, tịnh thần được minh mẫn, lấy trí mà khai hoát Nê-hườn-cung, cùng trong lúc ấy, phải vận-chuyển âm dương cho điều- hòa, đem luồng hỏa-tinh chạy khắp cả bảy phách, rồi định tĩnh tâm thần, được một lát thì bắt đầu thấy buồn ngủ và Thần xuất ngoại bay đi. Phương-pháp nầy phải lắm công phu, và phải giữ trọn vô-tư mới được. Chớ nên nóng nảy hám vọng mà nguy đa! Trước hết, phải rèn lòng sửa tính rồi mới luyện được.

Trong mỗi thể xác đều có bảy oan-nghiệt mà chính nó là chủ-khảo trên mặt thế đó! Vì cớ Đức Chí-Tôn đã nói rằng trong mỗi hình thể đều có quỉ, duy có thiết-giáp Đạo-bào mới ngăn nỗi mà thôi.

Bần-Đạo đã chỉ rõ các phương-pháp đặng tạo thiết-giáp ấy, mấy em khá nhớ cho lắm đa! Phải thực-hành từ lời nói, việc làm cho đến ý-chí mới mong đoạt được. Mấy em đã hiểu chưa? Còn gì muốn hỏi thì cứ hỏi.

Thừa-Sử Phước bạch: - Xin Đức Ngài dạy chi tiết về khí Thái-Cực và khí Hư-Vô.

- Khí Thái-Cực là khí sanh-quang, còn khí Hư-Vô là khí Chơn-Như đó.

Thừa-Sử Phước bạch: - Dạ còn về khí Âm Dương với khí Lưỡng-Nghi?

- Vẫn đồng một.

Thừa-Sử Phước bạch: - Có phải Hỏa-tinh là Chơn-khí không?

- Không phải. Hỏa-tinh là sức nóng của Dương-quang tạo thành. Nhờ sức nóng ấy nung nấu Chơn-tinh mới bốc thành Chơn-khí. Còn hỏi chi nữa?

Thừa-Sử Phước bạch: - Dương-quang làm thế nào vào trong thể xác được?

- Dương-quang vẫn vào trong cơ thể do dưỡng-khí, và tiết ra bỡi những điển-tử dương do bảy phách trụ lại.

Thừa-Sử Phước bạch: - Nhiều lúc tôi làm việc bằng trí, thường hỏa bốc lên nhức đầu, có phải là hỏa-tinh bốc lên không?

- Phải đó, hỏa-tinh ấy nếu không biết phép dưỡng-sanh của Bần-Đạo đã dạy thì nó sẽ làm hại cho hoặc trí, hoặc nhãn-quan, hoặc tâm, hoặc phổi. Muốn giữ trọn phép dưỡng-sanh thì ăn đừng no quá, làm đừng mệt quá, ngủ đừng nhiều quá, đi đừng mau quá, hè đừng mát quá, đông đừng ấm quá, hơi thở phải điều-hòa, ý-chí phải trong sạch, tâm phải định, lục-dục thất-tình phải cản ngăn, chỉ có vậy là được.

Thoảng như thảo-thực mà nhuốm bịnh, thì chỉ có nhịn đói uống nước chín có chút đường sẽ lành mạnh. Còn như nhục-thực thì phải cần thuốc bỡi vì hơi đc và vi-trùng phá-hoại cơ thể.

Thừa-Sử Phước bạch: - Theo Đạo như dạy nhục-thực có hại cho khi xuất thần, là chất thịt có tính cách lôi kéo điển-khí làm cho Chơn-Thần bị điển đánh tan khi nó xuất ra đi?

-Nhục-thực mà xuất thần sẽ bị các linh uỗng kiếp lôi kéo, cũng có hại là bị lôi theo âm-khí mà gặp ngũ-lôi nữa.

Thừa-Sử Phước bạch: - Làm thế nào được biết trong mình hết chất thịt trong khi đã ăn chay một thời gian?

- Cười .....Có khó chi em, lấy ví-dụ cho các em hiểu: một chiếc xe hơi chạy bằng”xăng”xấu, được nữa chừng em bỏ”xăng”ấy đi, rồi lau rữa, sửa máy và đổi”xăng”tốt vào thì máy chạy tốt ngay chớ có sao!

Thừa-Sử Phước bạch: Chúng em học luyện như vậy, có sai với Chơn-Truyền của Đạo Cao-Đài chăng?

Cười ......Mỗi khi muốn học và luyện thì phải đủ công-đức mới có kết-quả. Bần-Đạo đã dặn rồi. Mà khi đã đủ công-đức thì rõ nẽo tu-chơn, ai cũng được, đó là luyện tập cho mỗi Chơn -Thần, còn công-quả vẫn phải tiếp tục, chớ đâu có phải ngồi mà nhắm mắt đâu, mà sái chơn-truyền. Bần-Đạo dạy cho mấy em, là cốt yếu rèn cho mấy em được xứng vị đó thôi.

Luật-Sự Hưỡng bạch: - Bạch Đức Ngài, trong sách Thông-Thiên-Học có nói về cái trí, vậy xin cho biết cái trí là thế nào?

-Trí là Linh đó. Bên Thần-Linh-Học, chưa tìm rõ Chơn-Linh là thế nào. Nói cho đúng hơn là họ chỉ muốn có một nền tảng thiển-cận trong Bí-Pháp Thiền-Đạo mà thôi, còn đi đến đoạt-pháp thì chưa được hoàn-bị.

Luật-Sự Hưỡng bạch: - Chúng em coi sách về Thần-Linh-Học và Thông-Thiên-Học có bổ ích trong sự học hỏi không?

- Coi sách có ích nhưng cần phải định Thần mà nghiệm lý mới được.

Mấy em chịu khó một chút sẽ được kết-quả.

Bần-Đạo kiếu.

Tái-Cầu

Chị chào mấy em,

Chị đêm nay dạy các em đi đến con đường, mà các em đã dò lần đặng đến con đường chơn-chánh. Mấy em có để tâm đến các điều chỉ dạy đó chăng?

Các em có hiểu Chị dạy các em bữa qua rồi đó, các em cần phải ôn-nhuần. Chị căn-dặn một điều là các em còn nghĩ nhiều điều không đúng Chơn-lý, nên chi các em còn mơ hồ lắm. Các em để tâm coi lại, Chị sẽ dẫn thêm nữa.

Thừa-Sử Phước bạch: - Thưa, lương-tâm tức là Chơn-Linh, chớ đâu phải Chơn-Thần?

- Chơn-Linh đâu có lương-tâm, chỉ Chơn-Thần mới có.

Thừa-Sử Phước bạch: - Vậy Chơn-Linh lấy gì mà chế-ngự thể xác?

- Chơn-Linh chế ngự đặng gìn-giữ Chơn-Thần, do đó, mới có các đấng ám trợ.

Đến đây, đã tới giờ cúng, khi khác Chị sẽ tiếp.

Chị chào các em. Thăng.

English Translation

15. Night 17th Dec. Tan Mao year (31st Jan. 1952)

     Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Nhung, Huong.

 Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent Hoi, Cao.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao greet you.

 Tonight, Ban Dao explain the meaning of fixing the spirit, fixing the mind and delivery of Perisprit.

When studying something about metaphysical issue or Material Dharma with a wish of result proof of Truth or an invisible Superior, you must make your heart empty, your mind must try to follow the reasoning you need to understand. The foremost require is not to let your heart be stirred, if you cannot do that, the fire/calorific will appear to stimulate and make the brain disordered. In that way, you can not only get the proof of result, but also get the damage of disorder for nervous system sometimes, and the man can become mad.

That is about fixing the mind. The delivery of Perisprit is that when sitting, keep heart tranquil, keep the spirit insightful to open/enlighten the Crown Chakra/Sternum and while you operate yin yang in harmony to carry the fire/calorific around seven astral bodies then fix the mentality for a while, you will feel sleepy, then your Perisprit goes out your physical body to fly away. For this method, you must have a thorough grasp of esoteric practice and you must keep impartial. Do not desire and be angry, it will be dangerous. You only do this when you firstly train your heart, amend your nature.

Inside each physical body, there are seven bonds of karma that it is an examiner itself on this earth. Therefore, SUPREME BEING has said: inside each physical body, there is a demon whom only Religious Armour can hamper.

 Ban Dao/I have taught how to create that Religious Armour already, you should remember that carefully. Must practice from speech, act to will in order to obtain that. Have you understood yet? Ask if you still have other query.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Please teach the gas of Universal Monad and Cosmic Ether.

 - The gas of Universal Monad is the Fluid of Vitality, and the gas of Cosmic Ether is the Bhutatathata gas.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Yes, Sir. How are about the gas of Yin Yang and Luong Nghi/Dyad gas?

 They are same.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Is the Sperm Fire the Pure Gas?

 - No, it isn't. The Sperm Gas is the heat created by the Yang energy. That heat warms the Sperm and it is vaporized to become the Pure Gas. Do you want to ask any question?

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - How can the Yang energy enter the physical body?

 - The Yang energy still enters the physical body replying on oxygen. It secreted by yang ions from  concentration of seven bonds of karma.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - I sometimes work using my mind, the fire goes up and causes a headache. Is that sperm-fire rising up? 

 - Yes, that is. For that sperm-fire, if you do not know the nourishment method that Ban Dao/I have taught you, it will damage your mind or eyes or heart or lung. In order to act the nourishment method well, you mustn't overeat, work beyond your capacity, sleep very much, and go very fast. You must avoid a very cool weather in summer, avoid a very warm status in winter. Your breath must be harmonized, the will must be pure, the mind must be fixed, six desires and seven passions must be prevented. That is all only.

 If the physical body only absorbs vegetables but becomes sick, just keep starving by drinking the boiled water with a little sugar, the physical body will recuperate from the sickness. If the sickness is due to eating meat foods, you will have to use medicine because the poisonous matters and microbes sabotage the physical body.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - According to the Tao, the meat foods cause the damage when the Perisprit goes out from the physical body that the meat attracts the waves, it makes the Perisprit dispelled by waves when the Perisprit goes out from the physical body. Is this true?

 - If eating meat foods, when the Perisprit goes out from the physical body, the creatures of a victim of an injustice will attract the Perisprit. It maybe causes a damage that the Perisprit is attracted beyond the yin energy and beyond the Ngu Loi/Genius of Thunder.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - How can we know that the meat matter in the physical body is out of when fasting for a period?

 - Smile...It is not difficult at all. An example for you: a car runs with”bad petrol", after using a half you take that”pertrol”off, then clean, repair the machine and change”good pertrol". The car will operate well.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Is it contrary to the True Doctrine of Caodaism if we learn to train that method?

 Smile...In order to obtain the result of learning and training, your merits must be enough full. Ban Dao/I have advised this already. When the merits are full, you know the truth thoroughly, everybody can do that because that is about the practice to Perisprit. For merits, you have to still continue it and it does not means to sit and close your eyes only, thus it is not contrary to the true doctrine. Ban Dao/I essentially teach and train you so that you become worthy for your position.

 Luat Su/Juridical of Agent Huong kindly asks: - Dear Sir, the Theosophy book mentions the mind, could you please explain how the mind is?

 - The mind is the Soul. The Theosophy has not understood how the Soul is. In other correct way, they just have a superficial foundation in the Secret Dharma of Tao Meditation. They have not been complete yet for obtaining the dharma.

 Luat Su/Juridical of Agent Huong kindly asks: - Is it useful for our study if we read the Theosophy and Spiritualism books?

 - Reading books is useful but you need to fix your spirit in order meditate its meaning.

 If you try to learn more, you will obtain the result.

 Ban Dao say good-bye.

 

Next séance

Your sister greet you.

Tonight, your sister will teach and lead you to the path that you have been groping to true way. Have you paid an attention to that lesson?

You have understood the lesson that I taught you yesterday, you should be equable. Your sister advise you on one issue you still many things contrary to the Truth, therefore you are still very ambiguous. You must take a note for reconsideration, I will teach you more.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - The conscience is the Soul, not the Perisprit.

 - The Soul does not have the conscience, only Perisprit has the conscience.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - In that way, what does the Soul reply on to dominate the Perisprit?

 - The Soul dominate to keep the Perisprit, therefore there are Divine Superiors follow with help.

 Now, it is in time for ceremony. I will continue the lesson, next time. 

 Your sister say good-bye to you.

luong nghi.jpgAscend.

 

16. Đêm 19 tháng 12 năm Tân-Mão (D.L. 15/1/52 ???).

     Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Luật-Sự Hưỡng, Hợi.

     Thư-Ký: Minh.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần-Đạo tính giải về Bát-Hồn, song nhận thấy lỡ-dở, vậy để qua năm tới sẽ tiếp tục.

Bây giờ, Bần-Đạo chỉ cho mấy em được biết về cách vận-chuyển điển-quang.

Trong mỗi thể xác đều có nhơn-điển gọi là âm-dương khí. Điển ấy chạy khắp châu thân, do nơi bảy phách vận-hành mà có. Khi điển ấy chạy trong cơ thể, tức là đem sanh lực cho lục-phủ, ngũ-tạng đặng nuôi sống xác thân.

Mỗi khi bị bịnh là do điển-quang chẳng được lưu thông khiến nên mệt nhọc. Vậy muốn vận-chuyển điển-quang trong cơ thể thì phải hoặc ngồi, hoặc nằm mà hô-hấp cho được điều hoà, chậm chừng nào hay chừng đó. Trong khi ấy, phải để tâm được tịnh, mỗi buỗi sáng, phải lấy khí dương, cũng bằng cách hô-hấp điều-hòa, nhưng đứng day mặt về đông, buổi chiều lấy khí âm, nhưng đứng quay mặt về tây.

Mấy em ráng tập cho thường như vậy trong một thời gian sẽ kết-quả. Mỗi lần độ nữa giờ là đủ.

Còn vận chuyển điển-quang của Chơn-Thần thì trong lúc ấy, phải đem hết khả năng, tư- tưởng trụ lại mà vận-hành cho khí xuất dương, nghĩa là phải định Thần vậy.

Còn muốn vận-chuyển điển-quang của Chơn-Linh, thì là phương tham-thiền nhập-định đó. Những nhà tu dụng được đệ lục giác-quan cũng nhờ phương-pháp đó rồi chuyển đi tư- tưởng.

Mấy em nếu chịu khó công-phu luyện-tập, thì ngày sau sẽ dùng nó trong việc tình báo với nhau, nghĩa là, giữa hai em xa cách có thể nói chuyện với nhau bằng Chơn-Thần mà hiểu nhau được. Cần nhứt là khi chuyển đi tư-tưởng phải đúng thời đúng khắc, tỷ như máy thu thanh và phát thanh vậy.

Bần-Đạo khuyên mấy em ráng trì chí, Bần-Đạo rất mong kết-quả.

Đêm nay như vậy là đủ, và cũng để chấm dứt bài học về Tam-Thể xác thân.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.


English Translation

16. Night 19th Dec. Tan Mao year

Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Jurdical Agent/Luat Su Huong, Hoi.

Secretary: Minh.

CAO THUONG PHAM

Ban Dao/I greet you.

Tonight, Ban Dao/I am going to explain about the Eight Souls. However, I recognize its halfway, we will continue the lesson in next year.

Now, Ban Dao/ teach you the method of operating the wave.

 Each physical body has a human-wave called as yin-yang gas. That wave goes on over the body from the operation of seven bonds of karma. When that wave goes in the body, it means to bring the vitality for six organs and viscera in order to nourish the physical body.

 As the waves are not clear, the physical body becomes tired with symptoms of illness. Consequently, in order to operate the wave in physical body, you have to sit or lie to respire in harmony, the slower you do, the better it is. Meanwhile you respire, you must fix your mind. Every morning, you have to inspire the yang energy by respiring in harmony, stand in east direction and to inspire the yin energy in afternoon but you have to stand in west direction.

 You try to train frequently in that way, you will obtain a result after a period of time. One time of training is about a half-hour.

 When operating wave of Perisprit, meanwhile you must gather your ability and thought to operate the yang gas, it means to fix your Spirit/Perisprit.

 You want to operate the wave of Soul, you must apply the method of meditation. Priests can use the sixth sense because they also reply on that method to transmit their thought.

 If you train those painstakingly, later you can apply that result in your communication. It means that you can talk and understand together by your Perisprit although this one is far way from other one. The necessity is that the transmittance of thought must be in time as the transceiver.

 Ban Dao advise that you must be patient. Ban Dao wait your result very much.

 That is enough for tonight. The lesson for Three Bodies is also stopped.

 Ban Dao say good-bye.

luong nghi.jpg Ascend.

 

 


17. Đêm Cúng Tất Niên. 21 tháng chạp năm Tân-Mão (D.L.17/1/52).

     Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước,

     Luật-Sự: Tiếp,Tỹ,Hợi,Đúng,Hưởng

     Thư-Ký: Minh.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Đại hỷ! Mấy em tổ-chức coi long trọng quá. Khá thủ lễ, có các đấng đến chung vui. Bần-Đạo mừng thấy khoa Bí-Pháp nầy mấy em đã lãnh hội được chút ít, đó là sở vọng của Bần-Đạo. Có vậy , mấy em mấy xứng vị trong cửa Hiệp-Thiên chớ.

Chung niên Bần-Đạo để lại cho mấy em một bài thi:

Cửa tục Động-đào để nét Tiên, 
Khai Thần định trí hiệp đưa thuyền.
Cầu Ngân hẵn được khi mời khách,
Kinh Ngọc ắt nên lúc chọn duyên.
Mở nét huỳnh-cân tua sửa thế,
Đóng đường âm-khí sắp trao nguyền.
Chúc qua năm mới thêm phần huệ, 
Học thấu cơ mầu đến đãnh Tiên.

Bần-Đạo sẽ đem các sự học vấn của mấy em ra Đại-Hội Thiên-Triều đặng cầu xin thêm ân-huệ cho mấy em. Bần-Đạo nhượng cơ cho Anh Cả.

 


 Tiếp-điển:

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua mừng chung mấy em.

Chung niên qua thấy mấy em mà qua tủi thân cho Cữu-Trùng Đài quá lẽ. Thương cho họ thiếu hiểu. Cuối năm, Qua chỉ mong chúc mấy em được rạng thêm danh khí, cầm đuốc huệ giữ mực Chơn-Truyền. Qua rất mong sự học hỏi nầy giúp phần hay cho mấy em đặng tầm phương dìu-dẫn bên phần xác.

Qua xin để một bài thi:

Mừng rạng Chơn-Thần giữ trọn công,
Đèn từ soi khắp chiếu non sông.
Sửa đời mong có Chơn-Thần tắm, 
Đặng dẫn xác thân đến cõi bồng.

Qua xin nhượng cơ cho Thanh-Sơn Đạo-Sĩ.

 

Tiếp-điển:

BẠCH VÂN

Đại tiếu! Đại tiếu!

Mừng chư môn-đệ cùng các em.

Thi:

Dẫn thế về Tiên có mấy tay,
Mừng thay cửa Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
Đưa cờ dìu chúng qua bờ bĩ,
Nắm kiếm độ sanh khỏi sóng tai.
Cứu giống Lạc-Hồng còn luyến thế,
Sửa dòng Nam-Việt lại tương lai.
Chúc thêm bước tiến qua non Phật, 
Chiếm được chiến bào cứu nạn tai.

Có các vị Tiên-Nữ muốn nhập cơ.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.

 

DIÊU TRÌ CUNG TIÊN NỮ

Mừng mấy em,

Văn:

Hoa tươi thắm sắp mừng xuân mới, 
Đón chào Tiên đã tới Đào-Nguyên.
Sông Ngân sắp sẵn con thuyền,
Chờ ngày đón khách may duyên trở về.

 

 

 

 

 

Cẫm-tú đấy ra bề Tiên-giới,
Mở Thần-Quang bước tới Đào-Nguyên.
Nắm cân giữ lấy Đạo quyền,
Đưa thuyền Bát-Nhã độ duyên cõi trần.

 

Liễu ủ nét đứng gần trúc thạch,
Nhớ nguồn cơn muốn trách thợ trời.
Thương dân Hồng Lạc lưng vơi,
Trường thi đã vắng chợ đời lại đông.

 

Huệ đưa hương ướp nồng thân để,
Khóc cho người chẳng kể dân Nam.
Chỉ lo một chước dấy tham,
Chẳng tình bạn hữu, chẳng màng nghĩa nhân.

 

Lễ nhà Nam mười phần chưa bốn,
Bỡi Hiệp-Thiên có vốn không lời.
Chúc mau tiến kịp cơ trời,
Sửa hồn Việt-chủng về mười như xưa.

 

Khiết tinh-ba khá ngừa bóng khuyết,
Giữ cho tròn ấn-quyết Hiệp-Thiên,
Mở trường đã có Chư Tiên,
Chúc thêm tài đức giữ giềng Đài-Cao.

 

BÁT NƯƠNG

Chị chào mấy em,

Chị Tam-Nương và chị Tứ-Nương vắng mặt, nhờ chị kiếu lỗi. Chị xin mừng và chúc một bài thi:

Hoa sen trong trắng có gì hơn,
Ở chốn bùn nhơ chẳng dạ hờn.
Chúc đến Nhâm-Thìn thêm trí cả,
Đặng theo Liên-Bạch giúp đời chơn.

Chị mừng thấy mấy em được trọn Lễ, mấy em khá gắng thêm.

Chị lui.

 


English Translation

17. Midnight ceremony of end of year, 21st Dec. Tan Mao year (17th Jan. 1952)

     Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Jurdical Agent/Luat Su Tiep, Hoi, Dung, Huong.

     Secretary: Minh.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao greet you.

 Great joy! your organization looks very solemn. Should observe rites because there are Divine Superiors coming to share joy. Ban Dao feel happy to see that you have comprehended a little for aspect of Secret Dharma. That is my wish. Just with that result, you become worthy in the Palace of Divine Alliance.

 I give a poem to you at end of year:

 Immortal character in Holy world of earth door,

Enlighten Spirit, fix mind in order to go rowing.

Ngan bridge is possible when inviting guest,

White Jade Palace will choose the fortune.

Enlighten the sternum in order to correct the earth,

Close current of yin gas for next prayer.

Give more wisdom in next new year,

Learn the mystery thoroughly to return Immortal region.

 Ban Dao/I will report your study to the Great Meeting of God Court in order to petition for favour for you. Ban Dao let the séance for Eldest Brother.

 Wave received:

THUONG TRUNG NHUT

 Qua/I happily greet you.

 At the end of year, Qua/I feel very unhappy for Palace of Nine Planes/Cuu Trung Dai when seeing you. I love them so much toward their superficial knowledge. At the end of year, Qua/I only wish you have a brilliant and upright name to hold the torch of wisdom in conserving True Doctrine. I hope that this study helps you find method of guiding the physical body aspect.

 Qua/I give a poem to you:

 Happy for Perisprit conserving merits brilliantly,

 Light illuminates on over mountain and river.

 Perisprit take a bath to correct the earth,

 In order to lead the body to the holy world.

Qua/I let for Thanh Son Dao Si.

 Wave received: 

BACH VAN

Great fun! Great fun!

 Greet students and younger brothers and sisters.

Poem

Just few people lead earthly traveler to Divine world,

What fun of Religious door of Palace of Divine Alliance.

 Raise flag to lead humankind going to country of enlightenment,

Hold enlighten sword to save humankind out of disaster.

Save Lac Hong race still infatuated by earth,

Re-amend Nam Viet for a better future.

Wish you a more progress to return to country of Buddha,

Achieve the won dress to deliver the disaster.

           Some Fairies want to attend the séance.

 Ban Dao/I say good-bye.

 Ascend.

 

DIEU TRI CUNG FAIRIES

 

          Greet you.

Poem:

 

Fresh Flower welcomes spring coming,

Welcome Immortals returning to Immortal country.

The boat is ready on the Ngan river,

Wait date fixed to take guest with fortunate to homeland.

["Flower”refers to the First Fairy of Nine Fairies in Dieu Tri Palace. One incarnation in Vietnam, Her name was”Hoa"/"Flower"]

 

Grace proves feature of Immortal world,

Enlighten the Divine Light to go to Immortal World.

Hold balance and keep Religious right,

Push the Prajna boat to deliver fortune on the earth.

["Grace”refers to First Fairy in Dieu Tri Palace who has ever one incarnation in Vietnam with earthly name”Cẩm]

 

Sullen Willow is next to the fix flute,

Remember ins and outs, want to blame creator.

Love Hong Lac race in a rush,

Examination compound with absence, secular market is crowded.

["Willow”refers to Fifth Fairy with name”Liễu"]

 

Tuberose give fragrancy to embalm body,

Cry because of human irrespective of Vietnamese.

Who only cares greedy path,

Regardless of friendship or of humanity.

["Tuberose”refers to name of”Huệthe Sixth Fairy of Dieu Tri Palace].

 

Rite of Vietnam just achieve four portions of ten,

Because Divine Alliance just have capital with no interest.

Wish to catch up divine mechanism,

Amend spirit of Vietnamese to return to ten portions as before.

["Rite”refers to the Seventh Fairy named”Lễ"]

 

Purity of essence should prevent error,

Preserve the exorcism of Divine Alliance Palace.

There are Immortals opening school,

Wish to get more talent, virtue to preserve High Palace.

["Purity”refers to”Khiết- name of Ninth Fairy of Dieu Tri Palace.”High Palace”refers to”Cao Đài/Caodaism"]

 

EIGHTH IMMORTAL

 

Your sister greet you.

Third Immortal and Fourth Immortal were absent, and passed their excuses. I congratulate you with a poem:

White Lotus, there is nothing better,

In spite of growing in mire, but not infected squalidity

Wish to have more wisdom in Nham Thin year,

In order to follow Liên Bạch to help earth.

 ["White Lotus”is”Liên Bạch"].

 I am pleased to see your complete Rites, you should try to do more.

 Your sister ascend.

luong nghi.jpg


18. Đầu Thềm Xuân Nhâm-Thìn (1952)

Xưng tụng công-đức và mừng rước các Đấng.

Vui trong cảnh trí ấy vui Thiền,
Mừng bước trần nay đặng gặp duyên.
Đuốc huệ rạng ngần soi bóng tục,
Bút Thần huy-động bủa Ân Thiên.
Nâng thuyền Bát-Nhã nhiều linh-cảm,
Mở lối vĩnh-sanh sẵn diệu-huyền.
Xuân đến tưởng ghi ơn giáo hoá,
Lòng thành kỉnh hiến đến chư Tiên.

Kính bái,

-Thừa-Sử Phan Hữu Phước.

-Luật-Sự Phạm Duy Nhung.

-Luật-Sự Huỳnh Văn Hưỡng.

 

English Translation

18. Beginning of Nham Thin new year (1952)

Extol merits and welcome Divine Superiors.

Merriness in enlightenment is the Tao merriness,

Happy for life because of picking fortune.

Brilliant torch of wisdom illuminates earthly life,

Divine Pen gathered to set a net with Divine favour.

Go Prajna Boat up with many telepathies,

Open way of eternal life by ready mystery.

Spring coming with remembrance of teaching work,

Sincere heart kindly given to Immortals.

Respectful bow,

 Thua Su/Commissary of Justice Phan Huu Phuoc.

 Luat Su/Jurdical Agent Pham Duy Nhung.

 Luat Su/Jurdical Agent Huynh Van Huong.

luong nghi.jpg

 

 


BÁT HỒN

19. Đêm 6 tháng giêng Nhâm-Thìn.

     Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Chư vị Chức-Sắc Bộ-Pháp-Chánh Hiệp-Thiên-Đài.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo mừng chung mấy em,

Năm mới, tinh-thần của mấy em cũng được mới, Bần-Đạo vui lắm đa! Vậy Bần-Đạo để mừng lại bài thi nguyên-vận.

Thi:

Bến tục thuyền sen dựa đảnh Thiền,
Cỡi lưng hạc trắng hiệp vầy duyên.
Cửa Huỳnh trau nét kề oai Phật,
Động Bích lui chơn tiếp lịnh Thiền.
Bĩ ngạn sóng đưa cơn bĩ cực,
Cầu Ngân bờ rước lúc lúc linh-huyền.
Khai Thần để bước lên Bồng-Đảo,
Trỏ nẽo tay đưa gậy trúc Tiên.

Bần-Đạo đã hứa sang năm nầy sẽ dẩn-giải về Bát-Hồn và còn nhiều hơn nữa. Vậy tiếp tục kỳ tới, Bần-Đạo sẽ chỉ cho.

Bây giờ có anh cả và chư Tiên muốn đến.

Bần-Đạo kiếu.

English Translation

EIGHT SOULS

 19. Night 6th Jan. Nham Thin year

     Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

      Atenders of séance: Dignitaries belonging to Justice Department of Divine Alliance Palace.

 

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao/I greet you generally.

 In new year, your spirit is also new, Ban Dao are very pleased. Therefore, Ban Dao happily give a poem:

Poem:

 Lotus boat on earth stands against great Tao,

 Ride on white crane to unite in fortunes.

 Golden door contains feature next to Buddha's majesty ,

 Return from Động Bích cave to receive Divine Order.

 Nirvana dispels agonies by religious tides,

 Shore of Ngan bridge has marvelous boat.

 Enlighten Spirit to step up Fairy Island,

 Show path and hands holding Immortal cane.

["Golden door”refers to the door to Nirvana.”Động Bích cave”refers to the way to the cave of Heresy]

 Ban Dao/I have ever promised I would explain the Eight Souls and more things in this new year. Next time, Ban Dao will continue to teach you.

 Now, the eldest brother and Fairies want to descend.

luong nghi.jpg Ban Dao say good-bye.

 

 

TÁI CẦU:

20. Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-sự Nhung.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Chào mấy em,

Cờ đến nước rồi mấy em ơi!

Ê, Lương, Trân có biết pháo huyền-khống lại thêm xe thọc đít không. Cười......vậy đó.

Ê, pháo xe của chúng chạy lung-tung, bị ngựa rượt nà, vui quá. Chú chốt thung dung quá lẽ, cung còn trống, chỉ xích một chút nữa là êm. Nhưng khó do tụi chốt, ngựa pháo xe nằm rìa bị pháo của chúng nhảy lên cổ. Qua đã nhứt định thí xe mà.

Ê, rồng múa bị tróc chút vãy cũng không sao. Buồn cười có kẽ nói Thiêng-Liêng sao tư vị. Cười...Nếu chẳng vậy thì toàn nhơn-loại sẽ ra tro mạt đó đa.

Phải có gốc mới có ngọn chớ.

Ê, mấy em vui đi, qua nhượng cơ cho mẹ Bát.

 

Tiếp-điển:

Chị chào chung các em,

Anh cả chọc giận chị đó, mấy em không binh sao? 
Mừng, mừng.

Thi:

Đào-Nguyên soi rõ một đèn từ,
Để bóng huỳnh-vân chiếu Ngọc-Như.
Rải cánh Bạch-Liên lên bể khổ,
Đưa đoàn chiên dại đến Huyền-Hư.

Các em ráng nối chí của Đại-Ca và Nhị-Ca đi, Chị giữ lái cho. Chị nhượng cơ cho Cữu-Nương.

English Translation

NEXT SEANCE:

 20. Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

THUONG TRUNG NHUT

Greet you.

Younger brothers and sisters, the move of chess is coming!

Oh! Luong, Tran, do you know the central cannon with rook at the bottom? Smile...That is it.

Oh! their cannons and rooks run in disorder, they will be pursued by horse, it is so happy. The pawn is very leisurely, palace is still vacant, just a move with a little bit will be safe. However, it is difficult because pawns, horses and rooks standing at the edge are crossed over head by their cannon. Qua/I have decided to risk the rook.

Oh! the dragon dances and, is scaled off some scales, nothing is the matter. What a fun for people who say that Divine balance is impartial. Smile...If it was not in that way, the world would become dusts and ashes.

 Only source exists, then the consequence happens.

 Oh! Be happy, Qua/I let the pen for Eighth sister.

 

Wave received:

 

Your sister greet you generally.

The eldest brother makes me angry, don't you defend me? Happy! Happy!

 

Poem:

 

Fairy Land with a lamp illuminates brightly,

Therefore, that yellow cloud lights gem up.

Scatter petals of White Lotus down suffering ocean,

Take delegation of dull religious to Divine World.

         

You try to follow up the will of Eldest Brother and Second Brother, your sister will hold the rudder for you. I let the pen of séance for Ninth Immortal.

luong nghi.jpg

 

 


Tái-Cầu:

21.Phò-Loan: Luật-Sự Hưỡng, Trường.

CỮU-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG.

Chị chào mấy em,

Chị Bát-Nương đã chỉ cho các em khi nãy, các em còn nhớ không? Các em cố giữ vững đức-tin thì các em sẽ nhìn thấy lời hứa của Chí-Tôn ra thế nào. Có khó mới có công được chớ! Nếu dễ-dàng ai làm chẳng được, mà làm được cũng là một việc thường, có gì gọi rằng phi-phàm? Các em đã rõ biết cảnh khó dễ của quyền đời trước kia, mà hôm nay đến đó cũng là việc thường. Các em trông, mà tới thì lại sợ, thì trông để làm gì?

Các em hãy vui lên để đón rước con rồng vàng mới được. Mọi việc Chí-Tôn đã sẵn định cho con cái của Người rồi, chỉ còn đợi coi các đứa con ấy có đủ khôn ngoan để thọ lãnh phần thưởng đó mà thôi. Các em cố nối chí là đoạt được. Con đường đã vạch sẵn, chỉ còn tiến bước theo là xong việc.

Chị có mấy lời chỉ bảo cho các em, vậy các em nên nhớ mà lo tròn sứ mạng của các em.

Chị xin kiếu.

English Translation

Next Séance:

 

21. Mediums: Luat Su/Jurdical Agent Huong, Truong.

NINETH IMMORTAL OF DIEU TRI PALACE

Your sister greet you.

 Do you still remember the instructions of Eighth Immortal given to you? You try to hold fast to belief, then you will understand how the SUPREME BEING's promise is. Just sufferings help to have merits! Everyone can do if it is easy, if it is possible, that is a normal work only not an extraordinary work! You have known difficult-easy situation of previous power of earth and today the fact happening in that way is still normal. You have waited, it comes but you are afraid then what for have you waited?

 Be happy to welcome the new dragon coming. The SUPREME BEING has assigned HIS children rewards readily. Now HE just sees if HIS children are wise to receive those rewards. You try to continue your will then you will be successful. The path has been opened, you only step, and that is all.

 Your sister just have some advices for you, therefore you should remember to fulfill your mission.

 Your sister say good-bye.

luong nghi.jpg

 

 


22. Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

Tái-Cầu:

Chị chào mấy em,

Thi:

Lễ mọn lòng trần thấu Ngọc-Hư, 
Nhà nam dựng nghiệp Lễ nên lư.
Xông trầm hơi tỏa tâm là Lễ,
Dụng Lễ tạo Linh có mối từ.

Mấy em may duyên được gần-gũi chư Tiên, chị tưởng đó cũng do cơ huyền-ẫn. Mấy em khá trau-giồi khi qua xuân mới. Chị rất mừng đuốc huệ đã có người nắm, Chị bớt khổ nhọc chút ít. Vậy Chị xin để lời cám ơn mấy em đó!

Khuyên nhủ khách trần lánh bợn nhơ,
Tầm chơn Từ-Phụ ráng qua bờ.
Cánh buồm dong ruỗi trên khổ hải,
Xin vững lái lèo rước kẻ khờ.


Tiếp:

Kẽ khờ đó lòng ngơ sao nỡ,
Phướng từ bi khá trở đuôi về.
Cuốn lôi dùm đám còn mê,
Chớ đừng riêng hưởng chẳng hề cứu nhau.


Kìa là bước động đào tỏ nẽo,
Ráng chèo mau kẽo trể thời cơ. 
Lãnh phần bảo-thủ chớ ngơ,
Thuyền không về bến còn chờ đợi chi.


Đã là lúc Đạo-Kỳ bủa khắp, 
Lấy dạ công bồi đắp trời Nam.
Dìu dân phải đáng hồn Nam,
Mới tròn lẽ hóa cõi phàm trở Tiên.

Chị chỉ mong có vậy, nhờ mấy em ráng giữ lời khuyên. Chị rất mừng qua năm mới Chị vui thấy tinh-thần trọn vững của mấy em.

Chị xin để một câu vắn tắt:”Chơn-Thần tinh-khiết mới độ rỗi được xác thân và mới hiệp Chơn-Linh đặng."

Chị kiếu.

Thăng.

English Translation

22. Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Juridical Agent Nhung.

Next Séance:

Your sister greet you.

 

 Poem:

 

Humble offering-earthly heart goes through God Court,

Vietnam constructs legacy by Rites.

Fume spreading spirit from aloe wood is the Rites,

Use the Rites to create Divinity of source.

 ["Rites”refers to”Lễ”- Seventh Immortal of Dieu Tri Palace]. 

You are lucky in contacting with Immortals, I think that is the divine mechanism. You should cultivate your virtue in new year. Your sister feel happy because there was one Superior holding the wise torch, My tiresomeness will be reduced a little. Consequently, I like to thank you!

Advise earthly traveler to avoid impurity,

Seek path of Holy Father to cross the border.

Sail goes on the suffering ocean,

Be stable to steer to take unwise ones.

 

Continue:

 

Those unwise, how can ignore,

Turn the tail of mercy flag back.

Attract dull-witted people,

Don't enjoy oneself, not to save together.

 

There immortal path is clear,

Try to steer fast to otherwise catch occasion.

Undertaken preserve, don't ignore,

Boat has not been back station, wait for what.

 

It is the time of Religious flag spreading,

Make merits wholeheartedly to beautify Southern country.

Guide people to be worthy for Southern Spirit,

 To fulfill to return Immortal country from earth area.

 

 Your sister only wish that, you try to keep the advice. I feel very happy in new year because I see your spirit is completely steadfast.

Your sister give you a short sentence:”Only one pure Perisprit helps the physical body to be united with Soul".

Your sister say good-bye.

luong nghi.jpgAscend.

 

23. Đêm 10 tháng giêng Nhâm-Thìn.

     Phò-Loan: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Luật-Sự Ảnh, Hợi, Tiếp, Tú, Hưỡng, Cao, Trường, Khoe.

BÁT NƯƠNG

Chị chào mấy em,

Đêm nay Chị đến đặng chỉ cho mấy em được rõ Diêu-Trì-Cung là nơi nào?

Nơi Ao Diêu-Trì có một đài phát hiện Âm-Quang, đài ấy thâu lằng sanh-quang của Ngôi Thái-Cực, rồi đem Dương-quang hiệp với Âm-quang mà tạo nên Chơn-Thần cho vạn-linh trong càn-khôn vũ-trụ.

Phật-Mẫu là Đấng nắm cơ sanh hóa, thay quyền Chí-Tôn, đứng ra thâu cả Thập-Thiên- Cang đem hiệp với Thập-Nhị Địa-Chi mà tạo nên vạn-vật. Nơi Cung Diêu-Trì là nơi tạo nên Chơn-Thần và thể-xác đó vậy.

Diêu-Trì-Cung là cung điện bằng ngọc Diêu ở bên Ao Thất-Bữu chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quý giá, còn Diêu là chất hơi kết-tụ mà thành. Dưới quyền của Phật-Mẫu có Cữu Tiên-Nương trông nom về cơ giáo-hóa cho vạn-linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật, trông nom về cơ phổ-độ mà Quan-Âm Bồ-Tát là đấng cầm đầu.

Quan-Âm Bồ-Tát ngự tại Cung Nam-Hải ở An-Nhàn-Động. Còn Diêu-Trì-Cung thì ở tại Tạo-Hóa Huyền-Thiên.

Nơi Cung Diêu-Trì còn có một cõi Âm-quang riêng biệt gọi là Phong-Đô đặng giáo-hóa các Chơn-Thần đã bị lạc nẽo trên đường trần.

Vậy vắn tắt hơn, Diêu-Trì-Cung là cơ sanh-hóa vạn-linh và vạn-vật đó. Chị sẽ đến dạy thêm vào kỳ tới.

Chị xin kiếu.

Tái-Cầu:

CAO-THƯỢNG-PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần-Đạo giảng về Bát-Hồn.

Trong Càn-Khôn vũ-trụ, có tám đẳng Chơn-hồn là: - Kim-thạch hồn, Thảo-mộc hồn, Thú-cầm hồn, Nhơn-hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn và Phật-hồn.

Từ lúc hổn-độn sơ khai, âm-dương biến hóa thì trong khí Hư-vô đã có sẳn các tế-bào. Sau tiếng nổ, âm-dương phân tách, khí Dương-quang là khí nhẹ-nhàng bay lên trên; còn khí âm là khí-chất chứa các tế-bào nên lóng xuống dưới.

Sau một chuyển thì các khí-chất trên liên-đới với tế-bào mà tựu lại thành chất-khí và biến thành vạn-vật.

Khi chưa thành hình thể hữu-vi thì chất khí vẫn là một cục lửa do khí Dương-quang đốt cháy. Sau đó, nơi Diêu-Trì Cung thâu Thập-Nhị Địa-Chi mà biến khí Dương-quang và chất khí làm ngũ-hành.

Vậy đất, nước, sắt đá và lửa được nảy sanh trước hết. Đó là Kim-thạch hồn.

Sau một chuyển nữa, nước, đất, đá, lửa và sắt mới tiết ra một chất khí, và liên-đới với các tế-bào lại mà tạo nên cây cỏ. Đó là Thảo-mộc hồn.

Sau một chuyển nữa, các cây cỏ chia tế-bào mà liên-đới với ngũ-hành tạo nên bách-thú. Trong đó có phần ở khô gọi là điểu-thú, có phần ở nước gọi là ngư-thú. Đó là Thú-cầm hồn.

Sau một chuyển, ngũ-hành hiệp với thảo-mộc mà nuôi thú-cầm. Trong thú-cầm, Chơn-hồn đã bước vào cơ tấn-hóa, do đó, tạo nên thủy-tổ loài người là la-hầu tức là người khỉ đó. La-hầu lần lần sanh-hóa, và nhờ điểm Linh-quang của Chí-Tôn mà lần đến loài người như hiện giờ. Đó là Nhơn-hồn.

Trong Nhơn-hồn lại chia ra: Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn, và Phật-hồn. Nếu đoạt được thể-pháp tức là Thần-hồn, tạo được phẩm người gọi là Thánh-hồn, trả xong nhơn-đạo, tạo nên bí-pháp gọi là Tiên-hồn. Đoạt-pháp, tức là Phật-hồn đó vậy.

Kỳ tới, Bần-Đạo sẽ phân tách mỗi đẵng Chơn-hồn cho mấy em dễ hiểu hơn.

Bần-Đạo kiếu.


English Translation

23. Night 10th Jan. Nham Thin year

     Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Luat Su/Jurdical Agent Anh, Hoi, Tiep, Tu, Huong, Cao, Truong, Khoe.

 

EIGHTH IMMORTAL

 Your sister greet you.

 Tonight, I come to teach you where Dieu Tri Palace is.

 At the Dieu Tri Pond, there is a palace delivering Yin Light. That Palace collects the Vital Fluid of Universal Monad, then uses the Yang Light to unify the Yin Light in order to create Perisprit of all living creatures in universe.

 The MOTHER BUDDHA holds the life mechanism, on behalf of SUPREME BEING collects Thap Thien Can/Ten Heavenly Stems to unify Thap Nhi Dia Chi/Twelve Earthly Branches in order to create all things. The Dieu Tri Palace is a place creating Perisprit and physical body.

 The Dieu Tri Palace is a Palace made by Dieu gem from That Buu Pond/Seven-gem Pond, that is it.”Gem”represents the preciousness,”Dieu”represents the fume agglomerated. Below MOTHER BUDDHA's power, Nine Fairies take care of teaching all living creatures. Beside, there are innumerable Buddhas taking care of salvation that Quan Yin is the Head.

 The Quan Yin Bodhisattva is seated at Southern Ocean Palace in An Nhan Cave/Leisured Cave, the Dieu Tri Palace is Tao Hoa Huyen Thien.

 At the Dieu Tri Palace, there is a separate region of Yin Light named as Hell to teach the Perisprits going wrong ways on the earth.

 In summary, the Dieu Tri Palace is the creation mechanism to create all living creatures and all things. Your sister will teach you more next time.

 Say good-bye.

 Next Séance:

CAO THUONG PHAM

Ban Dao/I greet you.

Tonight, Ban Dao teach you about Eight Souls.

There are nine classes of Soul in universe: Stone soul, Plant soul, Beast soul, Human soul, Genie soul, Saint soul, and Immortal soul and Buddha soul.

At the time of chaotic period, the Yin Yang transformed, there were cells in Cosmic Fluid readily. After big bang, the Yin and Yang were separated, the Yang gas which was light raised up, the Yin gas containing cells went down.

After one cycle, all fluids combined with cells to become a kind of gas and to transform into all things.

When material form was not transformed, the gas had been still a mass of fire burnt by Yang gas of Light. Then the Dieu Tri Palace collected the Twelve Earthly Branches in order to make the Yang gas and material gas transform into five primary elements.

Consequently, ground, water, iron, stone and fire existed firstly. That is the Stone soul/Material soul.

 After one more cycle, water, ground, stone, fire and iron secreted a matter of gas and combined with cells to transform into plants. That is the Plant soul.

After the next cycle, plants separated their cells to combine with five primary elements in order to transform into animals. Among them, class of animal living on earth is the quadruped and bird, other class living in water is the species living in water. That is the Beast soul.

After one more cycle, the five primary elements combined with plants to nourish beast. The Soul of Beast promoted to evolution, consequently the ancestor of humankind is the monkey. The monkey gradually borne forever. They have replied on the SUPREME BEING's Divine Light to transform into man as current humankind. That is the soul of Man.

The soul of Man is differentiated: soul of Genie, soul of Saint, soul of Immortal, soul of Buddha. If obtaining the material dharma, it is the soul of Genie. If obtaining the humanity, it is the soul of Saint. If paying the debt of humanity and creating the secret dharma, it is the soul of Immortal. If obtaining the secret dharma, it is the soul of Buddha.

Next séance, Ban Dao/I will analyze each class of Soul so that you can easily understand.

luong nghi.jpgBan Dao say good-bye.

 

24. Đêm 13 tháng Giêng Nhâm-Thìn.

     Phò-Loan: Thừa-Sử Hợi, Luật-Sự Nhung.

     Hầu-Đàn: Thừa-Sử Phước, Luật-Sự Hưỡng, Hợi, Đúng.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Đêm nay, Bần-Đạo giải về Kim-thạch hồn.

Trong Âm-khí, có sẵn tế-bào, do đó, Phật-Mẫu đem Âm-quang hiệp với Dương-quang mà liên-đới tế-bào lại thành hình chất hữu-vi. Sở dĩ, các hình-chất được thấy rõ là do nơi sự liên-đới ấy.

Khi mới thành hình thể, thì nó chỉ là một cục lửa, tức nhiên là một cực độ của Dương- quang trụ lại mà thôi. Lần lần khối lửa ấy bị âm-quang rưới hơi lạnh mà nguội dần. Trong khí ấy mới phân tách ngũ-hành riêng biệt.

- Như đất thì tế-bào là một điển-tử dương bao bọc bỡi 72 điển-tử âm.

- Loại kim khí thì một dương với 92 âm.

- Các loại kim khác nhau là do thứ thì có lẩn lộn tế-bào của thảo-mộc; thứ thì lẩn lộn tế-bào của nước. Có thứ lẩn lộn nhiều thứ tế-bào mà có nước, thì tế-bào là một dương với 67 âm.

- Lửa là tế-bào của Dương-quang, tức là chỉ có điển-tử dương mà thôi, hiệp với tế-bào của loại kim mà có. 

- Cây cỏ thì tế-bào là một dương 36 âm. Sự mềm cứng của nó là do sự lẩn lộn chất nước cùng không đó.

Những màu sắc là do khí Dương-quang rọi vào, khí tiết ra của các tế-bào mà có. Những tế-bào của đất ngày ngày biến-chuyển theo thời gian mà thay đổi hình tướng thành sắt, đá, cây cỏ. Vì đó mà gọi sự biến-chuyển ấy là cơ tấn-hóa của Kim-thạch hồn.

Trong Kim-thạch hồn, có sự biến-chuyển của toàn thể cơ hữu-vi lẩn lộn nên theo Đạo- Pháp từ xưa vẫn gọi đó là sắc biến không, không thành sắc vậy. Cơ Tạo-Đoan nhờ từ Kim-thạch hồn mà lập nên mọi biến chuyển trong trường thế tục và lập nên trường thi công-quả cho các nguyên-nhân. Từ thử đến giờ, mấy em vẫn hằng thấy muôn vật đều qui thể, dầu sắt đá cũng vậy.

Hôm trước mấy em có nói:- Có thứ không thấy tan ra như đồ sứ, đồ chai?... Cười... Thử hỏi, chất hoá-học ngày kia sẽ tựu về đâu, hay là cũng theo thời gian mà tiêu-hủy? Bằng chứng cụ thể, là mấy em có thể gì kiếm đặng các vật ấy của thời gian trên hai ngàn năm về trước? Nếu có kiếm được thì các viện bảo-tàng chứa đâu cho hết cà!

Mấy em đã hiểu rõ Kim-thạch hồn chưa? Gọi rằng Hồn, vì nó cũng có lẽ sống của nó đó vậy.

Thôi đêm khác sẽ giải về Thảo-mộc hồn.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.

English Translation

24. Night 13th Jan. Nham Thin year

     Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hoi, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Atenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Huong, Hoi, Đung.

CAO THUONG PHAM

 Ban Dao greet you.

 Tonight, Ban Dao/I explain the Soul of stone.

 Inside the Yin gas, cells exist readily. MOTHER BUDDHA uses the Yin Light and Yang Light to combine cells together to with visible material of form. We can see its form of matter because of that combination.

 The form in the beginning time is a mass of fire, of course it is the utmost of Anode converged. That mass of fire is gradually absorbed steam of Yin Light to become cool. Inside that gas, five primary elements are separated.

 - For ground, a cell contains one yang ion covered by 72 yin ions

 - For metal, a cell contains one yang ion and 92 yin ions.

 - The difference among metals is due to the mix of cell of plant or cell of water. The metal with mix of many kinds of cell is the water, its cell contains one yang ion covered by 67 yin ion.

 - Fire contains cell of Yang light, it means that the fire just contains the yang ions replying on combination of metal cells.

 - For plant, cell contains one yang ion and 36 yin ions. The hardness or softness is due to mix of water.

 Their colors are from the illumination of gas of Yang Light and gas secreted by cells. The cells of ground change gradually time by time to transform its form to become the iron, stone, plant. That change is the evolution mechanism of Soul of Stone.

 Inside of Stone Soul, there is the mixed transformation of matter form. In that way, the former Tao always considers that as”Material changes into nothingness, nothingness transforms into material". The Creator Mechanism replies on the Stone Soul for founding all changes in earth and founding school of merit for man of original soul.

Long since, you always know that all things return their origin despite iron or stone.

 You have ever asked: - Some matters dissolve such as bottle or porcelain products. Smile...A question: where will chemicals go? Will they dissolve under time? For specific evidence, can you find products appearing over two thousand years? If the question is”yes", how can museums contain all products?

 Have you understood the Soul of Stone yet? We call it”Soul”because it has the life.

 [Other copy:

Kindly ask: - ..................

- Steam is not the Stone.

Kindly ask: - ..................

- Yes, that is. When all things are burn by fire, it means that they are affected by Yang Light, meanwhile Yin Light can not connect with cells, cells separate and mix in Yin gas that according to science, it is called as vital fluid. The nitrogen is the matter to transform into metal. All kinds of gas are in the Five-Primary-Element gas or yang gas or yin gas.]

That is all, I will explain the Soul of Plant in next night.

Ban Dao say good-bye.

luong nghi.jpgAscend.

 

25. Đàn-Cơ đêm 24 tháng 10 Canh-Dần của Đức Cao Thượng-Phẩm dạy về Vật-chất hồn xin ghép vào đây cùng một thể với Kim-thạch hồn.

     Đàn-Cơ nầy do Thừa-Sử Hợi và Luật-Sự Nhung Phò-Loan. 

     Hầu-Đàn gồm có những vị: Thừa-Sử Hải, Truyền-Trạng Phước, Luật-Sự Ngời, Trân, Khõe, Đôi, Khen, Hưỡng; Giáo- Hữu Thượng Giác Thanh, ông bà Nguyễn-Hữu-Lương.

CAO THƯỢNG PHẨM

Đêm nay Bần-Đạo nói về Vật-chất hồn.

Nguyên thĩ của nó cũng là tế-bào, nhưng ở chung lộn cùng nhau, chẳng phân tách riêng một thứ gì. Sau một thời gian biến chuyển, chịu dưới sự điều động của khí âm-dương mà biến nên hình tướng đặng tạo thành ngũ-khí. Nó tuy không cử-động, không tri-giác, nhưng thật sự thì nó có sự biến đổi hình-dạng. Đó là hồn của nó vậy.

Cái hồn ấy chịu sự trau-giồi mà biến làm vật hi-sinh đặng nuôi thảo-mộc, thú-cầm cùng nhơn-loại mà được tiến-hóa lên, từ chỗ vật-chất nó tạo-thành ngũ-khí, và các vi-tố đặng nuôi dưỡng mà biến lần hình thành thảo-mộc.

Đó, các em đã hiểu Vật-chất hồn và sự tiến-hóa của nó chưa? Có gì không hiểu thì cứ hỏi.

Thừa-Sử Phước bạch: - Đức Địa-Tạng Vương là thế nào?

- Địa-Tạng Vương Bồ-Tát là vị Phật chưởng-quản cơ biến-chuyển của vạn-vật. Bỡi vì, mỗi vật muốn biến nên hình khác đều phải qui thể, do đó, mà kêu là Địa-Tạng.

Thừa-Sử Phước bạch: ..........

- Linh hay không tùy theo sự ứng nghiệm cùng không. Hồn của nó tuy phải chịu bực thấp hèn nhưng lúc nào làm xong phận sự cũng được cao thăng mà chuyển kiếp. Vậy thì sự linh cũng do hồn ấy. Để Bần-Đạo cho một bài thi:

Căn xưa vẫn tại một không hai,
Lãnh lịnh đi thi phải đổi hài.
Tái kiếp làm đồ cho chúng đạp,
Trở ngôi phải mặt để người sai.
Lần hồi luân chuyển lên cây cỏ,
Thong thả châu lưu đến mạng loài.
Học hỏi một thời cam khổ hạnh,
Ngày sau đoạt vị có ai hay.

Các em coi bài thi mà hiểu ý.

Bần-Đạo kiếu.

English Translation

 25. Séance at night 24th Oct. Canh Dan year of Cao Thuong Pham/Director of Religious Affair teaching about Soul of material written here to be same with the topic of Stone Soul.

      Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Hai, Truyen Trang/Clerk of Court Phuoc, Luat Su/Jurdical Agent Ngoi, Tran, Khoe, Doi, Khen, Huong, Giao Huu/Priest Thuong Giac Thanh and gentleman and gentlewoman Nguyen Huu Luong.

 

CAO THUONG PHAM 

Tonight, Ban Dao teach you about Soul of material.

 Its origin is also cells existing together without separation. After a period of change, under the effect of yin-yang gas, it transforms into the specific form then transforms into five kinds of gas. It does not have move, perception but really has the change of form. That is its soul.

 That soul sustains the cultivation to become a sacrifice in nourishing plant, beast and humankind in order to evolve from the kind of material to five kinds of gas and vitamins, and in order to transform into plant.

 Have you understood Soul of material and its evolution yet? Continue to ask if having any query.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - Who is the Ksitigarbha Bodhisattva?

 - The Ksitigarbha Bodhisattva is the Buddha governing the transformation mechanism of all living creatures because each matter wants to change into other form, it must returns the original form. Consequently, the”Địa Tạng"/Ksitigarbha is named.

 Thua Su/Commissary of Justice Phuoc kindly asks: - ..................

 - It is miraculous or not miraculous, that depends on the fulfillment. Even its soul is low, it always evolves for reincarnation when completing its obligation. Therefore the miraculousness also replies on that soul. Ban Dao give a poem:

 Former origin is still from”one”not”two",

 Receive order for exam, must change body.

 Reincarnate in object trampled by other ones,

 Transform to other object, let others command.

 Gradually transform into plant,

 Leisurely evolve to humankind.

 Study for a while and sustain sufferings,

 Obtain divine dignity, nobody knows.

 You read that poem to understand the meaning.

luong nghi.jpg Ban Dao say good-bye.

 


26. Đêm 16 tháng Giêng Mậu-Thìn.

     Phò-Loan: Thừa-Sử Trấn, Luật-Sự Nhung. 

     Hầu-Đàn: Chư-vị Thừa-Sử, Luật-Sự, và Thư-ký.

CAO THƯỢNG PHẨM

Bần-Đạo chào mấy em,

Đêm nay Bần-Đạo giải về Thảo-mộc hồn.

Từ Kim-thạch hồn, các tế-bào thâu khí âm-dương mà liên-đới lại tạo nên thảo-mộc. Các thảo-mộc đều chung một thứ tế-bào song tùy theo giống, có thứ thì mình nước như loại thảo, thứ mình cứng, có ba phần tế-bào của thảo-mộc và một phần nước là cây tạp, còn thứ chỉ một phần tám nước là gỗ quý.

Trong các thứ cây đều có tế-bào của Kim-thạch tùy theo mỗi giống. Do đó, mà có những tánh chất khác nhau, chất ngọt do đạm-khí và lân-chất, chất đắng do kim-khí, chất mặn do kim và thạch-khí lộn với đạm-khí và lân-khí. Chất chua do thạch-khí và thổ-khí lộn với thủy-khí.

Còn các sắc màu của hoa lá là do nơi khí Dương-quang chiếu vào chất khí của nó tiết ra mà có. Các tế-bào đến Thảo-mộc hồn tức là bước lên trường thi công-quả rồi đó.

Bỡi do nơi Thảo-mộc hồn đã tự mình thâu các tế-bào và âm-dương khí làm món thực-dụng cho thú-cầm và nhơn-loại.

Về Thảo-mộc hồn chỉ có bấy nhiêu thôi. Thừa-Sử Phước bạch: - Về Thảo-mộc, có thứ có chất độc ăn vào nguy hiểm? -Bỡi trong khí ngũ-hành thâu nơi thảo-mộc đã hoặc nhiều dương-khí hoặc nhiều âm-khí, vì đó có thứ mát quá, có thứ nóng quá, có thứ tự mình nó phản khắc âm-dương. Nếu trúng thứ ấy, thì là bị độc-khí, còn thì hàn ngộ, hàn nhiệt, ngộ nhiệt cũng vậy. Mấy em hiểu chưa? Thôi để bữa khác tiếp thêm về Thú-cầm hồn, Bần-Đạo thấy em Trấn muốn tìm hiểu triết-lý ở trong khoa-học nầy. Vậy Bần-Đạo chỉ cho một lối để được dễ-dàng hơn, chẳng chi đâu lạ:”Vạn-vật đồng sanh đó em à !”.

Bần-Đạo kiếu.

Thăng.

 

 Tái-Cầu

BÁT NƯƠNG

Chị chào mấy em,

Đêm nay Chị chỉ cho mấy em được rõ Hư-Vô là gì?

- Từ buổi phân Lưỡng-Nghi, thì Dương-khí là nơi phát sanh của Dương-quang tiếp dẫn bỡi Ngôi Thái-Cực. Nơi Dương-quang hằng sản-xuất biết bao điểm-linh mà có nên cõi vô-hình. Những điểm-linh ấy, sau một thời gian trải bước trên trường thi công-quả mà tạo nên ngôi vị.

Nơi cõi vô-hình chia ra Tam-Thập Lục-Thiên, mà từng cao nhứt là ngôi Chúa-tể cả Càn Khôn Vũ-trụ.

Ba mươi sáu từng trời ấy, chia ra làm ba ngàn thế-giới, đặng lập nên Võ-trụ hữu-hình. Ba ngàn thế-giới ấy, tức là các cung các động đó vậy.

Hằng đêm ngữa mặt lên trời, mấy em nhìn thấy hằng hà sa số sao, ấy là ba ngàn thế giới đã nói kia vậy.

Những sao mà theo khoa-học gọi là định-tinh, ấy là nơi của chư Đại Tiên-Trưởng hằng ngự để điều-khiển thế-giới của mình. Còn các sao gọi là hành-tinh là nơi của các Chơn linh đang thi-hành phận-sự. Trong Tam-Thiên Thế-Giới lại phân ra Tứ-Đại Bộ-Châu, đặng chưởng-quản về Thất-Thập Nhị-Địa Cầu.

Nơi cõi Hư-Vô, là cõi vô-hình theo sắc-tướng; song đối lại với Dương-quang vô-tướng thì nó lại là hữu-hình. Mấy em đã được rõ khí Dương-quang là những nguyên-tử dương cấu tạo, vậy thì, các Chơn-linh cũng là sự kết-hợp của tế-bào Dương-quang đó vậy.

Do đó, mà trong cõi hữu-hình loài người đã tầm ra những luồng sóng điện vô-hình. Vậy cho nên những vị đắc Pháp có Huệ-nhãn thì thấy được, có Huệ-nhĩ thì nghe được, có Huệ tỷ thì ngữi được, có Huệ-tâm thì ứng được.

Như vậy, mấy em đã rõ cõi Hư-Vô và cõi sắc-tướng khác nhau thế nào rồi.

Thôi chị lui nghe.

Tái-Cầu

BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Chị chào mấy em,

Muốn học Đạo thì phải chú tâm cho lắm mới đặng. Để chị dạy phương-pháp chú tâm cho các em.

Chú tâm, các em hiểu chẳng có gì là lạ. Sở dĩ, các em vẫn lo nhiều công việc không có thì giờ suy-nghiệm nên không tìm được nguyên-lý. Vậy các em nên ôn-nhuần những bài đã học là được. Các em nên hiểu rằng các Đấng Thiêng-Liêng chỉ dạy đại-cương, còn các em tầm chơn-lý thì mới mong hiểu được.

Các em nên cẩn-thận trong khi sưu-tầm nguyên-lý mà khỏi điều thắc mắc. Chị chỉ cho những nỗi thắc mắc của các em, khi các em tìm trong một bài nào, thì các em chỉ tìm những điều các em thấy trong lời dạy mà thôi, chớ nên tìm những viễn vông mà mệt trí. Những điều mờ hồ các em nên sưu-tầm cho cạn lý, rồi mới đem ra bàn giải trong các em khác. Như vậy mới mong được những điều lầm lộn của trí đoán của mình. Như có điều gì còn mờ-hồ nữa, thì sẽ hỏi nơi các Đấng chỉ dạy thêm.

Vậy các em nên xem lại những bài đã chỉ dạy trong những kỳ mà các em đã nhận thấy là dễ hiểu đó.

Các em muốn chị dạy vì nữa không? Chị dạy như thế là rõ-rệt lắm rồi. Các em cứ do đó mà thi hành theo cho đúng như ý chị.

Chị kiếu.


English Translation

 26. Night 16th Jan. Mau Thin year

      Mediums: Thua Su/Commissary of Justice Tran, Luat Su/Jurdical Agent Nhung.

     Attenders of séance: Thua Su/Commissary of Justice and Luat Su/Juridical Agent and Secretary.

CAO THUONG PHAM

Ban Dao/I greet you.

Tonight, Ban Dao explain the Soul of plant.

From the soul of matter, cells collect the gas of yin yang to combine together to become the plant. Classes of plant have the same kind of cell. However, depending on each kind, they have a specific, One has a water body as grass, one has a hard body, one containing three parts of cell of grass and one part of water body is a kind of tree of impurity, one containing eight parts of water is a kind of precious wood.

The inside of all kinds of tree always contains the cell of matter soul depending on each specific of tree. Therefore, they have different substances. The sugary substance contains nitrogen and phosphorous. The bitter substance contains metallic substance. The sour substance contains the cells of stone, ground mixed with water.

The colors of follower and leaf are showed by secretion of its substance illuminated by the Yang light. The cells of plant soul have joined the school of merit already because the Soul of plant collects cells and gas of Yin yang to become the food for beast and humankind. About the Soul of plant, that is all.

 Thua Su/Commissary of Justice kindly asks: - There are kinds of plant that it is very poisonous when humankind eats them.

 - Because the gas of five-primary element collected into plants contains much yin gas or yang gas that one is too cool, one is too hot and other one contains the contrast with yin yang. If eating that one, it will cause the poison, fever,...Have you understood yet? That is it, we will continue the Soul of beast. Ban Dao/I see that Tran wants to study the philosophy in this science, therefore Ban Dao show you an easy way that there is nothing strange:”All things have the same life".

 Ban Dao say good-bye.

 Ascend.

 

Next Séance:

EIGHTH IMMORTAL

 Your sister greet you.

Tonight, I instruct you what the Nothingness is.

At the time of division of Yin Yang, the Yang gas is the bearing of Yang Light illuminating from the Universal Monad. The Yang Light have been creating innumerable souls to create the invisible world. After spending a long time in school of merit, those souls can obtain holy thrones.

The invisible world is separated into Thirty Six Heavenly Planes that the Supreme Throne of Universe is at the highest Heavenly Plane.

 Those Thirty Six Heavenly Planes are divided into three thousand worlds to create the visible Universe. Three thousand worlds are the palaces and caves.

 At night, you raise your head to see the sky, you can see innumerable stars, those are three thousand world mentioned above.

 The stars named as fixed stars are the location of Great Head of Immortal staying there to control their world. The stars called as planet are the location of Soul who are carrying out their mission. Three Thousand Worlds are divided into Four Great Continents in order to govern the Seventy Two Globes.

 The Nothingness space is the invisible region according to material appearance. However, if is compared with incomparable Yang light, it become the visible status. You have understood thoroughly that the Yang light is the one created by atoms of yang, therefore Souls are the combination of cells of Yang light.

 Consequently, in the visible world, man has founded invisible waves. Therefore, the person obtaining the Dharma with eyes of Wisdom can see, with ears of Wisdom can hear, with nose of Wisdom can sniff, with heart of Wisdom can induce.

Thus, you have known the difference between the Nothingness world and appearance world.

Your sister say good-bye.

 

Next Séance

EIGHTH IMMORTAL OF DIEU TRI PALACE

Your sister greet you.

You must concentrate attention much when wishing to study the Tao. Let me teach you method of concentrating.

 For the concentration, it does not have any strangeness. As you still take care many things, then you do not much time to meditate, therefore you cannot find the principle. Thus, you should revise the lessons you have ever studied, it is all right. You should know that Divine Superiors just teach the overview, you must find the truth to understand thoroughly.

 You should be careful when finding the truth to avoid the query. I will instruct your queries and when you find the query in a preachment, remember to only find things you query in that preachment, don't find the impracticable things, that superabundant thing make your mind tired. For ambiguous thing, you should think profoundly, then you discuss with other people. That way will avoid your arbitrary mistakes. If you still have ambiguous things, ask Divine Superiors for more teaching.

Consequently, you should revise teaching that you think it is easy to understand.

 Do you want me to teach anything? My teaching is very clear. You should depend on it to carry out as my instruction.