LỜI GIÁO HUẤN
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc
Tập I

Đạo Lý Thực Hành
Dã Trung Tử Sưu Tập
Tài Liệu Tu Học Lưu Hành Nội Bộ


Lời phi lộ
1- Dùng văn từ giản-dị
2- Sự quan-trọng của lời minh-thệ
3- Đạo chẳng ở lời nói mà ở nơi việc làm
4- Người đạo & làm đạo
5- Đạo là cơ-bản
6- Tu cốt ở sự thực-hành
7- Bổn-phận người tu đối với đời với đạo, đối với trời
8- Thật hành chủ-nghĩa thương-yêu
9- Thực-hành “nhơn-nghĩa”cho ra chơn-tướng
10- Nghĩa-lý của bốn chữ từ-bi bác-ái
11- Vì nhơn-loại thiếu sự từ-bi bác-ái cho nên tạo ra trường tranh-đấu, quyết-chiến với nhau
12- Đức-tin
13- Yếu-quyết con đường thứ ba
14- Yếu-quyết tu-thân
15- Vì sao phải ăn chay
16- Vì sao phải thương loài vật
17- Sát sanh-mạng của vật-loại để ăn thịt, thì con người khó trường cửu
18- Không sát sinh lòng thiện ta còn
19- Hàng tín-đồ thì giữ lục hay thập trai cũng đủ
20- Gia-nghiệp & phẩm-vị của chúng ta
21- Cửa nhỏ tuy khó đi nhưng dễ đến
22- Đạo giải khổ cho đời
23- Nhơn-nghĩa, công-chánh & bác-ái
24- Yêu-ái công-chánh từ-bi
25- Nhiệm vụ phước-thiện
26- Quyền-năng của Phật-Mẫu
27- Công hoá-dục & tình thương-yêu của Phật-Mẫu
28- Phật-Mẫu rất vui lòng tiếp rước con cái
29- Con người có ba thể
30- Tam-bửu: tinh, khí, thần.

Xem tiếp theo