ĐẠO-LÝ THỰC-HÀNH


PHƯƠNG LUYỆN-KỶ
ĐẶNG VÀO
CON ĐƯỜNG THỨ BA
ĐẠI-ĐẠO

Chú giải

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học Lưu-hành nội-bộ

2002

Mục Lục

Nội-dung ba Con đường Lập-vị
Sự ra đời của Phạm-môn
Sự ra đời của Phương Luyện-kỷ
Tâm-mạng song tu
Sự quan-trọng của Bí-Pháp
Yếu quyết trong Thọ truyền Bửu-pháp
Các sự-kiện liên-quan đến con đường thứ ba
Kết-luận