[pdf -download]

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINH

 

CÔNG NGHIỆP HÀNH ĐẠO

THỪA SỬ LÊ QUANG TẤN

 

SINH NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 1930

QUY VỊ NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM QUÝ TỴ (2013)

 

 

 

HIỆP THIÊN ĐÀI

Danh-Tánh        Lê Quang Tấn ( Tự Trường )

Tước Phẩm                    Thừa Sử

Sanh năm : 04-02-1930   Tại xã :      Nhơn Ái

Quận     Châu Thành         Tỉnh : Cần Thơ

Trú quán : 7/5 Hiệp Lễ xã Hiệp Ninh Huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Quốc tịch : Việt Nam            Dân tộc Kinh

Nhập môn ngày        15-03-1945

Hiến Thân ngày       15-5-1945

Trai giới    Trường trai ( theo lời khai của đương sự )

Của con ông     Lê Quang Út

Và bà          Bùi Thị Nho

CMND số :                      Cấp ngày :                      Tại                    

Trình độ văn hóa :                Thông thạo Pháp và Việt văn

 

 

 

 

 

MỤC LỤC               Thừa sử Lê Quang Tân

 

STT

Năm

Văn Kiện

Ngày- Tháng - Năm

Nội Dung

 

1

1947

Thánh Lịnh

1-9 Đinh Hợi

Được đắc khoa mục luật sự 1947 do được chấm đậu

 

 

Số 786/PC

14-10-1947

Kì thi tuyển nên được công nhận là luật Sự Tân Khoa

 

 

 

 

ĐHP chưởng quản nhị hữu Hình đài HT và CT ký

 

1948

Tờ Minh Thệ

Đinh Hợi ( 1948)

Thề trước bàn Ngủ Lôi và bàn Hộ Pháp

1b

1948

Thánh Lịnh

3/12 Đinh Hợi

Thuyên bổ Luật Sự Lê Quang Trường hành sự nơi

 

 

 

 

Các Châu Đạo Miền Đông và miền Tây Nam Phân VN

 

 

 

 

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

 

1948

Thánh Lịnh

23-12-Đinh Hợi

Bổ dụng tập sự nơi PC Tần Quốc

 

 

Số 273/TLPC

02-02-1948

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

 

1948

Thánh Lịnh

16-4 Mậu Tý

Bổ dụng tập sự nơi Văn Phòng BPC TW

 

 

Số 748/TLPC

24-05-1948

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

2

1949

Thánh Lịnh

1-3 Kỷ Sửu

Ấn Phong vào Chánh Vị Luật Sự HTĐ

 

 

Số 29/HLPC

11-31950

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

 

 

 

 

15-5-Canh Dần tại BPC Tòa Thánh Tây Ninh

 

 

 

 

Ngày khai Pháp Chưởng Quản BPC ký

 

1951

Thánh Lịnh

4-10-Tân Mão

Thuyên bổ Luật Sự Lê Quang Trường lãnh trách nhiệm

 

 

Số : 34/PC

30-10-1952

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

3

1952

Thánh Lịnh

12-9 Nhâm Thình

Thuyên bổ  Luật sự Lê Quang Trường lãnh trách nhiệm

 

 

Số :34/PC

2/11/1951

Pháp Chánh Vĩnh Long Trà Vinh

 

 

 

 

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

 

1953

Thánh Lịnh

25-8 Quý Tỵ

Chư vị Luật Sự được thăng phẩm sĩ Tài HTĐ gồm 21 vị

 

 

Số : 24/PC

2-10-1953

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

 

 

 

 

Thuyên bổ Sĩ Tài Lê Quang Trường hành sự tại Bộ Pháp Chánh Trung Ương

 

 

 

 

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản NHHĐ HT và CT ký

4

1954

Sắc Huấn

21-8 Giáp Ngọ

Thuyên bổ Sĩ Tài Lê Quang trường Pháp Chánh Biên Hòa

 

 

Số : 37/PC

17-9-1954

Thủ Dầu Một , Vũng Tàu ( Nam Tông Đạo )

 

 

 

 

Ngài tiếp Pháp Chưởng Quản BPC ký

5

1955

Sắc Huấn

13-9-Ất Mùi

Thuyên bổ Sĩ Tài Lê Quang Tấn Pháp Chánh Cần Thơ

 

 

Số 42 : /PC

28-10-1955

Sóc Trăng Bạc Liêu ( Nam và Trung Tông Đạo )

 

 

 

 

Ngài Tiếp Pháp Chưởng Quản BPC ký

6

1956

Sắc Huấn

19-01-Bính Thân

Thuyên Bố Sĩ Tài Lê Quang Tấn Thanh Tra PHáp Chánh

 

Số:10/PC

 

1-3-1956

Miền Trung

 

 

 

 

Ngài Tiếp Pháp Chưởng Quản BPC ký

 

1964

Phúc Sư

Giáp  Thìn

Phúc sự chung Niên của BPC tùng sự với Đức Hộ Pháp

 

 

 

1964

Tại Cambodge tháng 4 – 1957 đến tháng 7-1964

7

1964

Văn Thơ

16-10 Giáp Thìn

Ở Hội Thánh Tần Quốc vừa bị trục xuất về Việt Nam

 

 

 

19-11-1964

xin tiếp tục hành đạo

8

1964

Văn Thơ

16-10-giáp Thìn

Hồi đáp v.t xin tái thủ phận sự . Ngài hiến Pháp chấp thuận

 

 

 

19-11-1964

Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản BPC ký

9

1964

Tờ Khai lý lịch

15-11 Giáp Thìn

Tờ khai lý lịch của Sĩ Tài Lê Quang Tấn bị chánh quyền

 

 

 

18-12-1964

Miên trục xuất về VN . Sau khi điều chỉnh giấy tờ xong xin hành đạo tiếp tục

10

1965

Tờ Khai lý lịch

15-11 Giáp Thìn

Tờ khai lý lịch của Sĩ Tài Lê  Quang Tấn tự trường về tùng sự

 

 

 

 

tại BPC ngày 16-07 Ất Tỵ ( 21-08-1965 )

11

1965

Thánh Lịnh

01-10-Ất Tỵ

Chiếu đề nghị của Ngài Hiến Pháp xin cho Lê Quang Tấn

 

 

Số:31/TS

27-10-1965

Tự Trường được tái thủ nhiệm vụ nên Thánh Lịnh chấp thuận

 

 

 

 

Đức Thượng Sanh Chương Quản HTĐ ký

12

1965

Tờ Minh tra

01-10-Ất Tỵ

BPC minh tra công nghiệp 12 năm 6 tháng với Lời Phê :

 

 

Số 7

 

Đề nghị cầu thăng

13

1965

Thánh Lịnh

01-10-Ất Tỵ

Được thăng phẩm Truyền trạng do thánh giáo ĐHP tại

 

 

Số 19/TL

10-11-1965

Cung đạo đêm 17-10 Ất Tỵ ( DL : 9-11-1965)

 

 

 

 

Đức Thượng Sanh chưởng quản HTĐ ký

14

1966

Tờ kiến chứng

28-3-Bính Ngọ

V/v bắt thăm thuyên bổ PCĐP tại cung đạo lúc 17 giở 30

 

 

 

18-4-1966

Ngày 26-03-Bính Ngọ ( 16-04-1966)  bổ Truyền Trạng Lê -

 

 

 

 

Quang Tấn PCMT luật Sự Trương Ngọc Nam phụ tá

 

 

 

 

Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản BPC ký

16

1966

Tờ cam kết

6-5 Bính Ngọ

Được HT lưởng đài đề cử Tr.Trạng Lê Quang Tấn vào Hội

 

 

 

14-6-1966

Đồng Dân Quân tư vấn UBHPTU và cam kết với Hội Thánh

 

 

 

 

Trọn dâng chỉ thị theo lập trường của Hội Thánh minh định

 

 

 

 

Về mặt Chánh Trị , Kinh Tế , Văn Hóa . Nếu vi phạm

 

 

 

 

Sẽ chịu Hội Thánh thâu hối ủy nhiệm thơ ngày 6-5-Bính Ngọ

17

1966

Ủy Nhiệm thơ

27-6-1966

Trong phiên nhóm bất thường ngày 24-6-1966 Hội Thánh

 

 

Số : 124/TS

 

Cao Đài TN biểu quyết ủy nhiệm 4 vị chức sác đại diện HT

 

 

 

 

Tham dự  HĐDQ với Nhiệm vụ tư vấn UBHPTƯ do lời mời của Trung Tướng Chủ Tịch UBLĐQG ( Thơ số 1187/CT

 

 

 

 

LĐQG . Ngày 23-6-1966 )

 

 

 

 

Đức Thương Sanh Chưởng Quản HTĐ ký

18

1967

Văn Thơ

23-01-Đinh Mùi

v/v BPC gởi cho PCMT minh tra công nghiệp cầu phong

 

 

 

03-3-1967

Năm Đinh mùi

 

 

 

 

Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bpc ký

19

1967

Thánh Lịnh

14-4-Đinh Mùi

Bổ túc Thánh lịnh số : 20/TL 11-4-Đinh Mùi ( 19-5-1967) đề

 

 

Số 22/TL

25-5-1967

Cử 3 vị Truyền Trạng  và 1 Sĩ tài Đại Diện PCĐP có mặt dự

 

 

 

 

Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh mùi

 

 

 

 

Đức Thượng Sanh chưởng quản HTĐ ký

20

1967

Văn Thư

25-9-Đinh Mùi

Gởi PCMT chiếu Phúc Trình số : 3/PT-KCĐGĐ ngày 14-9

 

 

Số : 227/NCPS

28-10-1967

Đinh Mùi ( DL: 17.10.1967) của Khâm Châu Đạo Gia Đình

 

 

 

 

Tường thuật việc đi vận động với sở quân Y

 

 

 

 

Của Sài Gòn cho y Viện hành Chánh 20 cái giường sắt có đủ

 

 

 

 

Nệm 100 cái mùng hằng tuần có bác sĩ đến khàm cho bệnh

 

 

 

 

Nhân là chức sắc , nhơn danh Quyền Thượng Chánh Phối Sư có

 

 

 

 

Lời khen ngợi và hoan nghinh

 

 

 

 

Quyền thượng CPS Thượng Từng Thanh Ký

22

1968

Văn thơ

12-4-Mậu Thân

v/v Truyền trạng Lê Quang Tấn can thiệp với Chánh Quyền

 

 

Số 89/NCPS

08-05-1968

Bốc mộ của Vị Giao hữu Thái Quốc từ Đạo trong biến

 

 

 

 

Cuộc Mậu Thân nên để lời khen

 

 

 

 

Ngọc Chánh Phối Sư ngọc Nhượn Thanh Ký

23

1968

Tờ Hoan Nghinh

12-7-Mậu Thân

Châu đao Long An hoan nghinh truyền Trạng Lê Quang

 

 

 

04-09-1968

Tấn là chức sắc PC HTD Chẳng quản gian lao khô cực

 

 

 

 

đồng tâm nhứt trí với chức sắc địa phương giúp đõ các cơ quan

 

 

 

 

Đồi nội cũng như đồi ngoại được điều hòa làm danh thể đạo được nâng cao

 

 

 

 

GH Thái Hợi Thanh Khâm – Châu Đạo ký

24

1968

Văn Thơ

20-7-Mậu Thân

Châu Đạo sa đéc gởi PC miền Tây v/v hay tin cuộc bắt thăm

 

 

Số 237/KC

11-9-1967

Thuyên chuyền PC địa phương 15-8 Mậu Thân với tình luyến

 

 

 

 

Ái keo – sơn , chung tâm vì nghiệp Đạo , không phải đề cao khích

 

 

 

 

Lệ quá đáng , mà là chơn thật với lòng biết ơn sâu xa , cũng như

 

 

 

 

Cảm mến của các tộc và Chư Tín Hữu

 

 

 

 

Giáo hữu Ngọc Tấn Thanh Khâm Châu Đạo Ký

25

1968

Tờ hoan nghinh

27-7-Mậu Thân

Châu Đạo Định tường hoan nghinh công nghiệp Truyền trạng

 

 

Số 566/PT/CT

13-9-1868

Lê-Quang-Tấn PO Miền Tây ( Nam-Tông Đạo)

 

 

 

 

                     Châu-Đạo Hành-Chánh PT và Các Tộc đồng ký

26

1968

Tờ Minh-Tra

26-7n-Mậu-Thân

Bộ-Pháp-Chánh Minh-Tra Công-Nghiệp

 

 

Hồ-sơ số 7

08-9/1968

                      Truyền-Trạng Võ-Thành-Quốc PMT ký

27

1968

Tờ Ban-Khen

3-8-Mậu-Thân

Ban khen Công-Nghiệp theo đề nghị của Châu Đạo Long An

 

 

 

24-9-1968

                      Ngài Hiến-pháp Chương-Quân BPC ký

28

1968

Tờ hoan-nghinh

10-8-Mậu-Thân

Châu-Đạo Kiến-Hìa đông hoan-nghinh công nghiệp truyền

 

 

Số 2/PC CT

 

Trạng Lê-Quang-Tấn dâng lên Ngài Hiến-Pháp

 

 

 

 

                       Châu-Đạo HCPT Nam Nữ đồng ký

29

1968

Tờ hoan-nghinh

29-8-Mậu-Thân

Châu-Đạo Kiến-Hìa đông hoan-nghinh công nghiệp của

 

 

Số 39

 

Truyền Trạng Lê-Quang-Tấn dâng lên Ngài Hiến-Pháp

 

 

 

 

                       Châu-Đạo HCPT Nam Nữ đồng ký

30

1968

CC hoản-dịch

17-8-1968

Của Lê-Quang-Tấn có hiện-lực đến hết 31-7-1969

 

 

 

 

       TM Nha Động-Viên Trung-Tá Nguyễn Phước-Nhung ký

31

1968

Phúc-Trình

29-10-1968

Trình lên Ngài Hiến-Pháp CQ BPC Xin đi Hồng- Kông và

 

 

Số 293/PCMT

 

Nhật-Bổn ngày 9-11-1968 hoặc 11-11-1968 để học hỏi và

 

 

 

 

Nghiên-cứu chương-trình bày-trừ nạn hành-khất hầu sau khi

 

 

 

 

VN được Hòa-Bình Tôn Giáo Cao-Đài sẽ phục vụ Xã-hội

 

 

 

 

Một cách hữu hiệu

 

 

 

 

                       Truyền-Trạng Lê-Quang-Tấn PC Miền Tây Ký

32

1968

Phúc-Trình

29-10-1968

Xin nghỉ 15 ngày để đi Nhật-Bản và Hồng- Kông từ (dl: 11-11

 

 

Số 294/PCMT

 

1968) đến (dl:26-11-1968) trước viếng thăm một số Tín Hữu

 

 

 

 

Tại Nhật sau có dịp nghiên-cứu thêm chương trình bày trừ nạn

 

 

 

 

hành khất

33

1968

Văn-Thơ

12-9-Mậu Thân

Xin nghĩ phép 15 ngày để xuất-ngoại được Ngài Hiến-Pháp

 

 

Số 10/PC/MT

02-11-1968

Chấp-Thuận

 

 

 

 

                         Ngài Hiến Pháp Chương-Quân BPC ký

34

1968

Sắc Lịnh

25-10-Mậu-Thân

Thuyên-Bổ Kiêm-nghiệm Đại-Diện PCMT Trung Tông- Đạo có

 

 

Số 6PC/SL

14-12-1968

Luật-sự Trương-Ngọc-Nam Phụ-Tá

 

 

 

 

                             Ngài Hiến-Pháp Chương-Quân BPC ký

34

1969

Văn-Thơ

16-2-Kỳ-Dậu

Giấy Ban-Khen của Ngài Khai-Đạo v/v giúp hai cuộc lễ khán

 

 

 

02-4-1969

Thành ở Thánh-Thất Sở tại Châu-Thành Sài-Gòn và Thánh-Thất

 

 

 

 

Dục-Mỹ ở Khánh-Hòa Ngài Khai-Đạo Thống-Quân Thánh

 

 

 

 

Ngài Khai-Đạo Thông-Quân Thanh thất và Tinh-Thất ký

35

1969

Văn-Thơ

13-5-Kỳ-Dậu

v/v Ngài Hiến-Pháp CQ BPC để lời Ban khen trong việc can

 

 

Số 11/PCMT

27-6-1969

Thiệp trả tự-do cho 4 vị Hiến-Tài ở Kiến-Phong

 

 

 

 

                               Ngài Hiến-Pháp Chương-Quân BPC ký

36

1969

Sắc Lịnh

4-6-Kỳ-Dậu

Bổ-Nhiệm Truyền-Trạng Lê-Quang-Tấn Đại-Diện PC MĐ

 

 

Số 33/PC-SL

17-7-1969

Số 33/PC-SL

37

1969

Sắc Lịnh

18-9-Kỳ-Dậu

Thuyên-bổ Truyền-Trạng Lê-Quang-Tấn Đại-Diện PC MĐ

 

 

Số 39/PC-SL

28-10-1969

                               Ngài Hiến-Pháp Chương-Quân BPC ký

38

1970

Thơ Gởi

7-5-Canh-Tuất

Gởi Thái CPS (nhờ Khâm-Châu Kiến-Phong chuyển)

 

 

 

10-6-1970

Vv Ông Lê-Quang-Tấn không có mượn tiền và không biết chi

 

 

 

 

Về bức thư trên

 

 

 

 

                                Nguyễn-Văn-Phủ ký

39

1970

Văn-Thư

10-5-Canh-Tuất

Tháu CPS gởi lên Đức Thượng-Sanh trình-bày việc bức thư

 

 

Số 126/TCPS

13-6-1970

01-5-1970 của Nguyễn-Văn-Phủ thưa ông Lê-Quang-Tấn mượn

 

 

PT/TS

 

50.000 đồng để đặt Phẩm-hiệu cho Chức-Sắc mà chưa trả (tho

 

 

 

 

Có ý trách nói nặng ông Lê-Quang-Tấn) và xúc tiến Hội-Thánh

 

 

 

 

Tôi có ý gởi Văn-Thơ số 115/TCPSTT ngày 2-5-Canh-Tuất lên

 

 

 

 

Ngài tường. Nay lại được bức-thư thứ hai cùng Nguyễn-Văn-Phú

 

 

 

 

Ký lại thanh-minh rằng ông không có gởi thư nào cả và Ông Tấn

 

 

 

 

Cũng chẳng có mượn tiền chi của Ông, kể cả nhà Lê-Quang-Tấn

 

 

 

 

ở đâu ông cũng không biết, lời lẻ lễ-đô của ý ca ngợi ông Tấn không

 

 

 

 

Cả chữ ký hai bức thư cũng khác. Kính lên Ngài Tường lãm

 

 

 

 

                   Thái Chánh-Phối-Sư Thái-Bộ-Thanh ký

40

1971

Tờ Ban-khen

25-4-Tân-Hợi

v/v Đức Thượng-Sanh Qui-Thiên Hội-Thánh Lưỡng-đài quyết

 

 

Số 1/BPC-BK

19-5-1971

Định ân-tứ Ban-Khen cho Truyền-Trạng Lê-Quang-Tấn và một

 

 

 

 

Số Chức-Sắc HTĐ

 

 

 

 

                    Ngài Hiến-Pháp CQBPC Kiêm XLTV VP Đức TS ký

41

1971

Văn-Thư

29-10-Tân-Hợi

Mời Chức-Sắc HTĐ có tên trong danh sách Cầu-Thăng phải

 

 

Số 1/BPC/MT

16-12-1971

Đến dự Đàn-Cơ đêm rằm 11-Tân Hợi (01-01-1972)

 

 

 

 

                    Ngài khai-Đạo Chương-Quan BPC ký

42

1971

Văn-Thư

28-12-1971

Xin được về phục-vụ tại BPC vì đã trên năm năm đươc bổ

 

 

 

 

Nhiệm PCMT-PCMĐ kiêm-CHánh Trung-Phần

 

 

 

 

                   Truyền-Trạng Lê-Quang-Tấn ký

43

1972

Thánh-Lịnh

17-11-Tân-Hợi

Được đức Hộ-Phápân-thường do Thánh-Giáo tại Cung-Đạo

 

 

Số 8/TL

03-01-1972

Đêm rằm-11-Tân-Hợi (1-1-1972) thăng phẩm Thừa-Sử

 

 

 

 

                    Ngài Hiến-Pháp Chường-Quản BPC ký

44

1972

Văn-Thơ

12-12-Tân-Hợi

Hồi đáp PCMĐ theo Văn-Thư số 326/PCMĐ 28-12-1971

 

 

Số 4/BPC/MĐ

27-01-1972

Xin về Tòa-Thánh hành sự được chấp thuận

 

 

 

 

                    Ngài Khai-Đạo Chương-Quan BPC ký

45

1972

Tờ Minh-Thệ

15-12-Tân-Hợi

Thề trước Bàn Ngũ-Lôi và Ban Hộ-Pháp

 

 

 

30-1-1972

 

46

1972

Sắc-Lịnh

21-1-Nhâm-Tý

Thuyên bố lãnh trách nhiệm Bí-Thư Ngài Khai-Đạo CQPBC

 

 

Số 6/BPC/SL

06-3-1972

Kiêm Thanh-Tra Pháp-Chánh Địa-Phương

 

 

 

 

                    Ngài Khai-Đạo Chưởng-Quân BPC ký

47

1972

Văn-Thư

17-2-Nhâm-Tý

v/v Thư đề ngày 5-2-Nhâm-Tý (19-3-1972) báo tin hai vị Đạo

 

 

Số 9/NCPS/VT

03-3-1972

Hửu Nguyễn-Văn-Bồn (nguyên Thượng-Tọa Thích-Thiện-Bồn

 

 

 

 

Và Nhạc-Sĩ Bùi-Quang-Minh bị bắt ở Hậu-Nghĩa được can

 

 

 

 

Thiệp kịp thời và Nha Động-Viên cấp giấy Hoàn-Dịch Tôn-Giáo

 

 

 

 

Nhân-danh Ngọc Chánh Phối-Sư thành thật biết ơn

 

 

 

 

                                 Ngọc-Nhượn-Thanh ký

48

1972

Thánh-Lịnh

16-6-Nhâm-Tý

Ban quyền PC cho Thừa-Sử Lê-Quang-Tấn trong thành

 

 

Số 56/TL

26-7-1970

Phần các Phiên Công-xứ

 

 

 

 

                  Nghị-Án PC Sơ thẩm HTĐ

 

 

 

 

     Chủ-tọa PC Trị-An

 

 

 

 

                   Ngài Hiến-Pháp Chưởng-Quân HTĐ ký

49

1972

Thánh-Lịnh

9-11-Nhâm-Tý

BPC đề nghị thành lập Ban kỷ luật HTĐ để xét xử vị luật

 

 

Số 3/TL

14-12-1972

Sự Trần-Văn Tiếp bỏ-bê phận-sự

 

 

 

 

            Bổ Thửa-Sử Lê-Quang-Tấn Nghị-Án

 

 

 

 

                   Ngài Hiến-Pháp Chưởng-Quân HTĐ ký

50

1973

Sắc-Lịnh

17-01-Quý-Sửu

Thuyền-bổ Thửa-Sử Lê-Quang-Tấn Thanh-Tra PCDP

 

 

Số 33/BPC-SL

19-2-1973

                   Ngài khai-Đạo Chưởng-Quân BPC ký

51

1973

Thành-Lịnh

7-3-Quý-Sửu

Về nhu cầu chuyện-môn điều-hành Viện Đại Học Cao-Đài

 

 

Số 34/TL

1-4-1973

Nên bổ Thừa-Sử Lê-Quang-Tấn Hội-Viên Hội-Đồng Quản-Trí

 

 

 

 

Phụ-Tá Viện-Trưởng

 

 

 

 

                   Ngài Hiến-Pháp Chưởng-Quãn HTĐ ký

52

1974

Sắc-Lịnh

2-10-Giáp-Dần

Ủy-Nhiệm Chắc-Sắc HTĐ Đại Diện BPC bảo-thủ luât-pháp

 

 

Số 24/BPC-SL

15-11-1974

Tại Đại hội Nhơn-Sanh năm Giáp-Dần (1974) khai mạc 16-10-Giáp-Dần (29-11-1974)

 

 

 

 

                    Ngài Khai-Đạo Chưởng-Quân BPC ký

53

1975

Sắc-Lịnh

2-2-Ất-Mão

Thuyên-bố Thanh-tra PO ĐP toàn ca các tỉnh Miền Nam VN

 

 

Số 5/BPC-SL

14-3-1975

                     

54

1975

Tờ hoan nghinh

18-3-Ất-Mão

Thay mặt Hội-Thánh đi dự Đại-Hội Liên-Hiệp các Tôn

 

 

 

 

Giáo Thê-Giới tại Tân Đề-Li Ân-Độ. Tự mình tạo cho đạo một

 

 

 

 

Danh dự đặc biệt có hình ảnh lá cờ Đạo được thượng lên giữa

 

 

 

 

Hội-trường song song với lá cờ hội nghị Quốc Tế

 

 

 

 

Chức-Sắc HTĐ đồng hoan-nghinh Ngài khai-Đạo CQ BC

 

 

 

 

Khen tặng và ký chuyển đề nghị kên Ngùa Hiến-Pháp CQ

 

 

 

 

Hiệp-Thiên Đài chấp-nhận công-lao hi-hữu này

 

1975

Đạo-Sự Vụ-Lệnh

25-10-Ất-Mão

Ủy-Nhiệm thừa-sử Lê-Quang-Tấn được quyền kiểm-soát đôn

 

 

1/BPC.ĐSVL

27-11-1975

Đốc giúp PCĐP làm nhiệm vụ, trình lên BPC những chức sắc

 

 

 

 

Bỏ bê phận sự. Di chuyển của Thanh tra PC có  tính cách

 

 

 

 

Bất thần để tránh mọi sự sắp xếp trước có thể có

 

 

 

 

                             Ngài Khai-Đạo Chưởng-Quân BC ký          

 

1975

Phúc-Trình

11-11-Ất-Mão

Trình lên QU NCPS v/v  Thừa-Sử Lê-Quang-Tấn và Giáo-Sư

 

 

 

 

Ngọc-Minh-Thanh khâm. Trấn Đạo Gia-Định bị chánh quyền

 

 

 

 

CM bắt.GH Thượng-Đâu-Thanh Khâm-Châu-Đạo SG ký

 

1975

Văn-Thơ

14-11-Ất -Mão

Trình lên Ngài Hiến-Pháp CQHTĐ v/v Thừa Sử Lê-Quang-Tấn

 

 

 

 

Tự Trường Thanh-Tra PCĐP bị Chánh-quyền bắt hồi

 

 

 

 

9 giờ 10 sáng ngày 9-11-Ất-Mão(11-12-1975) chưa biết lý do

 

 

 

 

                             Ngài Khai-Đạo Chưởng-Quân BC ký          

55

2009

Đơn xin đất

25-3-Kỷ Sửu

Xin một phần đất xây dựng Kim-tỉnh

 

 

 

2009

                               Thửa-Sử Lê-Quang-Tấn ký

56

2013

Quí vị

15-8-quý-tỵ

Quí vị lúc 23 giờ 30 tại Thánh-Thất Thành Phố HCM được

 

 

 

 

Đưa về tư gia ấp Hiệp Lễ Phường Hiệp –Ninh Thị-Xã-Tây-Ninh

 

 

 

 

Hành lễ cầu siêu và được an táng tại Cực-Lạc Thái Bình khu

 

 

 

 

Đất HTĐ