Phần thứ sáu

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh


THÁNH NGÔN của
ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU
THÁNH NGÔN SƯU TẬP


  Kính chư Đồng Đạo,

        Chúng tôi nhận thấy trong 2 quyển THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I và II của Hội Thánh xuất bản từ trước đến nay, không có bài Thánh Ngôn nào của Đức Diêu Trì Kim Mẫu (thường gọi là Đức Phật Mẫu).
        Do đó, trong quyển sách nói về Báo Ân Từ và Hội Yến Diêu Trì Cung nầy, chúng tôi cố gắng sưu tập các bài Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu để cống hiến chư Đồng Đạo, nhứt là bên Nữ phái.
        Việc sưu tập nầy chắc còn nhiều thiếu sót, ước mong các Bạn Đạo có những bài Thánh Ngôn của Đức Phật Mẫu khác với các bài trong tập sách nầy, xin cho chúng tôi sao lục đặng chép vào đây cho đầy đủ hơn.
        Kính.
       Soạn giả Kim HươngTHÁNH NGÔN SƯU TẬP