ĐẠO-LÝ THUYẾT-MINH


TINH-THẦN VÀ Ý-NGHĨA
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
&

TAM-GIÁO QUY-NGUYÊN
NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học
Lưu-hành nội-bộ

2001

Mục Lục

Tiểu-dẫn
Tinh-thần Đại-Đạo
Ý nghĩa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Nguyên nhân Đức Chí-Tôn khai Đạo tại Việt-nam
Ý-nghĩa Đại-đồng trong Cao-Đài giáo
Bí-ẩn nhiệm mầu trong tôn-chỉ
Tam-giáo quy-nguyên Ngũ chi phục nhứt

Phương tu-hành theo Tam-giáo quy-nguyên
Trường học năm cấp
Phép rèn-luyện theo Ngũ-chi phục nhứt
Kết-luận