Lễ Khánh-Thành Thánh-Thất New South Wales
Opening & Ribbon Cutting Ceremony of the
Cao-Dai Temple of NSW

Ngày 18 tháng 11 năm 2000

  Phóng Sự - Tóm Tắt Về Ngày Lễ Khánh Thành TT NSW
  Part I - Quan Khách Và Đạo Hữu, Đạo Tâm Tề Tựu
  Part II - Lễ Chào Cờ , Chào Mừng và Giới Thiệu
Quan Khách, Đạo Hữu, Đạo Tâm

  Part III - Diễn Văn Khai Mạc của Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo
- Diễn Văn của The Hon. Danna Vale, MP, Đại-diện cho Thủ-Tướng J. Howard

  Part IV - Diễn Văn của:
- The Hon. Morris Iemma, MP Đại-diện cho Thủ-Hiến New NSW
- The Hon. Leo McLeay, MP, Chief Opposition Whip
- The Hon. James Samios
- The Councillor Kayee Griffin, Mayor of Canterbury City Council.

  Part V - Diễn Văn của :
- Thượng-Tọa Thích Bảo-Lạc
- Prof. Garry Trompf ( School of Studies in Religion, Univ. of Sydney)

  Part VI - Diễn Văn của
- Luật-sư Lưu Tường Quang, Head of SBS Radio
- Luật-sư Nguyễn văn Thân, Chủ-Tịch CĐNVTD NSW

  Part VII
- Phát Quà Cảm Tạ
- Chuẩn Bị Tiến Về Thánh Thất để Cắt Băng Khánh Thánh

  Part VIII - Cắt Băng Khánh Thánh
  Part IX - Lễ Tạ Thiên Ân và Phần Phát Biểu
Của Quí Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo

  Part X
- Quan Khách Tham Quan và xem Hình Ảnh của Công Trình Xây Dựng
- Mừng Lễ Khánh Thành Viên Mãn và Cơm Chay Thân Mật.

  PHỤ LỤC -
Lịch Sử Hình Thành và Xây Dựng Thánh Thất NSW
¦ [Download]


DOWNLOAD (WMV)

Part I | Part II | Part III | Part IV | Part V|
Part VI | Part VII | Part VIII | Part IX | Part X |

   HOME