DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương II:

LẦN DỞ TRANG SỬ ĐẠO

 
  1. Sự ra đời của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
  1. Sự ngộ nhận danh-từ ĐĐTKPĐ của người Pháp
  1. Phổ-cáo chúng-sanh
  1. Khai Đạo nơi chánh-phủ: TỜ KHAI ĐẠO

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007