DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương III:

ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI

 
  1. Duyên khởi
  1. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn
  1. Luận Đạo: về Tinh Khí Thần hiệp nhứt

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007