DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương IV:

NHỮNG NHÀ LÃNH-ĐẠO
TÔN-GIÁO CAO-ĐÀI

Phần I-

Giáo-Tông Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài

  1. Giáo-Tông vô-vi: Đức Lý Đại Tiên
  1. Quyền-hành của Đạo phải có Giáo-Tông và Hộ-Pháp

Phần II-

Hộ-Pháp Chưởng-Quản Nhị Hữu-Hình-Đài

  1. Luận về quyền-hành của Giáo-Tông và Hộ-Pháp

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007