DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương V:

KHAI TRIỂN BÁT-QUÁI ĐỒ-THIÊN

I-

 

Khai Triển Bát-Quái Đồ-Thiên

  1. Cơ-quan quản-trị càn-khôn là gì?
  1. Cơ hỗn-hợp càn-khôn biến tướng
  1. Đạo Cao-Đài chủ-trương diệt mê-tín dị đoan
  1. Đại-Đạo là đường chơn-chánh và khoa-học
  1. Luận Đạo: Hộ-Pháp Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

II-

Khai Triển Bát Quái Đồ Thiên Qua Cơ-Quan Hiệp-Thiên-Đài

  1. Thập-Nhị Thời-Quân là gì?
  1. Tại sao Đức Chí-Tôn ngự nơi Bát-Quái-Đài
  1. Quyền-hành của Hộ-Pháp đối với Tam Châu Bát-Bộ
  1. Quyền-hành của 12 Thời-Quân
  1. Vì sao Hiệp-Thiên-Đài lại đặt phía trước của Đền-Thánh?

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007