DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương VI:

THỬ HỎI BAN SƠ
ĐỨC CHÍ-TÔN CÓ DẠY DỊCH-LÝ KHÔNG?

I.

 

Thử hỏi Ban sơ Đức Chí-Tôn có dạy Dịch-Lý không?

II.

Định-luật của càn-khôn vũ-trụ

III.

Các con số lập thành để làm tượng-trưng

IV.

Tam ngôi nhứt thể

V.

Tam-bửu là gì?


 

Cập nhật ngày: 09-09-2007