DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương VII:

TÂN PHÁP CAO-ĐÀI

I.

II.

Tân-Luật

  1. Tại sao Đạo Cao-Đài để quyền Vạn-linh lập Luật?
  1. Tân-Luật đã gồm trọn Tam-giáo

III.

  1. Lập Pháp-Chánh-Truyền Cửu-Trùng-Đài
  1. Lập Pháp-Chánh-Truyền Hiệp-Thiên-Đài
  1. Lập Pháp-Chánh-Truyền Nữ-phái

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007