DỊCH LÝ CAO ĐÀI

Chương VIII:

LUẬN VỀ BÁT-QUÁI
TIÊN-THIÊN & HẬU-THIÊN

 
  1. Hậu-thiên Bát-quái của Văn-Vương
  1. Hậu-thiên Bát-quái thuận hành tạo-hoá-đồ

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007