DỊCH LÝ CAO ĐÀI

 

MỤC LỤC

Quyển 1

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I- PHẦN DẪN NHẬP

CHƯƠNG II- LẦN DỞ TRANG SỬ ĐẠO

 1. Sự ra đời của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
 1. Sự ngộ nhận danh-từ ĐĐTKPĐ của người Pháp
 1. Phổ-cáo chúng-sanh
 1. Khai Đạo nơi chánh-phủ: TỜ KHAI ĐẠO

CHƯƠNG III- ĐẠO THÀNH DO BA NGƯỜI

 1. Duyên khởi
 1. Ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn
 1. Luận Đạo: về Tinh Khí Thần hiệp nhứt

CHƯƠNG IV- NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN-GIÁO CAO-ĐÀI

Phần I- Giáo-Tông Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài

 1. Giáo-Tông vô-vi: Đức Lý Đại Tiên
 1. Quyền-hành của Đạo phải có Giáo-Tông và Hộ-Pháp

Phần II- Hộ-Pháp Chưởng-Quản Nhị Hữu-Hình-Đài

 1. Luận về quyền-hành của Giáo-Tông và Hộ-Pháp

CHƯƠNG V- KHAI-TRIỂN BÁT-QUÁI ĐỒ-THIÊN

I- Khai Triển Bát-Quái Đồ-Thiên

 1. Cơ-quan quản-trị càn-khôn là gì?
 1. Cơ hỗn-hợp càn-khôn biến tướng
 1. Đạo Cao-Đài chủ-trương diệt mê-tín dị đoan
 1. Đại-Đạo là đường chơn-chánh và khoa-học
 1. Luận Đạo: Hộ-Pháp Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài

II- Khai Triển Bát Quái Đồ Thiên Qua Cơ-Quan Hiệp-Thiên-Đài

 1. Thập-Nhị Thời-Quân là gì?
 1. Tại sao Đức Chí-Tôn ngự nơi Bát-Quái-Đài
 1. Quyền-hành của Hộ-Pháp đối với Tam Châu Bát-Bộ
 1. Quyền-hành của 12 Thời-Quân
 1. Vì sao Hiệp-Thiên-Đài lại đặt phía trước của Đền-Thánh?

CHƯƠNG VI- THỬ HỎI BAN SƠ ĐỨC CHÍ-TÔN CÓ DẠY DỊCH-LÝ KHÔNG?

I- Thử hỏi Ban sơ Đức Chí-Tôn có dạy Dịch-Lý không?

II-  Định-luật của càn-khôn vũ-trụ

III- Các con số lập thành để làm tượng-trưng

IV- Tam ngôi nhứt thể

V-  Tam-bửu là gì?

CHƯƠNG VII- TÂN-PHÁP CAO-ĐÀI

II- Tân-Luật

 1. Tại sao Đạo Cao-Đài để quyền Vạn-linh lập Luật?
 1. Tân-Luật đã gồm trọn Tam-giáo
 1. Lập Pháp-Chánh-Truyền Cửu-Trùng-Đài
 1. Lập Pháp-Chánh-Truyền Hiệp-Thiên-Đài
 1. Lập Pháp-Chánh-Truyền Nữ-phái

CHƯƠNG VIII– LUẬN VỀ BÁT-QUÁI TIÊN-THIÊN & HẬU-THIÊN

 1. Hậu-thiên Bát-quái của Văn-Vương
 1. Hậu-thiên Bát-quái thuận hành tạo-hoá-đồ

(Xem tiếp: DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI Quyển 2)

 

Cập nhật ngày: 09-09-2007