ĐẠO-LÝ THỰC-HÀNH


ĐƯỜNG-HƯỚNG TU-HÀNH
Trong
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

&

CHỦ-TRƯƠNG VỀ
KHOA TỊNH-LUYỆN CỦA
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH

DÃ-TRUNG-TỬ Sưu-tập
NGUYỄN-LONG-THÀNH Hiệu-chính
Tư-liệu tu-học lưu-hành nội-bộ

2005

Mục Lục

Lời Đức Hộ-pháp
Tiểu-dẫn
Quan-niệm về tu-hành
trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Cơ siêu-phàm nhập-thánh
của Đại- Đạo Tam kỳ Phổ-Độ.

Chủ-trương về khoa tịnh-luyện của
Đại- Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Toà-Thánh Tây-ninh.

Nguyên-lý của hiện-tượng thăng-hoa
Tinh, Khí, Thần.

Tiến-trinh thăng-hoa Giới, Định, Huệ.
Khái-niệm Đại-đồng trong Giáo-pháp
tu-hành của Đại Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ.

Kết-luận