LÝ GIẢI QUẢ CÀN KHÔN (BÁT QUÁI CAO ĐÀI)
Hiền Tài Trần Văn Rạng
1974