temple
HOME

ĐẠO LÀ TÂM
TÂM LÀ ĐẠO

Dieu et Humanité - Amour et Justice
God and Humanity [for] Love and Justice
天 上 天 下 博 愛 公 平
Thiên Thượng Thiên Hạ Bác Ái Công Bình

Nam-Mô Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai,
Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh,
Tam nguyện: Xá tội đệ tử,
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình,
Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

www.daocaodai.info
www.daotam.info


HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
Bài Diễn Văn của Đức Hộ-Pháp
Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp
Bí Pháp
Sưu Tầm - Các Bài Dạy Đạo của Đức Hộ Pháp PCT
(Nhựt Tụng, Chữ Tâm, Nho Giáo, Lễ Nhạc . . . )-[PDF]

Con Đường Hòa Bình Chơn Thật
Con Đường Thiêng Liêng H.S.(in English)
Five Virtues / Ngũ Đức Lương Châm -[PDF]
Lời Phê của Đức Hộ-Pháp

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp theo chủ đề:
* [nghe - audio/YouTube]

   Ánh Sáng Đạo [html] - - [nghe - audio/YouTube]
   Bí Pháp [html] - - [nghe - audio/YouTube]
   Con Đường Phụng Sự [html] - - [nghe - audio/YouTube]
   Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống [html] - - [nghe - audio/YouTube /Part I] - - [Part II]
Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống / Từ Chơn biên tập và chú thích lần I ngày 29/10/2017.
   Danh Nhân & Công Đức Chức Sắc Đại Thiên Phong [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Đạo Pháp Vô Biên [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Đức Phật Mẫu [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Đức Thượng Đế và Sự Hình Thành ÐÐTKPÐ [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Đức Tin [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Giảng Giải Kinh Điển [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Lễ Nhạc [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Lịch Sử - Công Đức Tam Trấn & Các Vì Giáo Chủ [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Phương Tu Đại Đạo [html]   [Nghe / audio / YouTube]
   Sứ Mạng của Tôn Giáo [html]    [Nghe / audio / YouTube]
   Tam Bửu [html]   [Nghe / audio / YouTube]
   Tam Giáo [html]   [Nghe / audio / YouTube]
   Trí Huệ Cung - Bí Pháp Tu Chơn [nghe - audio/YouTube]
   Triết Lý Đạo [html]   [Nghe / audio / YouTube]
   Ý Nghĩa Sự Hình Thành Các Cơ Quan trong ĐĐTKPĐ  [html]   [Nghe / audio / YouTube]
Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I, II, III, IV, V, VI
Mười Hai Bài Luyện tập Thân Thể
Mười Món Bửu Pháp Thầy Ban Cho Nhơn Sanh
Ngủ Đức Lương Châm
Phương Luyện Kỷ
Phương Luyện Kỷ Chú Thích , HBCS [html]   [Nghe / audio / YouTube]
Phương Tu Đại Đạo [html]   [Nghe / audio / YouTube]
Sưu Tập Thi Văn Đức Hộ-Pháp
Thi Văn Đức Hộ-Pháp
Thiên Thai Kiến Diện
Thiên Thai Kiến Diện / (Từ Chơn biên tập và chú thích * ngày 01/01/2018).

   VIDEO
  Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo
Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc(video)

Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo
Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc [xem / YouTube - Part I]

Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo
Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc [xem / YouTube - Part II]

   PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠO - AUDIO (mp3)

Phương Tu Đại Đạo [html]   [xem / audio / YouTube]

THƯỢNG-SANH CAO HOÀI SANG
Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh
Sự Tích Thư Hùng Kiếm Bửu Pháp của Đức Thượng Sanh (Sưu Tầm) [HTML] - [PDF] - [Text]

BẢO-PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU
Ăn Chay
Châu Thân Giải
Chơn Lý
Đại Đạo Căn Nguyên
Đại Đạo Chơn Lý Yếu Luận
Đại Đạo Học Đường
Đức Tin
Luân Hồi Qủa Báo
Luận Đạo Vấn Đáp
Discussion On The Tao - Questions & Answers [pdf]
Thiên Đạo
Tiên Thiên Tiểu Học

KHAI-PHÁP TRẦN DUY NGHĨA
Chánh Trị Đạo

KHAI-ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI
Giải Thích Nội & Ngoại Tâm Đền Thánh Cao-Đài T.N. [HTML] -- [Youtube]

TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG
Giáo Lý
Trên Đường Tấn Hóa

HIẾN-PHÁP TRƯƠNG HỮU ÐỨC
Bài Thuyết Ðạo, Diễn Văn và Thi Văn

BẢO-ĐẠO HỒ TẤN KHOA
Âu Du Ký
Bức Tâm Thư của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (dl:14-4-1979)
Con Người Có Thể Trả Nợ Trong Một Kiếp Hay Không?
Giải Thích Kinh Cúng Tuần Cửu
Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo Của Hồ Tấn Khoa [PDF]

BẢO-THẾ LÊ THIỆN PHƯỚC
Huấn Từ của Ngài Bảo-Thế

BẢO VĂN PHÁP QUÂN CAO QUỲNH DIÊU / Cao Liêng Tử
Bút Ký của BVPQ Cao Quỳnh Diêu, Q.1, tr. 001-115 [pdf]
Bút Ký của BVPQ Cao Quỳnh Diêu, Q.1, tr. 116-217 [pdf]
Bút Ký của BVPQ Cao Quỳnh Diêu, Q.1, tr. 118-313 [pdf]
Mạch Đạo [pdf]

TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN GABRIEL GORBRON
Lịch Sử Đạo Cao Đài
Lịch Sử & Triết Lý Đạo Cao Đài

PHỐI-SƯ THƯỢNG VINH THANH /TRẦN QUANG VINH
Lịch Sử Đạo Cao Đài (Giai đoạn 1926-1937, 1932-1941 & 1941 - 1946) / Trần Quang Vinh

SĨ-TÃI BÙI QUANG CAO
Nhật Ký Á Du

MINH LÝ - ĐỖ VẠN LÝ
Caodaism In A Nutshell
Điếu Văn Tiễn Biệt Cố Đạo Trưởng Minh Lý (Nguyễn Anh Tuấn)
Việt Nam Sẽ Lãnh Đạo Thế Giới

HIỀN-TÀI TRẦN VĂN RẠNG
Bát Quái Cao Đài [PDF]
Các Cổ Pháp Đại Đạo
Cao Thượng Phẩm - Luật Tam Thể
& Nữ Đ.S. Hương Hiếu

Chân Dung Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc
Chân Dung Đức Quyền Giáo Tông
Công đức Đức Phật Mẫu - Cửu Vị Nữ Phật
Đại-Đạo Bí Sử
Đại-Đạo Danh Nhân
Đại-Đạo Giáo-Lý & Triết Lý
Đại-Đạo Sử Cương, Quyển I
Đại-Đạo Sử Cương, Quyển II
Đại-Đạo Sử Cương, Quyển III
Đại-Đạo Sử Cương, Quyển IV
Đại Đạo Tầm Nguyên II - Từ Điển Việt Anh Pháp [pdf]
- * Ca Dao Đất Thánh (trang 318 - 322)

Đức Lý Thái Bạch : Giáo Tông ĐĐTKPĐ
Giáo Dục Văn Hóa Đạo Cao Đài
Lịch Sử Dòng Thiền Phổ Độ [HTML] - [PDF] - [Text]
Lý Giải Quả Càn Khôn
Mười Hai Đệ Tử Đầu Tiên của Đạo Cao Đài
Ngôi Thờ Đức Chí Tôn
Ngụ Đời - Giác Mê Khải Ngộ , Dẫn Giải
Sự Xuật Hiện của Thien Nhãn
Tam Thánh Bạch vân Động
Thơ Thiền
Thượng Sanh Cao Hoài Sang,Thập Nhị Bảo Quân
Tĩnh Tâm Thiền Niệm [HTML] - [PDF] - [text]
Tràng Hạt Dịch Lý - Nhất Phân Lưỡng Hợp [PDF]
Trường Dưỡng Tinh Khí Thần
Tuyên Ngôn Khai Đạo của Đức Cao Đài
Văn Nhân Đất Thánh

NGUYÊN THỦY
Dịch Lý Cao Đài & nhiều sách khác

SĨ TẢI BÙI VĂN TIẾP - Quang Minh
Bên Lề Vụ Án
Buổi Hội Lên Án Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
Cái Gốc của Phước Thiện
Cái Hay Của Văn Minh Điện
Công Văn Lịch Sử - I
Công Văn Lịch Sử - II
Công Văn Lịch Sử - III
Danh Nhân Tri Thiên Đạo
Đặc Trách Tư Vấn Phước Thiện Làm Được Gì
Góp Nhặt Chuyện Đạo - I
Góp Nhặt Chuyện Đạo - II
Góp Nhặt Chuyện Đạo - III
Góp Nhặt Chuyện Đạo - IV
Góp Nhặt Chuyện Đạo - V
Góp Nhặt Chuyện Đạo - VI
Góp Nhặt Chuyện Đạo - VII
Góp Nhặt Chuyện Đạo - VIII
Góp Nhặt Chuyện Đạo - IX
Góp Nhặt Chuyện Đạo - X
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XI
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XII
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XIII
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XIV
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XV
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XVI
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XVII
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XVIII
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XIX
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XX
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XXI
Góp Nhặt Chuyện Đạo - XXII
Hai Mươi Năm Xuất Sãi
Hiền Danh Thánh Tích
Hoàng Triều Tri Thiên Đạo
Hồi Ký Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
Huỳnh Hoa Bí Tích
Lời Vàng Tiếng Ngọc - Q. I
Lời Vàng Tiếng Ngọc - Q. II
Lời Vàng Tiếng Ngọc - Q. III
Lời Vàng Tiếng Ngọc - IV
Lưu Xứ Ký Sự Hay Cuộc Trấn Thánh Phi Châu
Nam Phong Gương Mẫu
Ngục Môn Hồi Ký
Nhật Ký Những Ngày Khó Khăn
Những Bài Thài Tế Điện (Sưu Tầm)[pdf]
Những Chơn Linh Giác Ngộ
Pháp Chánh Bí Sử
Sơ Giải Hội Yến Diêu Trì Cung
Tam Thánh Lược Giải
Tầm Ngọc - Quyển I
Tầm Ngọc - Quyển II
Tầm Ngọc - Quyển III
Tìm Hiểu Cơ Bút
Thánh Danh Tự Vị
Tiểu Sử của Ông Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
Tiểu Sử Các Vị Chức Sắc / Đạo Sử

MINH SỰ
Bút Ký - Đại-Đạo Thanh Niên Hội

TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
Ai Bị Đọa? Ai Được Thăng?
Bản Lai Diện Mục & Đạo Làm Người
Bắt Ấn Tý Thế Nào Cho Đúng Với Bí Pháp
Các Đấng Thiêng Liêng
99 Câu Hỏi về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [html] - - [PDF]
Chư Thánh Bạch Vân Động
Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức của Nhất Nương & Bát Nương
Đạo Phục Của Chức Sắc Chức Việc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ [html] - [PDF]- [Text]
Địa Tạng Vương Bồ Tát trong Tôn Giáo Cao Đài
Hội Long Hoa & Sự Giáng Lâm của Đức Di lạc
Khổ Hiền Trang Xưa và Nay
Lý Bạch - Lý Trích Tiên - Lý Giáo Tông
54 Câu Hỏi Đáp về Linh Hồn và Con Người
Ngôi Thờ Đức Phật Mẫu
Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh Xưa và Nay / Chánh Kiến [html] - - - [pdf/download]
60 Câu Hỏi Đáp về Thiên Phong, Phàm Phong và Tự Phong / Tùng Thiên Từ Bạch Hạc
Thương Nhớ Thất Nương
Tiền Kiếp Nguyệt Tâm Chơn Nhơn - Hậu Kiếp Nguyễn Du, Victor Hugo
Tiền Kiếp Thánh Peter - Hậu Kiếp Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
Tìm Hiểu Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
Tìm Hiểu Đạo Cao Đài Qua Kiến Trúc Tòa Thánh Tây Ninh
Tìm Hiểu Không Gian và Thời Gian
Tìm Hiểu Nhục Nhãn, Huệ Nhãn và Thiên Nhãn
Tìm Hiểu Thiên Tai Và Thiên Cơ [html] - - [PDF]
Vì Sao Xá Chữ Khí / Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc
Ý Nghĩa Sự Chết & Kinh Tận Độ

CHÁNH KIẾN CƯ SĨ
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ : Sinh Lộ Cho Nhân Loại
Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh Xưa và Nay
Suy Gẩm Sấm Pháp Giáo
Từ Chùa Ngọc Hoàng nhớ về Toà Thánh Tây Ninh
Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cỏi Vô Hình / Chánh Kiến Cư Sĩ
Vai Trò của Hiệp Thiên Đài

Giáo Hữu THƯỢNG TÝ THANH
Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo
Của Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

NGUYỄN TRUNG ĐẠO - Bước Đầu Tìm Hiểu Đạo Cao Đài
- Quyển I, Tìm Hiểu Sơ Lược Tổ Chức về Hình Thể Đạo C.Đ.
- Quyển II, Khái Niệm về Đạo Cao Đài (Cách Thờ, Lễ Bái)
- Quyển III, Chánh Thể Đạo Cao Đài.
- Quyển IV, Tìm Hiểu về Tam Thể Xác Thân.
- Quyển V, Tang Lễ Nơi Hải Ngoại (Cầu Bịnh, Lễ Tang, Phép Xác)
- Quyển VI, Tìm Hiểu Sơ Lược Kinh Cúng Tứ Thời.
- Quyển VII, Tìm Hiểu Ý Nghĩa Kinh Tận Độ [PDF]
- Quyển VIII, Cẩm Nang Người Tín Đồ Cao Đài [PDF]
Cẩm Nang Người Tín Đồ Đạo Cao Đài
Con Người Sau Khi Chết
Lược Sử Khai Đạo
Tìm Hiểu Kinh Cúng Tứ Thời Đức Chí Tôn
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Kinh Tuần Cửu

HT. LÊ VĂN THÊM
Bí Pháp Dâng Tam Bửu – Bí Pháp Giải Thoát / HT. Lê Văn Thêm
Giới, Đường Tới Thiên Đường : Precepts, The Way to Paradise / HT. Lê Văn Thêm
Thuyết Pháp / Soạn Giả Bạch Y
Tổng Luận về Tu Thân / Soạn Giả Bạch Y
Tu Thân / HT. Lê Văn Thêm

NGUYỄN THANH BÌNH
Ban Thế Đạo Nhập Cuộc
Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới - Ban Thế Đạo Hải Ngoại: Nhập Cuộc (Jan 2019)
Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Nhân Loại - Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuôc
Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm
Đạo Tâm Và Chơn Pháp Đạo Tâm Trong Nền Tiến Hóa Đại Đạo - Cao Đài
Đạo và Đạo Tại Tâm – Hửu Hình và Vô Vi Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1890 - 1959)
Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) & Đại Đạo Cao Đài (Đ. Đ. T. K. P. Đ. - Tòa Thánh Tây Ninh)
Vai Trò Ban Thế Đạo Trong Tịch Đạo Đạo Tâm
Ý Nghĩa MàuTrắng Và Áo Dài Trong Đạo Cao Đài

KIM MÍNH & HỒ HOÀNG
Sự Nghiệp Đời và Đạo của Đức Tôn Sư Hộ Pháp Phạm Công Tắc / Kim Mính & Hoàng Hồ

THANH TÂM - ĐOÀN KIM SƠN
Chơn Pháp Cao Đài / Thanh Tâm - Đoàn Kim Sơn [pdf]
Đời Đạo Song Tu / Thanh Tâm ĐOÀN KIM SƠN [phiên bản mới - pdf]
Thiên Đạo Hoằng Khai [html]
Trường Chơn Lý [html]
The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way / Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp (playlist of 47 videos) [YouTube]

HUỲNH TÂM
Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Trung Ương (1927 - 1954
Lễ Khánh Thành Tòa Thánh Tây Ninh
Sơ Lược Tiểu Sử Victor Hugo

LỄ-SANH LÊ HƯƠNG MUỘI
Đạo Tâm Thư, số 14
Nghi Lễ Tóm Lược

BẠCH LIÊN
Duyên Giải Thoát - Thi Văn Khuyến Tu (Audio)
Nữ Trung Tùng Phận - Diễn Ngâm (Audio)

ĐÀO CÔNG TÂM
10 Phút Tìm Hiểu Đạo Cao Đài (Slides)
10 Phút Tìm Hiểu Đạo Cao Đài (Slides/ flash)
Understanding Caodaism in 10 Minutes (Slides/ flash)

THI VĂN ĐẠI ĐẠO
Báo Ân Từ - Sự Tích Nội Tâm & Ngoại Diện [PDF]
Ca Dao Đất Thánh
Hàn Nhân Thi Tập
Lễ Mừng Thượng Thọ Nhà Thơ Duy Thần (LS Thượng Hòa Thanh)
Lược Giải Tòa Thánh Tây Ninh
Phô Diễn Thiêng Liêng Hằng Sống Bằng Thể Thơ
Quang Cảnh Tòa Thánh Tây Ninh
Sưu Tập Thi Văn Đức Hộ-Pháp
Thi Văn Đức Hộ-Pháp
Thơ Thiền
Thơ Đạo - Sưu Tầm

ENGLISH / ANH VĂN

CAODAIPEDIA

Gateway to Understanding Caodaism
Official Declaration Addressed by the Founders of Caodaism . . .
The Religious Constitution of Caodaism
Pháp Chánh Truyền

The New Canonical Codes : Tân Luật
The Collection of Divine Messages - Volume I
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển I

The Collection of Divine Messages - Volume II
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển II

Collection of Selected Holy Messages - V.I -[PDF]
Collection of Selected Holy Messages - V.II -[PDF]
The Divine Path to Eternal Life
Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống

The Teaching of the Great Way : Giáo Lý (translated into English) / Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
History and Philosophy of Caodaism [PDF]
The Path of a Cao-Dai Disciple
Giới, Đường Tới Thiên Đường : Precepts, The Way to Paradise / HT. Lê Văn Thêm
Discussion On The Tao - Questions & Answers [pdf]
Five Virtues / Ngũ Đức Lương Châm -[PDF]
The Cao Dai (VietNam Magazine 1972) [pdf]
The Cao Dai Religion (by Van Nhan, VietNam Magazine 1974)[pdf]
Fundamentals of Caodaism (Rt. Rev. Minh Ly) [pdf]
Esoteric Practice Teachings of Bát Nương Diêu Trì Cung
A Brief Introduction to Caodaism / Trinh Ngoc Tuy
The Mayor of the City of Houston proclaims - 1st September 2013 as Cao Đài Day in Houston, Texas, USA. [PDF]

Understanding Caodaism: A Practical Guide

 • Introduction
 • Caodaism In A Nutshell
 • Fundamental Principles of Caodaism
 • Structure of Caodaism
 • Ways of Serving In Caodaism
 • Practising Caodaism - Duties of Adherents
 • A Summary of Cao-Dai Rituals
 • CaoDai Rituals - Worship and Prayer
 • Initiation And Its Meaning
 • Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
 • Sự thành hình của vũ trụ / The Creation of the Universe
 • Nguồn gốc con người / Origin of Human Beings
 • Con người đi về đâu sau khi chết / Where do Humans Go After Death
 • Áp dụng nhân sinh quan trong sự tu hành / Application of the Human Body in the Cultivation
 • Nhơn đạo / The Way of Humanity
 • Illustrations
  A Gift to Australia: Caodaism and the First Caodaist Temple of Australia / by Chris Hartney

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT HUY ĐẠI ĐẠO - http://www.phathuydaidao.com
  Bí Pháp Đạo Cao Đài[pdf]
  A Brief Introduction to Caodaism / Trinh Ngoc Tuy
  Diệu Dụng Tâm Pháp [pdf]
  Hồi Ký - Đôi Dòng Kỷ Niệm /Đường Lên Thiên Thai [pdf]
  Quốc Đạo Hay nguồn Chơn Lý - Tập I [pdf]
  Quốc Đạo Hay nguồn Chơn Lý - Tập II [pdf]
  Tập Thơ Hướng Về Nguồn [pdf]
  Thơ Ngọc [pdf]
  Tìm Ngọc Tâm Linh [pdf]

  Heavenly Culture World Peace Restoration of Light / HWPL viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
  Caodai International Delegation Participations of World Alliance of Religions - Peace Summit 2014 @ Seoul
  Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại Dự “ Hội Nghị Thượng Đỉnh LIÊN TÔN HÒA BÌNH THẾ GIỚI “ Seoul - 2014 (tt)
  Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại Dự “ Hội Nghị Thượng Đỉnh LIÊN TÔN HÒA BÌNH THẾ GIỚI “ Seoul - 2014
  Sinh Hoạt Xây Dựng Hòa Bình với tổ chức The Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light / HWPL tại Nam California.
  Cảm nghĩ về sự tương thông kỳ diệu giữa Đạo Cao Đài và Đại Hội Thượng Đỉnh Hòa Bình Thế Giới tại Seoul - September 2014 - [PDF]
  Nhận Định Về Đạo Cao Đài Đối Với Đại Hội Thượng Đỉnh Liên Minh Tôn Giáo Hòa Bình Thế Giới Tại Seoul 2014 - [PDF]
  Giáo Lý Cao Đài và Hòa Bình Thế Giới /Cao Đài Teaching and World Peace - Bài thuyết trình tại University of California, Irvine - October 11th, 2014 lúc 3:00 PM
  Phái đoàn Đạo Cao Đài tham dự "buổi họp liên tôn về vấn đề hướng đến giải pháp hòa bình cho nhân loại" - tại Church of Scientology (Washington DC, USA) - November 6th, 2014.
  Phái Đoàn Cao Đài Tham Dự Hội Nghị Hòa Bình - Los Angeles California , ngày 6 Tháng 12 Năm 2014.
  Tâm Thư của Hiền Tài Trịnh Quốc Thế - V\v Cùng với Nhân Sanh Năm Châu Cầu Nguyện Cho Hòa Bình và Hợp Nhất.
  Thánh Thất Cao Đài Houston Texas - cầu nguyện cho hòa bình thế giới - Ngày "World Water Day Celebration” / Global Synchronized Prayer - Caodai Temple Houston TX - 22 Tháng 3, 2015 8:00pm CST
  Bản Tin Thế Đạo - Số 43 - ngày 13 tháng 9 năm 2015 / LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON [pdf]
  PSCD-Khánh thành Thánh Thất Cao Đài Houston, TEXAS Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Post by Van Houston, Published on Sep 10, 2015. [xem YouTube]
  ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015. [xem YouTube]
  Vai Trò Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại với Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015. [xem YouTube]
  Phỏng Vấn Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Cựu Giáo Sư Viện Đại Học Cao Đài / Post by VATVOnline, Published on Sep 8, 2015. [xem YouTube]
  Phỏng Vấn Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại / Post by VATVOnline, Published on Sep 8, 2015. [xem YouTube]
  Đài SBTNHouston-BYN TV Phỏng Vấn Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston (Published on Aug 18, 2015) [xem YouTube]
  Phỏng Vấn Tìm Hiểu Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Khánh Thánh Thánh Thất CAO ĐÀI Houston, TX / VATVOnline,Published on Sep 5, 2015 [xem YouTube]
  From nothingness' to largest of its kind in America /By Mike Tolson , September 6, 2015 (Houston Cronicle).
  Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas - Ngày 5 & 6 Tháng 9 Năm 2015
  Đại lễ khánh thành -Thánh Thất Cao Đài Houston Texas USA - Ngày 5 & 6 Tháng 9 Năm 2015 [xem Youtube]
  Tin Tức từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas
  Tường Thuật Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (1/09/2013)
  Tường Thuật Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (5 &/09/2015)
  LS Hoàng Duy Hùng hòa giải - Ngày 6 Tháng 1 Năm 2019, Thánh Thất Cao Đài Houston Texas đã diễn ra Buổi Họp Khoáng Đại. / KL - Published on 13 Jan 2019 [xem Youtube]

  CAODAI FOUNDATION

  Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA (Thanh Trúc & Đậu Thanh Vân Đài SBTN thực hiện)
  Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA (Destiny Nguyễn Đài SBTN thực hiện)
  - Bích Phượng (SBTN, DC) Phỏng Vấn Hiền Tài Phan Văn Ba / Tìm Hiểu Về Cao Đài Foundation Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 7 tháng 8/2015.
  - Thư Mời Tham Dự Lễ Ra Mắt của Cao Dai Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn.
  Báo Cáo Thường Niên : 2018 Annual Report / Cao Dai Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ

  CAO ĐÀI HỌC VIỆN – USA / Website: http://daodoiquinguyen.com/

  Đặc San Đạo Đời Tương Đắc - Số thứ 3 / Cao Đài Học Viện - USA

 • Top of Page

  Unicode Fonts

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  Soạn giả NGUYÊN THỦY

  Dịch Lý Cao Đài - Soạn giả NGUYÊN THỦY
  Càn Khôn Thiên Địa
  - Tượng Chí Tôn và Phật Mẫu (Quyển III) [PDF]
  - *
  Địa Sơn Khiêm - Tượng Tam Thánh Ký Hòa Ước [PDF] - *
  Địa Thiên Thái - Tượng Cơ Đại Ân Xá của Chí Tôn. [PDF] - *
  Địa Thủy Sư - Tượng Thánh Thể của Chí Tôn - *
  Dịch Lý Cao Đài - Phần Khái Quát (Quyển I) [HTML] - [Ebook] - [PDF] - [Text]
  Dịch Lý Cao Đài - Phần Cơ Bản (Quyển II) [HTML/PDF] - * Hỏa Thiên Đại Hữu (Quẻ 14)
  - Tượng Hòa Bình Chung Sống - (trong Quyển 6) [PDF]
  - *
  Lôi Địa Dự (Quẻ 16) - Tượng Long Hoa Hội thời Phật Di Lạc [PDF] - *
  Phong Thiên Tiểu súc (Quẻ 9)
  - Tượng Huyền Diệu Cơ Bút - ( trong Quyển 6)
  - *
  Sơn Thủy Mộng (Quẻ Mông)
  - Tượng Khai Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ Độ [PDF]

  Tam. Tứ. Ngủ Thiện Tư-Thi [PDF]
  Thiên-Địa Bĩ (Quẻ 12)
  - Tượng thời kỳ Đạo Bế (trong Quyển 6) [PDF]

  Thiên Hoả Đồng-nhân (Quẻ 13)
  - Tượng Đại Đồng Thế Giới (trong Quyển 6) [PDF]

  Thiên Trạch Lý (Quẻ 10)
  - Tượng Nghi Thức Đại Đạo (trong Quyển 6) [PDF]

  Thuỷ Địa Tỷ (Quẻ 8) - Tượng Phẩm Tước Thiên Đạo [PDF]>
  Thuỷ Lôi Truân (Quẻ 3) _ Tượng Thời Tiền Khai Đại Đạo [PDF
  Thuỷ Thiên Nhu (Quẻ 5) - Tượng Pháp Luât Đại Đạo. [PDF]
  Thiên Thuỷ Tụng (Quẻ 6) - Tượng Chia Phe Phân Phái. [PDF]
  Trạch Lôi Tuỳ (Quẻ 17) - Tượng Tam Trấn Oai Nghiêm. [PDF]
  Dịch Lý Cao Đài - Ebooks [HTML/PDF/EXE]

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  MAI VĂN TÌM, HIỀN-TÀI

  SƯU TẦM


  AUDIO
    Thánh Ngôn

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI


  ENGLISH

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  LÊ HƯƠNG MUỘI, LỄ-SANH

  LÊ VĂN TRUNG, THƯỢNG ĐẦU SƯ

    NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  TRẦN DUY NGHĨA, KHAI-PHÁP

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TRƯƠNG VĂN TRÀNG, TIẾP PHÁP

  ENGLISH / ANH VĂN

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  CAO HOÀI SANG, THƯỢNG-SANH

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  LÊ THIỆN PHƯỚC, BẢO-THẾ

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  TRƯƠNG HỮU ÐỨC, HIẾN-PHÁP

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP
    Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp theo chủ đề:
     Ánh Sáng Đạo
     Bí Pháp
     Con Đường Phụng Sự
     Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
     Danh Nhân & Công Đức Chức Sắc Đại Thiên Phong
     Đạo Pháp Vô Biên
     Đức Phật Mẫu
     Đức Thượng Đế và Sự Hình Thành ÐÐTKPÐ
     Đức Tin
     Giảng Giải Kinh Điển
     Lễ Nhạc
     Lịch Sử - Công Đức Tam Trấn & Các Vì Giáo Chủ
     Phương Tu Đại Đạo
     Sứ Mạng của Tôn Giáo
     Tam Bửu
     Tam Giáo
     Triết Lý Đạo
     Ý Nghĩa Sự Hình Thành Các Cơ Quan trong ĐĐTKPĐ
  Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I, II, III, IV, V, VI

  ENGLISH / ANH VĂN
     PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  AUDIO -   Thuyết Giảng, Diễn Văn,

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH
  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập
  ĐÀO CÔNG TÂM

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  HUỆ PHONG

  Đại Đạo Triết Lý Nhân Bản

  LÊ HƯƠNG MUỘI, LỄ-SANH

  LÊ VĂN TRUNG , THƯỢNG ĐẦU SƯ

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP

  Bước Đầu Tìm Hiểu Đạo Cao Đài - NGUYỄN TRUNG ĐẠO -


  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP

  CHÁNH KIẾN CƯ SĨ

  PHẠM TẤN ĐÃI, KHAI-ĐẠO

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  TÀI LIỆU SƯU TẦM
  Chơn Lý Diệu Ngôn
  Luật Tam Thể

  THƯỢNG LÝ THANH, GIÁO HỮU

  TRẦN DUY NGHĨA, KHAI-PHÁP

  TRƯƠNG VĂN TRÀNG, TIẾP PHÁP

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC

  ENGLISH / ANH VĂN

  AUDIO
    Thánh Ngôn, Thuyết Giảng, Diễn Văn, Thi Văn, Giáo Lý

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH
  Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt
  Danh Sách 244 Vị Môn Đệ Đồng Ký Tên Dâng Tờ Khai Đạo -[PDF]

  THIỀN GIANG Phan Văn Tân
  Lịch Sử Cơ Bút Đạo Cao Đài (PDF)

  BÙI QUANG CAO, SĨ-TÃI
  Nhật Ký Á Du

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập
  Lược Sử Khai nguyên Cao Đài Giáo

  GABRIEL GORBRON,
  TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN
  Lịch Sử Đạo Cao Đài
  Lịch Sử & Triết Lý Đạo Cao Đài

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO
  Âu Du Ký

  HUỆ CHƯƠNG
  Đại-Đạo Truy Nguyên

  HƯƠNG HIẾU, NỮ ĐẦU-SƯ
  Đạo Sử - Quyển I & Quyển II

  THANH MINH
  Ba Chặng Đường Đạo Sự [PDF]

  LÊ QUANG TẤN (Thừa Sử)
  Bác Bỏ Luận Điệu Vu Khống Bóp Méo Sự Thật
  của quyển tiểu thuyết “Điều Tra Về Một Cái Chết” [PDF]
  - - [*]
  Công Nghiệp Hành Đạo Thừa Sử Lê Quang Tấn

  MINH SỰ
  Bút Ký - Đại-Đạo Thanh Niên Hội

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  Nhìn Lại 50 Năm Lịch Sử Đạo Cao Đài

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP
  Đại Đạo Căn Nguyên

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI
  Cao Đài Tự Điển
  Danh Nhân Đại Đạo
  Giới Thiệu Tòa Thánh Tây Ninh
  Lịch Sử Đạo Cao Đài
  Lịch Sử & Triết Lý Đạo Cao Đài

  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP
  Con Đường Hòa Bình Chơn Thật

  QUI TÂM
  Dưới Bóng Cờ Cứu Khổ

  HUỲNH TÂM
  Cao Đài Dưới Chế Độ Cộng Sản Việt Nam

  LIÊN HIỆP BÀN TRỊ SỰ HỘI THÁNH EM
  Thông Cáo của Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em (Dương lịch 08/01/2014)

  LỄ-SANH LÊ HƯƠNG MUỘI
  Đạo Tâm Thư, số 14

  Giáo Hữu THƯỢNG TÝ THANH
  Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo
  Của Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

  TỪ CHƠN
  Tiểu Sử Hiền Tài Nguyễn Văn Mới

  SƯU TẦM
  The Mayor of the City of Houston proclaims - 1st September 2013 as Cao Đài Day in Houston, Texas, USA. [PDF]
  Bản Tường Trình - V/V ông Heiner Bielefeldt đến thăm viếng Tín Đồ Cao Đài tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 1-7-Giáp Ngọ (dl 27-7-2014).
  Tín hữu Cao Đài bị sách nhiễu, ném "bom bẩn" khi cúng lễ

  CHÁNH KIẾN CƯ SĨ
  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ : Sinh Lộ Cho Nhân Loại

  TÀI LIỆU SƯU TẦM
  Biên Bản Buổi Họp Ngày 5/3/1997 - Huyện Hòa Thành [pdf]
  Bức Tâm Thư của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa (dl:14-4-1979)
  Dở Trang Sử Đạo
  Mười Năm Khảo Đảo
  Phạm Môn Sử Lược
  Quân Sử Biên Niên
  Tâm Thư - Hiền Huynh Lê Ngọc Minh (10/2/1998) [pdf]
  Tâm Thư - Từ Thị Bạch Tâm (28/6/1997) [pdf]
  Thơ của Đức Hộ Pháp gửi cho Ngài Thượng Tương Thanh &[PDF]
  Thỏa Ướ c Năm Bính Thân (1956) [PDF]
  Tiểu Sử Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
  Thông Báo của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (18/10/2015) & Văn bản của Quản VP Hiệp Thiên Đài gởi ĐS Thượng Tám Thanh.
  Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (Tòa Thánh Tây Ninh) - Thông Báo , ngày 30/10/2015
  Sưu tầm - Tin tức đạo sự - tháng 10/2015 (qua các diễn đàn)

  TÔN HƯNG
  Bản Án & Bản Cãi Án Cao-Đài

  LÂM THẾ THANH. VĂN HÒA VUI (VƯƠNG)
  Bản Giải Án Đức Hộ Pháp . . . [pdf]

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI
  Chân Dung Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc
  Chân Dung Đức Quyền Giáo Tông
  Đại-Đạo Bí Sử
  Đại-Đạo Danh Nhân
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển I
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển II
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển III
  Đại-Đạo Sử Cương, Quyển IV
  Mười Hai Đệ Tử Đầu Tiên của Đạo Cao Đài
  Thượng Sanh Cao Hoài Sang,Thập Nhị Bảo Quân

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC
  Lý Bạch - Lý Trích Tiên - Lý Giáo Tông

  TỬ  VÂN
  Tìm Hiểu Chính Sách Hòa Bình Chung Sống

  FRENCH / PHÁP VĂN
  Le Caodaisme
  Le Caodaisme En Images / by : Marg Gab Gobron

  QUANG MINH - Sĩ Tải BÙI VĂN TIẾP
  Buổi Hội Lên Án Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
  Cái Gốc của Phước Thiện
  Đặc Trách Tư Vấn Phước Thiện Làm Được Gì
  Lưu Xứ Ký Sự Hay Cuộc Trấn Thánh Phi Châu
  Ngục Môn Hồi Ký
  Nhật Ký Những Ngày Khó Khăn
  Những Chơn Linh Giác Ngộ
  Tiểu Sử Bà Diệu Minh Võ Duy Nhứt
  Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Hiếu
  Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Lự
  Tiểu Sử Bà Đầu Sư Hương Thanh
  Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng
  Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng
  Tiểu Sử Bà Phối Sư Hương Nhiều
  Tiểu Sữ Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại
  Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức
  Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh, H.T.Đ.
  Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh
  Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh
  Tiểu Sử Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
  Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức
  Tiểu Sử Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Ngọc Non Thanh
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Thái Đến Thanh
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Thương Trí Thanh
  Tiểu Sử Ngài Phối Sư Thượng Tước Thanh
  Tiểu Sử Ông Nguyễn Thành Danh
  Tiểu Sử của Ông Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
  Tiểu Sử Ông Tổng Thanh Tra Nguyễn Văn Thành
  Tiểu Sử Phối Thánh Bùi Ái Thoại
  Tiểu Sử Ông Trần Văn Tấn
  Tìm Hiểu Cơ Bút
  Vài Nét về Ông Trương Ngọc Anh

  Top of Page

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH

  BẠCH LIÊN

  BÙI QUANG CAO, SĨ-TÃI

  DÃ TRUNG TỬ - Sưu Tập

  ĐÀO CÔNG TÂM

  GABRIEL GORBRON,
  TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN

  HỒ TẤN KHOA, BẢO-ĐẠO

  HUỆ PHONG

  LÊ HƯƠNG MUỘI, LỄ-SANH

  NGUYỄN LONG THÀNH, HIỀN TÀI

  AUDIO
    Thánh Ngôn, Thuyết Giảng, Diễn Văn, Thi Văn, Giáo Lý

  NGUYỄN TRUNG HẬU, BẢO-PHÁP

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  PHẠM TẤN ĐÃI, KHAI-ĐẠO

  QUI TÂM

  TÀI LIỆU SƯU TẦM

  TÔN HƯNG

  TRẦN THANH DANH , Giám Ðạo H.T. Ð

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TRƯƠNG VĂN TRÀNG, TIẾP PHÁP

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC

  TỬ  VÂN


  Top of Page

        
  TỪ ÐIỂN (DICTIONARY)

  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  ĐĐTKPĐ - TÒA THÁNH TÂY NINH
  BẠCH LIÊN

  HUỆ PHONG

  VÕ-THÀNH-LƯỢNG

  MAI VĂN TÌM, HIỀN-TÀI

  NGUYỄN VĂN HỒNG, HIỀN-TÀI

  AUDIO
     Thi Văn


  PHẠM CÔNG TẮC, HỘ-PHÁP
  THI VĂN ĐẠI ĐẠO

  TRẦN VĂN RẠNG, HIỀN-TÀI

  TRƯƠNG HỮU ÐỨC, HIẾN-PHÁP

  TÙNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC


  KINH | THÁNH NGÔN | LUẬT ĐẠO | LỜI THUYẾT ĐẠO | GIÁO LÝ | ĐẠO SỬ | BIÊN KHẢO - LUẬN GIẢI | THI VĂN |
  ÂM THANH | HÌNH ẢNH | TỰ ĐIỂN | TỦ SÁCH ĐẠI ĐẠO | ENGLISH |

  CÁC TÀI LIỆU SƯU TẦM
  [dạng PDF]

  Lưu ý : Xin quí vị vui lòng lưu ý rằng có nhiều tài liệu trong phần này chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và cho phép phát hành Các tài liệu này được sưu tầm và lưu trử nơi đây chỉ nhầm để có thêm tài liệu cho tiện việc nghiên cứu và học đạo của quí đọc giả, quí đạo hữu, đạo tâm. Nếu có điều chi cần góp ý, và luận bàn xin quí vị vui lòng tìm và liên lạc trực tiếp với các sọan giả.

  - Chư đạo hữu, đạo tâm muốn góp công quả đánh máy các tài liệu sau đây xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
  - Để cùng nhau học đạo, chư đạo hữu, đạo tâm nào có bản đánh máy (text file) của các tài liệu sau đây xin hãy hoan hỉ gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lần lượt lưu trử dưới dạng html . *
  Email

  Top of Page

  Unicode FontsHOME


  Thank you and Congratulations, you are visitor number:

  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php

  since June, 1996

  * *
  *
     **